Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
ИмеКонспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер386.83 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/lections Fin UZU III lection.doc
  1   2   3   4
Финансово право – Конспект - от сайта на ЮЗУ

Учебник на проф Стоянов “Данъчно право” - преподавател ст.ас. Валентина Александрова

Не се препоръчнва учебника на проф. КучевИзточници на ФП

Регулирането на ФПО изисква налагането и спазванетона строг ред и отчетност във финасовата с-ма. Не е източник на ФП правната доктрина. Доктрината може да даде тълкуване, но то е необвързващо за НА. Не е източник на ФП и ФАдмпрактика. Тя не дава и не измена Э на ФПН.

Източниците на ФП ни се представят на основа финнан. Законодателство, а такива са: кодекси, закони, подзаконови НА. В основана на фин. Законодателство стой конституцията и включените в нея...

В К са уредени :

-задълженията на гражданите да плащат данъци и такси, установени със З-н, съобразно техните доходи и имущества чл.61. Чл. 62...

К урежда правомощията и финан компетентност на НС. Чл.84,т2 – НС приема държ бюджет и отчета за изпълнението му. НС дава амнистия, вкл и финансова. НС установява данъците и определя техният размер. Т.8 НС избира ръководителите на БНБ и на др институции, определени със закон. НС избира и членовете на сметната палата. НС ратифицира и денонсира със закон договори, които Э финансови задължения към Д.НС може да приема още решения, декл и обръщения, като повод за тези актове могат да бъдат Финансово Правни Отношения. Съгл чл.92, т.12 – Президентът има право да опрощава несъбираеми държ вземания. Чл.101 – правото му на вето в/у закона. К урежда и компетентността на МС – чл 106 ...МС организира стопанисване на Д. Имущество. МС изготвя законопроекта за държ бюджет и го внася за разглеждане в НС.

Съдебната власт има самостоятелен бюджет.

Общините също имат самост. Бюджет – Постоянните им финансови източници се определят със закон, а Д ч/з средства от бюджета и по друг н-н подпомага общините. Това са разпоредбите на К

Кодексите –Кс – основният е данъчно процесуалният к-с в сила от 01.01.2000г и е претърпял доста промени. Това е единствения кс в областта на ФП. Ч/з кодексите се урежда трайни отношения в обществения живот.

Законите –Цялото финансово законодателство е прието след 1998г.(без ЗДДС). (В Русия има приет данъчен и финансов кодекс). ФП има своя обща и специална част.

Във ФП са приети изключително голам бр. Закони. В зависимост от групата:

1.бюджетни – З за устройство на ДБюджет, З за устройство на общинските бюджети и ЗДБ;

2.Валутни – Валутния закон (единствен)

3.Банкови: Закон за банките и З-н за БНБ;

4.Финансово – контролни – З за сметната палата, З за държ вътрешно – финансов контрол и З за финанс надзор;

5.Митнически – З за митниците;

6.Данъчните: ДПК, ЗДДС, ЗАкцизите; ЗОДФЛ, ЗКорпоративнотоПОблагане; ЗМДТ; ЗДТакси;

ПН, които уреждат финанс взаимоотношения, могат да се Э и в др закони: З за тютюна и т. Изделия...

Други източници на ФП - Подзаконови НА- с постановления на МС се приемат правилници, наредби и инструкции. С постановление на МС ежегодно се приема митн тарифа.

Правилници: ППЗДДС, ППЗА, ППЗСетнатаП, ППЗМинтиците;

Наредби- валутния З предвижда изрично издаването на 9 наредби, а ЗБНБ – 25бр.

Писмата инструкциите – голяма част не се побликуват в ДВ. С такива актове не се регулират ФО. Указанията на МФ не са задължителни за съда и не са източник на правото. Те са зъдълж за по – долу стоящите;

Международните договори са също източник на ФП : при услоние че договорът е влязъл в сила, обнародван е в ДВ и е ратифициран.

7в.

Кодификация на финансовото законодателство- същност , варианти

Във връзка с реформата и развитие на финансовото законодателство и законодателството н аЕС, актуален ли е ? за кодификацията на финансовото законодателство.

По съществени възражения с/у кодификацията излизат от практиката. Поддържа се мнението че кодификацията е невъзможна поради спецификата на финансовото правно регулиране.Като най-съществен елемент се посочва обстоятелството, че честите промени в държ управление и в икономиката изискват гъвкавост в действието н афинансовите ПН. Кодификацията и стабилизацията на ФП може да се окажат пречка за това.

По съществени практически затруднения произтичат от състоянието на финанс законодателство. Полските автори определят тяхн финанс законодателство като дженгла. ФП се х-ра с голям брой подзаконови актове от типа н аинструкциите и окръжни, издаване от финансов администреция. Във връзка с тези актове се поставят следните ?:

  1. окръжните не са предвидени като източници в ЗНА;

  2. Щом не с аобнародвани кога влизат в сила.

8в.

Финансови правни норми. Понятие видове и действие

На ФПН са присъщи общите черти на ПН, но имат и отличителни х-ки.

ФПН са установено и охранявано от държавата, правило за поведение на участниците във ФПО, изразяващо се в предоставянето на юридически права и възлагането на юрид задължение имащи финансов х-р.

Особеностите на ФПН се обуславят от това че те ругулират отношения, възникващи в процеса на набирането, разпределянето и използването от Д и местните органи на власт на финансови ресурси, необходими за реализиране на техните цели (обществено значими) и задачи.

Особеностите се изразяват в следните:

1.по отношение на съдържанието си: ПН са правила за поведение в обществената сдейност, в процеса на оЭ на финанс дейност на Д и общините. Тези правила се изразяват в предоставяне на участниците в правоотношението на такива юрид права и възлагането на юрид задължения, оЭ на които осигурава формирането, разпределението и използването на централизираните и децентрализираните парични фондове на Д и общините, с които фондове се оЭ техните цели;

2. по отношение х-ра на установените в тях предприсания – ФН имат импаративен х-р. Э изисквания, изразени в парична форма, точно определящи обеман аправата и задълженията на участниците във ФПО.

3.Юридическите с-ва на правата и задълженията, установени във ФПН. Обуславят се от участието на субекти като държ. Органи и органи на местното самоуправление. При опред на тяхната компетентност, техните ФПЗадължения честко се сливат с правата им, изразявайки се в единно правомощие. ФП Э и обособени права и задължения. Д (закона) задължава данъч орган в 7 дневен срок да издаде данъчно ревизионен акт.

4.По отношение на отговорността за нарушаване на предписаното правило за поведение във ФПН. – Във ФП отговорност може да бъде свързана с налагането на различни по своя х-р санкции:гражданско – правни, административна, наказателни и дисциплинарни. Възможно е и комулирането на разл по вид санкции. Особен вид отговорност е имуществената – х-рна само за ФП.

Определение:ФПН е установена от Д, и обезпечена с мерки на Д принуда правило за поведение в обществените финансови отношения, възникващи в процеса на набирането, разпределянето и използването на публичните финанси, което правило закрепва юрид права и задължения на участниците в тях.

В зависимост от способа за въздействие в/у субектите във ФПО, определящ х-ра на юрид права и задължения, ФПН са:

1.Задължаващи – изискват извършването на определено действие;

2.Забраняващи – възпират го;

3.Оправомощаващи – вземане на самостоятелни решения в схерата на финансите, но в строго опр граници;

В зависимост от Э: Процесуално- прамни и материално – правни. ПН се състой от Хипотеза, дисп и санкцшия. Хипотезата – Э редица точно формулирани усл, при наличието на които се извършва опред действиие в сферата на публ. Финанси. Диспозицията установява правата и задълж на субектите. Сакцията определя последствията от нарушаването на ПН, определя вида и размера на юрид отговорност на нарушителя. Посредством нея се изпълнява държ принуда за изпълнение на ФПН.

Санкциите на ФПН имат редица особенисти и се изразяват в:

1.Имат паричен х-р – принудителното въздействие в/у нарушитела става ч/з неговото въздействие. Възможно е едновременно налагане на санкция на длъжностно лице (глоба) и на учреждение – юрид лице (имуществена санкция). Възможно е едновременно да се накажат и двете.

2.Съединяват в себе си право-възставо.новителни и наказателни елементи. Извършено митн нарушение- санкцията може да е глоба в размер на 2х невнесените митни сборове и глоба.

С оглед на насочеността на финанс дейност – сл групи: бюджетни, данъчни валутни, митнически и др. Освен посочените санкции, за извършените нарушения могат да се налагата и санкции с адм, държ и ...х-р

Действие на ФПН

1.По време- влизат в сила до 3 дни след обнародване, ако в смия НА не е предвидено друго. Особено за данъчните з-ни, почти винаги е предвидено др. Увеличаване на данъчната ставка изисква данъбните субекти да се запознаят с тях. И обикновенно се приемат , но влизат в сила от 01.01 на следващата година. Отмяната на ФПН Тя трябва да е изрично отменена. Мълчалива отмяна е налице когато:1.Следващи 1 след др. НА. 2 Уреждащи една и съща група ФО с разчни актове. Последващ общ закон не отмена предхождащ специален закон. ФНА действуват занапред.

2.По място – действуват на територията на страната. Може да е ограничено действието на ПН – става със закон само.

3Спрямо лицата : физически, юрид, местни, Д и общините, които реализират доход, притежава имущество в страната или оЭ стопанска дейност в страната. Допустимо е опред З-н да изключи опред субекти. Т.е вс 1 финнасов определен закон действува спряпо опред категория лица. Във връзка с действието на ФПН спрямо лицата могат да възникнат сложни ситуации напр двойно данъчно облагане. Предпоставките за възникването му са 1) идентичност на субектите за облагане в разл страни;2)Идентичност на сеубекта на облагана било то доход, печалба или имущество; 3) Подчивненост на субекта иобекта на облагана на данъчната юрисдикция на разл страни. 4) Идентичност на данъка. Обикн става ? за преки данъци, коствените не влизат в обхвата на двойното данъчно облагане.(коствени – акциз, ДДС и митата);5) По – високо данъчно бреме в резултат на подчинението на две данъчни юрисдикции; 6)Облагането да е за един и същи период.

За избягване на дв данъчно облагане се сключват спогодби, които решават 3 групи ?и:

1)определя се персоналният обхват на действие – премахва се разликата м/у гражданите на страната и чужденците и се използва при-па на иконом поданство2) Избягва се дв данъчно облагане-Облагането се извършва където е мястото на стопанска деайност. 3)Избягване на дв дан облагане на доходите – облагат се там където се оЭ трудовата дейност.
Юридически факти на ФП. Смесени фактически състави. Заобикаляне на финанс закон

Юрид. Факт е факт от финанс действителност .. Връзката м/у ЮФ и Последиците е норматинвна. ОЭ се ч/з ПН. В хипозата си ПН Э фактите , при наличието на коитао настъпват предвидените в диспозицията й правни последици. ЮФ, в завис от това дали са резултат от изява ва воля или не биват: юрид действия и.....Юрид действия биват: правомерни и неправомерни. Осн категория юрид факти във ФП са индивидуалните финансови актове. Когато в хипотезиса на ПН са вкл повече от 1 ЮФ, говорим за юрид състав. Когато фактическият с-в, вкл факти от значение за различни правни отрасли говорим за смесен фактически състав. Пр.- пораждане на задължението за плащане на данък в/у наследството е смесен юрид с-в и за да се уреди трюябва:1) да има настъпване на смърт на ФЛ. –това е юрид събитие; 2) да е налице волеизявление за приемане на наследство – граж-правен елемент;3) трябва да е издаден данъчен акт, с които се определя размера на данъка за всеки от наследниците, ако са повече от 1 – това е данъчно –правен елемент от смесения юрид състав.Смесен факт с-в имаме при прехвърляне на недв имот: 1)сключ договор; 2) оЭ на сделката 3) заплащане на данъка; Дрпример: пораждане на имуществена отговорност: 1)да е налице вреда 2) да е налице вина; 3)вредата да е причинена от противоправно деяние (действие или бездействие) и да е налице причинна връзка м/у вредата и противоправното деяние. Вс елементи на този с-в трябва да са налице за да бъдат породени правн последици. Липсата само на 1 от елементита на юрид с-в не поражда правните последици.

Промените в граж онтош при сложния юрид с-в оказват влияние в/у правните последици. Наследниците на лице, обявено за изчезнало, след 5 години получават наследството, но наследосателя се връща – ще им се върне ли данъка които са внесли? Акта за смърт се отменя. Следва ли да се възстанови данъка - развитието на ФО, следва да се съобрази с развитието на ГражПО. – “да” според проф Ангелов, “да” и според съдебната практика. Продължава да има спор по ?. Има и спор по отношение дължат ли се лихви или не?.

Заобикаляне на ФЗ – (Всеки финанс задължен търси начини да не плати задълженията си.) Заобикалянето става когато със позволени от З действия се постига забранена от З цел. Хипотези за заобикаляне:

1.С покупко – продажба се прикрива дарение – може да стане с цел да се осуети възможн дарението да бъде оспорено, се плаща по-висок местен данък за покупко – продажба, които не може да се оспори от наследниците – масово прилагана хипотеза – облагодетелствува 1 и лишава от права останалите. Разликите 2% при покупко продажба и при роднини по първа линия – 0,5%. Сега това е отпаднало. При дарение м/у лица ,които не са в родн връзка – тук е налица опратната хипотеза – с покупко – продажба се прикрива дарение. В момента е по-изгодно да дариш, от

2.Когато търговецът е достигнал оборота за регистрация по ЗДДС. Като се достигне оборота – търговецът регистрира нова фирма, не се регистрира по ЗДДС и не плаща ДДС.

3.Промяна на седалището и адреса на управление на фирмата – преместване в офшфорна зона. в офшфорна зона данъци не се дължат

Законодателят е направил следните опити:

Чл.14 ЗКПО. когато свързани лица оЭ търг си и финансови взаимоотношения, при усл, които оказват влияние в/у размера на печалбана и доходите, отличаваща се от м/у несв лица, печалбата и доходите се установяват и се облагат с данък при усл, които биха възн при несвърз лица. Чч14, ал3 – когато чрез привидна сделка се определя др сделка, данъч задължения се определят ....Разделът е озаглавен предотвратяване на октлонения от данъчно облагане. Сделката, оЭ с цел заобикаляне на закона е нищожна. Ефекта е:1)данъчната адм може да изисква изпълнение по отнош на иска, така, сякаш заобикалящите действия не са били извършени.2)нищожностна на сделката води до непораждането на ФПпоследици.

10в

Сфера на приложение на финансовите актове

Ігр – в зависимост от посоката на движение на финанс средства -ФА, свързани с акуулиране на бюджетните приходи и актовевъз основа на които се извършват разходи;

ІІгр- в зависимост от съдържанието на акта – престанционни и облагоприятствуващи;

ІІІгр – ФА, определящи непосредствени ФПзадължения и организационни ФА (те са израз на контролната дейност);

ІV гр – ФА, в зависимост от органите, които ги издават:

  1. ФА издавани от НС – напр решения, с които НС приема ежегодни отчети на правителството за изпълнение на държ бюджет – чл.41 от Закона за държ бюджет – с решение на НС се приема отчета;

  2. чл. 98, т.12 – президента опрощава несъбираемите дългове към Д – указът, с които Президента опрощава е индивидуален ФА;

  3. ФА, издавани от МС – чл.35 от Закона за държ бюджет – МС одобрява допълн бюджетни кредити от резерва, при неотложни непредв разходи;

  4. ФА, издавани от ръководители на министерства и ведомства- актове на министъра нафинансите – чл.34 от Закона за държ бюджет за прехвърляне средства от 1 бюджет в друг;

  5. ФА, издавани от данъчните и митническите органи

Имаме в предвид индивидуалните ФА, а не нормативните. Които са ? за източниците. ННякой финанс актове възлагащи задължения. С ФА не се възлагат санкции.

1. Данъчни актове – ДА – чл 26 от ДПК дава определение за ДА. В сферата на управление на данъците, най-ясно е изразена същността н аФА, като властнически актове. Това се разкрива като се има предвид същността н аданъка. В своя исторически произход, данъка е символ на властта. В зап теория, данъка се определя като задълж вноска която нама пряк еквивалент:

А. осн случай, в които се издава ДА по ЗОДФЛ, ДА се издава при облагане на граж от доходи от своб професии, хонорари, граж договори. Утвърждава се авансов данък 15%. Служ бележка, издавана в този случай по същество е ДА.

Б.При местн данъци, ДА се издава при определяне на данъка в/у сградите. Практиката за сега е изпращане н асъобщения чл 37 от ЗМДТ; ЗДДС – чл 120 при пререгистрация данъчните органи начисляват данъци; При закона за акцизите – чл.12 – при прекратяване на регистрацията данъч орган извършва ревизия (проверка) и издава ДА

2. ФА в сферата на управление на бюджета – Можем да ги разделим ва 2 групи:

А. Актове, с които министъра на финансите октрива бюджетни кредити на министерства и ведомства- към тях се отнасят заповед на кмета на общината за изменение размера на бюджетни кредити от 1 дейност на друга – чл... от закона за общинския бюджет. С обратноЭ ще бъде заповедта за закриване на кредита – напр чл 28 от З за общ бюджет – кмета на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации при доказване нарушение на бюджетната дисциплина. Чл. 26 от З за сметната палата – при действия, които създават опасност за незаконосъобразни разходи от първостепенни разпоредители с кредити, председателя на сметната палата издава разпореждане за спирането й. (министрите, ръководителите на ведомства и кметовете при местн бюджет).

3. ФА в сферата на управление на митническата с-ма:

- Единния адм докумант – ЕАД – митническа декларция на страните от ЕС.

- митн органи идават решения, във връзка с прилагането на митн разпоредби (чл 19 от З за митниците). Напр чл 22 от този закон – решение за предоставяне на инфо на заинтересованите лица, във връзка с прилагане на митн законодателство.Чл.209 – по искане на заинтересованите лица, митн органи имат право да отсрочват плащането по митн сборове. Със обратно съдържание на митн акт ще бъде А, с които комп орган освобождава задълж лица от митн сборове. Чл 414 предвижда ползването н арежим на враманен внос със частично освобож от вноски по метн сборове.. Чл 181 предвижда случайте в които се разрешава оосвобож от минт сборове се определят с правилник.

  1   2   3   4

Свързани:

Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconДанъчно право по новото допк по конспекта на проф. Стоянов Въпрос №2 Понятие за данъци. Функции за данъците
Данъкът е сложна икономическа и правна система. Той е основно понятие в данъчното право (ДП). Затова данъкът се изучава от финансовата...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconДанъчно право лекции кучев
Данъчното право е тръгнало от финансовото право. Ф. П. е в съотношение към данъчното като общо към частно, т е д п е част от ф п....
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект от уеб-сайта на югозападния Петко Венедиков Система на бг вещо право, 1993 и сл по стария закон от 1904
Като обективно право, т е сма от правни норми, които уреждат отношенията на собственост и владелческа власт върху специфични материални...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconСписък на публикациите
В: Сборник от изследвания на млади научни работници, ред. Л. Бумбалов, Л. Илиева, Ст. Стоицов, Ст. Стоянов, изд на юзу “Н. Рилски”,...
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно данъчно право" Тема: "
Тема: “Анализ на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане – България и Италия”
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconСемейно и наследствено право юзу "Св. Неофит Рилски" гр. Благоевград 2003г

Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов \"Данъчно право\" iconПраво на отговор: на статията на проф. Драгомир Драганов „Как не взех рушвет да одобря учебник", поместена в рубриката „Лични" на стр. 12 от броя на в. „24
Драгомир Драганов „Как не взех рушвет да одобря учебник”, поместена в рубриката „Лични” на стр. 12 от броя на в. „24 часа” от 16....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом