Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер178.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000511207.docx
00051-2012-0007

BG-Видин: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: инж. Румен Лилов - Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132

Място/места за контакт: Община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: гр. Видин
Код NUTS: BG311

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи, съгласно приложена количествена сметка и одобрени инвестиционни проекти за изграждане на следните : • Обект : "Център за настаняване от семеен тип-1" "ЗОРА" в УПИ XVI 373, 374, 375 - "за социални грижи" кв.236, к-с "Стефан Стамболов" по плана на гр. Видин; • Обект: "Център за настаняване от семеен тип-2" "Дъга" ул. "Ильо Войвода" №13-15, к-с "Крум Бъчваров" по плана на град Видин; • Обект: "Защитено жилище"- "Вяра, Надежда и Любов", в УПИ V 173, кв.90, к-с "Гео Милев", по плана на гр. Видин.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно зададена в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС

1134485.46 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

28.10.2013 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата, в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ без ДДС, представляващи до 1 % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС. 2. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на Община Видин: Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД – клон Видин IBAN: BG79DEMI92403300046030 BIC: DEMIBGSF Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 4. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 5. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. 6. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 7. Гаранцията за участие на отстранените участници и на класираните след второто място участници се освобождава от Възложителя в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. 8. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключване на договора за обществена поръчка. 9. Възложителят освобождава гаранциите по т. 7 и 8 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 10. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: а/ оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б/ обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител до решаване на спора; в/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 11. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 /три/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 12. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета на поръчката, за която се представя гаранцията. 13. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 (три) на сто от стойността на поръчката без ДДС. 14. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. 15. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се определят с договора. 16. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 17. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 18. В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с един месец срока на действие на договора. 19. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват както следва: -Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора; -Междинни плащания; - Окончателно плащане. Възложителят извършва авансово плащане след предоставяне от страна на изпълнителя на банкова гаранция или запис на заповед за размера на аванса в полза на възложителя и оригинал на фактура. Възложителят извършва междинни плащания на база на действително изпълнени работи и след подписване на протокол по образец за извършени СМР, след представяне на оригинални фактури, при спазване условията на договора, подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и община Видин на 28.12.2011г. В случай на несъответствия на представените от изпълнителя документи с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 25 (двадесет и пет) работни дни след отстраняване на несъответствията и получено одобрение от Възложителя. Възложителят извършва окончателно плащане в 45 (четиридесет и пет) -дневен срок след въвеждане на обектите в експлоатация. Окончателното плащaне се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания. Преведените авансово средства от възложителя, но неусвоени от изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на договора, подлежат на възстановяване от изпълнителя. Преди всяко едно плащане възложителят извършва 100% документална проверка и проверка по места на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи, като всяка документална проверка и проверка на място се документира с протокол. Дължимите плащания се извършват от възложителя въз основа на представена оригинална фактура, издадена от изпълнителя и одобрени документи за упражнен строителен надзор. Във всяка фактура изпълнителят трябва да посочи, че плащането е по проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/007 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”,съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие.“ Изпълнителят дължи на възложителя сумата, която не е призната за плащане от Управляващия орган по вина на Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: 1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: •престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; •участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; •престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен е в несъстоятелност; 3. намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 7.участник подал оферта, която не отговаря на ЗОП и предварително обявените изисквания на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Плик № 1–"Документи за подбор"1.Оферта–по образец;2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице;3 Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ,издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.4 При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението, след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника. 4.Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал - не е необходимо да е нотариално заверено). Пълномощно се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.5. Декларация по чл. 47,ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията. Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал 1,т.1 и ал. 2,т 2, на чл.47 от ЗОП, се прилагат, както следва:1. при събирателно дружество - от лицата по чл.84,ал.1 и чл.89,ал.1 от Търговския закон;2.при командитно дружество-от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3.при дружество с ограничена отговорност-от лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност-от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл 235, ал.1 от Търговския закон;5.при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244,ал.4 от Търговския закон; 6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;7. в случаите по т.1-6-и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7,т.2 от ЗОП.Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;6.Декларация по чл.47,ал.1,т.2 и т.3 и ал. 2,т.1 и т.3 и т.4, ал. 5,т.2 от ЗОП Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец.Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;7.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП-попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията8.Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно раздел IV от настоящата документация;9.Оригинален документ за внесена гаранция за участие10.Декларация по чл. 56,ал.1,т.11 от ЗОП11.Декларация по чл.56, ал. 1,т.12 отЗОППродължението на изискванията се намират в Разд. VI-VI.3-доп.инф.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Участникът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Да има реализиран общ оборот от дейността за последните 3 /три/ финансови години (2009, 2010 и 2011г.), или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС, от които 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС от изграждане на обекти от социалната инфраструктура. Забележка: под „обекти от социалната инфраструктура” се разбира училища, болници, детски градини, социални домове, общежития и други подобни. За доказване на това изискване участникът представя: 1.1.1. Справка – декларация за общия оборот и за оборота, сходен с обекта на поръчката (строително-монтажни работи на обекти от социалната инфраструктура), за последните три години /2009, 2010 и 2011г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение № 9; 1.1.2. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за 2009 г., 2010 г. и 2011г. Участникът следва да е приключил счетоводно предходните три години с положителен финансов резултат. Участниците, регистрирани по Закона за Търговския регистър, могат да посочват ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството. Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени. 1.2 Документ, удостоверяващ наличието на валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника За доказване на това изискване участникът представя: 1.2.1 Копия от полиците за застраховка „професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ на участника, удостоверяващи обхвата на застрахователна защита. Забележка: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1.1 трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, а изискването по т. 1.2 – за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването по т. 1.1. се прилага за подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие, а изискването по т. 1.2 – за всеки един от подизпълнителите .
Минимални изисквания: Да има реализиран общ оборот от дейността за последните 3 /три/ финансови години (2009, 2010 и 2011г.), или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС, от които 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС от изграждане на обекти от социалната инфраструктура.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 2. Технически възможности и/или квалификация на участника. 2.1. През последните пет години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г./ участникът да е завършил успешно поне два договора за строителство, сходен с обекта на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение. Забележка: Под „договори за строителство с характер подобен на предмета на настоящата поръчка” се разбират договори за изграждане на обекти от социалната инфраструктура. За доказване на това изискване участникът представя: 2.1.1. Списък на договорите за строителство, сходни с обекта на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител). Списъкът се представя съгласно образеца – Приложение № 10). 2.1.2. Препоръка/и за добро изпълнение на всички договори, включени в списъка по т. 2.1.1. Забележка: Под „изпълнени договори” се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г./. 2.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство); За доказване на това изискване участникът представя: Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 2.3. Участникът следва да има внедрена система ISO 14001:2004 или еквивалентна за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). За доказване на това изискване участникът представя: Заверено копие от сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 2.4. Участникът следва да има внедрена система OHSAS 18001:2007 или еквивалентна за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). За доказване на това изискване участникът представя: Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 2.5. Участникът следва да има внедрена система SА 8000:2001 или еквивалентна за социална отговорност с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). За доказване на това изискване участникът представя: Заверено копие от сертификат SА 8000:2001 или еквивалентен за социална отговорност с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство). 2.6.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от четвърта група, 5-та категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи втора категория. (чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите). За доказване на това изискване участникът представя: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението), за пета категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2, от ЗУТ. Продължението на изискванията се намират в Раздел VI, VI.3-допълнителна информация.
Минимални изисквания: Участникът да има поне два успешно завършени договора за строителство, сходно с обекта на поръчката, за които да има препоръки за добро изпълнение.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на СМР в календарни дни (Ос); тежест: 10
Показател: Методология на изпълнение на СМР - разпределение на човешки ресурси, механизация и оборудване, организация на изпълнение, етапност и технологична последователност (Ом); тежест: 50
Показател: Предлагана цена (Оц); тежест: 40


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

19.07.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN

Условия и начин на плащане

1.1.Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр. Видин, Информационен център на Община Видин, пл."Бдинци' № 2, ет. 1, в работното време на Информационния център на Община Видин (от 9:00 до 17:00 часа). Закупуването на документация за участие се извършва на касата, находяща се в Информационния център на Община Видин или по банков път, по сметка в лева, както следва: IBAN: BG44DEMI92408400046021, BIС: DEMIBGSF, код за вид плащане: 447000 Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД – клон Видин

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

29.07.2012 г. Час: 16:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 30.07.2012 г. Час: 13:00

Място

в сградата на Община Видин, ет.6, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/007 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”,съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие.“

VI.3) Допълнителна информация

2.7. За изпълнение на поръчката участникът следва да разполага с минимум четири технически лица за изпълнение на поръчката, от които:- технически ръководител - строителен инженер /ПГС/, със стаж по специалността минимум 5 /пет/ години; - електро-инженер, със стаж по специалността минимум 3 /три/ години;- ВиК инженер, със стаж по специалността минимум 3 /три/ години;- координатор "БЗ" - притежаващ документ за правоспособност, в съответствие с чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. За доказване на това изискване участникът представя:2.7.1. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, попълнен съгласно приложения към документацията образец В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Участникът може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.В случай че участник в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, то с общите усилия и ресурс на лицата, включени в обединението, следва да бъдат изпълнени минималните изисквания, посочени в т. 1 и т. 2., а документите от настоящият раздел се представят само за лицата, чрез които обединението доказва изпълнението на съответното изискване.2.7.2. Документи, удостоверяващи професионалния опит и квалификация на лицата, включени в списъка – автобиография, копия от дипломи, копия от трудови книжки /или еквивалентен документ, доказващ трудовия или осигурителния стаж/, както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията им за извършване на съответната дейност, с която ще участват в изпълнението на обществената поръчка.Продължение от Разд.III.2.1. - 12. Административни сведения за участника 13. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. 14. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката;15 Документ за закупена документация; Плик № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката" - Техническо предложение – следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец, "Подробно описание на организацията, която ще се създаде на обекта и ресурсите, които ще се използват. Последователността при извършване на дейностите и системите за контрол на качеството и спазване на ЗБУТ, Линеен график за срока за изпълнение на строително-монтажните работи, разположен във времето. В графика следва да е посочено разпределението на човешките ресурси, механизация и оборудване, организация на изпълнение на СМР, етапност и технологична последователност, Проект на договор за изпълнение на поръчката Плик № 3 – "Предлагана цена" -Ценово предложение - следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец. Община Видин предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://vidin.bg/?page_id=207, до изтичане на срока за закупуване на документацията, посочен в раздел IV, т. 3.3. от обявлението за поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 и ал.3 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.06.2012 г.

Свързани:

Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Милена Миланова, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609412; 094 609450, e-mail:, Факс:...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-видин: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Община Видин, пл. Бдинци 2, За: Силвана Сюлейман, Р. България 3700, Видин, Тел.: 094 609416, e-mail:, Факс: 094 601132
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-димово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Димово, 3750 Димово, област Видин, ул. Г. Димитров 137, За: Лозан Лозанов, България 3750, Димово, Тел.: 09341 2260, e-mail:...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-димово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Димово, 3750 Димово, област Видин, ул. Г. Димитров 137, За: Лозан Лозанов, България 3750, Димово, Тел.: 09341 2260, e-mail:...
Bg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ружинци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община ружинци, С. Ружинци, ул. " Георги димитров " №31, обл. Видин, За: евтим иванов евтимов, Република България 3930, Ружинци,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом