Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ИмеМинистъра на регионалното развитие и благоустройството
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер20.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/Zaiavlenie.docx

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


З А Я В Л Е Н И Е


по чл. 7, ал. 2 от Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работната група за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.
От:________________________________________________________________________

(наименование на юридическото лице)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ____________________ съд, БУЛСТАТ ________________

и регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №__________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството

(собствено, бащино и фамилно име)

му на ____________________________________________________________________.

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява организацията)


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,


Във връзка с публикувана покана за участие в избора на представители на неправителствените организации в Работната група за изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за програмен период 2014-2020 г., заявявам, че представляваната от мен неправителствена организация - __________________________________________________________________________,

(наименование на юридическото лице)

с предмет на дейност: ________________________________________________________

(посочва се предметът на дейност съгласно Устава на организацията)


се определя като част от групата на __________________________________________ –

(посочва се една от групите по чл. 5(1) от механизма)

_______________________________________________________,

(посочва се една от подгрупите по § 1 от ДР на механизма)


с настоящото заявление изразява намерение за участие в обявения подбор.


Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагам следните документи:


  1. Документи за регистрация /първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално съдебно състояние/;

  2. Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 2 от механизма (съгласно приложения образец);

  3. Списък и описание на изпълняваните проекти, програми и дейности, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от механизма, както и документи, доказващи изпълнението им.ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия организацията)Свързани:

Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconНаредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв, бр. 5 от 14. 01. 2005 г
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconГенерал Бойко Борисов, Министъра на Регионалното развитие и благоустройството на р българия инж. Росен
Министъра на Регионалното развитие и благоустройството на р българия – инж. Росен Плевнелиев
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconНаредба №12 от 18. 06. 2002 г
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
Нн-59/23. 01. 2013 г на Министерството на културата, Решение №180 от Протокол №24/31. 01. 2013 г на Общински съвет Априлци, Решение...
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconВтора проучване на подземните води раздел I ред и начин за извършване на хидрогеоложки проучвания Чл. 3
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването...
Министъра на регионалното развитие и благоустройството iconНаредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом