Закон за радиоto и телевизияta
ИмеЗакон за радиоto и телевизияta
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/354-01-7.rtf
  1   2   3   4   5   6ВХ. № 354-01-7 / 3.02.2003 г. ПРОЕКТ!


ЗАКОН ЗА РАДИОTO И ТЕЛЕВИЗИЯTA
Дял първи

Общи разпоредби


Глава първа

Приложно поле


Чл. 1. (1) Този закон урежда осъществяването на радио- и телевизионна дейност.

(2) Радио- и телевизионна дейност е създаването и разпространението на радио- и телевизионни програми, радио- и телетекст и други допълнителни информационни услуги. Разпространението се осъществява чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, което е предназначено за непосредствено приемане от неограничен брой лица - безплатно или срещу заплащане.

Чл. 2. Радио- и телевизионна дейност се осъществява от радио- и телевизионни оператори, въз основа на лицензия или регистрация, издадени по реда на този закон.

Чл. 3. Радио- и телевизионните оператори са субекти на публичното или на частното право.

Чл. 4. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат за всички радио- и телевизионни оператори и създаваните и разпространявани от тях програми, радио- и телетекст и други допълнителни информационни услуги, разпространявани под юрисдикцията на Република България.

(2) Разпоредбите на този закон не се прилагат за радио- и телевизионни програми, телетекст, радиотекст и други допълнителни информационни услуги, създавани за вътрешни нужди на държавни органи или други юридически лица и разпространявани само в собствени или наети помещения, които се използват за присъщата дейност на съответните органи или лица.


Глава втора

Основни положения при осъществяване на радио- и телевизионната дейност


Чл. 5. Радио- и телевизионната дейност се осъществява в съответствие с принципите, залегнали в чл. 39, 40 и 41 от Конституцията на Република България.

Чл. 6. (1) Народното събрание приема Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, изготвена съвместно от Националния съвет за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията. Стратегията съдържа националните приоритети и обществените интереси при лицензирането на радио- и телевизионните оператори с оглед на по-ефективното от икономическа и техническа гледна точка използване на свободния радиочестотен спектър при съобразяване с принципа за плурализъм на медийната среда.

(2) Стратегията по ал.1 може да се актуализира на всеки три години или на по-кратки периоди, в зависимост от икономическото и технологичното развитие на медийния пазар. Актуализацията се осъществява по реда на приемане на Стратегията.

Чл. 7. (1) Създаването и разпространението на радио- и телевизионни програми в Република България е свободно. Този закон гарантира независимост на радио- и телевизионните оператори и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса.

(2) Не се допуска цензурирането на програмите под каквато и да е форма.

(3) Осигурява се свобода на приемането и не се ограничава разпространението и препредаването на радио- и телевизионни програми на територията на страната при условията на този закон.


Дял втори

Национален съвет за електронни медии


Глава трета

Статут и финансиране


Раздел I

Общи положения


Чл. 8. (1) Националният съвет за електронни медии е независим специализиран орган, юридическо лице със седалище в гр. София и самостоятелен бюджет, който регулира радио- и телевизионната дейност по реда, предвиден в този закон.

(2) Националният съвет за електронни медии лицензира и регистрира радио- и телевизионните оператори, в съответствие със Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, при зачитане на обществените интереси и национални приоритети и осъществява надзор върху дейността на операторите за спазването на този закон.

(3) Националният съвет за електронни медии е първостепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява оперативно управление върху имущество – държавна собственост, което му е предоставено до влизането в сила на този закон, както и върху имуществото, предоставено му или придобито след влизането в сила на този закон.

(4) Националният съвет за електронни медии приема правилник за устройството и дейността си в двуседмичен срок от конституирането си. Правилникът се публикува по общодостъпен начин в срок до един месец от деня на приемането му.

(5) При изпълнение на своите правомощия Националният съвет за електронни медии се подпомага от административно-технически служби, чийто състав се определя в зависимост от средствата, предвидени за съответната година.

Чл. 9. (1) Дейността на Националния съвет за електронни медии се финансира от:

1. такси, събирани от радио- и телевизионните оператори съгласно Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, приета от Министерски съвет по предложение на Националния съвет за електронни медии ;

2. субсидия от държавния бюджет;

3. 10 % от събраните средства от такси за приемане на радио- и телевизионни програми;

4. дарения и завещания;

5. лихви.


Раздел II

Състав на Националния съвет за електронни медии

Чл. 10. Националният съвет за електронни медии се състои от 11 членове, от които 5 се избират от Народното събрание, 3 се назначават от Президента на Републиката и 3 се избират от Народното събрание по предложение на неправителствени организации. Решенията на Народното събрание и указът на Президента влизат в сила едновременно.

Чл. 11. За член на Националния съвет за електронни медии може да бъде избирано/ назначавано лице с българско гражданство, с постоянен адрес на територията на страната, с висше образование, с професионален опит в областта на електронните медии и/или далекосъобщенията, журналистиката, правото или икономиката, който включва не по-малко от 5- годишен трудов стаж в радио- и/или телевизионна организация и което се ползва с авторитет и обществено доверие.

Чл. 12. Не може да бъде член на Националния съвет за електронни медии лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление от частен характер срещу личността;

2. е едноличен търговец, член на органи на управление или надзор на търговски дружества или кооперации, мажоритарен собственик на капитала на търговски дружества;

3. притежава дялове или акции, или е консултант или член на органи на управление или надзор в юридически лица, които осъществяват рекламна дейност;

4. е било щатен или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност.

Чл. 13. (1) По време на своя мандат, а по т. 4, т. 5 и т. 6 - и една година след изтичането му, членовете на Националния съвет за електронни медии не могат:

1. да заемат друга платена длъжност по трудов договор;

2. да заемат изборни длъжности в държавни или общински органи, в ръководни органи на политически партии и коалиции или в синдикати;

3. да са членове на органи на управление или надзор на търговски дружества или кооперации, мажоритарни собственици на капитала на търговски дружества;

4. да притежават дялове или акции, както и да са консултанти или членове на органи на управление или надзор на радио- и телевизионни или далекосъобщителни оператори;

5. да притежават дялове или акции, както и да са консултанти или членове на органи на управление или надзор в юридически лица, които осъществяват рекламна дейност;

6. да получават под каквато и да е форма възнаграждение от радио- или телевизионен оператор, освен съгласно законодателството за интелектуална собственост.

Чл. 14. (1) Мандатът на членовете на Националния съвет за електронни медии е 6 години. Първоначалният състав на Националния съвет за електронни медии през първия мандат след конституирането си се обновява чрез жребий.

(2) Редът и условията за провеждане на жребия се определят в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за електронни медии.

(3) Едно лице не може да бъде член на Националния съвет за електронни медии повече от два последователни мандата.

(4) Членовете на Националния съвет за електронни медии изпълняват задълженията си до встъпване в длъжност на новите членове.

Чл.15. (1) Неправителствените организации внасят предложения за попълване на квотата си един месец преди провеждането на съответния жребий или изтичането на мандата в деловодството на Народното събрание. Комисията по медиите разглежда постъпилите предложения и представя на Народното събрание за гласуване:

1. трите кандидатури, получили най-много гласове в комисията - при конституиране на Националния съвет за електронни медии ,

2. кандидатурата, получила най-много гласове в комисията - при обновяване състава на Националния съвет за електронни медии чрез жребий или при изтичане на мандата.

(2) Комисията по медиите разглежда предложенията за попълване квотата на Народното събрание и ги представя на Народното събрание за гласуване.

(3) Народното събрание избира кандидатурите попълващи състава на Националния съвет за електронни медии от квотата му и кандидатурите, попълващи състава на Националния съвет за електронни медии от квотата на неправителствените организации.

(4) В едномесечен срок преди прекратяване на мандата на член на Националния съвет за електронни медии от квотата на Народното събрание, Комисията по медиите провежда процедурата по ал. 2.

Чл. 16. Преди встъпване в длъжност членовете на Националния съвет за електронни медии подписват декларация, в която потвърждават, че отговарят на изискванията по този закон. Декларациите се съхраняват съответно от Народното събрание и Президента.

Чл.17. (1) Мандатът на член на Националния съвет за електронни медии се прекратява по жребий или предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.

(2) Член на Националния съвет за електронни медии се освобождава от длъжност с решение на Народното събрание, съответно с указ на Президента при:

1. установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;

2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление от частен характер срещу личността;

4. постъпване на писмено заявление до председателя на Националния съвет за електронни медии от лицето, което подава оставка;

5. системни нарушения на Правилника за устройството и дейността на съвета;

6. при повече от 4 неоснователни отсъствия от редовни заседания на съвета в рамките на три месеца;

(3) Председателят на Националния съвет за електронни медии установява обстоятелствата по ал. 2 и в три дневен срок от узнаването или установяването им уведомява писмено Председателя на Народното събрание, съответно Президента на Републиката.

(4) В срок до един месец от предсрочното прекратяване на мандата на член на Националния съвет за електронни медии, както и при смърт, компетентният орган избира или назначава на негово място нов член до края на съответния мандат.

(5) Предсрочно прекратяване на мандата по ал. 2, т. 4 и при смърт се обявява пред Националния съвет за електронни медии от неговия председател.


Глава четвърта

Правомощия и заседания на Националния съвет за електронни медии


Раздел I


Чл. 18. (1) Националният съвет за електронни медии:

1. осъществява надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазването на този закон;

2. изпълнява Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване;

3. провежда конкурс за лицензия за осъществяване на радио- или телевизионна дейност и лицензия за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване;

4. издава, изменя, прехвърля, прекратява и отнема лицензия за радио-и телевизионна дейност с решение;

5. издава удостоверения за регистрация и заличава регистрациите с решение;

6. контролира изпълнението на издадените лицензии за радио- и телевизионна дейност;

7. изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, необходими за наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за посочени от Националния съвет за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;

8. уведомява Комисията за регулиране на съобщенията с оглед издаване лицензия за използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на лицето, спечелило конкурса по т.3;

9. определя квоти за на местни и/или регионални обществени радио- и телевизионни оператори;

10. осъществява надзор върху спазване на сродните на авторските права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права при излъчването на радио- и телевизионните програми и дава становища;

11. избира и освобождава членовете на административните съвети на БНР и БНТ;

12. избира и освобождава изпълнителните директори на БНР и БНТ;

13. при постъпило мотивирано предложение от Административния съвет или Обществения програмен съвет на БНР или на БНТ за предсрочно прекратяване мандата на съответния изпълнителен директор, изисква становище от другия съвет на съответната медия и взима решение;

14. избира членовете на Обществените програмни съвети на БНР и БНТ от квотата по чл. 40, ал. 1, т. 2;

15. освобождава членовете на Обществените програмни съвети на БНР и БНТ;

16. дава становище по проекта за субсидия на БНР и БНТ;

17. дава становище при изготвяне на нормативни актове и при сключване на междудържавни споразумения в областта на радиото и телевизията;

18. разработва специална сигнализация за обозначаване на предаванията, които биха могли да увредят психическото, физическото или моралното здраве на малолетните и непълнолетните;

19. приема и публикува списък на събитията с важно обществено значение и обезпечава мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им, така че оператор под юрисдикцията на Република България с придобити изключителни права за събития с важно обществено значение да упражнява тези права по начин, който:

а) да не лиши значителна част от аудиторията в страната от възможността да следи тези събития на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес - чрез отразяване на тези събития след време, изцяло или отчасти, по безплатната телевизия;

б) да не лиши значителна част от аудиторията в държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, от възможността да следи на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес - чрез отразяване след време, изцяло или отчасти по безплатната телевизия, на събитията с важно обществено значение съгласно разпоредбите, приети от тази друга държава, при условия на взаимност.

20. организира изучаване на обществената оценка за дейността на радио- и телевизионните оператори и на техните програми;

21. разрешава включването в радио- и телевизионна програма на лицензиран или регистриран радио- и телевизионен оператор, на програма на друг лицензиран или регистриран радио- и телевизионен оператор, когато включената програма надвишава 20 % от денонощния обем на програмата, в която се включва, ако това не противоречи на условията на издадените лицензии и регистрации на съответните радио – и телевизионни оператори;

22. сезира в едномесечен срок компетентните органи за нарушения на нормативните актове при осъществяване на радио- и телевизионната дейност;

23. съвместно с други органи представлява Република България в междудържавни и междуправителствени организации по въпроси, отнасящи се до електронните медии;

24. взима други решения в изпълнение на правомощията си по този закон и влезли в сила международни договори в областта на радио- и телевизионната дейност, по които Република България е страна.

(2) Държавните органи, организации и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие и да предоставят необходимата информация на Националния съвет за електронни медии при осъществяване на правомощията му по ал. 1.

Чл. 19. (1) Националният съвет за електронни медии осъществява надзор върху радио- и телевизионните програми, рекламата и спонсорството само с оглед спазването на принципите и ограниченията, изрично предвидени в този закон и във влезлите в сила международни договори, по които Република България е страна, както и за спазването на условията на получените от операторите лицензии и удостоверения за регистрация.

(2) Освен в случаите по ал. 1 Националният съвет за електронни медии осъществява надзор върху програмната дейност на радио- и телевизионните оператори, с оглед спазването на законовите норми за отразяване на избори за държавни органи и органи на местно самоуправление.

(3) Националният съвет за електронни медии осъществява надзор върху техническото качество на предаванията и програмите.


  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за радиоto и телевизияta iconЗаконодателна рамка на дарителството в България
Нормативната уредба: Закон за задълженията и договорите (ззд); Закон за корпоративно подоходно облагане (зкпо); Закон за данък върху...
Закон за радиоto и телевизияta iconНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
Ето. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно...
Закон за радиоto и телевизияta iconКонспект по Е, I к. Viп. (Кст)
Закон за запазване на заряда. Eнергия, работа, мощност. Закон за запазване на енергията. Електрически потенциал, електрическо напрежение....
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за радиоto и телевизияta iconНа основу члана 20. Закона о основној школи "Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94 ус, 22/02, 62/03
На основу члана 20. Закона о основној школи ("Службени гласник рс", бр. 50/92, 53/93 др закон, 67/93 др закон, 48/94 др закон, 66/94...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон търговски закон
Чл. (1) (Изм. Дв, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за административното производство
Чл.   (1) Този закон урежда производството по издаване, обжалване и изпълнение на индивидуалните административни актове, доколкото...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
Във връзка с възникнал казус относно правото на иата българия да предоставя информация за цени на продадени самолетни билети, Асоциацията...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Закон за радиоto и телевизияta iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом