Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
ИмеКонспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
страница4/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер386.83 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/lections Fin UZU III lection.doc
1   2   3   4

Имуществена отчетническа отговорност. Същност и субекти на отговорността.

По отнош на матер правната уредба на имущ отговорност Э дуализъм. Имущ отговорност е уредена в: Кодекса на труда и в ЗВДФК. Разликата е в 1) разл е органа и н-на на установяване на вредата и увреждането;2) в основанията за възникване – имущ отговорност по Кодекса възниква когато работникът не е изпълнил задълженията си по тр правоотношение да опазва публ имущество, а имущ отговорност по ЗВДФК е отговорност н аотчетника породена от непозволено увреждане= деликтна отговорност. Имущ отговорност тук (ЗДВФК)носят 4 категории лица :1-Л, които събират, съхраняват , разходват или отчитат имущество= отчетници. Разграничаване става ..-дали боравят с публ имущ или не, и дали имат правна възможност да се разпореждат чрез правни сделки с предметите на труда. 2- Л, които упражняват контрол в/у отчетницине: счетоводителите, членове на инвентаризационни комисии; 3- Л, които управляват или се разпореждат с имущества: ръководители, директори, които се разпореждат с паричните или матер ценности; 4-Л, получили нещо без правно основание или подарение в резултат от действието на причинителя на вредата. Длъжн лица, разпоредили или допуснали незаконни плащания, носат имущ отговорност за това, което лично са получили в резултат на тези плащания. Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарян солидарно. Полученото бед правно основание или подарение, в резултат от действията на причинителя на вредата следва да се върне. Получилите облагата и причинителят на вредата отговарят солидарно до размера на полученото. фИмущ отговорност се изкл когато причинените вреди са настъпили поради:

 1. естаствени фири ( фира поради х-ра на технологичния процес);

 2. непреодолима сила природн бедствие;

 3. случайно събитие;

 4. нормален произв – стопански риск;

 5. неизбежна отбрана;

 6. констатирани по надлеж ред вредоносни действия на трети лица;

Предпоставки за възн на имуществена отговорност са : вина, вреда, противоправно поведение и причинна връзка м/у вредата и противоправното поведение. За противоправно причинени вреди на одитиран обект, установени при финансов одит, които вреди са пряка и нопосредствена последица от поведението на виновните лица се носи имущ отговорност, когато вредата е причинена умишлено, вредата е от лиспи и е пирчинена ни, при или по повод изпълнение на служ задължения. Във вс др случай, когато има причинена вреда, одитираният обект, може да търси обещетение по общия исков ред -Чл 45 от ЗДД.

Вредата е матер предпоставка за възникнате на финансова отговорност

Разл м/у вреда и щета: Вредата обхваща претърпените загуби и пропуснатите ползи, а щетата само действително пропуснатите ползи. (щета по правилен термин). Щетата е терминът на ФП. Вредата е увреждане на оценими в пари имущ права и интереси на одитирания обект. Правно знач проявна форма на вредата е липсата. Липсата е вреда с неустановен произход. При липсата има недостиг в касата или в склада и не може да се установи къде са липсващите пари или материали. Според съд практика липса имаме когато стоката или парите не са на лице и не може да се установи причината за тази липса. Др проявни форми на вредата са повредата или унижощаване на матер. Ценности. Др предпоставка за възникване е вината= лицето, е съзнавало, могъл е или е трябвало да съзнава деянието си, целял е или е допускал настъпването на вредоносния резултат. Правно значими са 2-те проявни форми на умисъла: прак и ...Вената на отчетника с епредполага до доказване на противното. Сл основание за имущ отговорност : да е налице причинтна връзка- З изисква вредите да са пряка и непосредствена последица от противоправното поведение на виновното лица. Др предпоставка :вредите да са извършвани по време на финанс одит = с цел да се установи законността , редовността на водената счетов отчетност , както и отговорността на събирането ,съхраняването , управлинието , разходването и отчитането на имущ.

Имущ отг се погасява с изтичане на 5 годише давностен срок от деня на причиняване на вредата и ... и с 10г погаситилен.

32в

Производство по оЭ на имущ отговорност


ОЭ се само по съд ред глава 31 на ГПК – пр-во по финансови начети.При финанс одит, се устави наличие на ... съставя се акт за начет в 7 дн срок. След това вътреш одитор с писм мотивирани решения в 14дн срок. Ако има извърш престъпление – в прокуратурата. Ако няма престъпление – се изпраща писмото с акта за начет на съотв съд по правилата на местната и родова подсъдност на ощетените лица. Писмото трябва да Э: данни за лицето, доказателства...Ако тези денни са нередовни – дава се срок 7 дн да се изправят. .................2 седм срок за възражение и посочване на доказателства и го уведомява , че ако не постъпят възраж в срок ще се издаде наказателен лис. Ответникът може да оспори чрез възражение или като предяви възраженията си по исков ред. Ако постъпи възраж – в закрито заседание съдът се произнася по представените доказателства и ги допуска или не. Делото се разг в закрито заседание с призоваване на страните, свидетели, вещи лица и МФ. Факт доказателства в акта за начен се считат за истински, до доказване на рпотивното.( одитора не е длъжен да доказва това което е написал в акта) Задъл. На ответника е доказване на противното.

Акта пада ако:

1.Акта за начет няма доказателствена сила ако:

 1. Акта е съставен от некомп лице, неопълномощено лице да проведе одита;

 2. Липса заповед за възлагане;

 3. Ако ръководителят на одитирания обект не е уведомен за придстоящия одит писмено, в 3 дн срок пред започване на одита;

 4. по извлечение от сметка;

 5. не е съставен двуст. Протокол;

 6. на виновното лице не е даден най-малко 7 дневен срок за обяснение;

 7. ако вътш одитор не се произнесе с мотивирано заключ по направените възражения;

2.Опровергаване предпоставките за имуществената отговорност – доказва се липсата на само на 1 елемент от състава на имущ отговорност; (не може да се освободи от отговорност когато твърди че му е възложено да извърши престъпление.

Решението на съда подлежи н аобжалване по общия ред. Пр-вото се прекратява , ако виновното блице почине преди внасяне на акта в съда, ако не – наследниците. След влиз в сила на решението се издава изпълнителен лист и се събират по реда на ГПК (особеност): разноски, лихва, главница.

33в

Устройство и правомощия на комисиата по финансов надзор

34в

Устройство и контрол, упражняван от сметната палата !

През последните години финанс фномен претърпя дълбоки промени, поради увеличаване на разходите. Финанс товар (бреме) нарастна в такива мащаби, че публ средства заемат почти 1/3 от национ доход. Това нарастване не само увеличи обхвата на тези явления, но промени и тяхното естество.На свой ред промени претърпя и самата финанс политика. Финансите присъствуват във вс дейности, независимо дали те се отнасят до съществуването на Д, или пък по отнош нарастването на влиянието й спрямо външ свят. Основното е, че в качеството си на иконом субект, Д вече неможе да се разгл само като получаваща страна, а като равностоен участник в стоп дейност. В дейността си, Д никога не се ограничава само със събиране на данъци. Тя винати е произвеждала, както и при частната иконом инициатива. Единствено от различните пътища н аразвитие се основава на идеята, че задоволяването на публ потребности е предизвикало появата и на държ икономика с нейните специф х-ки. Д като иконом субект е длъжна да организира своята дейност. Тя прави това въз основа на различни възможности, които се разполагат в 1 план. Така бюджетът се формира според плана за финансово разпределение, чиято съвместимост с прогноз на индив субекти се превръща в 1-на от основни грижи на финансовата политика. Тази политика обхваща 2 обособ и същевременно тясно свързани области: На І място тя трябва да обезпечи финансовото управление, дан с-ма, държ кредитиране, бюджета. На ІІмясто финанс политика

Специална частБюджетно право – възникване. Понятие за бюджет
Бюджетен процес - съставяне, гласуване, изпълнение и отчитане на бюджета.Бюджетни разходи.Бюджетни приходи - понятие, видове.Приходи от данъци. Данък върху доходите на физическите лица.Корпоративно подоходно облагане.Данък върху добавената стойност.АкцизиМестни данъци.

10в

Приходи от такси.

11в

Понятие и видове мита. Митни сборове.

12в

Банково дело.

13в

Правен режим на БНБ.

14в

Банков надзор.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отпадат: 1,2,3,4,5 от общата част, 35, 36,

От специалната част: от 15 до 20;

Изпит 23.10.2005г – Точни въпроси.

Вс преди 1998г да не се чете.1   2   3   4

Свързани:

Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconДанъчно право по новото допк по конспекта на проф. Стоянов Въпрос №2 Понятие за данъци. Функции за данъците
Данъкът е сложна икономическа и правна система. Той е основно понятие в данъчното право (ДП). Затова данъкът се изучава от финансовата...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconДанъчно право лекции кучев
Данъчното право е тръгнало от финансовото право. Ф. П. е в съотношение към данъчното като общо към частно, т е д п е част от ф п....
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект от уеб-сайта на югозападния Петко Венедиков Система на бг вещо право, 1993 и сл по стария закон от 1904
Като обективно право, т е сма от правни норми, които уреждат отношенията на собственост и владелческа власт върху специфични материални...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconСписък на публикациите
В: Сборник от изследвания на млади научни работници, ред. Л. Бумбалов, Л. Илиева, Ст. Стоицов, Ст. Стоянов, изд на юзу “Н. Рилски”,...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно данъчно право" Тема: "
Тема: “Анализ на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане – България и Италия”
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconСемейно и наследствено право юзу "Св. Неофит Рилски" гр. Благоевград 2003г

Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconПраво на отговор: на статията на проф. Драгомир Драганов „Как не взех рушвет да одобря учебник", поместена в рубриката „Лични" на стр. 12 от броя на в. „24
Драгомир Драганов „Как не взех рушвет да одобря учебник”, поместена в рубриката „Лични” на стр. 12 от броя на в. „24 часа” от 16....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом