До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
ИмеДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер76.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/3t_predvsagl150212.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
ИЗХ.N................................................


ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета на захранващи проводи, преминаващи през общински имоти – полски пътища, канали и други кадастрални единици, с молба за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Предложението ще се докладва от арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пазарджик.

Приложения:

- предложение

- проект за решение

- преписки – 8бр.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


Съгласували:

арх. Кр.Танков

Гл. Архитект


Дирекция „АПИО”

Изготвил:

инж. В.Тодорова

н-к сектор “КВП”

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
ИЗХ.N...............................

ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцеларни планове за прокарване на трасета на захранващи проводи, преминаващи през общински имоти – полски пътища, канали и други кадастрални единици


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,

Във връзка с инвестиционни намерения на граждани и фирми за промяна предназначението на земеделски имоти и изграждане на обекти на територията на Общината е необходимо захранване на същите от съществуващите мрежи на експлоатационните предприятия. Точките на присъединяване са определени в становища или предварителни договори с експлоатационните предприятия. Ситуационното им разположение се определя с Подробен устройствен план – Парцеларен план на основание чл.124, ал.3 от ЗУТ.

Във връзка с разпоредбите на чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи за изработването им е необходимо предварителното съгласие на ОбС, като се определя и срока на валидност на съгласието.

Новопроектираните трасета са разположени в сервитутите на пътищата от републиканската и общинска мрежа, по полски пътища и при необходимост пресичат канали, изоставени орни земи и други такива – общинска собственост /без пасища и мери/. За същите се предвиждат сервитутни ивици съгласно Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разположението на техническите проводи и съоръжения, Наредба №16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Закон за водите и други. Горните параметри се определят при изработването на ПУП – Парцеларен план за новите трасета, като същия се процедира съгласно Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за прилагането му. Поради недостатъчната проектна ширина на полските пътища при разрешаване на прокарване на електропроводи до 20кv сервитутите на същите следва да се проектират в съответствие с чл.2 от Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения и чл.7, ал.2 от Наредба №16/14.06.2001г. за сервитутите на енергийните обекти и да бъдат до 1,00м от двете страни на провода. С това ще се даде възможност за изпълняване на евентуални следващи инвестиционни намерения.

В Община Пазарджик са постъпили заявления от инвеститори, с молба да им бъде дадено съгласие за изработване на ПУП – ПП за трасета на захранващи проводи до площадките на обектите им, разположени извън регулационните граници на населените места и провеждащи процедури по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, както следва:

1. Заявление №18-00-3279/07.12.2011г. от „Такси България”ЕООД, собственик на ПИ 011035, м.”Грахорлива дъмга”, земл.Мирянци за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с дължина 95м и водопровод с дължина 95м, през имоти – общинска собственост, попадащи в землището на с. Мирянци, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

2. Заявление №44-Й-185/15.12.2011г. от Йордан Благов Попов, собственик на ПИ 074029 /нов проектен имот 074033/, м.”Вукева могила”, земл.Юнаците, за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод с дължина около 190м, от които 162м – през имоти общинска собственост, попадащ в землищата на гр.Пазарджик и с.Юнаците, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

3. Заявление №44-Й-187/19.12.2011г. от Йорданка Димитрова Сарафска, собственик на ПИ 005018, м.”Под селото”, земл.Говедаре, за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с дължина около 311м и водопровод с дължина 38м през имоти – общинска собственост, попадащи в землището на с.Говедаре, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

4. Заявление №18-00-3368/19.12.2011г. от „БЕ ПЕТ” ЕООД, собственик на ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация с дължина 30м, през имоти – общинска собственост, попадаща в землището на с.Величково, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

5. Заявление №18-00-3369/19.12.2011г. от „БЕ ПЕТ” ЕООД, собственик на ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод с дължина 1369м, от които 1326м през имоти – общинска собственост, попадащ в землищата на с.Гелеменово и с.Величково, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

6. Заявление №18-00-3370/19.12.2011г. от „БЕ ПЕТ” ЕООД, собственик на ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод с дължина 622м през имоти – общинска собственост, попадащ в землището на с.Величково, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

7. Заявление №18-00-364/06.02.2012г. от „Грунд”ЕООД, собственик на ПИ 092048, м.”Пасището”, земл.Сарая за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с обща дължина 170м, от които 112м през имоти - общинска собственост и водопровод с обща дължина 1708м, от които 1637м през имоти – общинска собственост, попадащи в землищата на с.Драгор, с.Ивайло и с.Сарая, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

8. Заявление №18-00-395/08.02.2012г. от „Металика”ООД, собственик на ПИ 55155.8.168, м.”Зайкови мандри”, земл.гр.Пазарджик, за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с дължина около 190м, от които 170м – през имоти общинска собственост и водопровод с дължина 112м, от които 92м през имоти – общинска собственост, попадащи в землищата на гр.Пазарджик и с.Драгор, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.


Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2012 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за прокарване на трасета за захранващи проводи до поземлени имоти в землища на Община Пазарджик, преминаващи през общински имоти


Общински съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

РЕШИ:


І. Изразява предварително съгласие за изработване на ПУП-Парцеларни планове за прокарване на трасета на захранващи проводи през общински имоти както следва:

1. По заявление №18-00-3279/07.12.2011г. от „Такси България”ЕООД, собственик на ПИ 011035, м.”Грахорлива дъмга”, земл.Мирянци за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с дължина 95м и водопровод с дължина 95м, през имоти – общинска собственост, попадащи в землището на с. Мирянци, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

2. По заявление №44-Й-185/15.12.2011г. от Йордан Благов Попов, собственик на ПИ 074029 /нов проектен имот 074033/, м.”Вукева могила”, земл.Юнаците, за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод с дължина около 190м, от които 162м – през имоти общинска собственост, попадащ в землищата на гр.Пазарджик и с.Юнаците, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

3. По заявление №44-Й-187/19.12.2011г. от Йорданка Димитрова Сарафска, собственик на ПИ 005018, м.”Под селото”, земл.Говедаре, за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с дължина около 311м и водопровод с дължина 38м през имоти – общинска собственост, попадащи в землището на с.Говедаре, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

4. По заявление №18-00-3368/19.12.2011г. от „БЕ ПЕТ” ЕООД, собственик на ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация с дължина 30м, през имоти – общинска собственост, попадаща в землището на с.Величково, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

5. По заявление №18-00-3369/19.12.2011г. от „БЕ ПЕТ” ЕООД, собственик на ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод с дължина 1369м, от които 1326м през имоти – общинска собственост, попадащ в землищата на с.Гелеменово и с.Величково, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

6. По заявление №18-00-3370/19.12.2011г. от „БЕ ПЕТ” ЕООД, собственик на ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод с дължина 622м през имоти – общинска собственост, попадащ в землището на с.Величково, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

7. По заявление №18-00-364/06.02.2012г. от „Грунд”ЕООД, собственик на ПИ 092048, м.”Пасището”, земл.Сарая за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с обща дължина 170м, от които 112м през имоти - общинска собственост и водопровод с обща дължина 1708м, от които 1637м през имоти – общинска собственост, попадащи в землищата на с.Драгор, с.Ивайло и с.Сарая, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

8. По заявление №18-00-395/08.02.2012г. от „Металика”ООД, собственик на ПИ 55155.8.168, м.”Зайкови мандри”, земл.гр.Пазарджик, за изработване на ПУП-ПП за трасета на електропровод с дължина около 190м, от които 170м – през имоти общинска собственост и водопровод с дължина 112м, от които 92м през имоти – общинска собственост, попадащи в землищата на гр.Пазарджик и с.Драгор, съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.


ІІ. Сервитутните ивици на проводите да са съобразени с действащата нормативна уредба, като сервитутите на електропроводите до 20kv да са до 1м от двете страни.


ІІІ. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом