Заседанието присъстваха 21. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21. Относно
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер145.91 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 37.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 37/ 30.09.2010 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 21.


ОТНОСНО: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември 2010 г.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №707

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет, гр.Добрич приема информацията за работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември 2010 г.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 4


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2010 година.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №708

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема да се осигури финансиране от собствени бюджетни средства за актуализиране на технически инвестиционен проект, съгласно докладната записка, като се включи в документацията за капиталовите разходи – подпараграф 5206 (Проучване и проектиране»), «Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия на с.Сливенци, община Добричка» на стойност 5 800,00 лв. (Пет хиляди и осемстотин лева)

Средствата да се осигурят от параграф 9700 «Резерв за непредвидени и неотложни разходи».

2. Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 4

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров.


ОТНОСНО:Молба от Атанас Атанасов Атанасов от с.Стефаново, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 600 лв. за лечение на онкологично заболяване.


РЕШЕНИЕ: №709

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 400 лв. на Атанас Атанасов Атанасов от с.Стефаново, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Костадин Добрев Иванов от с.Батово, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. за лечение на онкологично заболяване.

РЕШЕНИЕ: №710

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. на Костадин Добрев Иванов от с.Батово, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на въздушно електропроводно отклонение за включване към електрозахранване НН (ниско напрежение) на „Стопанска постройка” през път (публична общинска собственост) по плана на лозов масив 14 в с. Бранище, община Добричка.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №711

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193, ал.6 от ЗУТ, Добрички общински съвет дава съгласие за учредяване право на прокарване на въздушно елекропроводно отклонение за включване към електрозахранване НН (ниско напрежение) на „Стопанска постройка” през път (публична общинска собственост) по плана на лозов масив 14 в с. Бранище, община Добричка, и монтиране на стълбове 4А и 5А, поради липса на друго техническо и икономически целесъобразно решение на Колю Симеонов Димитров, с адрес: гр. Добрич, ул. „Д-р Иван Пенаков” №15, вх.А, ет.5.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно/ Учредяване право на прокарване на подземен електропровод 20 кV за захранване на поземлен имот /ПИ/ № 061041 и ПИ № 055057 по карта на възстановената собственост /КВС/ на с. Карапелит, община Добричка, минаващ през общински имоти /публична общинска собственост/.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №712

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл. 193, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ и чл. 73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за прокарване на подземен електропровод 20кV за захранване на ПИ № 061041 и ПИ № 055057 по КВС на с. Карапелит, община Добричка с дължина 3138.473л.м., минаващ през общински имоти /публична общинска собственост/, както следва:

- ПИ № 000068 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000197 с начин на трайно ползване–общински път DOB 2100 Карапелит-Медово-Бенковски;

- ПИ № 000199 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000070 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000194 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000188 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000030 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000029 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000185 с начин на трайно ползване – други производствени територии;


На „Вентус 2009” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „Капитан Димитър Добрев”№7, ЕИК 200694295, представлявано от пълномощника Гергана Ангелова Евгениева.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка, гр. Добрич последващите, законосъобразни действия.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Учредяване право на прокарване на подземен електропровод 20kV за захранване на поземлен имот /ПИ/ № 061043 и ПИ № 053067 по карта на възстановената собственост /КВС/ на с. Карапелит, община Добричка, минаващ през общински имоти /публична общинска собственост/.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №713

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл. 193, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ и чл. 73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за прокарване на подземен електропровод 20кV за захранване на ПИ № 061043 и ПИ № 053067 по КВС на с. Карапелит, община Добричка с дължина 3798.513 л.м., минаващ през общински имоти /публична общинска собственост/, както следва:

- ПИ № 000219 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000064 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000068 с начин на трайно ползване – полски път;

-ПИ № 000197 с начин на трайно ползване – общински път DOB 2100 Карапелит-Медово-Бенковски;

- ПИ № 000067 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000185 с начин на трайно ползване – други производствени територии;

- ПИ № 000029 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000030 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000188 с начин на трайно ползване – полски път;

- ПИ № 000194 с начин на трайно ползване – полски път;

На „Вентус Дивелопмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „Капитан Димитър Добрев”№7, ЕИК 200702817, представлявано от пълномощника Гергана Ангелова Евгениева.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка, гр. Добрич последващите, законосъобразни действия.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-1; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- инж. Петър Стефанов Петров; “въздържали се” - нямаше;


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот- частна общинска собственост, за продажба на общинска земя на собственика на построена върху нея сграда в село Поручик Гешаново, община Добричка.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №714

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.5, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост приета с решение №544/29.01.2010 г, както следва:

1. В Приложение № 8 , се допълва следния имот:

1.1 с.Поручик Гешаново, община Добричка – урегулиран поземлен имот (УПИ) V общ., кв. 2, с площ 570 кв.м. /петстотин и седемдесет квадратни метра/ и очаквани приходи в размер на 2 850 лв.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.54, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет одобрява изготвената по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС пазарна оценка на стойност 2 850 (две хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС за имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V общ., кв. 2 по плана на с.Поручик Гешаново, община Добричка, надвишаваща данъчната оценка на имота възлизаща на 1299,60 лв.

ІІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.

ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, за продажба на общинска земя на собственика на построена върху нея сграда в с. Приморци, община Добричка.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №715

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.5, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост приета с решение №544/29.01.2010 г, както следва:

1. В Приложение № 8 , се допълва следния имот:

1.1 с.Приморци, община Добричка – дворно място с площ 540 кв.м. /петстотин и четиридесет квадратни метра/ - ид.част от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-64,67, целият с площ от 810 кв.м., кв.10 и очаквани приходи в размер на 7560 лв.

ІІ. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.54, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет одобрява изготвената по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС пазарна оценка на стойност 7 560лв. (Седем хиляди петстотин и шестдесет лева) без ДДС за имот, частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ 540 кв.м. – ид. част от УПИ V-64/57, целият с площ от 810 кв.м., кв.10 по плана на с. Приморци, община Добричка, надвишаваща данъчната оценка на имота възлизаща на 1292, 80 лв.

ІІІ. Възлага на Кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.

ОТНОСНО:Докладна записка относно: Предложение за сътрудничество при изграждане на вятърен парк в землището на село Победа, община Добричка

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №716

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич на основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.2 от ЗМСМА и Предложение вх. № К 3465/14.09.2010 за сътрудничество при изграждане на вятърен парк в землището на село Победа, община Добричка от „Уинд Пауър България 7” ООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.”Иван Рилски”№ 17, ЕИК 201023872, представлявано от Фолкер Тайлен, подкрепя Предложение вх. № К 3465/14.09.2010 за сътрудничество при изграждане на вятърен парк в землището на село Победа, община Добричка от „Уинд Пауър България 7” ООД при следните параметри:

- Общината поема ангажимента да съдейства при издирване и влизане в контакт със собствениците на земята и подпомагане комуникацията между двете страни, пред всички държавни институции и министерства, доколкото това е необходимо за реализацията на проекта;

- Общината поема ангажимента да съдейства при необходимост за осъществяване на контакт със съседни общини за реализацията на проекта /например във връзка с кабелните трасета/;

- Общината приема направените предложения за плащания при реализацията на проекта, както следва:

-за всяка вятърна турбина, изградена на територията на община Добричка, Общината получава еднократно, при започване на строежа сумата от 10 000 лв.;

-за всяка вятърна турбина, изградена на територията на община Добричка ще се изплаща годишно сума в размер на 3 000 лв. на турбина;

-при изграждане на всяка вятърна турбина върху общинска собственост ще се изплаща годишно сума в размер на 7 000 лв. за турбина;

-всички други действия ще бъдат заплащани при спазване Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Добричка.

2. Възлага на кмета на общината последващи действия.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО: Писмо от кмета на общината относно: Докладна записка от км.наместник на с. Соколник за изразходване на 30 % получени от продажба и отдаване под наем на общински имоти предоставени за стопанисване и управление на км.наместник.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №717

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 2405 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаване под наем на общински имоти в с.Соколник, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за изграждане на дом на покойника в гробищният парк на селото.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Писмо от кмета на общината относно: Докладна записка от км.наместник на с. Вратарите за изразходване на 30 % получени от продажба и отдаване под наем на общински имоти предоставени за стопанисване и управление на км.наместник.

Внася: Петко Петков

кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №718

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 673.00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаване под наем на общински имоти в с.Вратарите, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за поставяне входна врата PVC /алуминиева/ на кметското наместничество в с.Вратарите.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-1; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- инж. Петър Стефанов Петров; “въздържали се” - Димитър Василев Чернев.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Усвояване на средства представляващи 30 % от средствата на отдадени под наем на общински имоти през 2007 - 2009 г.

Внася: Ат.Атанасов

Кмет на с.Карапелит

РЕШЕНИЕ: №719

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 6133,00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем на общински имоти в с.Карапелит, община Добричка, през 2007/2009 г. да се изразходват за сграда кметство – подмяна на дограма – 3000 лв.- прозорци – 6 бр., единична врата – 1 бр., двукрила врата – 1 бр., ремонт на две стаи, зала за събрания и коридор І и ІІ етаж – 3000 лв. – шпакловка, измазване, боядисване, изкърпване край прозорци.

Сграда СЗС – подмяна на кран – 100 лв.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев; “въздържали се” – нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Усвояване на средства представляващи 30 % от средствата на отдадени под наем общински имоти.

Внася: М.Димитров

Кмет на с. Камен

РЕШЕНИЕ: №720

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 814.00 лв. представляващи част от 30 % от средствата, придобити от отдаване под наем на общински земеделски земи в с.Камен, община Добричка, през 2008-2009 г. да се изразходват за подмяна на дограма в кметството – 500 лв., ремонт на пешеходна пътека – 200 лв., подмяна вратите на автоспирка – 100 лв.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Протокол от извършена проверка от заседание на комисията, определена от Общинския съвет при община Добричка във връзка с жалба рег. № ГП-01-1435 от 21.07.2010г. от група жители на с.Опанец, община Добричка.

Внася: Ст.Маринов

Председател на комисията

РЕШЕНИЕ: №721

1.Да се извърши замерване на пасището и да се поставят постоянни ориентири.

2.Да се регламентира ползването на пасищата за растително защитни мероприятия, като се определи по какъв ред и каква част от тях ще се ползват. Да се контролира от кметовете и кметските наместници по места. Нарушителите да бъдат санкционирани съгласно Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

3.За резултата от проверката и направените препоръки да бъдат уведомени подалите жалбата жители на с.Опанец.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/Свързани:

Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом