Екологично сдружение "Хаберлеа" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите
ИмеЕкологично сдружение "Хаберлеа" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер25.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://forthenature.org/upload/documents/no-date/OTKRITO_PISMOhaberlea.doc
Екологично сдружение “Хаберлеа”


До: Mинистър – Председателя на РБ

Министерски съвет

Д-р Джевдет Чакъров,

Министерство на околната среда и водите

Г–н Нихат Кабил

Министерство на земеделието и горите


Относно: одобряване на списък от защитени зони /Западни и Средни Родопи / в мрежата НАТУРА 2000


Уважаеми господа,


Като представители на родопския регион сме силно обезпокоени от факта, че на 21.11.2006г. НСБ взе решение да отложи предложените 29 защитени зони за одобрение от Министерския съвет за прецизиране границите им.


Считаме, че изключването на важни горски площи, като Средни и Западни Родопи е недопустимо.


В тези райони има обекти, които са с европейска значимост. В Родопите се наблюдават над 2000 висши растителни вида, които са около 52 % от флората на България. Поради това планината се нарежда сред най–важните флористични райони на Балканския полуостров. Един от най–важните показатели за уникалността на родопския регион е нивото на ендемизъм – 7 растителни вида са ендемични за Родопите, 39 – за България , 85 са ендемични за Балканския полуостров. От тези растителни видове 55 са обявени за редки или застрашени в Европа. В Родопите са регистрирани общо 291 вида птици – 70% от птичата фауна в България. 115 от регистрираните в Родопите птици са включени в Анекс II на Бернската конвенция, 90 са признати за важни за опазване в Европа, а 4 са застрашени в глобален мащаб: царски орел (Aquila heliaca), белошипа ветрушка (Falco naumanni), ливаден дърдавец (Crex crex), малък корморан/малка дяволица (Phalacroco rax pygmeus). В Родопите се срещат общо 27 от 36 – те вида прилепи в Европа , включително 12 от 18–те вида, посочени в Червената книга на IUCN (Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси, сега: Световен съюз за опазване на природата). И двата вида, описани в Червената книга на България – трицветният нощник (Myotis emarginatus) и дългопръстият нощник (Myotis capaccinii) се срещат в Родопите. Освен прилепите в Родопите се срещат и 40 вида дребни и едри бозайници, 8 от които са включени в Червената книга на IUCN и 6 –в Червената книга на България. В Родопите живеят 13 вида земноводни (от 16 установени за страната). Два от тях – жабата дървесница (Hyla arborea) и големият гребенест тритон (Triturus cristatus ), са световно защитени видове. От 30-те вида влечуги в червения списък на IUCN за 2000 г. са включени шипобедрената костенурка (Testudo graeca), шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni) и обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis).


В отложените райони за ревизиране, се включват важни хабитати в Западни и Средни Родопи, отговарящи на Директивата за природните местообитанията.


Смятаме, че включването на тези площи в НАТУРА 2000 ще съхрани биологичното разнообразие, ще има положителен ефект в икономически и социален план.


За това се обръщаме към Вас с надеждата да спасим флората и фауната и да дадем шанс на населението в тези райони да увеличат приходите, като се развие екотуризма и не се спре финансирането от струкрурните и кохезионни фондове на ЕК за околната среда.


Надяваме се, на вашето разбиране и подкрепа и очакваме Средни и Западни Родопи да бъдат включени в мрежата НАТУРА 2000.


Благодарим Ви предварително !


18.12 .2006 г. Председател на Екологично

Асеновград сдружение „Хаберлеа”-

Асеновград

Даниела Панчева

Писмото e подкрепeно от :


Eко клуб “Червената стена” – с. Бачково , общ. Асеновград

Клуб за екстремни спортове “Тангра” – Асеновград

Мотоклуб “Торнадо” - Асеновград

Женска либерална мрежа - Асеновград

Свързани:

Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconЗаседание на Парламента
Следва въпрос от народния представител и заместник председател на Народното събрание Анастасия Димитрова-Мозер към министъра на околната...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconДжевдет Чакъров Копие до: Членовете на министерски съвет Комисия по околна среда към 40-то Народно събрание
Становище относно решение на Националният съвет по биологично разнообразие от 21. 11. 2006 г за одобряване на списък от защитени...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за подземните богатства, Висшият експертен екологичен съвет предлага на министъра на...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconДвоен ръст на чуждите инвестиции в имоти
Божественият плаж на Иракли временно е спасен в ход е подгото­вката на заповед за вре­менна забрана за стро­ителство в Иракли, обя­ви...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите запове д
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски...
Екологично сдружение \"Хаберлеа\" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите iconПроект ! Министерство на околната среда и водите заповед
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. ІІІ. 1 от Решение на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом