Докла д
ИмеДокла д
страница1/7
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер1.09 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/EU/BM report bg final 280308.doc
  1   2   3   4   5   6   7
Д О К Л А Д

за постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност

1 януари 2007 – 1 март 2008

Българската страна е ангажирана на всички нива във връзка с прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, съгласно Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 година.
Следвайки приоритетите на правителството, компетентните ведомства и другите институции в България провеждат реформите в областите, идентифицирани с шестте специфични показатели.

Настоящият доклад представя постигнатите резултати от българските институции в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. В доклада е обобщена информация за предприетите действия от страна на повече от 50 структури в изпълнителната власт, Сметната палата, Комисията за борба с корупцията към Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Върховна касационна прокуратура.
Информацията, представена в настоящия доклад, обхваща периода 1 януари 2007 – 1 март 2008 година и следва структурата и логиката на Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.

В доклада е направен сравнителен анализ на постигнатия напредък през 2006 и 2007 година. Откроени са тенденциите, в областта на правосъдието и вътрешните работи през първата година на членство в ЕС.

Докладът съдържа и информация за първите два месеца на 2008 година по изпълнението на мерките от Плана за действие.
ПОКАЗАТЕЛ 1 - Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система.В изпълнение на Показател 1 са предприети следните законодателни мерки и действия по прилагането им:


На 2 февруари 2007 г. Народното събрание прие четвъртата поправка на Конституцията на Република България, (обн. ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г.). Предвидена е:

  • Изрична уредба на правомощията на ВСС (чл.130 на Конституцията), чрез която се подчертава ролята на ВСС като орган, който взема решенията по управлението на съдебната власт.

  • Избягване на противоречията с правомощията на министъра на правосъдието - постигнато в резултат на измененията на чл. 130 и на отмяната на чл. 130а, регламентиращ правомощието на министъра на правосъдието да проверява организацията по образуването, движението и приключването на делата.

  • Изрично изброяване на основанията за освобождаване на членовете на ВСС (чл. 130, ал. 8), включително в случаите на присъда за извършено престъпление, дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия.

  • Премахване на наказателната неприкосновеност на магистратите: отменени бяха алинеи 2, 3 и 4 на чл. 132, които предвиждаха, че срещу магистратите не могат да бъдат повдигани обвинения и те не могат да бъдат задържани без разрешение от Висшия съдебен съвет. Запазва се само наказателната неприкосновеност, обезпечаваща независимостта и свободата на магистратите при изпълнение на служебните задължения и постановяване на техните актове 9чл. 132, ал. 1).

  • Създаване на Инспекторат към ВСС (чл. 132а от ЗСВ) - новият член 132а урежда структурата, функциите, мандата и състава на този орган.


Новият Закон за съдебната власт e приет от Народното събрание на 24 юли 2007 г. (обн. ДВ, бр.64 от 7 август 2007 г.). Законът е в сила от 10 август 2007 г. и

  • отразява измененията на Конституцията и препоръките на Европейската комисия и на експертите от Партньорските проверки

  • предвижда ВСС да бъде постоянно действащ орган – Новият Висш съдебен съвет беше конституиран на 5 октомври 2007 г.

  • предвижда реда за създаване и функциониране на Инспектората към ВСС, който да проверява дейността на съдебната власт.

В изпълнение на разпоредбите на ЗСВ, за подзаконовите актове, които се издават от министъра на правосъдието, бяха създадени със заповед на министъра работни групи, които в периода октомври - декември 2007 г. изработиха съответните наредби. Министерският съвет и Висшият съдебен съвет приеха подзаконовите актове по ЗСВ от тяхна компетентност. Като резултат, предвидените в ЗСВ подзаконови нормативни актове, бяха приети и обнародвани в държавен вестник:

   • Наредба № 1 от 8.01.2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт (издадена от министъра на правосъдието, съгласувано с ВСС, обн. ДВ, бр. 6 от 8.01.2008г.);

   • Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели (издадена от министъра на правосъдието, съгласувано с ВСС, обн. ДВ. бр.6 от 18 януари 2008 г.);

   • Наредба № 3 от 9.01.2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на функциите й (издадена от министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи на основание чл. 391, ал. 4 от Закона за съдебната власт, обнародвана в ДВ, бр. 6 от 18.01.2008 г., в сила от 18.01.2008 г.)

   • Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (издадена от министъра на правосъдието съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 391, ал. 3 от Закона за съдебната власт, обнародвана в ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г.).

 • Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища ( издаден от Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2008 г.)           

 • Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България  (издаден от Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2008 г.);

 • Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби  (издаден от Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2008 г.);

 • Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (издаден от Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието , обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2008 г.);

 • Правилник за администрацията на Върховния административен съд   (издаден от Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2008 г.);

- Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 94 от 16.11.2007 г.);

- Правилник за организация на дейността на администрацията на Инспектората към Висшия съдебен съвет ( издаден от Висшия съдебен съвет , обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2008 г. );

- Постановление № 327 на МС от 21.12.2007 г. за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2008 г.);


На 19 декември 2007 г. ВСС прие Наредба № 1 относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател (обн., ДВ, бр. 2/8.01.2008 г.). На 11 януари 2008 г. ВСС прие и Методика за атестиране, с която се въвеждат общи и специфични критерии с оглед индивидуалното оценяване на работата на магистратите;


В работните групи по посочените подзаконови актове взеха участие държавни експерти от дирекция “Съвет по законодателство” при МП, представители на ВСС, на органите на съдебната власт, на адвокатурата, на Нотариалната камара, на Националното сдружение на съдебните служители, Сдружение „Център на НПО в Разград”, Сдружението за експертизи, финансово-икономически и технически анализи и други неправителствени организации.

При изготвяне на новите актове са взети предвид натрупания опит и експертиза от специализираните правни неправителствени организации в областта на съдебните експертизи, вещите лица, съдебните заседатели.


Тъй като показател 1 се разглежда във взаимна обвързаност с изпълнението на показатели 2 и 3, още тук са предвидени мерки в няколко насоки за утвърждаване на независима и отчетна съдебна система:


 • За гарантиране на независимостта на бюджета на съдебната власт са осъществени следните мерки:

1. С цел извеждане на звеното за изготвяне на проекта за бюджет на съдебната власт извън общата администрация на МП (мярка 1.1 от Плана за действие), приетият от Министерският съвет на 20 март 2008 г. нов Устройствен правилник на Министерство на правосъдието предвиди създаването на самостоятелно звено “Бюджет на съдебната власт” на пряко подчинение на министъра на правосъдието. Функциите на звеното са дефинирани при съблюдаване на принципа за независимост на съдебната власт. Предвидено е то да се състои от трима експерти (мярка 1.2.). Към настоящия момент са назначени двама „главни експерти”, които след приемане на новия правилник ще преминат на щат в звеното. Обявен е конкурс за назначаването на „ръководител звено бюджет на съдебната власт”.

2. С оглед укрепване на капацитета на администрацията на ВСС за изпълнение на бюджета на съдебната власт, на 1 ноември 2007 г. беше създадена Постоянна комисия за бюджет и финанси към ВСС. На заседанията на комисията присъстват и двамата експерти от Министерството на правосъдието, работещи по въпросите на бюджета на съдебната власт. По този начин се гарантира навременния обмен на информация относно изпълнението на бюджета на съдебната власт (мярка 1.3). Постоянната Комисия за бюджет и финанси към ВСС понастоящем работи и ежемесечно внася информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт на заседанията на ВСС (мярка 1.5).

В изпълнение на правомощието си относно бюджета на съдебната система (чл. 130а, ал. 2 от Конституцията), през м. декември 2007 г. министърът на правосъдието внесе за обсъждане във ВСС информация относно изразходваните средства за капиталови разходи за нуждите на съдебната система. По нейно предложение от държавния бюджет са отпуснати допълнително 36 милиона лева. През 2007 г. са изразходвани общо 78 милиона лева за капиталови разходи на съдебната система.
  • Независимият Съдебен инспекторат към ВСС започна работата си

Инспекторатът към ВСС е новосъздаден орган, включен в съдебната власт по силата на Четвъртата поправка на Българската Конституция (ДВ бр.12 от 06.02.2007 г.). Съгласно чл.132а на Конституцията, към ВСС се създава Инспекторат, чиято дейност се основава на принципите на законосъобразност, обективност и публичност. Инспекторатът е самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София, който се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират с квалифицирано мнозинство от Народното събрание.

Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Главният инспектор и инспекторите, при осъществяване на функциите си, са независими и се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи. Органът има конституционното право и задължение да отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт.

Правомощията на Инспектората са регламентирани подробно в глава III от Закона за съдебната власт. Изрично е посочен редът за избор на Главен инспектор и инспектори (чл. 42 – 47 от ЗСВ). До 15 октомври 2007 г. в Народното събрание постъпиха предложения за избора на Главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съгласно срока, посочен в § 7, ал. 1 от Преходните заключителните разпоредби на ЗСВ. Комисията по правни въпроси към Народното събрание проведе четири заседания, на които проведе изслушване и обсъждане на номинираните кандидати. За осигуряване на обективност и прозрачност на изслушването, Комисията прие процедурни правила за неговото провеждане. Съгласно тях, изслушването беше проведено последователно по азбучен ред, като в него участваха кандидатите, чиито номинации са получени в срока по § 7, ал. 1 от ЗСВ и които отговарят на условията, посочени в закона. В рамките на две заседания бяха изслушани кандидатът за Главен инспектор и 17 кандидати за инспектори. На 19 декември 2007 г. Народното събрание прие Решение, с което избра г-жа Ана Караиванова за главен инспектор в Инспектората към ВСС. С Решение от същата дата Народното събрание избра и осем от инспекторите в Инспектората. Съгласно параграф 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт, в срок до един месец от избирането им, Главният инспектор и инспекторите в Инспектората следва да встъпят в длъжност. На 9 януари 2008 г. Главният инспектор встъпи в длъжност, а останалите избрани инспектори встъпиха в длъжност на 16 януари 2008 г.

В изпълнение на конституционните си задължения (чл. 130а, т. 2 от Конституцията), министърът на правосъдието предприе и конкретни действия за материално-техническото обезпечаване на Инспектората към ВСС. Осигурена е сграда, която е ремонтирана специално за нуждите на Инспектората и администрацията към него. Проведена е обществена поръчка за обзавеждането на помещенията на сградата. С оглед осигуряването на информационната обезпеченост на Инспектората бяха доставени компютърни конфигурации за инспекторите и администрацията към Инспектората и е внедрен програмен правен продукт. Предприети бяха действия във връзка с осигуряване на телефонна централа за нуждите на органа. В периода февруари - март 2008 г. започнаха подготвителни действия за провеждане на обществени поръчки с цел осигуряване на леки автомобили, допълнително офис-оборудване и други за нуждите на Инспектората към ВСС.

Инспекторатът проведе няколко работни съвещания, обсъди и анализира необходимостта от административен персонал и материални ресурси, одобри и прие с решение оптимален вариант за административен капацитет на органа. Във връзка с това, беше изготвено и прието щатно разписание и длъжностни характеристики на длъжностите в администрацията на Инспектората, както на специализираната администрация (експертен състав), така и на общата администрация. През месец февруари 2008 г. със заповед на Главния инспектор беше обявен конкурс за експерти, съобразно приетата длъжностна характеристика за длъжността „експерт” и въз основа на законовите изисквания за заемане на тези длъжности. Предстои подбор и назначаване на служители в общата администрация на Инспектората към ВСС, съгласно одобреното щатно разписание.


Правилникът за организацията на дейността на администрацията на Инспектората към ВСС е в сила от 29.01.2008 г. Инспекторатът обсъди и прие и Вътрешни правила за работата на инспекторите при осъществяване на правомощията им по чл. 54 от ЗСВ. Приети бяха също методики за провеждане на различните видове проверки, образци на процедурите по проверките и др.


С решение на Инспектората беше приет шестмесечен работен план за периода месец януари – месец юни 2008 г. В изпълнение на чл. 54, ал. 1,т. 8 от ЗСВ Инспекторатът прие Годишна програма за дейността си през 2008 г. и я представи на ВСС. • Стратегическо планиране на дейността на съдебната власт и утвърждаване на принципа на публичност в работата на съдебната система

Налице е нормативната основа за осигуряване на публичност в работата на ВСС и съдебната система. Съгласно чл. 132а, ал. 8 и 9 от ЗСВ инспекторатът представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет и предоставя публично информация за дейността си. Съгласно чл. 54, ал. 1, т.10 ЗСВ Инспекторатът ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува отчета за дейността си на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет. В ЗСВ съществуват изрични разпоредби, председателите на всички съдилища да публикуват годишните доклади на съответния съд в Интернет.

Чл. 6, ал. 1, т. 31 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и за неговата администрация, ВСС създава и поддържа, включително и в електронна форма, публичен регистър, в който вписва всички свои решения и мотивите към тях. През месец декември 2007 г. Правилникът на ВСС, както и правилниците за администрациите на ВКС, ВАС, Прокуратура на РБ и НСлС са публикувани на интернет-страницата на ВСС. (мярка 1.15).

На заседание, проведено на 7 март 2007 г., ВСС прие за сведение обобщените статистически данни за дейността на съдилищата през 2006 г., които бяха публикувани на интернет-страницат на ВСС и изпратени на председателя на ВКС. С решение ВСС от същата дата е определил обхвата и структурата на годишния доклад за прилагане на закона и действията на прокуратурата и разследващите органи през 2006 г. ВСС прие доклада на 21 май 2007 г. Такива годишни доклади за дейността на ВАС и ВКС бяха приети от ВСС, съответно на 28 ноември 2007 г. и 5 декември 2007 г.

През месец януари 2008 г. комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" към ВСС изпрати писма до административните ръководители на съдилищата с искане, в срок до 8 февруари 2008 г., да бъдат представени попълнени таблиците със статистически данни за дейността на съдилищата през 2007 г.

Статистическите форми за 2007 г. са обобщени за всички нива съдилища – апелативни, окръжни и районни, военни и административни. Те съдържат информация за движението на делата за две години назад - 2006 и 2005 г. ВСС ще бъде запознат до края на месец март 2008 г. с обобщената статистическа информация за 2007 г., която ще бъде публикувана на интернет-страницата на съвета и ще бъде предоставена на председателя на Върховния касационен съд за изготвяне на Обобщен доклад за дейността на съдилищата през 2007 г.

През месец февруари 2008 г. Висшият съдебен съвет утвърди нови статистически форми за бъдещи периоди – за шестмесечия и годишни отчети – за различните нива съдилища. Утвърдени са нови обхват и структура на годишните доклади за дейността на Прокуратура на Република България, на ВКС и ВАС, както и на съдилищата. Включени са повече изисквания за анализ на състоянието и причините, изискват се предложения за подобряване на работата, както и евентуални предложния за законодателни промени.

В утвърдените статистически форми се разделя натовареността на един магистрат – на натовареност по граждански дела и натовареност по наказателни дела. Изцяло нови са статистическите таблици за работата на съдиите във всеки един съд, които дават пълна информация за видовете дела, разглеждани и свършени от един магистрат, обжалваните дела, както и резултатите от върнатите от по-горна инстанция такива.

Създадена е и нова статистическа форма, еднаква за различните нива съдилища, включваща информация за делата със висока степен на обществена опасност, в която са включени текстовете от Наказателния кодекс.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Докла д iconДокла д

Докла д iconДокла д
За собствеността, описанието и характеристиките на обектите и дейностите, развивани
Докла д iconДокла д
І обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи
Докла д iconДокла д
І. обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи
Докла д iconДокла д
Проектобюджет за 2009 Г. В програмен формат на министерство на земеделието и храните
Докла д iconДокла д относно
КР, констатирани по време на планираната годишна комплексна проверка на Дружеството
Докла д iconДокла д
Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки
Докла д iconДокла д
Преподавател по биология и здравно образование в соу «Христо Ботев», гр. Ихтиман ул. «Цар Освободител» №76
Докла д iconДокла д
Столичната община и свързаните с тази дейност разходи от общинския бюджет за периода до 31. 12. 2003 г
Докла д iconДокла д
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом