Република българия областeн управител на област велико търново




ИмеРепублика българия областeн управител на област велико търново
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер59.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/MKVPMS_20062012.doc



Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ПОСТОЯННА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

№ СБ – 1 / 20.06.2012г.




Присъствали: проф. д-р П. Пенчев, г-жа И. Чорбаджиева, инспектор Д. Алурков от ОУ„ПБЗН”, г-жа П. Райкова, г-жа Св. Александрова, Румен Герджиков - ЦСМП, комисар Живко Коцев, гл. инсп. И. Каназирски, инж. Е. Григорова, инж. В. Желязков - ОПУ, инж. П. Минчев, инж. Н. Владков – ВиК „Йовковци”, д-р А. Ламбева, В. Вълов, инж. Гергана Кръстева.

Присъстваха представители на общините – Златарица - Зам. кмет В. Чанев и Елена – инж. Н. Наумов.


ДНЕВЕН РЕД: РЕШЕНИЯ:


1. Внасяне на Доклад за проверка по целесъобразността и комплектацията на постъпилите до 14.06.2012г. в Областна администрация искания за финансиране на обекти от общините до МКВПМС за аварийно-възстановителни работи с предложения за даване на становища /за отлагане, отказ или подкрепа/ на постъпилите искания.

Докладва:

Представителя на ОУ ПБЗН за секретаря на комисията.





1. Приема доклада на секретаря на комисията за проверката на постъпилите искания от кметовете на общини за финансиране на обекти за аварийно-възстановителни работи до МКВПМС за сведение. Забележки и въпроси по констативната част на доклада не бяха направени. Взето решение да се предприемат действия за отстраняване на констатираните неточности в документацията на Община Елена и Община Златарица до 25.06.2012г.

2. Внасяне на предложения за становища за подкрепа /отлагане и отхвърляне/ на постъпилите искания за финансиране от МКВПМС от общините общо 10 бр. по реда на постъпването им.

По реда на постъпването им.


Докладва:

Представителя на ОУ ПБЗН за секретаря на комисията.




2. Комисията взе следните решения:

2.1. По искането за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи от кмета на община Елена за обект ремонт на църквата „Св.св. Кирил и Методий” в с. Константин, община Елена – за даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС;

2.2. По искане за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи от кмета на община Елена за обект „Възстановяване на каменен водосток на път VTR – 1162 „Златарица - Беброво” при км. 17+700, землище на с. Беброво – отлагане за доокомплектоване на преписката съгласно изискванията на чл. 21 от Правилника на МКВПМС и преработка на количествено-стойностната сметка.

2.3. По внесеното от Кмета на Община Елена искане за финансиране на обект „Ремонт покривна конструкция и покривно покритие на НЧ „Напредък – Елена - 1863” - даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС след промяна заглавието на проекта;

2.4 За финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на обект „Укрепване свлачище на път VTR – 1162 „Златарица - Беброво” при км. 14+000, землище на с. Беброво – отлагане за доокомплектоване на преписката съгласно изискванията на чл. 21 от Правилника на МКВПМС и преработка на количествено-стойностната сметка.

2.5 По внесено от Кмета на Община Полски Тръмбеш искане за финансиране на обект „Аварийно възстановяване на мост над р. Янтра при с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш” - отлагане за допълнителна проверка на преписката съгласно изискванията на чл. 22 от Правилника на МКВПМС за целесъобразността на искането и икономическа му обосновка.

2.6 По внесено от Кмета на Община Полски Тръмбеш искане за финансиране на обект „Укрепване на откоса в участъка между О.Т. 103 и О.Т. 105 по улица „Под брега”, гр. Полски Тръмбеш” - отлагане за допълнителна проверка на преписката съгласно изискванията на чл. 22 от Правилника на МКВПМС за целесъобразността на искането и икономическа му обосновка.

2.7 По внесено от Кмета на Община Горна Оряховица искане за финансиране на обект „Ремонтно-възстановителни работи на църква „Св. Троица” в УПИ І, кв. 205 гр. Горна Оряховица - даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС;

2.8 По внесено от Кмета на Община Златарица искане за финансиране на обект „Ремонтно-възстановителни работи на мост при с. Сливовица, община Златарица - даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС;

2.9 По внесено от Кмета на Община Златарица искане за финансиране на обект „Ремонтно-възстановителни работи на път ІV, Росно-Долно Шивачево към 6+000 км., община Златарица - даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС;

2.10 По внесено от Кмета на Община Златарица искане за финансиране на авариен обект „Ремонтно-възстановителни работи на улици в община Златарица” - даване на подкрепително становище до МКВПМС за финансиране по чл. 23 от Правилника на МКВПМС след внасяне на експертиза и заключение по прил. 3 от Правилника и детайлизиране на приложената КСС;


3.Внасяне на предложения както следва:

3.1 От г-жа П. Райкова за публикуване на решенията на комисията на официалният сайт на Областна администрация

3.2 От г-жа П. Райкова за приемане на единни критерии за оценка на внасяните искания от Общините за финансиране на обекти от МКВПМС по чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на комисията към МС.


3.3 От инсп. Алурков от ОУ ПБЗН – за включване в състава на комисията на представител на РДНСК – сектор В. Търново и за внасяне на един брой допълнителен екземпляр от внасяните Искания за финансиране до МКВП от Кметовете на общини за досиета и архив на секретаря на комисията в ОУ „ПБЗН” – В. Търново.


3.4 От г-н В. Вълов за отдаване на съответна заповед за експертна група, която да извърши насрещни проверки на отложените за подкрепително становище искания от кметове на общини.






3. Комисията приема предложението и реши – решенията от заседанията да се публикуват на сайта на областна администрация до едноседмичен срок от вземането им.


3.2 Комисията приема предложението и взе решение за стриктно прилагане на критериите по чл.22 от Правилника на МКВПМС при оценка на внесените искания от Общините.


3.3 Комисията приема предложението и взе решение за включване на представител на РДНСК в състава и след издаване на съответна Заповед на Областен управител и изискване за внасяне на екземпляр от постъпващите искания за досиета и архив в ОУ „ПБЗН” считано от 20.06.2012г.


3.4 Комисията приема предложението и реши в едноседмичен срок да се отдаде заповед за експертна комисия и да се организира проверка на отложените за становище обекти в срок до 15 работни дни от извеждане на Заповедта на Областен управител.









Председател на Постоянната комисия

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С

ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

И ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Област Велико Търново


/ проф. д-р П. Пенчев /




За Секретар на Постоянната комисия




/гл. инсп. инж. В. Станков/




Свързани:

Република българия областeн управител на област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Република българия областeн управител на област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
Министерски съвет са неразделна част от годишните доклади на кметовете на общини, представени пред населението на съответната община...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Република българия областeн управител на област велико търново iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Република българия областeн управител на област велико търново iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Република българия областeн управител на област велико търново iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Република българия областeн управител на област велико търново iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом