Закон за радиоto и телевизияta
ИмеЗакон за радиоto и телевизияta
страница5/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/354-01-7.rtf
1   2   3   4   5   6

Глава девета

Общи положенияЧл. 114. (1) Радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване се осъществява въз основа на лицензия, издадена от Националния съвет за електронни медии и в съответствие със стратегията по чл. 6.

(2) Лица, които желаят да създават и разпространяват радио- или телевизионни програми чрез друг технически способ за пренос на радио- или телевизионен сигнал, различен от наземното радиоразпръскване, подлежат на регистрация.

(3) Националният съвет за електронни медии разработва съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията правила за лицензиране или регистриране на радио- и телевизионните оператори, които разпространяват програми с цифрови платформи, при спазване на изискванията за гарантиране разпространението на програмите на БНР и БНТ и гарантиране на възможностите за развитие на програмите на другите лицензирани ефирни радио- и телевизионни оператори.

Чл. 115. (1) Не могат да кандидатстват за лицензия и да осъществяват радио- или телевизионна дейност:

1. лица, на които е отказано или е отнето разрешението за извършване на застрахователна дейност по § 8а, ал. 1, т. 2 от Закона за застраховането;

2. лица, в които лица по т. 1 или съдружниците или акционерите в тях притежават дялово участие;

3. лица, които не могат да докажат собствеността на имуществото си или на капитала, по чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

4. лица, в които лица по т. 3 или съдружниците или акционерите в тях притежават дялово участие;

5. лица, които през последните пет години, предхождащи кандидатстването за лицензиране или заявлението за регистрация, са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

6. лица, в които лица по т. 5 или съдружниците или акционерите в тях притежават дялово участие;

7. юридически лица, в които пряко или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон участват лица, лично отговорни за връщане на кредити отпуснати на лица, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за информация относно необслужвани кредити;

8. лица, в които пряко или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон участват лица- съдружници или акционери в юридически лица с предмет рекламна дейност и “социологическа дейност”, с изключение на радио- и телевизионните оператори и издатели;

9. юридически лица, в които има съдружници или акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет "охранителна дейност" или осъществяват охранителна дейност;

10. далекосъобщителни оператори, които имат монополно положение на пазара;

11. лица, които през последната година, предхождаща кандидатстването за лицензиране или заявлението за регистрация, са получили отказ за същия вид дейност; или издадена по този закон лицензия им е била отнета; или тяхна регистрацията на радио- или телевизионен оператор е била заличена;

12. лица, които притежават дялове, акции или друг вид права за участие в радио- и телевизионни оператори над допустимия размер според антимонополното законодателство на Република България;

(2) Лицензия за национален радио- или телевизионен оператор не се издава на лице, или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, които притежават лицензия от същия вид, за радио- и телевизионна дейност с регионален или местен обхват, което в три дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 124, ал. 1 не се откажат от нея, с изключение на БНР и БНТ.


Глава десета

Лицензиране на радио- и телевизионните оператори


Чл. 116. (1) Лицензия се издава след провеждане на конкурс.

(2) За лицензия могат да кандидатстват само лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 117. (1) Процедурата за провеждане на конкурс се открива по искане на заинтересовано лице или по инициатива на Националния съвет за електронни медии. В искането, отправено до Националния съвет за електронни медии , лицето задължително посочва:

1. характера на осъществяваната дейност – като обществен или търговски радио- и телевизионен оператор;

2. програмен профил;

3. желания териториален обхват, съответно населени места.

(2) В искането, по ал.1 лицето може да посочи и желана/-и точка/-и на излъчване.

(3) Националният съвет за електронни медии в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 2 или по собствена инициатива писмено изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, необходими за наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободните радиочестоти, допустимите мощности на излъчване, възможните точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.

(4) Комисията за регулиране на съобщенията представя на Националния съвет за електронни медии своето решение по запитването в срок до три месеца, а когато е необходимо международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти - в срок до 6 месеца, спазвайки изискванията за ефективно и съвместимо използване на радиочестотния спектър и в съответствие със стратегията по чл. 6.

(5) При положително решение по ал. 4, Комисията за регулиране на съобщенията прилага проект на лицензия за далекосъобщителна дейност съгласно изискванията на Закона за далекосъобщенията.

Чл. 118. (1) В 14-дневен срок от получаване на отговора и в съответствие със стратегията по чл. 6 Националният съвет за електронни медии взима решение за откриване на конкурс или конкурси съобразно наличните свободни радиочестоти.

(2) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и съдържа информация за:

 1. характера на осъществяваната дейност – като обществен или търговски радио- и телевизионен оператор;

 2. териториален обхват на свободните честоти;

 3. програмния профил;

 4. мястото, срока и реда за закупуване на конкурсните документи;

 5. мястото, срока и реда за подаване на заявление за участие;

(3) Крайният срок за подаване на заявленията за участие е не по-рано от 40 и не по-късно от 60 дни, считано от крайния срок за закупуване на конкурсните книжа.

(4) Националният съвет за електронни медии взима решение относно класирането на кандидатите не по-късно от 30 дни от крайния срок за подаване на заявления за участие в конкурса.

(5) В случай, че се обявяват няколко конкурса, съобразно наличните свободни радиочестоти, те се провеждат едновременно.

Чл. 119. Конкурсните документи съдържат:

1. проект на лицензия за далекосъобщителна дейност съгласно изискванията на Закона за далекосъобщенията;

2. географска карта на териториалното покритие;

3. условия за вида радио- или телевизионна дейност – търговска или обществена;

4. изисквания относно програмния профил;

5. минимална среднодневна продължителност на програмата;

6. искани темпове на развитие на дейността;

7. изисквания, свързани с творческите, финансови и технически възможности и опит на кандидатите;

8. технически изисквания за вида и качеството на радио- съответно телевизионния сигнал;

9. изисквания за опазване на околната среда;

10. стойностите на всички лицензионни такси, подлежащи на заплащане при осъществяване на дейността съгласно условията на обявения конкурс;

11. критериите за оценка и тяхната относителна тежест при определяне на комплексната оценка както и правила за оценяване при спазване на изискването за приоритет на оценката на програмния проект.

Чл. 120. (1) Кандидатите за лицензия за радио- и телевизионна дейност подават писмено заявление до Националния съвет за електронни медии, към което прилагат следните документи:

1. учредителен акт;

удостоверение за съдебна регистрация или документи, удостоверяващи създаването на юридическото лице;

удостоверение от данъчната служба за платени данъци към момента на подаването на заявлението;

удостоверение за актуално състояние;

декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 115.

програмен проект, програмна концепция, програмен профил, програмна схема, списък на допълнителни радио- и телевизионни услуги;

планиран способ/-и за разпространение на програмата/-ите.

доказателства за търговски и отстъпени авторски права за защитени произведения в техните програми и за отстъпени сродни права за разпространение на предавания. За доказателства се считат и предварителни договори за отстъпени авторски и сродни права, както и договори, сключени под условие за отстъпване на авторски и сродни права след спечелването на конкурс.

списък на медийните и рекламни предприятия, в които те или свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон са акционери или съдружници;

проект на бизнесплан за осъществяване на дейността;

доказателства за финансовите възможности за изпълнение на дейността;

документи, доказващи произхода на капитала за последните три години предшестващи годината на кандидатстването, включително заверен счетоводен отчет за посочения период;

предварителен технически проект за осъществяване на дейността, съобразен с конкурсните книжа;

декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсните книжа;

документи, удостоверяващи закупуването на конкурсните документи;

други документи, свързани с конкурсната процедура.

(2) Националният съвет за електронни медии извършва проверка за редовността на подадените документи по ал.1.

(3) При констатиране на пропуски и недостатъци в документите по ал. 1 на кандидатите се дава 7-дневен срок за отстраняването им, като срокът тече от уведомяването. Ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на срока, документите на кандидата не се разглеждат.

Чл. 121. (1) Лицензията е лична. Тя не може да бъде прехвърляна.

(2) Промяна на над 10% от собствеността, респ. капитала на лицензираните радио- и телевизионни оператори се допуска от Националния съвет за електронни медии при спазване на изискванията към лицата за първоначално лицензиране и след положително становище от Комисията за защита на конкуренцията относно липсата на предпоставки за възможни нарушения на антимонополното законодателство на Република България.

(3) При промяна в собствеността на лицензираните радио- и телевизионни оператори Националният съвет за електронни медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията в срок от 14 дена.

Чл. 122. (1) Лицензиите се издават за срок от 15 г. Срокът може да бъде продължен с решение на Националния съвет за електронни медии по искане на лицензианта, като общата му продължителност не може да бъде над 25 г.

(2) Срокът на лицензията по Закона за далекосъобщенията трябва да отговаря на срока на лицензията по този закон.

Чл. 123. (1) Лицензията за радио- и телевизионна дейност съдържа:

1. датата на издаване на лицензията;

2. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор;

3. имената и адресите на физическите лица – собственици на капитала на съответното/-ите дружество/-а;

4. вида (обществен или търговски);

5. срока на лицензията;

6. началната дата на разпространение на програмата;

7. програмния профил;

8. пропорциите между различните жанрове в предаванията в среднодневно и годишно измерение;

9. обхвата на разпространение съгласно проектолицензията по чл. 119, т.1 и т.2;

10. техническите и други изисквания към програмите.

(2) В лицензията се включват задължения за спазване на програмните изисквания на глава седма в зависимост от вида на оператора - обществен или търговски, включително период и график за постигане на предвидените в чл. 64, ал. 1 и ал. 2 съотношения.

Чл. 124. (1) Националният съвет за електронни медии на основание на конкурсните документи, критериите по чл. 119, т. 11 и комплексна оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания класира кандидатите и взема решения за издаване на лицензия за радио- или телевизионна дейност и на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване от Комисията за регулиране на съобщенията на кандидата, класиран на първо място.

(2) Критериите по чл. 119, т. 11 задължително включват критерии за оценка на кандидатите от гледна точка на техните творчески, финансови и технически възможности и опит за осъществяване на дейността. При комплексната оценка на кандидатурите и при равни други условия, приоритет има оценката на програмния им проект.

(3) В тридневен срок от влизане на решението по ал. 1 в сила Националният съвет за електронни медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията. В десетдневен срок Националният съвет за електронни медии издава лицензия за радио- и/или телевизионна дейност, а Комисията за регулиране на съобщенията издава индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.

Чл. 125. (1) В случай, че в 10-дневен срок от решението на Националния съвет за електронни медии одобреният кандидат се откаже от издаването на лицензиите, те се предлагат на участника, класиран на второ място.

(2) При отказ и на втория участник процедурата се прекратява.


Раздел III

Надзор, изменение, продължаване срока и прекратяване на лицензията.

Промени в собствеността


Чл. 126. Надзорът за спазването на този закон и за изискванията по лицензията се осъществява от съответните длъжностни лица на Националния съвет за електронни медии.

Чл. 127. При наличието на данни за нарушения Националният съвет за електронни медии в срок от един месец е длъжен да разгледа и обсъди представените документи и да вземе решение относно налагане на санкция по този закон и/или отнемане на лицензията.

Чл. 128. (1) Националният съвет за електронни медии взима решение за изменение на лицензиятa след мотивирано искане на съответния радио- или телевизионен оператор при необходимост за развитие и подобряване на дейността му или при промени в законодателството.

(2) Изменение на лицензията е допустимо спрямо продължителността на програмата и програмната концепция, ако не се нарушава принципът за плурализъм на мненията.

Чл. 129. (1) Не по-късно от шест месеца преди изтичането на срока на лицензията лицензиантът следва да заяви намерение за продължаване срока на лицензията.

(2) Националният съвет за електронни медии разглежда искането за продължаване срока на лицензията по ал. 1 и в срок до три месеца преди изтичането му взима решение по искането и писмено уведомява лицензианта.

(3) В случаите на положително решение по ал. 2 Националният съвет за електронни медии уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която в 10-дневен срок продължава срока на индивидуалната лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.

Чл. 130. Лицензията се прекратява автоматично със:

1. изтичането на срока;

2. отнемането й;

3. прекратяването на юридическото лице или смърт на физическото лице - едноличен търговец;

4. предсрочно по искане на лицензианта.

(2) При прекратяване на лицензията за радио- и телевизионна дейност, издадена по реда на този закон Комисията за регулиране на съобщенията прекратява в 10-дневен срок съответната индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.

Чл. 131. (1) Лицензията се отнема от Националния съвет за електронни медии при:

1. груби нарушения на чл. 62, ал.2 и 3;

2. системни нарушения на чл. 62, ал. 1, т. 5 и т.7, чл. 66, ал. 2, чл. 69, т. 2, чл. 72, чл. 79, т. 4, чл. 92, ал. 3, ал. 6, ал. 7, ал. 12, чл. 94, ал. 1, в рамките на една календарна година;

3. установяване на неверни данни в декларациите по чл. 120 или използване на документ с невярно съдържание.

(2) При констатиране на мълчалива, фактическа промяна на дейността на лицензиран радио- или телевизионен оператор по отношение на нейния вид - обществена или търговска, Националният съвет за електронни медии взима решение за отнемане на лицензията.

(3) Лицето по ал. 2 може да кандидатства на общо основание за лицензия от другия вид.

Чл. 132. (1) Отнемането се извършва след отправяне на писмено предупреждение с определен срок за отстраняване на нарушението.

(2) Националният съвет за електронни медии отнема лицензията, ако в срока по ал. 1 лицензиантът не е отстранил нарушението.

(3) Срокът, в който лицето не може да кандидатства за нова лицензия, е две години.

Чл. 133. При отнемане на лицензия, издадена по реда на този закон, Комисията за регулиране на съобщенията отнема в 10-дневен срок съответната индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.

Чл. 134. С прекратяването или отнемането на лицензията лицензиантът е длъжен незабавно да преустанови радио- и телевизионната си дейност.


Раздел IV

Регистриране на радио- и телевизионни оператори


Чл. 135. (1) Лицата по чл. 114, ал. 2 подават пред Националния съвет за електронни медии заявление за регистрация, към което прилагат документите по чл. 120, ал. 1, т. 1-12.

(2) Националният съвет за електронни медии се произнася по искането за регистрация с решение в 14-дневен срок от постъпване на документите. При непълнота и нередовност на документите се прилага чл. 120, ал. 3.

(3) Националният съвет за електронни медии може да откаже регистрация само ако представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема противоречат на разпоредбите на закона или ако нередовностите по ал. 2 не бъдат отстранени в срок. При регистрирането не могат да се поставят ограничения, свързани с обхвата на разпространение на програмата.

(4) Въз основа на решението по ал. 2 Националният съвет за електронни медии издава на заявителя удостоверение, което съдържа:

1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор;

2. имената и адресите на физическите лица – собственици на капитала на съответното/-ите дружество/-а;

3. наименованието на програмата;

4. вида (обществен или търговски);

5. програмния профил;

6. началната дата на разпространение на програмата;

7. обем програма в среднодневно и годишно измерение.

(5) Регистрациите са безсрочни.

Чл. 136. (1) Регистрираният оператор е длъжен да уведомява Националния съвет за електронни медии за всяка промяна в условията на разпространението, програмния профил и програмното време в 14- дневен срок от настъпването й.

(2) Регистрацията се заличава при условията и по реда на чл. 131 и чл. 132, ал.1 и 2, както и за системни нарушения на чл. 31, ал.3.

Чл. 137. Далекосъобщителен оператор, разпространяващ радио- или телевизионни програми, се задължава да предоставя на Националния съвет за електронни медии на всеки 6 месеца актуализиран списък на препредаваните програми и документи, свързани с придобиване на тези права.


Раздел V

Лицензионни и регистрационни такси


Чл. 138. (1) Лицензираните и регистрираните радио- и телевизионни оператори заплащат първоначални и годишни лицензионни и регистрационни такси, както и такси за изменение, прекратяване и продължаване срока на лицензията, съответно такси за изменение и прекратяване на регистрацията, определени в Тарифа за таксите, приета от Министерския съвет по предложение на Националния съвет за електронни медии .

(2) Първоначалната лицензионна, съответно регистрационна такса се събира за дейността по издаването на лицензията/ удостоверението.

(3) Годишната лицензионна, съответно регистрационна такса се събира за контролиране изпълнението на лицензираната, съответно регистрираната дейност.

(4) Размерът на таксите по ал. 2 и 3 се определя по разходоориентиран принцип.

(5) Размерът на таксите за изменение, прекратяване и продължаване срока на лицензията, съответно на таксите за изменение и прекратяване на регистрацията се определя по разходоориентиран принцип.

(6) БНР и БНТ не заплащат лицензионни и регистрационни такси.


Дял шести

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 139. (1) За нарушение на разпоредбите на чл. 31, ал. 3, чл. 62, ал. 2, 3, чл. 77, ал. 1, чл. 83, ал. 3 и 5, чл. 92, чл. 94, чл. 100, чл. 107, чл. 111, чл. 121, ал. 2, чл. 134, на радио- и телевизионните оператори се налага глоба или имуществена санкция от 10 хил. до 20 хил. лв.

(2) За нарушение на разпоредбите на чл. 66, чл. 69, т. 2, чл. 71, чл. 73, ал. 3, чл. 75, ал. 1, чл. 79, т. 4, чл. 82, т. 1, т. 6 и ал. 4, чл. 93, чл. 95, чл. 96, чл. 98, чл. 101 - 104, 105, ал. 2, 3, чл. 108, ал. 2, чл. 109, чл. 110, ал. 2, чл. 112, на радио- и телевизионните оператори се налага глоба или имуществена санкция от 5 хил. до 10 хил. лв.

(3) За нарушение на разпоредбите на чл. 62, ал. 5, чл. 64, ал. 1 и 2, чл. 67, чл. 69, т. 1, чл. 73, ал. 5, чл. 82, т. 9, т. 10, чл. 97, чл. 99, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал.4, чл. 113, на радио- и телевизионните оператори се налага имуществена санкция от 2 хил. до 5 хил. лв.

(3) При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 140. (1) За нарушения по чл. 68 се прилагат административно-наказателните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

(2) При данни за нарушения по чл. 68 длъжностните лица на Националния съвет за електронни медии и на Националния съвет за електронни медии сезират съответните длъжностни лица по Закона за авторското право и сродните му права в 7-дневен срок от констатирането.

Чл. 141. (1) За нарушение на условията на издадената лицензия, което не представлява нарушение по чл. 139, се налага глоба или имуществена санкция от 5 000 лв. до 15 000/ 20 000 лв.

(2) При повторно нарушение в срок от 6 месеца от налагане на санкция по ал.1, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 142. (1) За нарушение на заявените от регистрирания оператор програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема се налага глоба или имуществена санкция от 5 000 лв. до 8 000 лв.

(2) При повторно нарушение в срок от 6 месеца от налагане на санкция по ал.1, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 143. (1) Нарушенията се констатират от длъжностните лица на Националния съвет за електронни медии .

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Националния съвет за електронни медии .

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Програма" е съвкупността от всички предавания, разпространявани на определени честоти и обявявани под едно общо наименование, означено с аудио-визуални средства.

2. "Програмен профил" е характеристика на програмата, според спецификата на нейното съдържание и насочеността й към аудиторията. По своя профил радио- и телевизионните оператори могат да бъдат:

а) с общ (политематичен) профил - радио- и телевизионна програма, в която задължително присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото;

б) със специализиран профил - радио- и телевизионна програма с тематична насоченост, предназначена за ограничена част от обществото.

3. "Програмен проект" е описание на програмни намерения (цел, предназначение и очаквани резултати), организационно-творчески, технологичен и финансов план за развитие на радио- и телевизионната програма в лицензионния период.

4. "Програмна концепция" е аргументиран план за провеждане на програмната политика на дадена електронна медия с оглед на нейната съдържателна осигуреност.

5. "Програмна схема" е съвкупността от всички предвидени за разпространение или разпространени предавания от програмата на дадена електронна медия, подредена в графичен вид по дни и часове за определен период от време.

6. "Прозорец" е времево ограничена в рамките на основната програма радио- и телевизионна програма, която има своя съдържателна специфика.

7. "Предаване" е самостоятелната част от програмата, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудио-визуална реализация.

8. “Актуално-публицистични предавания с политическа и/или икономическа тематика” са предавания, в които се представят и коментират актуални теми от обществения политически и икономически живот във вътрешен или международен план.

9. "Създаване" е творчески акт, който включва авторски замисъл и неговата аудио-визуална реализация с цел производство на предаване или програма.

10. "Допълнителни информациони услуги" са информационни услуги, разпространявани в честотния канал на основната програма на радио- или телевизионен оператор, съдържанието на които не е елемент от основната програма.

11. "Радио- и телетекст" са системи за предаване на информационни и справочни съобщения и реклами чрез буквено- цифрови символи и графични изображения, чрез специален сигнал, включен в състава на програмния радио или телевизионен сигнал.

12. "Реклама" е всяко публично съобщение, включено в програмата на радио- или телевизионен оператор, във връзка с търговия, работа, занаят или професия, имащо за цел да насърчи продажбата, покупката или наемането на стока или услуга, включително на недвижима собственост, да съдейства за популяризирането на кауза или идея или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия. За това съобщение на рекламодателя е предоставено време в програмата срещу заплащане или друго подобно възнаграждение. Този вид публично съобщение не включва телевизионния пазар:

а) "скрита реклама" е представяне чрез аудио- или визуални средства на стоки, услуги или на името, марки и дейността на производител на стоки и услуги в предавания, които не са предназначени за рекламиране, и което представяне може да въведе в заблуждение аудиторията;

б) “автореклама” е всяко публично съобщение на самите радио- и телевизионни оператори във връзка със собствената им програма и предавания или предлагани от тях стоки или допълнителни услуги;

в) "средства за подсъзнателни внушения в рекламата" са индиректни специфични (включително и технически) методи за рекламиране, които не са обозначени като реклама и не се разпознават от аудиторията, като: използване на двадесет и пети кадър, излъчване на инфразвук и други подобни. Тези средства формират подсъзнателна психическа реакция и нагласа в аудиторията към рекламираните стоки, услуги и т.н.

 1. "Радио- и телевизионен пазар" е всяко пряко предложение към аудиторията, излъчено с цел продажбата или доставянето на стоки и услуги, включително имоти, права и задължения, срещу заплащане;

 2. “Виртуална реклама” е включване на допълнително визуално рекламно послание при препредаване на първоначалния телевизионен сигнал чрез използването на цифрова технология.

 3. "Спонсорство" е всеки принос на физическо и юридическо лице, което не участва в радио- и/или телевизионна дейност или в производство на аудио- и аудио-визуални произведения, към директно или индиректно финансиране на радио- и телевизионни програми с цел популяризиране в обществото на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или продукция.

 4. "Български аудио и аудио-визуални произведения" са произведения, създадени или реализирани изключително или в съдружие от български граждани, създадени на основата на произведения от български граждани. За български се считат и произведения, създадени въз основа на двустранни договори между български и чужди продуценти, при условие че българските продуценти имат преобладаващо финансово участие в общите разходи на продукцията и тази продукция се ръководи от един или няколко български продуценти.

 5. "Европейски произведения" са:

а) произведения, произхождащи от държава - членка на Европейския съюз, създадени преимуществено от автори и лица, чието местожителство е в такава държава или в държава, която не е членка на Европейския съюз, но е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако произведението отговаря на поне едно от следните изисквания:

a. продуцентът му да е установен в някоя от горепосочените държави;

b. създаването му да се наблюдава и фактически контролира от продуцент, установен в някоя от тези държави;

c. делът на продуцентите от такава държава в общите производствени разходи да е преобладаващ и копродукцията да не се контролира от един или повече продуценти, установени извън тези държави;

б) произведения, произхождащи от Република България или от друга европейска държава, която не е членка на Европейския съюз, но е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако произведения, произхождащи от държави - членки на Европейския съюз, не са обект на дискриминационни мерки в тази държава, създадени преимуществено от автори и лица, чието местожителство е в такава държава или в държава - членка на Европейския съюз, при условие, че отговарят поне на едно от изискванията, изложени в буква "а";

в) произведения, произхождащи от европейска държава, която не е членка на Европейския съюз, нито е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако произведения, произхождащи от държави - членки на Европейския съюз, не са обект на дискриминационни мерки в тази държава, създадени изключително от или в копродукция с продуценти, установени в една или повече държави - членки на Европейския съюз, с които Европейският съюз има сключени споразумения в областта на аудиовизията, ако тези произведения са създадени преимуществено от автори и лица с местожителство в една или повече европейски държави;

г) произведения, които, без да влизат в приложното поле на буква "а", са създадени в рамките на двустранни договори за копродукция, сключени между държави - членки на Европейския съюз, и други държави, ако копродуценти от Европейския съюз покриват преобладаващата част от общите разходи на продукцията и тази продукция не се контролира от един или повече продуценти, установени извън територията на Европейския съюз;

д) произведения, които, без да влизат в приложното поле на букви "а" и "г", са създадени преимуществено от автори и лица с местожителство в една или повече държави - членки на Европейския съюз, но само до степен, съответстваща на дела на копродуцента от Европейския съюз в общите производствени разходи.

 1. "Събитие от голям обществен интерес" е събитие със социален, политически, икономически, спортен или развлекателен характер, което засяга интересите на преобладаващата част от аудиторията и не е включено в списъка по чл. 18, ал. 1, т.1.

 2. "Изключително право" е правото за отразяване на събитие, придобито срещу заплащане само от един радио- или телевизионен оператор.

 3. "Разпространение" е първоначалното предаване или излъчване, независимо с какви далекосъобщителни средства, на радио- или телевизионна програма, предназначена за приемане от слушатели или зрители. То включва и обмена (препредаването) на програми между оператори, за да бъдат приети от аудиторията. То не включва съобщителни услуги за индивидуално ползване.

 4. "Препредаване" е извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, разпространявани за приемане от широката аудитория.

 5. "Интерактивност" е съвкупност от средства и методи за осъществяване на индивидуална обратна връзка на потребителите на радио- или телевизионни програми към съответния оператор на програма.

 6. "Цифрови технологии" са технологии, прилагащи цифрови формати на електрическите сигнали за звука и картината, и чрез които се подобрява качеството на представяне на информационното съдържание при обработката, съхранението, разпространението и приемането му и чрез компресия на такива сигнали се създават условия за повишаване на иформационния капацитет на честотните предавателни канали.

 7. “Свободни радиочестоти” са радиочестоти от радиочестотния спектър за граждански нужди, предназначен за радио- и телевизионно радиоразпръскване в съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, които не са предоставени или се ползват без правно основание в съответствие с разпоредбите на Закона за далекосъобщенията и настоящия закон.

 8. “Личен живот” е животът на човек в семеен, здравен и сексуален аспект.

 9. “Публична личност” е лице, което осъществява правомощия на държавен или общински орган, заема обществен пост, упражнява професия с публична известност или значимост.

 10. Право на “Кратък репортаж” е правото на създаване на информационен материал с продължителност до 90 секунди, излъчен еднократно, след приключване на събитието еднократно, в рамките на новинарска емисия, при задължително обявяване и обозначаване на източника на информация.

 11. “Радио- и телевизионни оператори под юрисдикцията на Република България” по смисъла на чл. 4, ал. 1 са:

а) оператори, установени в Република България, ако:

а. седалището на оператора е в Република България и решенията по програмните схеми се взимат в Република България;

b. седалището на оператора е в Република България и решенията по програмните схеми се взимат в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, или трета страна, но значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, е в Република България;

c. седалището на оператора е в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, или трета страна и решенията по програмните схеми се взимат в Република България, но значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, е в Република България;

d. седалището на оператора е в Република България и значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, работи както в Република България, така и в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, или трета страна;

e. операторът за първи път е започнал да разпространява програмата си в Република България в съответствие със законодателството на Република България и значителна част от икономическата му дейност е в Република България, в случаите, когато значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, не работи нито в Република България, нито в държава - членка на Европейския съюз, нито в държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия;

б) оператори, за които разпоредбите по буква "а" не са приложими и не са под юрисдикцията на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако:

a. използват честота, дадена от Република България;

b. независимо че не използват честота, дадена от Република България, използват спътникови възможности, които принадлежат на Република България;

c. независимо че не използват нито честота, дадена от Република България, нито спътникови възможности, които принадлежат на Република България, използват връзка към спътник от територията на Република България.

 1. "Външен продуцент" е продуцент, регистриран по Търговския закон, организационно и икономически независим от който и да е радио- и телевизионен оператор в дейността си, за когото са спазени следните изисквания:

а) не е собственик на радио- или телевизионен оператор или на дял от имуществото му;

б) радио- или телевизионен оператор не е собственик на такова лице или на дял от имуществото му;

в) не предоставя на един и същи оператор, включително и чрез конкурс, едновременно повече от две външни продукции.

29. "Oграничена част от населението" e не повече от 30% от цялото население на Република България.

30. "Системно" е извършване на нарушение на разпоредбите на един раздел от този закон три или повече пъти.

31. “Съществен интерес” е налице винаги, когато лицата по чл. 25, ал. 1, както и лица, с които всяко от тях е икономически свързано:

а) кандидатстват или притежават лицензия за радио- и телевизионна дейност или удостоверение за регистрация;

б) бъдат избрани или назначени в управителни или надзорни органи на организации, извършващи дейност в областта на радиото, телевизията, далекосъобщенията или рекламата;

32. “Домакинство” са две или повече лица, които живеят заедно в едно жилище или в част от жилище; имат общ бюджет, независимо от това, че някои от тях може да нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, живее на самостоятелен бюджет по отношение на разходите за задоволяване на своите потребности.

33. “Порнография” е подробно аудио и/или аудио-визуално представяне на голо тяло или сексуално поведение от всеки вид, реално или симулирано, което е лишено от художествена стойност, цели да предизвика сексуално възбуда у зрителя или слушателя, често обезличава човека, свеждайки го до неговото тяло или отъждествява често сексуалното поведение със сила или насилие.

34. “Местен радиооператор” е оператор, който изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа, осигуряваща покритие с качествен радиосигнал, на едно населено място и излъчва собствена програма.

35. “Регионален радиооператор” е оператор, който изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа, осигуряваща покритие с качествен радиосигнал, на една или няколко съседни области и излъчва собствена програма.

36. “Национален радиооператор” е оператор, който изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа, осигуряваща покритие с качествен радиосигнал, на поне 85% от територията на страната и излъчва собствена програма.

37. “Местен телевизионен оператор” е оператор, който изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа, осигуряваща покритие с качествен телевизионен сигнал, на едно населено място и излъчва собствена програма.

38. “Регионален телевизионен оператор” е оператор, който изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа, осигуряваща покритие с качествен телевизионен сигнал, на една или няколко съседни области и излъчва собствена програма.

39. “Национален телевизионен оператор” е оператор, който изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа, осигуряваща покритие с качествен телевизионен сигнал, на поне 85% от територията на страната и излъчва собствена програма.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за радиоto и телевизияta iconЗаконодателна рамка на дарителството в България
Нормативната уредба: Закон за задълженията и договорите (ззд); Закон за корпоративно подоходно облагане (зкпо); Закон за данък върху...
Закон за радиоto и телевизияta iconНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
Ето. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно...
Закон за радиоto и телевизияta iconКонспект по Е, I к. Viп. (Кст)
Закон за запазване на заряда. Eнергия, работа, мощност. Закон за запазване на енергията. Електрически потенциал, електрическо напрежение....
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за радиоto и телевизияta iconНа основу члана 20. Закона о основној школи "Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03
На основу члана 20. Закона о основној школи ("Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон търговски закон
Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за административното производство
Чл.   (1) Този закон урежда производството по издаване, обжалване и изпълнение на индивидуалните административни актове, доколкото...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
Във връзка с възникнал казус относно правото на иата българия да предоставя информация за цени на продадени самолетни билети, Асоциацията...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом