Закон за радиоto и телевизияta
ИмеЗакон за радиоto и телевизияta
страница2/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/354-01-7.rtf
1   2   3   4   5   6
Раздел II

Заседания на Националния съвет за електронни медии


Чл. 20. (1) В седем дневен срок от конституирането на Националния съвет за електронни медии се провежда първото заседание, на което членовете на Националния съвет за електронни медии избират от състава си председател и секретар за срок от две години.

(2) Националният съвет за електронни медии се свиква на заседания от председателя:

1. по негова инициатива, или

2. по искане на най-малко трима от членовете му.

(3) Поканата за заседанието съдържа дата, час на заседанието и проект за дневен ред.

Чл. 21. (1) Националният съвет за електронни медии провежда заседания, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Гласуването е лично, присъствено и явно. Член на съвета не може да се въздържа от гласуване.

(3) Заседанията се ръководят от председателя или упълномощен от него член на съвета. За заседанията се води протокол.

Чл. 22. (1) В изпълнение на своите правомощия Националният съвет за електронни медии приема правилници, решения и дава становища в предвидените от закона случаи. Решенията и становищата на съвета са мотивирани.

(2) Националният съвет за електронни медии взима решения с мнозинство от всички членове.

(3) Решенията на Националния съвет за електронни медии подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

Чл. 23. (1) Обжалването на решенията на Националния съвет за електронни медии за издаване и отнемане на лицензии, за отказ от издаване и заличаване на удостоверения за регистрация не спира изпълнението им.

(2) Обжалването на решенията на Националния съвет за електронни медии за освобождаване на Изпълнителните директори на БНР и БНТ, на членовете на Административните съвети на БНР и БНТ и членовете на Обществените програмни съвети на БНР и БНТ не спира изпълнението им.

(3) Решенията на Националния съвет за електронни медии за избор на Изпълнителните директори на БНР и БНТ, членовете на Административни съвети на БНР и БНТ и членовете на Обществени програмни съвети на БНР и БНТ не подлежат на обжалване.

Чл. 24. При взимане на решенията си членовете на Националния съвет за електронни медии се ръководят от следните принципи:

1. независимост, обективност и колегиалност при обсъжданията и вземането на решения;

2. законност;

3. защита на обществения интерес;

4. публичност и прозрачност.

Чл. 25. (1) Всеки член на Националния съвет за електронни медии е длъжен да разкрие писмено пред Националния съвет за електронни медии всеки съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той, икономически свързаните с него лица, или роднините му по права линия без ограничения, по съребрена линия и по сватовство до трета степен имат при вземането на конкретно решение.

(2) Задължението по ал. 1 се осъществява чрез подаване на декларация до Националния съвет за електронни медии при встъпването им в длъжност, най-малко веднъж на шест месеца и при взимането на дадено решение. Декларацията съдържа имената и адресът на лицата, посочени в ал.1, както и описание на деловите интереси, които са възникнали или биха могли да възникнат вследствие на конкретно решение. Декларациите по тази алинея се съхраняват в специален публичен регистър при Националния съвет за електронни медии .

(3) Член на Националния съвет за електронни медии, който има търговски, финансов или друг делови интерес при вземането на дадено решение няма право да участва в обсъждането и гласуването му.

(4) Засегната страна, както и всеки заинтересован, може да иска от Върховния административен съд да отмени взетите в нарушение на предходните алинеи решения.

Чл. 26. (1) Националният съвет за електронни медии издава Информационен бюлетин, в който се публикуват решенията и становищата на съвета във връзка с осъществяването на неговите правомощия, включително начина, по който прилага закона, както и основанията за промяна на своята практика, резултатите от мониторинга на радио- и телевизионните оператори, представителните проучвания от областта на радио- и телевизионната дейност и други.

(2) Националният съвет за електронни медии публикува по общодостъпен начин лицензиите на операторите.

(3) Националният съвет за електронни медии създава и поддържа публичен регистър на подадените от неговите членове декларации по чл. 25.

(4) Националният съвет за електронни медии публикува ежегодно не по-късно от 31 март на съответната година отчет за дейността си за предходната година.

Чл. 27. (1) Лице, избрано, съответно назначено за член на Националния съвет за електронни медии има право да прекрати трудовия си договор с настоящия си работодател писмено без предизвестие.

(2) За времето, през което изпълняват своите функции, членовете на Националния съвет за електронни медии получават месечно възнаграждение в размер, равен на три средни месечни работни заплати за страната по данни на Националния статистически институт.

(3) Председателят и секретарят на Националния съвет за електронни медии получават месечно възнаграждение в размер, увеличен с 30%, съответно с 15% от възнаграждението на член на Националния съвет за електронни медии.

Чл. 28. (1) Председателят на Националния съвет за електронни медии:

1. представлява Националния съвет за електронни медии ;

2. подготвя, свиква и ръководи заседанията на съвета;

3. ръководи и контролира работата на административно-техническите служби и осъществява правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

4. осъществява връзките на Националния съвет за електронни медии с държавните органи и с радио- и телевизионните оператори, както и с международните организации в областта на радио- и телевизионната дейност;

5. издава наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на този закон;

6. подписва актовете на Националния съвет за електронни медии, издадени в изпълнение на този закон;

7. контролира изпълнението на приетите актове.

(2) Освобождаването на председателя от поста му става:

1. с изтичане на двегодишния срок, за който е избран;

2. с решение на Националния съвет за електронни медии по негово писмено искане;

3. с решение на Националния съвет за електронни медии поради неизпълнение на задълженията му;

4. при прекратяване на мандата му като член на Националния съвет за електронни медии .

(3) В случаите по ал. 2 се определя датата на следващото заседание, на което се провежда избор на нов председател.

(4) Всеки член на Националния съвет за електронни медии може да направи мотивирано искане за освобождаването на председателя.

(5) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 секретарят на съвета осъществява правомощията на председател до избора на нов.

(6) Секретарят на Националния съвет за електронни медии организира работата на административно- техническите служби на Националния съвет за електронни медии и представлява съвета в отсъствие на председателя.


Дял трети

Радио– и телевизионни оператори


Глава пета

Радио– и телевизионни оператори - субекти на публичното право (Българско национално радио и българска национална телевизия)


Раздел I

Общи положения


Чл. 29. (1) Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) са радио- и телевизионни оператори - субекти на публичното право, юридически лица със седалище в гр. София.

(2) Българското национално радио и Българската национална телевизия са национални обществени радио- и телевизионни оператори.

(3) БНР и БНТ изпълняват дейността си в обществен интерес и при спазване на изискванията на този закон.

Чл. 30. (1) БНР и БНТ осъществяват оперативно управление върху имуществото – държавна собственост, което им е предоставено до влизането на този закон в сила, както и върху имуществото, предоставено им или придобито след влизането на този закон в сила.

(2) БНР и БНТ осъществяват радио- и телевизионна дейност въз основа на лицензии, издадени от Националния съвет за електронни медии и от Комисията за регулиране на съобщенията без конкурс за:

  1. радио- и телевизионна дейност по реда на този закон и

  2. далекосъобщителна дейност по реда на Закона за далекосъобщенията.

Чл. 31. (1) Държавата осъществява лицензионна политика в областта на далекосъобщенията, която гарантира разпространението на националните и регионални програми на БНР и БНТ на териториите, за които са предназначени.

(2) Разпространението на радио- и телевизионните програми на БНР и БНТ се извършва чрез собствени телекомуникационни средства и/или на основата на договор с лицензиран или регистриран далекосъобщителен оператор.

(3) Далекосъобщителните оператори, притежаващи кабелни мрежи за препредаване на радио- и телевизионни програми и осъществяващи дейност по смисъла на ЗРТ и/или ЗД задължително и безвъзмездно разпространяват националните и регионални програми на БНР и БНТ.

Чл. 32. (1) БНР и БНТ създават и разпространяват радио- и телевизионни програми, радио- и телетекст.

(2) БНР и БНТ могат да създават и предоставят други допълнителни информационни услуги.

(3) БНР и БНТ могат да създават, подготвят и разпространяват програми чрез наземен способ със средствата на цифровото радио- или телевизионно разпръскване при наличие на съответните технологични и финансови ресурси.

(4) БНР и БНТ не могат да излъчват програмите и отделните си предавания в кодиран вид.

Чл. 33. (1) Органи на Българското национално радио са:

1. Административен съвет на БНР;

2. Обществен програмен съвет на БНР;

3. Изпълнителен директор на БНР.

(2) Органи на Българската национална телевизия са:

1. Административен съвет на БНТ;

2. Обществен програмен съвет на БНТ;

3. Изпълнителен директор на БНТ.


Раздел II

Административни съвети на БНР и БНТ


Чл. 34. (1) Административният съвет на БНР, съответно на БНТ е надзорен орган на медията и се състои от 5 членове, избрани от Националния съвет за електронни медии за срок от четири години.

(2) За членовете на Административния съвет на БНР, съответно на БНТ могат да бъдат избирани лица с българско гражданство, с постоянен адрес на територията на страната, с висше образование, от които поне един е правоспособен юрист и един е икономист, а останалите членове са изявени специалисти в областта на медиите.

(3) Не могат да бъдат избирани за членове на Административния съвет на БНР, съответно на БНТ:

1. лица, осъждани на за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление от частен характер срещу личността;

2. еднолични търговци, собственици, съдружници, управители, акционери, прокуристи или членове на ръководни и контролни органи на търговски дружества и кооперации;

3. членове на управителни и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел;

4. лица, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност.

(4) По време на своя мандат членовете на Административния съвет на БНР, съответно на БНТ не могат:

1. да бъдат членове на Националния съвет за електронни медии ;

2. да бъдат членове на Обществените програмни съвети на БНР и БНТ;

3. да заемат друга платена длъжност по трудов договор;

4. да заемат изборни длъжности в държавни и общински органи, в ръководни органи на политически партии или коалиции и синдикални организации;

5. да са консултанти и членове на органи на управление и надзор на търговски дружества и кооперации;

6. да са членове на управителни и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел;

7. да получават под каквато и да е форма възнаграждения от друг радио- или телевизионен оператор, освен съгласно законодателството за интелектуална собственост.

(5) Едно лице не може да бъде избирано в Административен съвет на БНР, съответно на БНТ за повече от два последователни мандата.

Чл. 35. (1) Мандатът на член на Административния съвет на БНР, съответно на БНТ се прекратява от Националния съвет за електронни медии предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.

(2) Член на Административния съвет на БНР, съответно на БНТ се освобождава от длъжност от Националния съвет за електронни медии при:

1. установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;

2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер или присъда за престъпление от частен характер срещу личността;

4. установени по надлежен ред от компетентните органи финансови нарушения при или по повод изпълнение на правомощията му по този закон, както и нарушения на данъчното и осигурително законодателство;

5. постъпване на писмено заявление до председателя на Националния съвет за електронни медии от лицето, което подава оставка;

(3) В срок до 1 месец от предсрочното прекратяване на мандата на член на Административния съвет на БНР, съответно на БНТ, както и при смърт, Националният съвет за електронни медии избира на негово място нов член до края на съответния мандат.

(4) Предсрочното прекратяване на мандата по ал. 2, т. 5 и при смърт се обявява от председателя на Националния съвет за електронни медии .

Чл. 36. (1) Административният съвет на БНР, съответно на БНТ:

1. определя основните задачи на технологичното, финансово и организационно развитие на БНР и БНТ, съобразно дефинираните от Обществения програмен съвет на БНР, съответно на БНТ насоки на програмната политика;

2. контролира изпълнението на приетите от него и Обществения програмен съвет решения;

3. приема правилници за структурата и организацията на дейността, за работната заплата, за заплащането на извънщатните сътрудници, за рекламната дейност, за съхраняването и ползването на фондовете;

4. приема проектобюджета;

5. след съгласуване със Националния съвет за електронни медии представя на Министерството на финансите проекта за субсидия за включването й в проекта за Закон за държавния бюджет за съответната година;

6. приема бюджета и неговото разпределение;

7. приема числеността на персонала, средната работна заплата и средствата за работна заплата;

8. приема структурата и щатното разписание на служителите, както и условията и реда за сключване на договори с извънщатни сътрудници и журналисти;

9. определя професионални изисквания към категориите, заети лица в БНР и БНТ;

10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

11. утвърждава сключването и прекратяването на трудовите договори на ръководните длъжностни лица в БНР, съответно в БНТ и техните поделения съгласно списък на длъжностите, посочени в правилниците за организацията и дейността им;

12. съвместно с Обществения програмен съвет на БНР, съответно на БНТ взима решение за откриване и закриване на регионални радио- и телевизионни центрове и определя техния статут, структура и управление;

13. дава предварително съгласие за сключването на всички договори на стойност над 10 000 лева и ги утвърждава след тяхното сключване;

14. взима решения за откриване на процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл.7, ал.1 от ЗОП;

15. взима решения относно включването в програмите на съобщения от обществен интерес и призиви за благотворителност и писмено уведомява председателя и заместник- председателя на Обществения програмен съвет;

16. взима решения относно членството на БНР, съответно на БНТ в международни организации в областта на медиите и аудиовизията;

17. решава и други въпроси в кръга на своята компетентност.

(2) Членовете на Административния съвет имат неограничен достъп до информация и документи на БНР, съответно на БНТ.

Чл. 37. (1) На първото си заседание Административните съвети на БНР, съответно на БНТ избират от състава си председател за срок от две години. Председателят се избира с обикновено мнозинство от всички членове на съвета.

(2) Административният съвети на БНР, съответно на БНТ се свиква на заседание от председателя по негова инициатива, по искане на най-малко двама от членовете на съвета или по искане на Изпълнителния директор. Поканата за заседанието съдържа дата, час и проект за дневен ред.

(3) Заседанията на Административните съвети на БНР, съответно на БНТ са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на съветите.

(4) На заседанията на Административния съвеи на БНР, съответно на БНТ задължително участва Изпълнителният директор на БНР, съответно на БНТ.

(5) Административните съвети на БНР, съответно на БНТ могат да поканят за участие в заседанията си членовете на Обществените програмни съвети на БНР, съответно на БНТ.

(6) Административните съвети на БНР, съответно на БНТ задължително канят за участие в заседанията си директорите на регионалните радио- и телевизионни центрове при разглеждане на въпроси, отнасящи се до тяхната дейност.

(7) Административните съвети на БНР, съответно на БНТ взимат решения с мнозинство от всички членове.

Чл. 38. (1) Членовете на Административните съвети на БНР, съответно на БНТ сключват със Националния съвет за електронни медии договори, с които им се възлага управлението.

(2) Членовете на Административните съвети на БНР, съответно на БНТ получават месечно възнаграждение в размер на три четвърти от месечното възнаграждение на член на Националния съвет за електронни медии за сметка на бюджетите на БНР, съответно на БНТ.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за радиоto и телевизияta iconЗаконодателна рамка на дарителството в България
Нормативната уредба: Закон за задълженията и договорите (ззд); Закон за корпоративно подоходно облагане (зкпо); Закон за данък върху...
Закон за радиоto и телевизияta iconНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
Ето. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно...
Закон за радиоto и телевизияta iconКонспект по Е, I к. Viп. (Кст)
Закон за запазване на заряда. Eнергия, работа, мощност. Закон за запазване на енергията. Електрически потенциал, електрическо напрежение....
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за радиоto и телевизияta iconНа основу члана 20. Закона о основној школи "Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03
На основу члана 20. Закона о основној школи ("Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон търговски закон
Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за административното производство
Чл.   (1) Този закон урежда производството по издаване, обжалване и изпълнение на индивидуалните административни актове, доколкото...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
Във връзка с възникнал казус относно правото на иата българия да предоставя информация за цени на продадени самолетни билети, Асоциацията...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом