Обявление
ИмеОбявление
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер42.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2012/05/Konkurs_na4alnik_sektor.doc

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

ОБЯВЛЕНИЕ


за провеждане на конкурс за държавен служител


Община Видин, гр.Видин, площад “Бдинци” № 2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед РД-02-11-416/09.05.2012 г. на Кмета на община ВидинОБЯВЯВА КОНКУРС

за една длъжност Началник сектор „Административно обслужване на физически и юридически лица и гражданска регистрация”, Дирекция „Обща канцелария, административно обслужване и компютърни технологии”

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност са:

2.1. минимална образователна степен необходима за заемане на длъжността – образование: висше, минимална степен:”бакалавър”;

2.2. минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;

2.3. минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години и/или придобит минимален ранг ІІІ младши;

2. Допълнителни изисквания към конкурсната длъжност са:

- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

- Да познават законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на административното обслужване, гражданската състояние и регистрация, архивния фонд;

- Компютърни умения: Word, Excel, Internet, правно-информационни продукти, информационно-управленски системи;

3. Начин за провеждане на конкурса

- Решаване на тест

- Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

  • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от

Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, пл.”Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на граждани на община Видин.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информационните табла във фоайето на сградата на община Видин.

7. Описание на длъжността: Ръководи и носи отговорност за професионално и административно изпълнение на основните и специфични дейности в сектора, свързани със съставяне на актове по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ и поддържането им в регистри, в едно с картотечния регистър и регистрите на населението, поддържане и актуализиране електронния регистър- локална база данни “Население”, осигуряване на информация от ЕСГРАОН, организационно-техническата подготовка при провеждане на избори и местни референдуми и дейността по предоставяне на информация и услуги на гражданите, организира и планира работата си, осъществява ръководство и оказва методическа помощ при изпълнението на поставените задачи и осъществява пряк контрол по изпълнението им, разпределя задачите на служителите в сектора, проверява, обсъжда и удостоверява с подписа си законосъобразността, верността и правилността на подготвените от него и служителите в сектора документи, участва в разработването на административни и други актове в специфичната област на сектора, участва и координира изготвянето на анализи, справки и други разработки, прави предложения, при необходимост от управленско решение над неговото ниво, за подобряване организацията и ефективността на работата в сектора, участва в работни групи, комисии или консултативни органи, изпълнява в определения срок поставените устно или писмено задачи от непосредствения му ръководител, планира и отчита ежемесечно работата на служителите в сектора пред непосредствения си ръководител, разработва длъжностни характеристики на служителите в сектора, съгласно ЕКДА, изготвя под формата на докладна записка или заявка всяко предложение за поемане на задължение или за извършване на разход в сектора, изпълнява и други конкретни специфични функции и задачи, свързани с длъжността, както следва: оказва методична помощ на служителите в сектора, с оглед доброто познаване и правилното прилагане на нормативната уредба свързана с дейността на сектора; изготвя становища, предложения и проекти на решения, които са от неговата компетентност и контролира работата по изготвянето им от служителите на сектор “ Административно обслужване на физически и юридически лица и гражданска регистрация”; извършва проверки за спазване на законовите разпоредби; участва в дейностите по квалифициране на служителите от сектора; следи за изпълнението на законовите и подзаконовите разпоредби, регламентиращи работата в сектора; следи за спазване на регламентираните срокове и предлага мерки за отстраняването на нарушения и за търсене на отговорност от виновните лица; организира и осъществява контрол върху входящата и изходяща кореспонденция в сектора и отговаря за предаването и в архив. Спазва и контролира спазването в сектора на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация и на утвърдения от кмета на община Видин Кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация Видин, участва в провеждането на работни срещи, дискусии, семинари и други инициативи, свързани с дейността на сектора спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация.

8. Размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 343 лв.

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/


Телефон и лице за контакти от отдел „Човешки ресурси” - 609483 – Т. Стоенелова.


Орган по назначаване:


ГЕРГО ГЕРГОВ

Кмет на Община Видин


Свързани:

Обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на
Обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на
Обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на
Обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Обявление iconДокумент: Обявление за малка обществена поръчка Възложител
Документ: Обявление за малка обществена поръчка Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /умбал/ "Света...
Обявление iconОбщинанесебъ р обявление

Обявление iconЛетище софия 1540
Обявление за поръчка
Обявление iconЛетище софия 1540
Обявление за поръчка
Обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обявление iconОбщина бургас обявление
На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом