Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер92.46 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet Mart 2011.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН

за месец Март 2011 г.


Брой проверени обекти


Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления


Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


бр.

лв.118


963 бр.

- „Родопея Белев“ ЕООД гр. Смолян – чл. 116, ал.1, т.1 във връзка с чл. 200, ал.1, т.38 от ЗВ


- Сергей Трайков Ковачев - гр. София, кв. „Овча купел“ – чл.5, ал.2, т.1 във връзка с чл. 104, ал.1, т.6 от ЗУО


- Байрям Мустафа Пътъ – с. Борино – чл.5, ал.3, т.1 във връзка с чл.104, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУО

4 бр.

-НП №8/16.03.2011г. – издадено срещу „ОСЖЗ- Смолян“ – нарушена норма –

чл.116, ал.1, т.1 във връзка с чл. 200,

ал.1, т.38 от ЗВ

- -НП №9/16.03.2011г. – издадено срещу „Родопея-Белев“ ЕООД гр. Смолян-

нарушена норма - чл. 116,ал.1, т.1

във връзка с чл. 200, ал.1, т.38 от ЗВ

-НП №10/17.03.2011г.–издадено срещу София Велинова Делиева – в

качеството и на управител на „Ради и

Ко къмпани“ ООД гр. Смолян –

нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във

връзка с чл. 104в от ЗУО

- НП №11/17.03.2011г. – издадено срещу „Горубсо Мадан“ АД гр. Мадан – нарушена норма –чл.126, ал.1 във

връзка с чл. 200, ал.1, т. 6 от ЗВ500лв.


500лв.


500лв.


2000лв

1 бр.

- „Горубсо- Рудозем“ ЕАД гр. Рудозем - в ликвидация


1577 лв.-
През м. Март 2011 г. експертите на РИОСВ-Смолян извършиха 118 проверки на обекти, при които за констатирани несъответствия са дадени 96 предписания. В следствие на дадените предписания са направени 10 бр. последващи проверки. Съставени са 3 акта за административни нарушения, както следва: 1. На „Родопея –Белев“ ЕООД гр. Смолян, за неизпълнение на задължение за опазване на водите и водните обекти от замърсяване, в следствие на изтичане на котелно гориво в градска канализация Смолян. 2. На лицето Сергей Трайков Ковачев от гр. София, кв. „Овча купел“ за нерегламентирано изгаряне на каучукови и хартиени отпадъци на площадка, находяща се в в гр. Девин. 3. На лицето Байрям Мустафа Пътъ с. Борино, обл. Смолян – за разкомплектоване на ИУМПС без да притежава съответните разрешителни за такава дейност. Издадени са 4 бр. наказателни постановления, както следва: 1. Срещу „ОСЖЗ - Смолян” гр. Смолян в размер 500 лв. за неизпълнение на задължение за опазване на водите и водните обекти от замърсяване, следствие на аварийно изтичане на торова течност в река Черна. 2. Срещу „Родопея-Белев“ ЕООД гр. Смолян в размер на 500 лв. за изтичане на котелно гориво в градска канализация Смолян. 3. Срещу София Велинова Делиева – управител на „Ради и Ко къмпани“ ООД гр. Смолян в размер на 500 лв. - неизпълнение на задължително предписание за представяне на документи и информация, относно заплащане на продуктова такса. 4. Срещу „Горубсо Мадан“ АД гр. Мадан в размер на 2000 лв. за изхвърляне на отпадъчни води във воден обект, в нарушение на емисионните норми и изисквания. Наложена е текуща месечна имуществена санкция на „Горубсо Рудозем“ ЕАД гр. Рудозем -в ликвидация, в размер на 2985 лв. за надвишаване на стойностите, определени в разрешителното за заустване.

При извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян след подаден сигнал за замърсяване на река Бориевска, се констатира внасяне на малки количества разпиляна руда в реката от бункера за товарене на руда към рудник „Петровица”, експлоатиран от „Горубсо-Мадан” АД, гр. Мадан. Дадено е предписание, като при последваща проверка се установи, че то е изпълнено.

Извършена е проверка по сигнал за строителсто в защитени зони по НАТУРА 2000 в землището на с. Мугла, община Смолян. На база констатираните резултати ще бъде извършена съвместна проверка с РДНСК Смолян.

През месец Март е засилен контрола по населени места за недопускане на замърсяване с битови и строителни отпадъци, като са проверени 31 обекта.

В направлениеЗемни недра” през месец март 2011 г. е осъществяван контрол с насоченост проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства, натрупаните, генерираните и оползотворени минни отпадъци, нарушените и рекултивирани терени и екологичен мониторинг в повлияните от геоложките проучвания и от миннодобивната и миннопреработвателна индустрия компоненти на околната среда, като са проверени 11 бр. обекти.


Проверени обекти по компоненти и фактори

Комплексни проверки: „Родопчанка” ООД, с. Бял извор,общ. Ардино – млекопреработвателно предприятие - по компоненти и фактори води, въздух, отпадъци и ОХВ, ЕТ „Алада – Мохамед Банашък”, с.Бял извор, общ. Ардино – млекопреработвателно предприятие - по компоненти и фактори води, въздух, отпадъци и ОХВ, ”Искилиев” ООД – Смолян- бензиностанция, газстанция, автосервиз и автомивка – по компоненти и фактори води, въздух и отпадъци, ”Петрол комерс” ЕООД – гр. Девин- бензиностанция, газстанция, автосервиз, годишно-технически прегледи и автомивка – по компоненти и фактори води, въздух и отпадъци;

Съвместни проверки: „Анмар“ ООД с. Падина, общ. Ардино - млекопреработвателно предприятие – по компоненти и фактори въздух, води, отпадъци и ОХВ, „Персенски“ ООД с. Жълтуша- млекопреработвателно предприятие – по компоненти и фактори въздух, води, отпадъци и ОХВ, „ЗММ-Инструмент“ ООД гр. Смолян– термообработка на метални изделия - по компоненти и фактори води, отпадъци и ОХВ, „Арексим Инженеринг“ ЕООД гр. Смолян - производство на пластмасови изделия, шприц и пресформи - по компоненти и фактори въздух, отпадъци и ОХВ, „Вентони-Козметик“ ЕООД гр. Рудозем – производство на козметика – по компоненти и фактори води, отпадъци и ОХВ, ЕТ „СЕТКО-Севдалин Илъков“ гр. Рудозем, автомивка – по компоненти и фактори води и отпадъци, „СФЕРА“ ООД гр. Рудозем, автомивка - по компоненти и фактори води и отпадъци, ЕТ „Свежест-Митко Узунов” гр. Смолян – химическо чистене – по компоненти и фактори въздух и ОХВ, „Чаталбашеви” ООД гр. Смолян – химическо чистене – по компоненти и фактори въздух и ОХВ, „Екоенергия-2008” ООД с. Средногорци, общ. Мадан - инсталация за пиролиза на гуми – по компоненти и фактори въздух и отпадъци, МБАЛ „Бр.Шукеров” гр. Смолян – по компоненти и фактори въздух и отпадъци, ”Чечосан” ЕООД – хипермаркет - гр. Смолян – по компоненти и фактори въздух и отпадъци и ТПК „Мебел“ гр. Смолян гр. Смолян – цех за производство на мебели – по компоненти и фактори въздух, отпадъци и ОХВ;

Въздух: „СБР-Национален комплекс“ ЕАД - филиал Баните с. Баните, „ЕТ „Торай” с. Бял Извор, общ. Ардино – бензиностанзия, ЕТ „Тодора Тепавичарова” гр. Девин – магазин за бои, ЕТ ”Кристел-07”, ЕТ „Китка Агушева”, ЕТ „Стил никс” ЕООД и ЕТ „Найс-ко-89” с. Старцево, общ. Златоград – магазини за бои и лакове, ЕТ „Симона транс”, ЕТ „Тим-Теменужка Георгиева” гр. Девин – хладилен сервиз, „Хидропад” ООД гр. Девин – магазин за бои и лакове и ЕТ „Зора” гр. Златоград – дърводелски цех

Води: „Родопея-Белев“ ЕООД гр. Смолян - МПП „Родопея“, „В и К“ ЕООД гр. Смолян - ГПСОВ-Смолян – 2 бр., „Горубсо-Рудозем“ ЕАД в ликвидация- гр. Рудозем, р-к „Шахоница“ и р-к „Рибница“, „Горубсо-Мадан“ АД гр. Мадан, р-к „Петровица“ – 2 бр. – 1 бр. по сигнал и 1 бр. последваща, „Хидро-Девин“ АД гр. София - ТМСИ „Забрал“, „Драма“ ЕООД гр. Смолян - ТМСИ „Настан“, „П.А.Л.-БГ“ ЕООД гр. София - цех за рибопреработка с. Беден, „Ай-Пи-Зет“ ЕООД с. Баните - бетонов възел „Кръстатица“, ЕТ „Красимир Терзиев“ с. Оряховец – автомивка, „Минерал“ ЕООД с. Баните - бетонов възел и ТМСИ, „Рожен-Милк“ ООД с. Гълъбово- МПП „Давидково“, „Горубсо-Златоград“ АД гр. Златоград- ХХ „Ерма река“;

Земни недра: “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” ЕООД, гр. София - проучвателна площ „Черешките”, общ. Смолян, “Силвия Кацарова - фемили” ООД, общ. Сатовча - проучвателна площ „Черешата”, общ. Сатовча, “Кандурови” ООД, с. Баните - концесионна площ „Канарата”, общ. Баните, “Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан - рудник „Крушев дол”, “БКС” ООД, гр. Смолян - кариера „Тикале”, общ. Смолян, “Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян - кариера „Хвойна”, общ. Смолян, “Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян - кариера „Фатово”, общ. Смолян, “Горубсо Кърджали” АД гр. Кърджали - проучвателна площ „Млечино”, общ. Ардино – 2 бр, “Лъки Инвест” АД, гр. Лъки- проучвателна площ „Дружба”, общ. Лъки, “Лъки Инвест” АД, гр. Лъки - проучвателна площ „Джурково”, общ. Лъки, “Кандурови” ООД с. Баните концесионна площ „Канарата”, общ. Баните;

ПД: Решение по ОВОС №6-03-2004г. за обект: „Изместване на път III-868 Девин – Михалково от км.41+400 до км 59+408, подобект „Тунел при с.Лясково“, общ.Девин, обл. Смолянска, на НЕК ЕАД клон „Хидроелектроинвест“ ЕАД, гр. Белово, обл. Пазарджишка; Решение по ОВОС № 62-13/2001г. за Общ устройствен план на спортно турстически център „Перелик“ на община Смолян;

ЗТ и Биоразнообразие: Извършена е една проверка по сигнал за строителсто в защитени зони по НАТУРА 2000 в землището на с. Мугла, община Смолян. Участие в комисия за определяне на режимите – граници и предписанията за опазване и окончателна категоризация на археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост - Козник“ край гр. Рудозем, община Рудозем;

Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: гр. Смолян, кв. Устово – блок „Прогрес“ №4 – по сигнал, гр. Златоград, с. Давидково, с. Малка Арда и с. Оряховец – общ. Баните; с. Млечино, с. Светулка, с. Ябълковец, с. Седларци, с. Горно прахово, км. Долно прахово и с. Башево - общ. Ардино, с. Горна Арда, с. Арда, с. Могилица и с. Смилян, общ. Смолян, с. Брезе, с. Кестен, с. Ждребово, с. Триград и гр. Девин, общ. Девин, с. Средец, с. Бурево, с. Гърнати и с. Кундево, общ. Неделино, Завоя на „Черна“ – землище на с. Равнища, общ. Мадан, с. Орехово, с. Забърдо, Път за с. Забърдо след разклона за гр. Пловдив, с. Хвойна, с. Павелско и с. Малево, общ. Чепеларе, ЕТ „Десислав Качаков-Деси“ с. Хвойна, общ. Чепеларе;

Проверка на фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци: Проверки на шивашки предприятия: „Таратекс“ ООД с. Бял извор, общ. Ардино – 2 бр., „Каро-06“ ЕООД с. Жъртуша, общ. Ардино; Други: „Красин“ ООД гр. Смолян – строителна фирма, „Лъки Инвест“ – рудник „Джурково“ EООД с. Джурково, общ. Лъки, „Арда-газ“ ООД гр. Ардино – бензиностанция, ЕТ „Анри-64-Андрей Кехайов“ – площадка бивш ДАП – товарни превози гр. Златоград, „Алпине Бау ГМБХ – клон България“ ЕООД – площадка гр. Девин, ЕТ „Тани-Танер Делимехмедов“ гр. Ардино – автосервиз- 2 бр.;

ИУМПС: Проверка на площадка за незаконно разкомплектоване на ИУМПС на ул. „Христо Ботев” с. Кочан, общ. Сатовча – 2 бр.; Площадка за незаконно разкомплектоване на ИУМПС до хотел-ресторант „Стадиона” с. Борино; „Томов-трейд“ ООД – център за разкомплектоване на ИУМПС и ЕТ „Телекс-Христо Кондилов“ - център за разкомплектоване на ИУМПС – гр. Смолян, ЕТ „Росен Димитров-Транс експорт“ гр. Девин- център за разкомплектоване на ИУМПС – 2 бр.;

Проверки на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Торлука“ ЕООД, „Гамакабел“ АД – производство на кабели и „Родопея-Белев“ ЕООД – млекопреработвателно предприятие - гр. Смолян, „Джи суит“ ЕООД и ЕТ „Джентиле-Джеват Джилджов“ с. Сатовча – сладкарски цехове,

Проверки на депа: Общинско депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем, Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино – гр. Мадан, Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Смолян, Общинско депо в ликвидация на общ. Неделино, Депо за строителни отпадъци на общ. Златоград с. Страшимир, общ. Златоград, Общинско депо в ликвидация на общ. Златоград, Общинско депо в ликвидация на общ. Баните;

Други: Язовир „Цанков камък” – временно селище на „Алпине Бау клон България” ООД в местност „Кръстец”, общ. Девин, Язовир „Цанков камък“ – „НЕК“ ЕАД – клон „Хидроелектроинвест“ гр. Белово, „НОРД-Холдинг“ АД – площадка за събиране на ОЧЦМ в гр. Смолян, кв. Устово, „Сергострой“ ЕООД – площадка гр. Девин – 2 бр., „Рико консулт“ ЕООД гр. Смолян – площадка за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, „Бай Илия“ ЕООД гр. Смолян- площадка за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, „Астон сервиз“ ООД гр. Девин - сметосъбиране и сметоизвоване на битови отпадъци от общ. Девин – 2бр.;


Директор на РИОСВ-Смолян:

/инж. Елен Минчев/


/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец септември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом