Закон за радиоto и телевизияta
ИмеЗакон за радиоto и телевизияta
страница6/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/354-01-7.rtf
1   2   3   4   5   6

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 2. Този закон отменя Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.)

§ 3. (1) Издадените по реда на Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) лицензии и регистрации запазват действието си.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон операторите, чийто статут не отговаря на неговите изисквания, са длъжни да се приведат в съответствие с тях. Националният съвет за електронни медии извършва необходимите промени в лицензията или регистрацията им без допълнително заплащане.

(3) Националният съвет за електронни медии разрешава еднократно прехвърляне на лицензиите на обществените радио- и телевизионни оператори - субекти на частното право, с оглед привеждането им в съответствие с чл. 58 на този закон.

(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон операторите, регистрирани до този момент, представят пред Националния съвет за електронни медии допълнителните документите по чл. 120, ал.1, т. 4, 10, 11 и т. 12.

(5) В 3-месечен срок от датата на конституиране на Националния съвет за електронни медии същият, по служебен път, издава удостоверения за регистрация на радио- и телевизионните оператори, които притежават лицензии за осъществяване на радио- или телевизионна дейност чрез кабел или сателит и не са се регистрирали към този момент по реда на чл. 120, ал. 1, т. 1-12 и без заплащане на първоначална регистрационна такса.

(6) Комисията за регулиране на съобщенията е длъжна да предостави на Националния съвет за електронни медии всички сведения и копия от документи, които са необходими за извършване на преминаването на засегнатите оператори от лицензионен към регистрационен режим.

§ 4 (1) В срок до 30 дни от влизане в сила на този закон, Народното събрание избира, съответно Президентът на Републиката назначава членовете на Националния съвет за електронни медии.

(2) С конституирането на Националния съвет за електронни медии Съветът за електронни медии се закрива и неговите членове се освобождават. Имуществото, правата и задълженията на Съвета за електронни медии преминават към Националния съвет за електронни медии.

(3) Съставът на Националния съвет за електронни медии през първия мандат се обновява чрез жребий както следва: на втората година от конституирането с по един представител от трите квоти, на четвъртата година от конституирането с по 1 представител от квотата на Президента и на неправителствените организации и с двама от квотата на Народното събрание.

§ 5. В 10-дневен срок от влизането в сила на закона неправителствените организации внасят в деловодството на Народното събрание предложения за попълване на квотата си съгласно чл. 10, ал.1 от този закон.

§ 6. В срок до 1 месец от конституирането си Националният съвет за електронни медии избира членовете на Административните съвети, членовете на Обществените програмни съвети от квотата по чл. 40, ал.1, т.2 и Изпълнителните директори на БНР и БНТ. Мандатът на управителните съвети и генералните директори на БНР и БНТ се прекратява с избора на нови органи на БНР и БНТ.

§ 7. Националният съвет за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията довършват работата по изготвяне на стратегията по чл. 8, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.).

§ 8. В срок до 3 месеца от конституирането си Националният съвет за електронни медии утвърждава списъка по чл. 55.

§ 9. Договорите за излъчване на радио- и телевизионен пазар, сключени от БНР и БНТ при действието на Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) се прекратяват по силата на този закон в срок от 2 месеца от влизането му в сила, като страните по тях не си дължат обезщетение или неустойка.

§ 10. (1) Висящите конкурсни процедури за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и за телевизионно- и радиоразпръскване с национално покритие, открити по реда на Закона за далекосъобщенията (Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.) и Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) се прекратяват. Нови конкурси за национални радио- и телевизионни оператори се откриват по реда на този закон, след приемането от Народното събрание на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване и в съответствие с нея.

(2) Висящите конкурсни процедури за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие, открити по реда на Закона за далекосъобщенията (Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.) и Закона за радиото и телевизията (Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г.) се финализират по реда на този закон, като лицата, притежаващи лицензии на отпаднало правно основание, продължават да осъществяват дейността си в съответствие с този закон до приключване на конкурсните процедури.

§ 11. (1) Лицата, получили индивидуални лицензии по реда на § 14 и ползващи права по § 16 от Закона за далекосъобщенията (Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.), които са осъществявали и осъществяват далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензии, могат да продължат или възобновят дейността си до откриването на процедури за провеждане на конкурси по реда на този закон в съответните населени места, но не по-късно от 31 декември 2004г.

(2) Лицата, които са осъществявали и осъществяват далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., изм., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 4.02.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г.) и са подали заявления за издаване на лицензии до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр.112 от 2001 г.) в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензии, могат да продължат или възобновят дейността си до откриването на процедури за провеждане на конкурси по реда на този закон в съответните населени места, но не по-късно от 31 декември 2004г.

(3) Лицата по ал.1 и 2 се регистрират от Комисията за регулиране на съобщенията след допълване на подадените заявления с документи, удостоверяващи момента на започване на дейността, заплатени такси на основание чл. 116 от Закона за далекосъобщенията и глоба или имуществена санкция, наложена по реда на Закона за далекосъобщенията.

(4) Лицата по ал.1 и ал.2, регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията, осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с този закон.

(5) Лицата по ал. 1 и ал. 2 и заплащат годишна такса за ползване на ограничен честотен ресурс – радиочестотен спектър при условията на чл. 116 от Закона за далекосъобщенията, в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 118, ал.1 от Закона за далекосъобщенията.

(6) Лицата по ал. 1 и ал. 2 подават документи за регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от влизане в сила на този закон.

(7) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверения на лицата по ал. 1 и ал. 2 след необходимата процедура за координация по електромагнитна съвместимост с въздушните радиослужби в едномесечен срок от подаване на документите по ал. 6.

(8) Комисията за регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите, включително честотата и точката на излъчване на лицата по ал. 1 и ал. 2, в резултат на процедурата по ал. 7.

§ 12. В срок до 6 месеца от влизането на този закон в сила Министерски съвет приема наредба на основание чл. 56.

§ 13. В срок до 2 месеца от влизането на този закон в сила Министерски съвет приема тарифата по чл. 138, ал. 1.

§ 14. Разпоредбата на чл. 53 влиза в сила от 01.01.2004 г.


Вносители: Милена Милотинова, Емел Етем, Диляна Грозданова, Юлияна Дончева, Кемал Еюп1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за радиоto и телевизияta iconЗаконодателна рамка на дарителството в България
Нормативната уредба: Закон за задълженията и договорите (ззд); Закон за корпоративно подоходно облагане (зкпо); Закон за данък върху...
Закон за радиоto и телевизияta iconНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
Ето. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно...
Закон за радиоto и телевизияta iconКонспект по Е, I к. Viп. (Кст)
Закон за запазване на заряда. Eнергия, работа, мощност. Закон за запазване на енергията. Електрически потенциал, електрическо напрежение....
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за радиоto и телевизияta iconНа основу члана 20. Закона о основној школи "Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03
На основу члана 20. Закона о основној школи ("Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон търговски закон
Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за административното производство
Чл.   (1) Този закон урежда производството по издаване, обжалване и изпълнение на индивидуалните административни актове, доколкото...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
Във връзка с възникнал казус относно правото на иата българия да предоставя информация за цени на продадени самолетни билети, Асоциацията...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом