Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп
ИмеПриложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер11.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://gdnp.mvr.bg/NR/rdonlyres/17CA9B07-15E6-4EB1-B5AB-2BCEEE462D44/0/Deklaraziachl47al5ZOP.rtf
Приложение 6ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име) притежаващ / а лична карта №. . . ., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) в качеството си на членове на управителния / контролния орган на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на юридическото лице) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. При участника, когото представлявам няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;


2. Участникът/кандидатът, когото представлявам, не е сключил договор с лице, посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.гр .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДЕКЛАРАТОР:*Забележка: При подаване на декларацията участникът/кандидатът - юридическо лице следва да съобрази чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Свързани:

Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconДекларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп
...
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconДп нкжи
Приложение №1 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б а-д, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconПроект на договор (образец)
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б”е” и ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconПроект на договор (образец)
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б”е” и ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconРешение за откриване на откритата процедура
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б.«е», ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп (образец)
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconМинистерство на вътрешните работи медицински институт
Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от зоп –...
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в
Приложение №6 Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от зоп
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconI. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие
Приложение Декларация по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2, във връзка с чл. 47 ал. (9) от зоп
Приложение 6 декларация по чл. 47, ал. 5 от зоп iconПредложение за изпълнение на обществената поръчка (образец)
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б.«е», ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп (образец)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом