раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Име  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер142.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/10S13_1009.doc
Inizio modulo

 Услуги
 Номер 10 от 13.10.2009

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Крумовград

 Пощенски код: 6900

 За контакти

 Електронна поща: minkrum@abv.bg

 Факс: 03641 7024

 Адрес: Община Крумовград

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Крумовград

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Мустафа Осман Караджа - ц. 7123 / в. 147

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.krumovgrad.bg

 Телефон: 03641 7387

 Адрес на профила на купувача

 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Общинска администрация

 Вид на възложителя: Община

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG425

 Място на изпълнение: На територията на община Крумовград

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 02

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 година по 2 маршрута (обособени позиции): ОП № 1 - Рогач – Каменка – Крумовград ; Крумовград – Едрино – Крумовград (2 курса); Крумовград - Каменка – Едрино – Каменка ОП № 2 - сп. Дъждовник – Бащино 1 – Подрумче; Подрумче – Бащино 2 – Небесвод – Подрумче; Подрумче – м. Воденичари – Подрумче

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 60130000: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г. по 2 маршрута, подробно описани в документацията за участие и в приложение Б на настоящото обявление.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата: 15/06/2010

 Срок в дни

 Начална дата: 01/01/2010

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Банкова гаранция в полза на възложителя или парична гаранция за участие на стойност по 50 лева за всяка обособена позиция, внесени по сметка на Община Крумовград, Област Кърджали, банкова сметка: IBAN - BG79STSA93003303687912, BIC код - STSABGSF при "Банка - ДСК”, клон Крумовград за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г.". Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка (парична или банкова). Размерът на гаранцията за изпълнение на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Финансирането се осигурява от републиканския бюджет с целеви средства. Плащанията ще се извършат на основание Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници. В сила от 01.01.2006 г,.издадена от Министерството на финансите, Обн. ДВ, бр. 32 от 18 април 2006г., изм. ДВ, бр. 29 от 6 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 27 от 11 март 2008 г. Редът и начинът на разплащане на Възложителя към Изпълнителя е уреден в договора за изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Поръчката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя при спазване на изискванията на нормативните актове на Р.България и Европейския съюз. ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ В сила от 17.09.1999 г. НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ В сила от 29.03.2002 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията НАРЕДБА № 33 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 1999г. Регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година Регламент (ЕИО) №3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Копие на съдебно решение за регистрация и последващи промени в нея (ако има такива), Удостоверение за актуално състояние или удостоверение за вписване в търговския регистър., Документ за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК, Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Документите посочени во чл. 56, ал. 1, т. 1 до 9 вкл. и т. 11 и т. 12 от ЗОП и други документи описани в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50, ал. 1, т. 2 ЗОП: годишния финансов отчет – баланс и отчет за приходи и разходи за 2008 г.

 Минимални изисквания: Посочени в документацията за участие

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническа възможност и квалификация на кандидатите за изпълнение на поръчка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 7, т. 9 от ЗОП:

 Минимални изисквания: Посочени в документацията за участие

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА

 Нормативни разпоредби: НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2005 ПРИЕТА СЪС ЗАПОВЕД № 742 ОТ 27.12.2005 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕОБНАРОДВАНА Код длъжност - 8323-2002, Код НКП 96 -8323

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати: НЕ

 Вид процедура: Договаряне

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията: НЕ

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер: Обявлението за възлагане на обществената поръчка и документацията за участие е одобрена с Решение Заповед № КО - 490 / 07.10.2009 г. на кмета на Община Крумовград, област Кърджали

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

 Номер на обявлението в ДВ: 5 от 14/07/2009

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 20

 Условия: В брой в касата на Общинска администрация Крумовград, пл. " България" № 5, ет. 3, стая 10, или по банков път банкова сметка: IBAN- BG79STSA93003303687912, BIC код STSABGSF при "Банка ДСК", клон Крумовград

 Дата: 05/11/2009

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 12:00

 Дата: 16/11/2009

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Заседателна зала на ІІ-ри етаж в сградата на Об. Адм. Крумовград в гр. Крумовград, пл. "България" № 16

 Час: 13:30

 Лица: Управители или упълномощени от тях длъжностни лица от структурата на участника в процедурата (представено нотариално заверено пълномощно) се изисква да се представи от упълномощените лица при отваряне на офертите пред назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата , пълномощното се прилага към преписката на процедурата.

 Дата: 16/11/2009

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес: www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно срока посочен в чл. 120 от Закон за обществените поръчки (обн. в ДВ, бр. 28 от 2004 г.)

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес: www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 08/10/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: Специализиран превоз на учиници до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 година

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Превоз на ученици по маршрут: Рогач – Каменка – Крумовград с 37 пътуващи ученици; Крумовград – Едрино – Крумовград (2 курса) с 37 пътуващи ученици; Крумовград - Каменка – Едрино – Каменка с 4 пътуващи деца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 60130000: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Платен дневен пробег 52.6 км + до 22 км ((съгласно Постановление № 84 от 6 април 2009 г. чл. 3, ал. 1, т. 2) и до 20 % технологичен пробег, когато има такъв, за 100 учебни дни

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 15/06/2010

 Срок в дни

 Дата за начало: 01/01/2010

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 година

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Превоз на ученици по маршрут: сп. Дъждовник - Бащино 1 - Подрумче с 32 пътуващи ученици; Подрумче - Бащино 2 - Подрумче с 34 пътуващи ученици; Подрумче - м. Воденичари - Подрумче с 15 пътуващи ученици

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 60130000: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Платен дневен пробег 28.8 км + до 20 % технологичен пробег, когато има такъв, за 100 учебни дни

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване: 15/06/2010

 Срок в дни

 Дата за начало: 01/01/2010

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)Fine modulo


Държавен вестник на Република България

Свързани:

  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране за възстановяване на четири пешеходни моста на р. Чернелка и подпорна стена в с. Ласкар
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: “Ремонт в заводски условия на сферичен шибър ф 1800 от хг-2 във вец „Сестримо”
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом