В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо
ИмеВ качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер113.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/1a59828df22f1634c22574fa00304
и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е образувано по искова молба на С. Л. А. с ЕГН и В. Л. Л. с ЕГН , и двамата с адрес: Б., с която срещу Б. Г. С. с ЕГН и с адрес: Б., са предявени установителни искове за правото им на собственост, както следва:

- в качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо/ - за Ѕ идеална част от внесените от същия в ТКЗС земеделски имоти, находящи се в землището на с. Б., община Б., област Б., а именно:

- НИВА в местността “Ридо” с площ от 3.000 дка, при съседи: от две страни – път; гора и К. Я.;

- НИВА в местността “Ливадата” с площ от 1.000 дка, при съседи: от две страни – К. М., С. П. М. и К. В. Г.;

- ЛИВАДА в местността “Ливадата” с площ от 0.5 дка, при съседи: от две страни – К. М., С. П. М. и нива на А. М. С., и

- в качеството им на наследници на Л. А. С. /техен баща/ - за следните имоти, находящи се в землището на с. Б., община Б., област Б., а именно:

- НИВА в местността “Армането” с площ от 1.247 дка, при съседи: път, Е. С. Ч., Т. М. и наследници на С. Д., и

- НИВА в местността “Ливадата” с площ от 737 кв.м., при съседи: път, С. Д., К. Я., К. М. и В. П..

С исковата молба ищците са поддържали, че са наследници на Л. С. /техен баща/ и на А. С. /техен дядо/. С решение на Районен съд – Б. било признато за установено по отношение на Общинска служба “Земеделие и гори” – Б., че като наследници на горепосочените лица имат правото да си възстановят собствеността върху описаните по-горе земеделски имоти с посочените права на собственост.

В хода на процедурата по възстановяване на имотите в реални граници, ОСЗГ – Б. задължила ищците да извършат заснемане на имотите с оглед определянето на точното им местоположение, съседи и граници с цел нанасянето им в картата на възстановената собственост и издаването на скица. При това заснемане се установило, че части от гореописаните имоти са възстановени на Г. А. С. /чийто наследник е ответникът/, който също е наследник на дядото на ищците – А. М. С.. Поради установеното при заснемането, имотите не могат да бъдат възстановени в реални граници, което мотивирало ищците да предяват настоящите искове.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, ищците поддържат исковете по съображенията, изложени в исковата молба и доразвити в писмена защита.

Ответникът, чрез пълномощника си, оспорва исковете, по съображения, подробно развити в писмени бележки.


В хода на производството са събрани писмени и гласни доказателства, изслушано е заключението от съдебно-техническа експертиза. От техния анализ и оценка съдът прие следното за установено.


Ищците са наследници по закон на Л. А. С., бивш жител на с. Б., община Б., област Б., починал на 19.02.1976 г., който е техен баща /удостоверение за наследници – л. 5 от делото/. Ответникът е наследник на А. М. С. – негов внук, като бащата на ответника – Г. А. С. и бащата на ищците - Л. А. С., са братя – синове на общия наследодател на страните – А. М. С. /удостоверение за наследници – л. 4 от делото/.

С Решение 4140/26.08.2005 г., постановено по гр. дело № 761/2005 г. /л. 7 – л. 8 от делото/, влязло в сила на 04.10.2005 г., по реда на чл. 11, ал. 2 от ЗСРЗЗ, Районен съд – Б. е признал за установено по отношение на ОСЗГ – Б., правото на наследниците на А. М. С., и на наследниците на сина му Л. С., да си възстановят собствеността върху шест имота, три от които са тези, по отношение на които е предявена установителната претенция в исковата молба – за Ѕ идеална част на ищците като наследници на дядо им А. М. С.: НИВА в местността “Ридо” с площ от 3.000 дка, при съседи: от две страни – път; гора и К. Я.; НИВА в местността “Ливадата” с площ от 1.000 дка, при съседи: от две страни – К. М., С. П. М. и К. В. Г., и ЛИВАДА в местността “Ливадата” с площ от 0.5 дка, при съседи: от две страни – К. М., С. П. М. и нива на М. Г.. Другите три имота по решението са НИВА в местността “Армането” с площ от 1.5 дка, при съседи: път, Е. С. З., Т. М. и наследници на С. Д.; НИВА в местността “Ливадата” с площ от 1.00 дка, при съседи: път, С. Д., К. Я., К. М. и В. П., и ЛИВАДА в местността “Ливадата” с площ от 0.2 дка, при съседи: наследници на Н. И. Д., М. С. Г., път и наследници на С. П. М..

С Решение № RB-22/06.04.2006 г. /л. 11 от делото/ ОСЗГ – Б. по Заявление вх. № В370/10.01.2006 г. на ищеца и във връзка с направените измервания на земята съгласно чл. 18ж, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, е възстановила правото на собственост на наследниците на Л. А. С. в съществуващи стари реални граници на следните имоти: НИВА с площ от 0.345 дка в местността “Ливадата” – имот № 071009; НИВА с площ от 0.353 дка в местността “Ливадата” – имот № 071010, и НИВА с площ от 0.322 дка в местността “Армането” – имот № 152003.

С Нотариален акт за установяване правото на собственост върху недвижим имот № 31, том І, рег. № 379, дело № 27/2005 г. /л. 46 от делото/, ответникът Борис С. и лицата В. Г. С., В. Г. Д. и П. Г. Г., са признати за собственици по наследство от баща си – Г. А. С., на следните имоти: НИВА с площ от 0.384 дка в местността “Ливадата” – имот № 067007 по картата на землището на с. Б., и на НИВА с площ от 0.852 дка в местността “Ливадата” – имот № 071008. Тези два имота са възстановени на Г. А. С. /починал на 16.04.1995 г./ с Решение № RB-14/17.09.2004 г. на ОСЗГ – Б. /л. 47 от делото/ по заявление на същия вх. № В126/29.02.1992 г.

Експертът по назначената съдебно-техническа експертиза е установил следното:

1. Имотите, заявени от наследниците на А. М. С., съществуват на място в стари реални граници, така, като са заснети от поддържащата фирма – “Б.ски териториален кадастър” ЕООД. Същите са земеделски земи.

2. На наследниците на Л. С. от имота в местността “Армането” са възстановени 0.322 дка, а останалата площ 6.925 дка е в имот № 151004, възстановен на наследниците на Г. А.ов. От имота в местността “Ливадата” са им възстановени 0.353 дка – имот 071010, а останалата част е в имот 067007 с площ от 0.384 дка, възстановен на наследниците на Г. С..

Видно от приобщената като доказателство по делото преписка, изпратена от Общинска служба “Земеделие и гори” – Б. /на л. 113 – л. 128 от делото/, със Заявление вх. № В 371/10.01.2006 г. /на л. 114 от делото/ ищецът С. А.ов е заявил за възстановяване като наследник на дядо си А. М. С., следните имоти: НИВА от 3.000 дка в местността “Ридо”; НИВА от 1.000 дка в местността “Ливадата” и ЛИВАДА от 0.5 дка в местността “Ливадата” – имоти, които са описани и в Декларация за притежавани непокрити земеделски имоти, подадена от А. С. /на л. 116 от делото/. Със заявление вх. № В 370/10.01.2006 г. /на л. 120 от делото/ ищецът С. А.ов е заявил за възстановяване като наследник на баща си Л. С., следните имоти: НИВА в местността “Армането” с площ от 1.5 дка; НИВА в местността “Ливадата” с площ от 1.000 дка и ЛИВАДА в местността “Ливадата” с площ от 0.2 дка. Такива имоти са описани и в подадената от Л. /Л./ А.ов М. Декларация за притежавани непокрити земеделски имоти /на л. 121 от делото/. Видно от Заявление с вх. № 126/29.02.1992 г., подадено от Г. А. С. /на л. 124 – л. 125 от делото/, горните имоти не са заявявани, с изключение на ЛИВАДА с площ от 0.2 дка в местността “Ливадето”. В опис-декларацията на Г. А.ов /на л. 126 от делото/ фигурира НИВА с площ от 1.000 дка в местността “Ливадата”, но с граници /съседи/, различни от тези на процесната нива в същата местност. В декларацията за притежавани непокрити земеделски имоти на Г. А.ов М. /С./ - л. 127 от делото, фигурира ЛИВАДА с площ от 0.2 дка в местността “Ливадата”.

По делото са събрани гласни доказателства - разпитани са четирима свидетели – по двама на всяка от страните.

Свидетелят К. А. М. /трети братовчед на страните/ е посочил, че е съсед на бащата на ищците и познава последните отдавна. Последната фаза на масовизацията в с. Б. била през 1959 г. по това време свидетелят бил учител там и при внасянето на имотите в ТКЗС той попълвал декларациите на почти всички жители на селото. А. С. също внесъл имотите си в ТКЗС. По това време Г. С. – баща на ответника, не бил в с. Б.. От 1951 г. бил в Б.. Бащата на ищците Л. Г.ев тогава бил полицай в с. Б., но съпругата му М. живеела с неговите родители в с. Б.. Нивите се обработвали от А. С., съпругата му С. и снаха му М.. На нивата в местността “Ливадата” бил засаден тютюн. Л. имал и други ниви – в местността “Ливадите” – там единият дял бил негов, а другият - на Г. С. /чичо на ищците и баща на ответника/. Двамата имали ниви и в местността “Арманете” – един дял на Л. и един на Г.. Така и били внесени нивите в ТКЗС. Нямало никакви спорове между А. и синовете му. Г. бил в града и рядко идвал на село. Л. работел в с. Б., но тъй като съпругата му живеела при родителите му, постоянно си идвал в с. Б..

От показанията на свидетеля М. С. Г. се установява, че същият живее /откакто се е родил/ в с. Б., в “Демирева махала” и познава бащите и дядото на страните. Бил звеновод, когато се образувало ТКЗС. Посочил е, че нивите в местностите “Ливадите” и “Ридо” се обработвали от Л. А.. Дядо А. също имал ниви в тези две местности, всяка с площ от около 2 дка. Според свидетеля А. С. бил дал еднакви имоти на всеки от двамата си сина и те нямали разправии помежду си за имоти.

Свидетелят К. Х. М. е посочил, че познава Л. А. от три години. Знае, че е братовчед на Г. А.ов. Според М. Л. се преселил със съпругата си в с. Б., след това се развели, а имотът в с. Б. се поддържал от брат му Г.. Свидетелят е посочил, че “Л. и да е работил някакви ниви”, М. не знае, тъй като е бил малък и е живеел в Б.. Знае, че Г. С. и съпругата му В. работели нивите в местностите “Армането” и “Ливадите” преди внасянето им в ТКЗС. Изразил е предположение, че и Л. може да е работил тези ниви, но не е сигурен. Заявил е, че не знае А. и С. да са обработвали ниви преди 1957 г., както и че не е виждал Л. и М. също да работят по нивите. М. е посочил, че двамата братя – Л. и А., живеели в една къща: единият от едната страна, а другият – от другата.

От показанията на свидетелката З. М. Ч., се установява, че познава страните по делото и техните родители. Посочила е, че родителите на ищците изобщо не са живели в с. Б.. Нивите в местностите “Ридо” и “Армана” ги работели родителите на ответника - на първата садели ечемик, а на втората – тютюн. А. С. не работел, защото дясната му ръка била болна. Ходел със съпругата си С. на нивата, но не работел. Живеели заедно със сина си Г. и съпругата му В.. Другата им снаха – майката на ищците М. много малко живяла при тях, а синът им Л. по време на масовизацията бил по затворите. Нивите не били разделени между А. и синовете му.

Предвид установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:


Съдът квалифицира предявените искове като такива по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по следните съображения:

С нормата на чл. 98, б. “г” от ГПК /отм./ ищецът се задължава да изложи обстоятелствата, на които се основава искът, т.е. основание на иска е не самото право, а фактите, от които се поражда правоотношението. Съобразявайки се със спецификата на обекта на спора, а именно земеделски земи, подлежащи на реституция по силата на ЗСПЗЗ и съобразявайки обстоятелството, че внасянето на имотите е извършено приживе на наследодателите /което обстоятелство е определящо към кой момент ще се претендира правото на собственост – към датата на предявяване на иска или към момента на внасяне на земята в ТКЗС/, съдът квалифицира предявените искове като такива по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ /Решение № 688 от 09.07.2003 г. на ВКС по гр. дело № 593/2002 г., ІV г.о., докладчик съдията Костадинка Арсова/.

Специфичният предмет на иска по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ е правото на собственост върху земеделска земя към момента на одържавяването й или включването й в ТКЗС, ДЗС или др. селскостопански организации. В това производство съдът изследва носителя на правото на собственост върху земеделската земя към един минал момент - това лице, което е придобило собствеността на някое от предвидените в закона основания към момента на обобществяване на земята или включването й в стопанството. В тази връзка, макар и заявени като лични претенции от ищците, с оглед изричното посочване обаче, че се претендират наследствени права и с оглед всички събрани по делото доказателства, съдът приема, че се търси установяване правото на собственост към минал момент за наследодателите на ищците, които са починали след колективизацията.

Оспорването на правото на собственост върху земеделска земя по съдебен ред е обусловено от правен интерес. Такъв е налице при висящо административно производство по чл. 14, ал. 1 - 3 от ЗСПЗЗ или възможност то да бъде образувано, както и при окончателно решение на общинската поземлена комисия за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в реални граници или за обезщетяване на собствениците съгласно чл. 106 от ЗСПЗЗ. Когато административното производство е приключило с окончателен отказ за възстановяване на собствеността или то не може да започне при усл. на чл. 11, ал.2 от ЗСПЗЗ, предявяването на иск по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ е процесуално недопустимо / Тълкувателно решение № 1 по гр. д. № 1/1997 г., ОСГК /. В настоящия случай не е налице нито едната от двете хипотези и предявените искове са допустими.

От доказателствата по делото се установи, че имотите по решението по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ на Районен съд – Б., са заявени от ищеца С. А.ов като наследник на дядо си и на баща си /съобразно решението/. За имотите, заявени като собствени на наследодателя му А. С., е признато правото на собственост на наследниците му, но е посочено, че е налице спор за материално право с наследниците на Г. А. С. /данни от решение по чл. 18ж, ал. 1 – л. 119 от делото/. Признато е правото на собственост и за имотите, заявени от С. А.ов като наследник на баща си Л. А. – данни от решение по чл. 18ж, ал. 2 на л. 123 от делото. За имотите, заявени от Г. С., е признато правото на собственост върху ЛИВАДА с площ от 0.2 дка в местността “ЛИВАДАТА” и НИВА с площ от 1.000 дка в местността “ЛИВАДАТА”.

Съдът намира, че предявените искове по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ са основателни, по следните съображения: Установи се, че процесните имоти фигурират в декларациите за притежавани непокрити земеделски имоти към 1949 г. на А. С. и на Л. С., но не фигурират в декларацията за притежавани непокрити земеделски имоти на наследодателя на ответника – Г. А. С.. От друга страна, съдът изцяло кредитира показанията на разпитаните свидетели К. М. и М. Г., тъй като изложеното от тях се потвърждава и от писмените доказателства, събрани по делото. Свидетелите подробно са описали местонахождението, площта и съседите на процесните имоти, посочили са с какви култури са засаждани нивите, изложили са подробности, които дават основание да се направи извод, че са били активни участници в процедурата по декларирането и внасянето на имотите в ТКЗС. От друга страна, в показанията на доведените от ответната страна свидетели, са налице множество противоречия, които правят изложените от тях твърдения объркани, хаотични и неясни. Свидетелят М. първо е заявил, че наследодателят на ищците Л. е братовчед на наследодателя на ответника Г., после е посочил, че са братя. Поддържал е, че не знае дали Л. е обработвал някакви ниви, а после е заявил, че и да е обработвал, той /М./ не знае, тъй като е бил малък и не е бил в с. Б.. Посочил е, че си спомня имотите в местностите “Армането” и “Ливадите”, които преди образуването на ТКЗС според него са обработвани от наследодателя на ответника, но след това е заявил, че “може би ги е работил братовчедът Любе, но не знам, бил съм малък”. От своя страна свидетелката Чавдарова първо е посочила, че имотите са били обработвани само от Г. и В., после е заявила, че А. бил с болна дясна ръка и повече съпругата му работела, а накрая е посочила, че бащата /А./ и синът му Г. работели нивите. Затова съдът не кредитира тези показания.

Предвид всичко гореизложено, съдът намира исковете за основателни и следва да ги уважи, така както са заявени.

С оглед изхода от спора и на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./, ответникът следва да възстанови на ищците сторените от последните разноски по делото в общ размер на 275.00 лева, от които: за внесена държавна такса – 15.00 лева; за адвокатско възнаграждение – 200.00 лева; за депозит за вещото лице – 50.00 лева и за държавна такса по жалбите – 10.00 лева.


Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./, съдът


Р Е Ш И :ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б. Г. С. с ЕГН и с адрес: Б., по исковете, предявени от С. Л. А. с ЕГН и В. Л. Л. с ЕГН , и двамата с адрес: Б., че към датата на образуване на ТКЗС, общият наследодател на страните А. М. С. /техен дядо/, бивш жител на с. Б., община Б., починал на 29.01.1961 г., е бил собственик на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Б., община Б., област Б., а именно:

- НИВА в местността “Ридо” с площ от 3.000 дка, при съседи: от две страни – път; гора и К. Я.;

- НИВА в местността “Ливадата” с площ от 1.000 дка, при съседи: от две страни – К. М., С. П. М. и К. В. Г.;

- ЛИВАДА в местността “Ливадата” с площ от 0.5 дка, при съседи: от две страни – К. М., С. П. М. и нива на А. М. С.


ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б. Г. С. с ЕГН и с адрес: Б., по исковете, предявени от С. Л. А. с ЕГН и В. Л. Л. с ЕГН , и двамата с адрес: Б., че към датата на образуване на ТКЗС, наследодателят на ищците Л. А. С. /техен баща/, бивш жител на с. Б., община Б., починал на 19.02.1976 г., е бил собственик на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Б., община Б., област Б., а именно:

- НИВА в местността “Армането” с площ от 1.247 дка, при съседи: път, Е. С. Ч., Т. М. и наследници на С. Д., и

- НИВА в местността “Ливадата” с площ от 737 кв.м., при съседи: път, С. Д., К. Я., К. М. и В. П..

ОСЪЖДА Б. Г. С. с ЕГН и с адрес: Б., да заплати на С. Л. А. с ЕГН и В. Л. Л. с ЕГН , и двамата с адрес: Б., сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща сторени от ищците разноски в производството.


Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Б., в 14-дневен срок от уведомяването на страните за неговото изготвяне.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................

Свързани:

В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо icon3. Биография на героя, обстоятелства,формирали възгледите му
Бащински мъки на дядо Горио ”, “Този клетник беше бившият производител на макарони дядо Горио ” и описание: „Дядо Горио беше на около...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconРешение от 03. 08. 2007г., в законна сила от 03. 04. 2009г
Упи іv-275 в кв. 75 по плана на с. Горско ново село, общ. Златарица, при граници: улица, дере, наследници на Н. С. Н., наследници...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconПазарджик предложение
Ви предложение и проект за решение относно предоставяне земи от Общинския поземлен фонд /опф/ на наследници на Трендафила Кръстева...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconРешението се издава в изпълнение на Определение №213/25. 02. 2011 година на
И. Т. К., от Г. Б., Ж."Е." бл вх. Б., С. Т. К. от село К., община П. и В. Т. С. от Г. П., У."С." №, бл в качеството им на наследници...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconТема: здравеопазване
Хората казват, че целувка без мустак е като манджа без сол”, обича да казва министърът. Баща му, дядо му, прадядо му всички те са...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconКой е в центъра дядо коледа или иисус?
Дядо Коледа, вместо към истинската причина за този празник – Иисус Христос. Родители, възрастни и възпитатели представят Дядо Коледа...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconПроизводството е по реда на чл. 243 ал. 4 от нпк
Образувано е по жалба на Г. С., Т. С., П. С., П. С., наследници на Д. С. от гр. С., в качеството на пострадали по дпп №1498/2006...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Образувано е по жалба на Г. В. С., Т. Д. С., П. Д. С. и П. Д. С., наследници на Д. Г. С., в качеството им на пострадали лица по дп...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Егн *, в качеството им на наследници на Х. И. С., с адрес за трите: гр. Б., ул. „Х., против решение № fo04V от 25. 03. 2008г на Обсз...
В качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо iconДядо Мраз Дядо Мраз дошъл е пак
Бягат весели шейни само в планината бяла по широки равнини. Баба Меца е заспала
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом