План за действия при промишлени аварии 2008 година
ИмеПлан за действия при промишлени аварии 2008 година
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер303.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Plan_promisleni_avarii.doc
  1   2
Данните са актуални към 10.01.2012 г.


ОБЩИНА град ДОБРИЧ


ПЛАН


ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ2008 година


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кратка характеристика


Основни причини за възникване на промишлени аварии са неспазване на технологичните изисквания за експлоатация на машини и съоръжения, както и условията на безопасност на труда.

Парите на повечето от промишлените отровни вещества /ПОВ/, смесвайки се със въздуха, образуват експлозивни смеси. Експлозивни смеси могат да се създадат в инсталации, изпразнени или полупразни съдове с ПОВ, в тунели, не вентилирани помещения и други. Взривоопасните смеси експлодират при контакт с електрическа искра, пламък или натрупано статично електричество. Експлозиите са съпроводени с отделяне на голямо количество топлина и повишаване на налягането, в резултат на което се получават разрушения, загуби на материални ценности и човешки жертви.

В зависимост от степента на замърсяване на въздуха, авариите в промишлеността са локални, местни и тежки аварии.

Локални аварии са тези, които засягат само отделен участък от производството и заразяват ограничено въздуха с ПОВ. Тези аварии са съпроводени с изтичане на малки количества ПОВ от тръбопроводи, апаратура, съдове и отстраняването им не изисква спирането на производството. От такъв тип аварии могат да бъдат поразени само отделни хора в близост до мястото на аварията.

При местните аварии изтича по-голямо количество ПОВ и се получава висока степен на замърсяване. Разпространението на ПОВ на площадката на предприятието не води до опасност от замърсяване извън обекта. Производството се спира частично или временно.

Тежките производствени аварии предизвикват внезапно спиране на производството и са свързани с големи материални щети и поражение на хора. Замърсяването на въздуха се разпространява и извън територията на завода. Такива аварии са съпроводени често с експлозии, пожари и разпръскване на големи количества ПОВ. Създават се големи огнища на химическо замърсяване, образуват се отровни облаци, които представляват опасност, тъй като предизвикват масови поражения на хора, селскостопански животни и растения и замърсяват околната среда.

За намаляване на риска от възникване на пожар е необходимо в обектите да се спазват противопожарните и строителнотехническите норми свързани със строителството и експлоатацията на сгради, материали, производства и осигуряване на пожарна безопасност.


2. Цел на плана


С разработването на план за действие при промишлени аварии в община град Добрич се цели:

- създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита на живота и здравето на хората, на околната среда и за действия на органите за управление и силите за реагиране при производствена авария.

- поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската администрация и формированията на търговските дружества и фирми.

- осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно информационната система, както и наблюдение, анализ, ранно предупреждение и оповестяване.

- разработване на варианти за временна организация на движението в общината при тежка производствена авария с избягване на блокиране на уличното движение.

- създаване на организация за транспортиране на нуждаещите се от хемодиализа пациенти и родилки и евентуалното им хоспитализиране.

- определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от аварията до възстановяване на нормалния ритъм на живот.


3. Анализ и оценка на риска при възникване на аварии и разпространение на промишлени отровни вещества.


В Община град Добрич потенциален източник на производствени аварии и разпространението на промишлени отровни вещества са:

- предприятията от хранително-вкусовата промишленост, които имат хладилни инсталации с амоняк;

- водопроводните и очистителните съоръжения, които използват като дезинфекциращо средство хлор – „ВиК” ЕООД -Добрич;

 • железопътният и автомобилният превоз на опасни товари;

 • складове с препарати за растителна защита;

 • газопреносната мрежа на газ метан, изградена от газопреносното дружество

ЧТК АД гр. Варна оператор Добрич;

- бензиностанции търгуващи с газ пропан-бутан на територията на общината.

В процеса на експлоатация на газопреносната мрежа са възможни следните аварийни ситуации:

- умишлено вредителство, удар със земекопна машина или друг механизъм;

- природно бедствие;

- некомпетентно действие от страна на персонала;

- дефект в материала от който е изработена тръбата или заварка, корозия;

Като следствие на аварийната ситуация последствията могат да бъдат:

- изпускане на газ;

- възникване на пожар;

- възникване на взрив.

- разлив на агресивни течности /солна киселина /

При изпускане на газ в малки количества опасността е в обгазяване на шахти на сгради, което крие опасност от взрив при достигане на взривоопасни концентрации. При взрив се очакват значителни разрушения с пострадали хора, намиращи се в сградата или в района на взрива.

При изпускане на газ в големи количества е възможно да се получи взрив не само в затворени помещения, но и в атмосферата / при достатъчна концентрация и определени атмосферни условия /. При горене на природен газ е възможно запалване на околните сгради.

При безветрие в обгазената зона може да обхване терен с диаметър няколкостотин метра от точката на изтичане. В тази зона е възможен взрив с последващ пожар и взривна вълна, а преди това – спазмалогично въздействие върху организма на хората.

Природен газ метан по свойства и специфично тегло е по-лек от въздуха и в случай на авария се разнася в атмосферата. По тази причина при авария не се очаква обгазяване на населеното място.

Газ пропан-бутан по свойства и специфично тегло е по-тежък от въздуха и в случай на авария се натаява в приземните слоеве. За разнасянето му са необходими специфични метеорологични условия – вятър.

Промишлени аварии са възможни и при възникване на пожари. Единични пожари могат да възникнат в предприятия от текстилната промишленост /”Албена Стил” АД, „Жакард Добрич” АД, от дървообработващата промишленост „Бряст –Д “ АД, “Мебел Стил” ЕООД /

Много органични химически суровини и продукти като лекарства,текстилни материали, масла и други не са токсични, но при горене изгарят непълно, в резултат на което се получават силно токсични газове, които замърсяват околната среда и предизвикват поражения на живия организъм Приложение № 3

ІІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЕЖКА

ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ


 1. Възстановяване на обекти и инфраструктура след производствена авария.
  1. Критерии за възстановяване на обекти и инфраструктура в

общината след производствена авария.

 • Транспорт

 • Функциониране на органите на изпълнителната власт

 • Функциониране на съставните части на Единната спасителна система

 • Логистика
  1. Набелязване на конкретни обекти и инфраструктура за възстановяване.

 • основни булеварди и улици, осигуряващи функциониране на градски транспорт, специализирани автомобили на органите на пожарна безопасност и защита на населението, полиция, спешна медицинска помощ, снабдяване на търговската мрежа

 • обществени сгради с административно значение от структури на изпълнителната власт – областна администрация, общинска администрация, ОДП, ОУ “ПБЗН“Добрич - МВР;

 • обществени сгради с хуманитарно значение - ЦСМП, МБАЛ- Добрич АД, ДКЦ-1-Добрич ЕООД,ДКЦ-2-ДобричЕООД училища, детски градини, детски ясли, социални домове;

 • индустриална зона-север за снабдяване на търговската мрежа
  1. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската

администрация за осъществяване на дейността по възстановяване.

- Зам кмет “Устройство на територията”

- Директор Дирекция “УТИОС”

- ОБП “Устойчиви дейности и проекти” – сили и средства на предприятието;

- придадени сили и средства от Областна администрация – Добрич (от Плана за защита при бедствия на област Добрич);

- сили и средства на търговски дружества и фирми на територията на общината – след допълнително договаряне;

- граждани с доброволен труд.


 1. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на

органите за управление, силите за реагиране и населението.


2.1. Опередляне на необходимостта от изграждане/ модернизация на

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и

оповестяване (СНРПО).

Като компоненти на СНРПО на територията на общината могат да се посочат:

 • за наблюдение - на метеорологични процеси от Национален институт по

метеорология и хидрология при БАН филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория - Добрич, тел. 058 / 604 289;

 • за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за кризи от

военен и невоенен характер, чрез оперативния дежурен в общината; - по линия на ГД “ПБЗН” – МВР за зараждане и развитие на метеорологични явления, развитие на бедствие, вследствие на човешка дейност, разпространяващо се на територията на няколко общини или области, чрез факс и чрез оперативни дежурни в областна администрация;

 • за оповестяване – чрез оперативния дежурен в общината за админстрацията и

населението на общината.

Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и обмен на данни от оперативния дежурен в общината към всички сили и средства, имащи отношение при управлението при кризи и ликвидирането на последствия от производствена авария.


2.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация.

Изграждане на дублираща и независима система за връзка (радиоканал с възможност за конферентен разговор) между Председателя на ОбСС и на щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия,, оперативен дежурен в общината, подвижен пункт за управление в района на бедствието (автомобил ВАЗ 2131 рег. № ТХ 2332 РХ) и ръководителя на място в района на бедствието.


2.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската

администрация за осъществяване на дейността.

- Главен експерт “ОМП и СИ” – за планиране и разходване на финансови средства за дейността;

- Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ ” – за методическото ръководство при изграждане на системата, приоритети и ред за използване.


3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.


3.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за

организиране и провеждане на обучението.

Обучението на населението за начините на поведение и действие в изпълнение на необходимите защитни мерки при производствена авария се организира от кмета на общината като обучение по желание.

Обучението на учащите се e съгласно утвърдена програма от министъра на образованието и науката в часа на класния ръководител от директорите на училища и целодневни детски градини.

Обучението на органите за управление и общинската администрация е задължително и се ръководи от кмета чрез секретаря на общината и Директори на дирекции в общината.

Планирането на финансови средства, организацията,методическа помощ, координация и провеждането на обучението се осъществява от Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ” в общината.


3.2. Финансово осигуряване.

 • за ликвидиране на последствията от производствена авария – планирани средства от общинския бюджет;

 • за обучение на населението – планирани средства от общинския бюджет;

 • за информации по регионалните средства за масово осведомяване – планирани средства от общинския бюджет.

3.3. Дейности по намаляване на риска

- планиране и осигуряване на индивидуални средства за защита на населението;

- контрол по поддържането в експлоатационна годност на колективните средства за защита (ПРУ) в жилищните блокове;

- превантивен контрол по спазване на технологичните производствени процеси на търговски дружества и фирми, работещи с ПОВ;

- превантивен контрол по съхранението на ПОВ и хербициди;

- актуализация на телефоните за връзка на ОбСС;

- проверка на протичането на информация между кмета на общината, дежурния в общината, формированията от Единната спасителна система;

- координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на общината за превенция и мерки за защита в прилежащите на фирмата райони;

- изготвяне на указания-правила за гражданите за действия при промишлена авария с цел излъчването и по средствата за масово осведомяване Приложение №10


ІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


 1. Организация на действията на формированията при ликвидиране на

последствията от промишлена авария. Начин на взаимодействие между

органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални

структури за ликвидиране на последствията.


1.1. Действия на формированията при ликвидиране на последствията.

При промишлени аварии в търговски дружества и фирми, работещи с токсични вещества и суровини и обектите от газопреносната мрежа, основните усилия следва да се съсредоточат към спасяване на поразени хора, ограничаване разпространението на отровите, локализиране и отстраняване на аварията.

Спасителните и аварийни работи се провеждат със сили и средства на структурни звена на ОУ “ПБЗН” Добрич -МВР и обектовите формирования. Защитата на населението се извършва чрез своевременно извеждане от зоната на поражение и използване на индивидуални средства за защита.

Медицинска помощ и лечение на пострадалите се оказва от екипите на ЦСМП и специализираните медицински екипи на „МБАЛ-Добрич” АД, ДКЦ-1-Добрич ЕООД и „ДКЦ-2- Добрич” ЕООД

При превишаване на алармения праг на опасни вещества в атмосферния въздух, след второто замерване РИОСВ-Варна информира ОУ ”ПБЗН”-Добрич - МВР, а населението се предупреждава след получаване на информация за третото превишаване на алармения праг.

Спасителните работи започват веднага след възникване на аварията и продължават до овладяване на ситуацията.

Обектовите формирования (личен състав на юридическите лица), използвайки индивидуални средства за защита (ИСЗ), извличат поразените на безопасни места и ограничават изтичането на отровните вещества. РЗИ, органите на ОУ „ПБЗН” Добрич -МВР и РИОСВ определят зоната за изолиране, а органите на – І-во РУП на МВР изолират района.

При авария с амоняк, с пристигането на екипите на І-ва РС “ПБЗН”, започва свалянето на амонячния облак чрез водни завеси и гасенето на пожара, но в никакъв случай вода не се впръсква в разлива.

Екипите на ЦСМП оказват медицинска помощ на поразените и ги извозват до “МБАЛ-Добрич” АД. Екип от РЗИ взима проби за количествен анализ. В случай на нужда населението от прилежащите фирми и квартали се извежда на предварително определени безопасни места, съобразени с посоката на вятъра.

Основна задача се явява бързото евакуиране на служителите и работниците от мястото на аварията; при възможност спиране на теча на ПОВ; уведомяване на попадащите в зоната на поражение други предприятия.

При възникване на тежка промишлена авария, след евакуиране на населението от зоната на аварията, е необходимо осигуряване бързото изнасяне на нужната инженерна и специална техника (кранове, булдозери, багери, компресорни станции, металорежещи машини и др.) за разчистване на разрушенията и намиране на поразени.

При провеждане на всички спасителни дейности формированията са осигурени с индивидуални средства за защита.


1.2. Устройване на проходи ( пътища) при подхождане към огнището на поражение.

Проходите се използват за въвеждане на формированията, за подхождане към местата за работа, за преместване на формированията от един обект към друг, за извозване на медикаменти, вода и друго имущество, както и за евакуация на пострадалите. Те биват магистрални (6-6,5м.) и странични (3-3,0 м.). Устройването на проходи се извършва с инженерни машини - булдозери, автогрейдери, багери и др.

Осъществява се от силите на засегнатия обект и с привлечени сили и средства на юридически лица.

Въвеждането на силите и средствата и извеждането на пострадалите се извършва със съдействието на органите на І-во РУП на МВР гр. Добрич по определени разчистени маршрути.


1.3. Отстраняване на авариите по комунално-енергийната мрежа.

- отстраняването на аварии в газопреносната мрежа се извършва от аварийни групи на газопреносното дружество ЧТК АД- Варна оператор Добрич, които се оповестяват при авария съгласно;

- отстраняването на авариите в енергийната мрежа се осъществява от аварийно-възстановителни групи на Е.ОН „България мрежи” – клон Добрич;

- отстраняването на аварии по водопроводната и канализационната мрежи се осъществява от аварийно-възстановителна група на “В и К” ЕООД гр. Добрич.

- отстраняване на прекъснати и нарушени телефонни връзки се осъществява от аварийно възстановителна група от БТК АД регион изток Варна – офис Добрич


1.4. Осъществяване на мониторинг:

- периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на поразения обект на територията на общината и на засегнатия район се извършва от екипи на РЗИ Добрич

- санитарно епидемиологичното състояние на територията на общината се определя от органите на РЗИ - Добрич;

- епизоотичното състояние на местата за настаняване, пасищата и водопоя на животните се контролира от органите на ОДБХ - Добрич;

- чистотата на въздуха се следи от екипи от РИОСВ – Варна;


2. Ръководство на организацията на действията по ликвидиране на последствията

и взаимодействие.

Общото ръководство на дейностите по ликвидиране на последствията се осъществява от кмета на общината.

Предаване на информация между кмета на общината (щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия,) и между съставните части на Единната спасителна система при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи може да се осъществява и чрез ОЦ на ОУ „ПБЗН”-МВР.

Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в СНАВР при ликвидиране на последствията от производствена авария се извършва от “ръководител на място”

3. Щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

Със заповед № 1549/30.11.2007 г. на кмета на общината в Община град Добрич е създаден щаб за координиране на СНАВР преобразуван със Заповед №.23/10.01.2012 година в щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия,. В заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на щаба се заключава в следното:

- създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на бедствия и аварии.

 • Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация.

 • Изработване на необходимите разчети и вземане на решения

 • Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение.

- Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решението на щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

4. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията от

производствена авария.

  1. Сили и средства за реагиране при аварии в обекти с рискови производства.

Създават се с решение и финансово осигуряване от съответните административни ръководители. Разработват аварийни планове за ликвидиране на последствията от промишлена авария, координирани с “Плана за защита при бедствия” на общината.

4.2. І-ва РС „ПБЗН” град Добрич

4.3. Сили и средства на общината:

 • ОБП “Устойчиви дейности и проекти” – сили и средства на предприятието

4.5. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на

Общината – група “Аварийно-спасителни дейности” с аварийно спасителна техника на ОУ “ПБЗН”-Добрич - МВР.

  1. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с

нестопанска цел – Приложение №1

5. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън

територията на общината.

- след обявяване на бедствено положение;

 • от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния управител;

 • от съседна област – с мотивирано искане до Министерството на вътрешните работи чрез областния управител.


ІV. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА

ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ И ОБЯВЯВАНЕ НА БЕДСТВЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ.


 1. Система за оповестяване/ предупреждение.

1.1.Налични системи за оповестяване/ предупреждение.

Системата за оповестяване/ предупреждение на ОбСС, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на Оперативния дежурен в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други. Оперативния дежурен е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ на ОУ ”ПБЗН”-МВР и дежурен в ОСС в областна администрация, да оповестяват състава на общинската администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.

Оповестяването на органите за управление и силите за реагиране се извършва със сигнал “БЕДСТВИЕ”, а на населението – чрез местните радиа и телевизионни оператори – съгласно таблицата за сигналите за защита на населението и средствата за предаването им. Приложение №8

“Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината.

Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на Министъра на вътрешните работи.

В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни.


1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им:

   1. При получено предупреждение

Оперативен дежурен при общински съвет за сигурност и управление при кризи в общината – приема получения сигнал, записва сигнала на хартиен носител, анализира и оценява информацията, взема решение за предаване на информацията на касаещото длъжностно лице (кмет и длъжностни лица по указания на кмета), при необходимост извършва координация между две и повече длъжностни лица с допълнителна информация (според обстановката).


1.2.2. За оповестяване на:

А. Органите за управление – от оперативния дежурен на общината след указания от кмета

(според обстановката);

Б. Щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия,) – от оперативния дежурен на общината след указания от кмета (според обстановката);

В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета, Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ“, общински фирми;

Г. Населението – от кмета на общината, след координация с Старши експерт ЗАБ и ЗРКИ“.

За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:

а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, телевизия и преса) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действие и защита Приложение№10

б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при производствена авария и информиране за създалата се обстановка.


1.3. Схема за оповестяване Приложение №2


V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ


 1. Временни ограничения и мерки за защита на населението.

Мероприятия за незабавно изпълнение:

- сформиране на оперативна група за обхождане на засегнатия район с цел уточняване разрушенията, наличие на затрупани хора, определяне на степента на обгазяване;

- спиране при необходимост на ел. захранването, газоподаването и водоподаването за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища;

- изолиране на района от органите на полицията с цел недопускане на хора и МПС в района на аварията;

- установява се постоянно дежурство в засегнатия район, като събраната информация (за обстановката, започването на спасителните работи и др.) се подава на всеки кръгъл час до Щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

 • ограничаване на правото на извършване на дейност, която би затруднила или

възпрепятствала осъществяването на спасителни работи;

 • забрана за движение на лични и фирмени МПС;

 • осигуряване на населението с индивидуални средства за защита;

 • ОбСС дава указания за техническа подготовка на колективните средства за защита

в жилищните блокове. За живеещите в квартали с къщи се дават указания за приспособяване на избени помещения. Осигуреността с КСЗ е показана в

Приложение №14.

 • излъчване на информация за моментното състояние на проходимостта на

уличната мрежа;

- определяне на мерки за незабавно изпълнение от гражданите за намаляване на риска от обгазяване;

 • приоритетни грижи за деца и възрастни хора в социални домове;

 • приоритетно снабдяване с хляб, храни и медикаменти на детски, социални,

лечебни и здравни заведения и спасителни екипи. (според обстановката).


 1. Временно извеждане и места за временно настаняване.

Временното извеждане на част от населението се разпорежда от кмета на

общината като крайна мярка, когато създалите се условия се овладяват с изключителен риск за спасителните екипи и големи разходи на материални средства.

Целесъобразно е използването на здрави обществени сгради с условия за санитарно

обслужване на хора (тоалет и вода) или устройване на палаткови лагери от помощи (според обстановката).

Място за устройване на палатков лагер – градски стадион (компактност на бедстващите, липса на потенциално рушащи се сгради, дървета, електропроводи, наличие на санитарни помещения, облекчено раздаване на помощи и оказване на медицинска помощ)

Маршрути за извеждане – според обстановката.

Комендант на палатковия лагер – длъжностно лице от общинската администрация (според обстановката)


 1. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медикаменти и други от

първа необходимост.

3.1.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи

нуждите от храни, вода, медикаменти и други.

 • Заместник кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Директор на дирекция ”Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Началник на отдел “Здравеопазване и социална политика”3.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,

медикаменти и други и разпределяща постъпили помощи


 • Комисия назначена със заповед на кмета на общината, в която да бъдат включени представители на РЗИ, ОДБХ, БЧК, Директорите на здравните заведения, Директор Дирекция “ИРЕФ” в общината и Главен експерт “Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията”
  1. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медикаменти и други

Приложение №4


4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост.

4.1. Отговорно длъжностно лице за дейностите и координацията на силите и средствата по разчистването - Заместник кмет “Устройство на територията”

4.2. Налично оборудване и местонахождението му – инженерна и специална техника по Приложение №1

4.3. Ред за осигуряване на силите и средствата за осигуряване на проходимост – по

искане на длъжностното лице по разчистването (ръководителя на място) по чл.37 от ЗЗБ,

с акт за възлагане


5. Организация на комуникациите.

5.1. Технически възможности:

 • Технически комплекс за оповестяване (ТКО) за връзка по команден ред с областен оперативен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;

 • Сиренна оповестителна система (СОС) Приложение № 15

 • Стационарен телефон за връзка с номер 058 / 602 724 – при Оперативния дежурен;

 • Телефон/факс 058/605 624 - при Оперативния дежурен ОбСС; 058/600 166 – при кмета на общината;

 • Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на ОбСС, щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, състава на общинската администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, организации с нестопанска цел на територията на общината;

 • Местните радио- и телевизионни станции;


5.2. Телефонен указател, e-mail, адреси на отговорни институции и

длъжностни лица Приложение №5, Приложение №6


5.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,

координиращо комуникациите по време на бедствие:

 • Главен експерт “ОМП и СИ” ” – контролира реда за работа на средствата за свръзка, техническата осигуреност на длъжностните лица, съвместимостта на средствата за свръзка с формированията на ЕСС

  1   2

Свързани:

План за действия при промишлени аварии 2008 година iconІ. Административна услуга: Съгласуване на план за действия при бедствия, аварии и катастрофи по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 9 от Наредба №9
Административна услуга: Съгласуване на план за действия при бедствия, аварии и катастрофи по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 9 от Наредба...
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconПлан за защита при възникване на промишлени аварии с отделяне на токсични вещества и инциденти при транспортиране на
Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти, имащи отражение върху повече от една община
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconПлан за защита при промишлени аварии гр. Луковит 2012
Закона за защита при бедствия / 33Б-дв бр. 102 от 19 декември 2006 г изм. Двбр. 41 от 22 Май 2007 г., изм дв бр. 80 от 14. 10. 2011...
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconП л а н за защита на населението и националното стопанство при промишлени аварии в община омуртаг
За защита на населението и националното стопанство при възникване на промишлени аварии в община омуртаг
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconПлан за действия при земетресение 2008 година
Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде прогнозирано. Неговата продължителност е кратка, но последствията могат...
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconПлан за действия при снегонавяване и обледяване 2008 година
Възникват условия за измръзване на хора. Съществува опасност от подхлъзвания и падания на хора, водещи до фрактури на крайниците
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconАвариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи
Пожарите са бедствие, което влиза в аварийния план, но за него се изготвя отделен план и евакуацията е отделен план
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconПлан за действия при наводнение 2008 година
Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата в резултат от действието на природни сили или разрушени хидротехнически...
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconНаредба за действия при бедствия, аварии и катастрофи
Задължения на общинската администрация, ръководителите на търговски дружества и гражданите
План за действия при промишлени аварии 2008 година iconПровеждане на часове по защита при бак / бедствия, аварии и катастрофи
Сигнали на “Гражданска защита” и на Националната служба “Пожарна и аварийна безопасност “ – мвр и действия на учениците при тяхното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом