Хийсэн шалгалтын тайлан
ИмеХийсэн шалгалтын тайлан
страница1/2
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер430.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.land-construction.gov.mn/files/activityinfo/1112070001.docx
  1   2
НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД

ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН


2011.12.06 Улаанбаатар хот


Газрын даргын 2011 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн 214 дүгээр тушаалаар áàéãóóëàãäñàí àæëûí õýñýã Нийслэлийн 6 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй íèéòèéí àæ àõóéí ¿éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýý ýðõëýõ тусгай зөвшөөрөл á¿õèé 40 аж ахуйн нэгж, áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé газар дээр нь очиж танилцаæ, ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºã÷ àæèëëàëàà.

Àæëûí õýñãèéí á¿ðýëäõ¿¿íä Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Óëààíáààòàð õîòûí Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Дүүргүүдийн ЗДТГазар, Сууц өмчлөгчдийн холбооíы дээд зөвлөл çýðýã 7 байгууллагûí òºëººëºë îðæ àæèëëàñàí áîëíî. ¯çëýã øàëãàëòûí ä¿íãýýñ òàíèëöóóëàõàä:


2010-2011 îíû çóíû èх, урсгал засварын ажлын хүрээнд :


Øàëãàëòàä õàìðàãäñàí 40 áàéãóóëëàãà 2010-2011 îíû ºâëèéí áýëòãýë õàíãàõ çóíû èõ, óðñãàë çàñâàðûí àæëûí õ¿ðýýíä äàðààõü àæëóóäûã хийж ã¿éöýòãýñýí áàéíà.

Çуны их, урсгал засварын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг ãàðãàæ, 15432 у/м инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэн солих, халаалт, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны 43 насос, 1403 ш хаалт арматур, хэрэгцээний халуун усны 114 автомат, халаалт, хэрэгцээний халуун усны 72 хурдны бойлер, цахилгааны 63 ерөнхий щитийг шинэчлэн солüæ 1391.4 сая төгрөгèéí èõ çàñâàðûí, 1574 секц хурдны бойлер, 132 ялтсан бойлер, 101764 у/м гадна шугам сүлжээ, 90087 у/м ариутгах татуургын шугам сүлжээг угааж цэвэрлэæ 923,67 сая төгрөгийí óðñãàë çàñâàðûí нийт 2315,1 сая төгрөгийí ажлыг хийж гүйцэтгэсэн áàéíà.

Орон сууцны компаниудын харьяанд байäàã хорооллын доторхи óñ, дулаан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэх ажлыí õ¿ðýýíä íèéñëýëèéí хөрөнгө оруулалтаар 27 обьектîд 769,2 ñàÿ төгрөгийí òºñºë àðãà õýìæýýã àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí áàéíà.

Á¿õ êîíòîðóóä Уëààíáààòàð ДС ТӨХКомпанитай хамтран ÓÄÄҺ⿿äèéí 2-ð õýëõýýíèé òîîöîîã õèéëãýæ тооцооны дагуу тохируулах хэрэгсэл сопло, шайбà тавих ажлыг зохион байгуулæ, 9-р сарын 20 ãýõýä îðîí ñóóöíû байрóóäûí халаалтыг бүрэн тавьж тохируулга зүгшрүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн áàéíà.


Хөдөлмөрийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилèéí òàëààð:


Øàëãàëòàä хамрагдсан УБ хотын ОСНААУГазрын харъяа ìåíåæìåíòèéí ãýðýýãýýð àæèëëàäàã байгууллагóóд ажилтнуудтайгаа хөдөлмөрийн гэрээòýé àæèëëàæ áàéñàí áîë хувийн хэвшлийн байгууллагóóäûí ихэнх нь çºâõºí үндсэн ажилтнуудтайãàà хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, үйлчилгээний болон туслах ажилтнуудтайãàà õºäºëìºðèéí ãýðýý áàéãóóëæ баталгаажуулаагүй зөрчил нийтлэг байна.

̺í àжилтнуудûг ажилд авсан тушаал áàéõã¿é, ажилтнууд нийгмийн даатгалын дэвтэргүй, íийгмийн даатгалын дэвтэрò ажилд томилогдсон, өөрчлөгдсөн тушаал, огноо, тамга тэмдэг, мөн ажлаас чөлөөлөгдсөн тэмдэглэгээ õийгдэýгүй çэрэг дутагдлууд байна. Çàðèì áàéãóóëëàãóóäûí àæèëëàãñäûí õөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дууссан, албажаагүй байв.

Àæèëòíóóäûí òîî


Îí

Ìåíåæìåíòèéí ãýðýýãýýð àæèëëàæ áàéãàà êîìïàíèóäûí àæèëòíû òîî

УБ õîòûí õóâèéí ºì÷èò êîìïàíèóäûí àæèëòíû òîî

2009 îí

1147

488

2010 он

1231

400Àæèëëàãñäûí äóíäàæ öàëèí


Îí

Íèéñëýëèéí ºì÷èò êîìïàíèóäûí äóíäàæ öàëèí /мян.төг/

Улаанбаатар õîòûí õóâèéí ºì÷èò êîìïàíèóäûí äóíäàæ öàëèí /мян.төг/

2009 îí

279.6

206.2

2010 он

309.96

231.6Àæèëëàãñäûí íèéãìèéí àñóóäàëд зарцуулсан хөрөнгө


Îí

Íèéñëýëèéí ºì÷èò êîìïàíèóä

/ñàÿ.òºã/

Улаанбаатар õîòûí õóâèéí ºì÷èò êîìïàíèóä

/ñàÿ.òºã/

2009 îí

311.5

24.0

2010 îí

440.5

43.6


Àæèëëàãñäûí íèéãìèéí àñóóäàëд зарцуулсан хөрөнгө /1 хүнд ноогдох/


Îí

Íèéñëýëèéí ºì÷èò êîìïàíèóä /1 хүнд ногдох мян.төг/

Улаанбаатар õîòûí õóâèéí ºì÷èò êîìïàíèóä

/1 хүнд ногдох мян.төг /

2009 îí

282.2

61.72

2010 îí

357.84

109.08


Õºäºëìºð õàìãààëàë, àþóëã¿é àæèëëàãààã äýýøë¿¿ëýõýä çàðöóóëñàí õºðºí㺠îðóóëàëò

Íèéñëýëèéí ºì÷èò êîìïàíèóä /мян.төг/

Улаанбаатар õîòûí õóâèéí ºì÷èò êîìïàíèóä /мян.төг/

2009 îí

93’732.4

10’410.90

2010 îí

93’303.8

11’398.10Àæèëòíóóäàä ¿ç¿¿ëñýí òýòãýìæ, òóñëàëöàà


Îí

Íèéñëýëèéí ºì÷èò êîìïàíèóä /ñàÿ.òºã/

Улаанбаатар õîòûí õóâèéí ºì÷èò êîìïàíèóä /ñàÿ.òºã/

2009 îí

416.2

13.4

2010 îí

468.5

22.2


Бàéãóóëëàãóóäûн ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð товч танилцуулбал:


 1. Õàóñèíã ñåðâèñ” ХХК


Òóñ êîìïàíè íü Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 3, 6, 8, 14, 15 õîðîîíû íóòàã äýâñãýð äýõ 13, 14 ä¿ãýýð õîðîîëîë, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 1 ä¿ãýýð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò îðøèõ íèéò 60 áàéð, 30 àìèíû îðîí ñóóöíû 1800 гаруй өрхèéí 14500 õ¿í àì, 3 öýöýðëýã, 2 ñóðãóóëü, 150 гаруй àæ àõóéí íýãæèд ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж, øóãàì ñ¿ëæýý, òîíîã òºõººðºìæèéí èõ áîëîí óðñãàë çàñâàð ¿éë÷èëãýýã õàðèóöàí ажилладаг.

2010 îíä äèñïåò÷åðèéí àëáà õýðýãëýã÷äýýñ íèéò 9759 äóóäëàãà õ¿ëýýí àâñàíû 3647 íü óñ õàíãàìæèéí, 806 íü àðèóòãàõ òàòóóðãûí, 4059 íü öàõèëãààíû, 1246 íü õàëààëòûí äóóäëàãà áàéñàí áàéíà.

Õàðúÿà áàéðóóäûí 17 ѪÕ-òîé õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýý áàéãóóëæ, äóíäûí ºì÷ëºëèéí øóãàì ñ¿ëæýý, òîíîã òºõººðºìæèä õàâàð, íàìðûí ¿çëýãèéã õàìòðàí ÿâóóëæ, çóíû èõ áîëîí óðñãàë çàñâàðààð õèéõ àæëûí æàãñààëò ãàðãàæ ºã÷, õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàí àæèëëàæ õýâøñýí áàéíà. Çóíû èõ çàñâàðûí àæëûã òºëºâëºãººíèé äàãóó á¿ðýí ã¿éöýòãýæýý. ¯¿íèé äîòîð ÓÄÄÒ-3-ººñ ñàëáàðëàñàí ô200 ãîë÷òîé õàëààëòûí õîñ øóãàìûã ô250 áîëãîí ºðãºòãºõ àæëûã Íèéñëýëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð, 36 äóëààíû óçåëü, 1120 ºðõèéí õàëààëòûí äîòîð ñèñòåìèéí óãààëãà, Ìîäóí-41, 27, 31.8, 36á, 62 äóãààð áàéðóóäûí 80 ºðõèéí áºãëºðºëòòýé 468 ó/ì õàëààëòûí áîñîî øóãàìûã өөрийн хүч хөрөнгөөр сольсон áàéíà.

НАА-н үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2008.03.03-нд 3 жилийн хугацаатай олгосон. ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2011.04.28-ны өдрийн №13 дугаар хурлаар тусгай зөвшөөрлийг нь сунгахаар шийдвэрлэсэн.

2010 онд 2,1 тэрбум төгрөгийн орлого олж, 2,2 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж, 116,0 сая төгрөгийн алдагдалтай, харилцагч байгууллагуудад 68,3 сая төгрөгийн өртэй, 68,0 сая төгрөгийн авлагатай ажилласан байна.

2011 онд Нийтийн аж ахуйн салбар үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойг угтан хэрэглэгчдийн дунд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг сар бүр зохион байгуулж байгаа юм байна.

Òàâüñàí õ¿ñýëò:

УДДТ-3-д ямар ч төсөл, хөрөнгө оруулалт хийгдэж хэрэгжээгүй, 2011 оны засварын ажлын хүрээнд халаалтын Д-320, Д-315, К-100/65-2 ком, õýðýãöýýíèé õàëóóí óñíû ýðãýëòèéí К-45/30-2 ком насосуудыг солих хөрөнгийг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэх

ЦТС компанийн харъяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс айл өрхийн цахилгааныг мөнгөө төлөөгүй гэсэн шалтгаанаар тасалж байгаа нь диспетчерийн албанд ирж байгаа дуудлагын тоог нэмэгдүүлж байгаад анхаарах.


 1. ГМ” ХХК

БЗД-ийн 2,4,5,7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 53 нийтийн зориулалттай орон сууцны 3599 өрхийн 9454 хүн ам, 320 аж ахуйн нэгжид ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж, øóãàì ñ¿ëæýý, òîíîã òºõººðºìæèéí èõ áîëîí óðñãàë çàñâàð ¿éë÷èëãýýã õàðèóöàí ажилладаг.

2010 îíä äèñïåò÷åðèéí àëáà õýðýãëýã÷äýýñ íèéò 13858 äóóäëàãà õ¿ëýýí àâñíû 5696 íü óñ õàíãàìæèéí, 1147 íü àðèóòãàõ òàòóóðãûí, 3351 íü öàõèëãààíû, 3664 íü õàëààëòûí äóóäëàãà áàéñàí áàéíà. 2010 онд хүлээж авсан дуудлагын тоо 2009 онтой харьцуулахад 22,7 хувиар буурсан байна.

2007 оноос эхлэн жил бүр хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээнийхээ талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, ажил үйлчилгээндээ анхаарч ажилладаг юм байна. 2010 оны санал асуулгын ерөнхий дүнгээс харахад нийт хэрэглэгчдийн 58% нь тус байгууллагын ажил үйлчилгээг хангалттай гэж дүгнэсэн нь өмнөх оныхтой харьцуулахад 10,2-28,2%-иар өссөн үзүүлэлт байна.

Õàðúÿà áàéðóóäûí ѪÕ-òîé õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýý áàéãóóëæ, äóíäûí ºì÷ëºëèéí øóãàì ñ¿ëæýý, òîíîã òºõººðºìæèä õàâàð, íàìðûí ¿çëýãèéã õàìòðàí ÿâóóëæ, çóíû èõ áîëîí óðñãàë çàñâàðààð õèéõ àæëûí æàãñààëò ãàðãàæ ºã÷, õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàí àæèëëàæ õýâøñýí áàéíà. Çóíû èõ çàñâàðûí àæëûã òºëºâëºãººíèé äàãóó á¿ðýí ã¿éöýòãýæýý. 2010 онд 59,3 сая төгрөгийн урсгал засвар, 199,2 сая төгрөгийн их засвар ажил хийхээр төлөвлөж, 1105 өрхийн 3290 у/м бөглөрөлттэй шугамыг сольж, УДДТ-1, 2, 5-ын хэрэгцээний халуун усны эргэлтийн К-8/18, К-20/30 маркийн 3 ком насос, УДДТ-3-д К-90/55 насос, УДДТ-2-д 4,6 Гкал/ц хүчин чадалтай ялтсан бойлерийг шинээр тус тус суурилуулсан байна.

НАА-н үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2008.03.03-нд 3 жилийн хугацаатай олгосон. ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2011.04.28-ны өдрийн №13 дугаар хурлаар тусгай зөвшөөрлийг нь сунгахаар шийдвэрлэсэн.

2010 онд 2,16 тэрбум төгрөгийн орлого олж, 2,01 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж, 159,1 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.

Тавьсан хүсэлт:

Зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа мансардын асуудлыг цэгцлэх

1-р хэлхээнээс шууд хангагддаг орон сууцны 14 байрны халаалтын хурдны бойлеруудыг шинэчлэх хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна.

УБДС ТӨХК-ийн завсрын горим гэгчээс болж, халаалт, хэрэгцээний халуун ус хангамжийн талаархи дуудлага эрс нэмэгдэж байгаад анхаарах.


 1. Сансар Өргөө” ХХК

Тус компани нь БЗД-ийн 1,3 хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 12 дугаар хорооллын 53 орон сууцны байрны 2578 өрхийн 7883 хүн ам, 200-аад ААН-ийн ус, дулаан хангамжийн үйлчилгээг үзүүлж, инженерийн байгууламжуудын ашиглалтыг хариуцан ажиллаж байна.

Мөн Сууц өмчлөгчдийн 14 холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, тэдний дундын өмчлөлийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээг хариуцах, хавар намрын үзлэгийг хамтран зохион байгуулж, хийх ажлын жагсаалтыг гаргаж өгч, хэрэгжилтийг шалгаж хүлээн авдаг байна.

2010 îíä äèñïåò÷åðèéí àëáà õýðýãëýã÷äýýñ íèéò 9420 äóóäëàãà õ¿ëýýí àâñíû 3460 íü óñ õàíãàìæèéí, 784 íü àðèóòãàõ òàòóóðãûí, 3905 íü öàõèëãààíû, 1271 íü õàëààëòûí äóóäëàãà áàéñàí áàéíà. 2010 онд хүлээж авсан дуудлагын тоо 2009 онтой харьцуулахад 12,9 хувиар буурсан байна.

НАА-н үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2007 оны 05 сарын 20-оос 3 жилийн хугацаатай олгосон. 2010.05.20-оос 2013.06.07 хүртэл сунгуулсан. 2010 онд 1,20 тэрбум төгрөгийн орлого олж, 1,33 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж, 89,4 сая төгрөгийн алдагдалтай, харилцагч байгууллагуудад 88,1 сая төгрөгийн өртэй, 60,2 сая төгрөгийн авлагатай ажилласан байна. Хэрэглэгчдийн 55 хувийг тоолууржуулсан.

Хүндрэлтэй асуудал:

Хувийн орон сууц ашиглалтын ОСАК дөл ХХК дампуурч, харъяанд байсан 2-р эмнэлгийн төгсгөлөөс дулаанаар хангагддаг 3-р контураас ДШ ТӨХК-д 30-аад сая төгрөгийн өртэй орон сууцны 1 барилгыг хүлээж авсан.


 1. Ганбиж “ХХК

Тус компани Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 32 байрны 1175 өрхийн 2764 оршин суугч, 31 аж ахуйн нэгжид ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж, СӨХ-ны үүргийг давхар хариуцан ажилладаг, хувийн контор. 2001 онд байгуулагдсан. Хангагч байгууллага ДС ТӨХК, УСУГ, ЦТС ТӨХК-уудтай хамтран ажиллах гэрээтэй. Анх 2007 онд нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан, 2010.12.28-ны өдрөөс 5 жилийн хугацаатай сунгуулсан. 2010-2011 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах их урсгал засварын ажлын хүрээнд 148 у/м шугам сүлжээ шинээр сольж, 12 узельд угаалга шахалт хийж, 82 худаг лайдаж, 34 хог шүүгч задалж цэвэрлэж, цахилгааны 6 шит засварлаж, 1 шит шинээр сольж, 16 хаалт, 33 вентиль шинээр сольж, 4 халуун усны автомат засварласан байна. Мөн 3 байрны дээврийг бүрэн буюу хэсэгчлэн сольсон байна.

2010 онд 773 санал хүсэлт дуудлага авсаны 217 нь халаалтын, 120 нь халуун усны, 109 нь ариутгах татуургын, ус алдалтаар 131, ус гоожилтоор 8, бусад үйлчилгээгээр 88 байгаа нь өнгөрсөн оноос 39 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.

2010 онд 595,8 сая төгрөгийн орлого олж, 602,2 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 6,4 сая төгрөгийн алдагдалтай, харилцагч байгууллагуудад 11,9 сая төгрөгийн өртэй, 30,8 сая төгрөгийн авлагатай ажилласан байна.


 1. Гангар-Орд” ХХК

Тус компани нь 2008 онд “Гангар инвест” ХХК-ийн охин компани болж үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд санхүүгийн хувьд толгой компаниас бүрэн хараат.

“Гангар инвест” ХХК-ийн барьсан орон сууцны 16 барилгын 1051 өрх, 58 ААН-д ус, дулаан түгээх, бохир ус, хог хаягдал татан зайлуулах, СӨХ-ны үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна. Нийт 47 орон тоотой ажилладаг. 24 цагийн диспетчерийн алба ажиллаж, хэрэглэгчдээс ирүүлсэн цахилгаан, сантехникийн дуудлагыг бүрэн барагдуулж ажиллаж байна.

2009 онд нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг 2012 оны 7 дугаар сарын 21 хүртэл хугацаатай олгосон.

2010 онд 16 байрны хаалт арматур, холбох хэрэгсэл, дулааны узельд засвар хийж, 200 гаруй бут сөөг, тарьж, 500м2 газрыг зүлэгжүүлж, 21ш сандал, хүүхдийн иж бүрэн тоглоомын талбайг тохижуулсан байна.

2010 онд 386,6 сая төгрөгийн орлого олж, 357,2 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 29,4 төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.


 1. Дэнж хотхон” ХХК

Òóñ êîìïàíè íü Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí 4-ð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò áàéðëàõ “Òýäìýíò” ÕÕÊ-èéн áàðüñàí “Àìåðêàí äýíæ õîòõîí-1” öîãöîëáîð á¿õèé 117 ºðõèéí 6-15 äàâõàð 10735.3 ì2 òàëáàéòàé îðîí ñóóöíû áàðèëãûí èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýý, óñ äóëààí äàìæóóëàõ òºâ ò¿¿íèé òîíîã òºõººðºìæèéí àøèãëàëò çàñâàð ¿éë÷èëãýýã õàðèóöàí ажилладаг хувийн орон сууц ашиглалтын контор. Диспетчерийн албатай, мэргэжлийн ИТА-садтай ажил нь жигдэрсэн, сайн ажиллагаатай хувийн контор байна.

2008 îíû 01-ð ñàðä “Õóðä èíòåðíåйøíë” ÕÕÊ-èéí îðîí ñóóöíû áàðèëãà, ÁÇÄ-èéí 4-ð õîðîîíû çàñàã äàðãà àñàí Ãàíõ¿ðýëèéí õ¿ñýëòýýð 35 ºðõòýé 50-ð áàéð çýðýã áàéðóóäûã õ¿ëýýí àâ÷ ажил үйлчилгээгээ өргөжүүлсэн байна. Îäîîãîîð íèéò 9 áàéðíû 375 ºðõ, 21 àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, óñ äóëààí äàìæóóëàõ 5 òºâ, äóëààíû 4 óçåëü, öàõèëãààíû 7 øèòний ашиглалтыг хариуцан, ñóóö ºì÷ëºã÷äèéí 4 õîëáîîòîé гэрээтэй àæèëëàæ áàéíà. 2010 онд диспетчерийн албаар дамжуулан 702 дуудлага хүлээн авсны 320 нь ус хангамжийн, 71 íü àðèóòãàõ òàòóóðãûí, 154 íü öàõèëãààíû, 157 íü õàëààëòûí äóóäëàãà áàéñàí áàéíà. 2010 онд хүлээж авсан дуудлагын тоог 2009 онтой харьцуулахад 52,9 хувиар буурсан байна. ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2010.04.09-ний өдрийн хурлаас 2013.05.05-ыг хүртэл нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

2010 онд 231,3 сая төгрөгийн орлого олж, 250,0 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 18,7 сая төгрөгийн алдагдалтай, харилцагч байгууллагуудад 30,4 сая төгрөгийн өртэй, 28,0 сая төгрөгийн авлагатай ажилласан байна.

2010 оны засварын ажлын хүрээнд ÓÄÄÒ-5 õàëààлòûí ÿëòñàí áîéëåðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã 0.65 ãêàë/ö –аар нэмэгдүүлснээр àéë ºðõ, àæ àõóéí íýãæèéí õàëààëòûí äóóäëàãà ýðñ áàãàññàí байна. ÓÄÄÒ-1 õàëààëòûí TD50-60/2swsc ìàðêийí íàñîñ, ÓÄÄТ-3 òºâийн 1-ð õýëõýýíèé øóãàìä ô80ìì òàñëàõ áºìáºëãºí 2 õààëò, ÓÄÄÒ-2-д öàõèëãààíû ñàìáàð тус тус øèíýýð óãñàð÷ íàñîñóóäûã õóãàöààíû ðåëåòýé áîëãîñîí байна. Мөн 44/1, 44/2, 44/3 áàéðóóäûí íèéò 16 àéëûí õàëààëòûí îðóóëãыí áîñîî øóãàìûн далд монтажийг çàñâàðëàñàí байна.

2011 оны зуны урсгал засвараар ÓÄÄÒ-2-д õýðýãöýýíèé õàëóóí óñíû õóðäíû áîéëåðûã ÿëòñàí áîéëåðоор солих ìºí 50 дугаар áàéðíû öàõèëãààíû åðºíõèé øèòийг бүрэн øèíý÷ëýõ. ÓÄÄÒ-3-д äóëààíû òîîëóóð ñóóðèëóóëàõ çýðýã àæëóóä õèéõээр төлөвлөсөн áàéíà.


 1. Эцэг эх хүү” ХХК

Тус компани нь БЗД-ийн 16 дугаар хорооллын 50 орон сууцны байрын 2578 өрх, дамжин хэрэглэгч 134 ААН-д ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

2010 онд диспетчерийн албаар дамжуулан 8913 дуудлага хүлээн авсны 4030 нь ус хангамжийн, 826 íü àðèóòãàõ òàòóóðãûí, 3032 íü öàõèëãààíû, 980 íü õàëààëòûí äóóäëàãà áàéñàí áàéíà. 2010 онд хүлээж авсан дуудлагын тоог 2009 онтой харьцуулахад 11,04 хувиар буурсан байна.

2010 оны их засвараар халаалт, халуун хүйтэн усны 1414 у/м шугамыг 102 сая төгрөгөөр, урсгал засвараар 27 нэр төрлийн 27,0 сая төгрөгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Нийт хэрэглэгчдийн 32% нь тоолууржсан. УДДТ-1, 2, 3-д хяналтын камер суурилуулж, хяналтын системд бүрэн оруулсан байна. Компьютерт тоног төхөөрөмжийн танилцуулгыг оруулж, параметрийн мэдээ, машинистуудын өдөр тутам хөтөлдөг анхан шатны бичиг баримтыг цахим хэлбэрээр хөтөлдөг нь цаас хэмнэсэн, ажилчдын чадавхийг сайжруулахад зохих хувь нэмрээ оруулсан шинэлэг ажил байлаа.

Ажилтан ажиллагсдын хөдөлмөрлөх нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор оффисын барилгад их засвар хийж, ажилчдын амрах байрыг шинээр тохижуулж ажилд оруулсан байна.

НАА-н үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2008.03.03-нд 3 жилийн хугацаатай олгосон. ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2011.04.28-ны өдрийн №13 дугаар хурлаар тусгай зөвшөөрлийг нь сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2010 онд хангагч байгууллагуудад өр, авлагагүй ажилласан байна.


 1. ЖМБО” ХХК

Тус компани нь БЗД-ийн 4, 5, 22 хороо, СБД-ийн 7 хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны 36 байрны ашиглалт, үйлчилгээг хариуцан ажилладаг, нийтийн аж ахуйн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хувийн компани.

Суугчдын дуудлага эрэлт хүсэлтийг шуурхай барагдуулах үүднээс диспетчерийн 2 албыг 24 цагаар ажиллуулдаг байна.

2010 онд 359,8 сая төгрөгийн орлого олж, 358,5 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 1,2 сая төгрөгийн ашигтай, харилцагч байгууллагуудад 32,5 сая төгрөгийн өртэй, 16,0 сая төгрөгийн авлагатай ажилласан байна.

Тавьсан хүсэлт:

Хавар намрын завсрын горимын үед 1-р контурт напорын зөрүү бараг байхгүйгээс 2-р хэлхээнд халаалт муудах, хэрэгцээний халуун усгүй болох байдал урьд жилүүдийн адил давтагдсаар байгаад анхаарах

Цахилгааны мөнгөө төлөөгүй гэдэг үндэслэлээр цахилгаан хязгаарлалт хийдгээс ус, дулааны тасалдал гарах, аваар осол гарах, насосны хөдөлгүүр шатах зэрэг хүндрэлүүд ихээр гарч байгаад удирдах дээд шатны байгууллагууд анхаарч, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах талаар дорвитой ажил зохион байгуулах


 1. Баянмонгол хотхон” ХХК

Тус компани нь БЗД-ийн 3 хорооны нутаг дэвсгэрт 88 айлын зоорьтой, үйлчилгээний төвтэй 10 давхар орон сууцны барилга, мөн дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 450 автомашины гарааж бүхий 600 айлын 10 давхар 12 орон сууцны барилга, 60 хүүхдийн цэцэрлэг, автомашин угаалгын газар, 6290м2 талбай бүхий үйлчилгээний төв, фитнес төв зэрэг аж ахуйн нэгжийн ус, дулаан хангамж, цахилгаан хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээг хариуцан ажиллахаар шинэ тутам байгуулагдсан хувийн компани байна. Одоогоор ИТА болон диспетчерийн албатай, хэрэглэгчдийн дуудлагыг авч, тухай бүр барагдуулж, ажил үйлчилгээ хэвийн явагдаж байна.

ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2010.11.04-ний өдрийн дугаар хурлаас нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2010.11.20-ийг хүртэл олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

2010 онд 359,8 сая төгрөгийн орлого олж, 358,5 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 1,2 сая төгрөгийн ашигтай, харилцагч байгууллагуудад 30,4 сая төгрөгийн өртэй, 28,0 сая төгрөгийн авлагатай ажилласан байна.


 1. Идрэн илч” ХХК

БЗД-ийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дээр Инэл ХХК-ийн барьж ашиглалтад оруулсан 108 айлын орон сууцны барилга, Шилмэл шилтгээн ХХК-ийн 304 айлын орон сууцны барилга, БГД-ийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт 45 айлын орон сууцны барилга зэрэг 457 айл өрхөд ус, дулаанаар хангах, ариутгах татуургын үйлчилгээ, СӨХ-ны үйл ажиллагааг давхар хариуцан ажиллаж байна.

ЗТБХБЯ-аас 2010 онд 2013.11.03 хүртэл нийтийн аж ахуйн чиглэлээр ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Диспетчерийн албатай, ажил нь эхлэлийн шатандаа байна.


 1. Чин санаа” СӨХ

40 өрхтэй орон сууцны 1 барилгын СӨХ-ны үүргийг гүйцэтгэдэг. Инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт үйлчилгээг ГМ ХХК гэрээгээр хариуцдаг юм байна.


 1. “Отгонтэнгэр” СӨХ

Орон сууцны 4 барилгын СӨХ-ны үүргийг гүйцэтгэдэг, 2 барилгын ОСНААҮ-г давхар хариуцдаг. Хэрэв цаашид ашиглалтыг хариуцаж ажиллах сонирхолтой байгаа бол тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг болохыг анхааруулав.


 1. Хайрхан уул өргөө” ХХК

ХУД-ийн 1,2,3, 10-р хорооны нутаг дэвсгэрийн 120 мянгат, 1-р хороолол, Нэхмэл, Арьс шир, Нисэхийн 117 байрын 5791 өрх, 324 дамжин хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын сантехник, ус хангамжийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг.

2010 онд их засварт 67,9 сая, урсгал засварт 47,6 сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 2010 оны урсгал засварын ажлын хүрээнд 1594 өрхийн 533 цэгийн усны алдагдлыг илрүүлэн засварлаж, 35 дамжин хэрэглэгч байгууллага болон подвал, худагт үзлэг хийж, усны алдагдалтай 46 цэгийг илрүүлэн засварлаж, шрупэн крант 45, шүршүүр 51, цорго 28, холигч 70, гол 85, товх 176, бочкины тоноглол 89-ийг шинээр сольж, 209 айл өрхийн халаалт болон хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам, СӨХ-ны 436 у/м шугам сольж, 31,66 сая төгрөгийн материал зарцуулж, 8,8 сая төгрөгийн төлбөрт үйлчилгээ хийсэн байна.

Их засвараар 19-р хорооллын ҮТ-ийн гадна дулаан болон ус хангамжийн шугамыг засварлаж 9,9 сая төгрөг, 19-р хорооллын ҮТөв болон 19-4-р байрны ХХУ-ны бойлерийг ялтсан ус халаагчаар сольж 8,7 сая төгрөг, АШ-ний УДДТ-ийн 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны ф100 196 у/м шугамыг сольж 13,5 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.

Мөн Нийслэлийн 29,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Арьс ширний УДДТ-2-ийн 2-р хэлхээний гадна дулааны ф150 240 у/м шугам, хараагүйчүүдийн 48-р байрны халуун, хүйтэн усны магистраль шугам солих ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн байна. 2011 онд нийт өрхийн 65,3 хувийг тоолууржуулсан.

2010 оны их засвараар халаалт, халуун хүйтэн усны 1414 у/м шугамыг 102 сая төгрөгөөр, урсгал засвараар 27 нэр төрлийн 27,0 сая төгрөгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

2010 онд диспетчерийн албаар дамжуулан 12601 дуудлага хүлээн авсны 5302 нь ус хангамжийн, 2612 íü àðèóòãàõ òàòóóðãûí, 3444 íü öàõèëãààíû, 1243 íü õàëààëòûí äóóäëàãà áàéñàí áàéíà.

Хүндрэлтэй асуудал:

NK-100/250/228 маркийн 2 насос шинээр солих хөрөнгийн асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэх.


 1. Жаргалан сервис” ХХК

Оддын хотхонд байрлалтай орон сууцны 5 барилга, 30 хауст ус, дулаан цахилгаанаар тасралтгүй хангах, бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээг үзүүлж, инженерийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг. СӨХ-ны үүргийг давхар хариуцдаг.

ЗТБХБЯ-аас 2011.09.18 хүртэл нийтийн аж ахуйн чиглэлээр ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Диспетчерийн албатай, инженерүүдийг гэрээгээр ажиллуулдаг.


 1. Гурван оргил” таун ХХК

Тус компани 2010 онд байгуулагдсан. ХУД-ийн 11 дүгээр хорооны 62,63,64 дүгээр байруудын 164 өрхөд ус, дулаан цахилгаанаар тасралтгүй хангах, бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээг үзүүлж, инженерийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг. ЗТБХБЯ-аас 2013.12.13 хүртэл нийтийн аж ахуйн чиглэлээр ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон.

ГХБГЗЗГ-т ирүүлсэн мэдээгээр 2010 онд 42,7 сая төгрөгийн орлого олж, 34,4 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 8,3 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Харилцагч байгууллагуудад 1,4 сая төгрөгийн өртэй, 8,8 сая төгрөгийн авлагатай байна.

СӨХ-ны үйл ажиллагааг давхар хариуцдаг бөгөөд оршин суугчид шинэ СӨХ байгуулж байгаа гэсэн шалтгаанаар ажлын байрнаасаа хөөгдсөн, үзүүлэх харуулах бичиг баримт байхгүй, захирал, инженер, ня-бо нартай гудамжид уулзав. Ажил үйлчилгээ нь жигдрээгүй байгууллага байна.


 1. Хайспийд” ХХК

Мантууш ХХК-ийн “Сөүл Роял Каунти” цогцолборын 12 байрны 152 өрх, 4 аж ахуйн нэгжийг ус, дулаан, цахилгаанаар хангах үйлчилгээг хариуцан ажилладаг. ЗТБХБЯ-аас 2010 онд 2013.11.19 хүртэл нийтийн аж ахуйн чиглэлээр ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Диспетчерийн албатай, мэргэжлийн ИТА-садтай ажил нь жигдэрсэн, сайн ажиллагаатай хувийн контор байна.


 1. Алсын бараа” СӨХ

MCS компанийн барьсан орон сууцны 6 байрны 20 өрх /нийт 63 өрх орох ёстой/ -ийн СӨХ-ны засвар үйлчилгээг хариуцдаг. Одоогоор ашиглалтын баталгаат хугацаа дуусаагүй учраас барьсан компани ОСНАА-н үйлчилгээг хариуцаж байна. Хэрэв цаашид ашиглалтыг хариуцаж ажиллах сонирхолтой байгаа бол тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг болохыг анхааруулав.


 1. Цэнгэлдэх ОСНААК” ХХК

2010 онд “Хурд групп” ХХК-ийн охин компани болж байгуулагдсан. БЗД-ийн 1 хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Хурд групп” ХХК-ийн барьсан Рапид харш хорооллын 12 орон сууцны 1265 айл өрхөд орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлдэг.

ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2011.02.10-ны өдрийн №3 дугаар хурлаас 2014.03.03-ыг хүртэл нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Ажил үйлчилгээтэй нь танилцахаар захиралтай нь холбогдсон боловч, ажил явдал гарсан, очих боломжгүй гэсэн.


 1. Жаргал констракшн” ХХК

УДДТ, 220 у/м инженерийн шугам сүлжээ, ариутгах татуургын 92 у/м шугам сүлжээ, 4 ариутгах татуургын худгаар дамжуулан бохир усыг татан зайлуулж, орон сууцны 4 байрны 92 айл өрхийг халаалт, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усаар хангаж ажиллахаар тусгай зөвшөөрөл хүсэж материалаа ирүүлснийг ЗТБХБЯамны дэргэдэх “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг"-ийн 2011.05.05-ны өдрийн дугаар хурлаар авч хэлэлцээд, нийтийн аж ахуйн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Ажилтай нь газар дээр нь танилцахад, ажлын байр байхгүй, дуудлага хэрхэн хүлээж авч барагдуулдаг нь тодорхойгүй, ажил эхлэлийн байдалтай байна.

Ажлын байр, диспетчерийн албатай байх, анхан шатны бичиг баримтыг хэрхэн хөтлөх талаар зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтийг дахин шалгахыг мэдэгдэв.


 1. “Опен Хаус” ХХК

Нийслэлийн өмчийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулж байгаа 2900 гаруй өрх, 300 гаруй ААН-ийг ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн байдал хангалттай, Хэрэглчдийн шуурхай мэдээллийн албанд ирсэн гомдлын тоо 2011.01.01-нээс хойш 21.

Иргэдийн гомдлын шийдвэрлэлт боломжийн, үйлчилгээний хувьд СӨХ-уудтайгаа харилцан адилгүй түвшинд хамтран ажилладаг. СӨХ-уудаас дийлэнхдээ сэтгэл хангалуун байдаг боловч, зарим СӨХ-уудтай ойлголцож чадахгүй байгаа. Тухайлбал “Хотхон” СӨХ-тэй үүссэн маргааныг шийдвэрлэж чадахгүй үргэлжлүүлсээр байна.

НААҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө 2008 оны 03 сарын 03-наас 3 жилийн хугацаатай авсан. 2011 îíä ñóíãóóëñàí.


 1. Санкомфорт” ХХК

Нийслэлийн өмчийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулж байгаа 4800 гаруй өрх, 570 гаруй ААН-ийг ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн байдал хангалттай, Хэрэглчдийн шуурхай мэдээллийн албанд ирсэн гомдлын тоо 2011.01.01-нээс хойш 24.

Иргэдийн гомдлын шийдвэрлэлт, үйлчилгээний хувьд СӨХ-уудтайгаа харилцан адилгүй түвшинд хамтран ажилладаг. СӨХ-уудаас дийлэнхдээ сэтгэл хангалуун бус байдаг. Диспетчерийн үйлчилгээний уялдаа холбоо хангалтгүй түвшинд байсан. Тухайлбал. Хэсгийн инженер нь диспетчерээс шилжиж ирсэн дуудлагыг бүртгэх дэвтэргүй, эргэх холбоо хангалтгүй, ирсэн дуудлага, хэрэглэгчийн гомдолд тавьж байгаа хяналт хангалтгүй түвшинд байлаа. Мөн нөөц хэрэгсэл хангалтгүй түвшинд бүрдүүлжээ.

НААҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө 2008 оны 03 сарын 03-наас 3 жилийн хугацаатай авсан. 2011 îíä òóñãàé çºâøººð뺺 ñóíãóóëñàí.

Төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хөрөнгөөр засвараа гүйцэтгэнэ. Хөрөнгө оруулалтаар тус конторт ажил хийгдэхгүй.

ОСНААУГ-аар дамжуулан дээд газруудын тогтоол шийдвэртэй танилцаж, хэрэгжүүлж ажилладаг. 1. Тулга хотхон” ХХК

670 гаруй өрх, 38 ААН-ийг ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг, хувийн контор. Сүхбаатар дүүргийн 4-р хороонд 5 байр, Баянзүрх дүүрэгт 3 байр, Сонгинохайрхан дүүрэгт 1 байрны ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцдаг õóâèéí өмчийн коíòîð. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрлөө 2010 онд авсан.

Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн байдал хангалттай, Хэрэглчдийн шуурхай мэдээллийн албанд ирсэн гомдол байхгүй.

Иргэдийн гомдлын шийдвэрлэлт, үйлчилгээний хувьд СӨХ-уудтайгаа õàìòàð÷ àжиллаж байгаа талаар мэдээлэл байхгүй.

Диспетчерèéí àëáà àæèëëàäàãã¿é. Засварчин нь өөрөө дуудлагаа авч, өөрөө áàðàãäóóëäàã. Цахилгаанчин нь мөн адил. Иймээс гомдлын бүртгэл, түүнд тавьж байгаа хяналт хангалтгүй гэж үзэх үндэслэлтэй. Мөн айл өрх бүрээс сар бүр 3000 төгðºãийг диспетчерийн үйлчилгээний хөлс гэж авч áàéãàà нь ¿íäýñëýëã¿é байíа.

НААҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө 2009 оны 12 сарын 17-ноос 3 жилийн хугацаатай авсан.

ОСНААУГ-аар дамжуулан 2010 оноос дээд газруудын тогтоол шийдвэртэй танилцаж, хэрэгжүүлж ажилладаг.

Хангагч “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ХК-ä èõýýõýí õýìæýýíèé ºðòýé. Аудитын дүгнэлт /2010 оны/ харахад 45,0 сая төгрөгийн авлагатай, 100 орчим сая төгрөгийн өртэй байíа. 1. Таван өндөр” ХХК

292 өрх, 22 ААН-ийг ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг, Голомт хотхоны ашиглалтыг хариуцдаг хувийн контор.

Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн байдал хангалттай, Хэрэглчдийн шуурхай мэдээллийн албанд ирсэн гомдол байхгүй.

Иргэдийн гомдлын шийдвэрлэлт, үйлчилгээний түвшин ñàéí. 2010 онд тус компаниас “Таван өндөр” СӨХ-ийг тусдаа гаргаж, зарим үйлчилгээгээ хуулийн дагуу СӨХ-дөө шилжүүлсэн.

Диспетчер байхгүй. Засварчин нь өөрөө дуудлагаа авч, өөрөө гүйцэтгэдэг. Мөн машинчаа хийдэг. Цахилгаанчин мөн адил. Иймээс гомдлын бүртгэл, түүнд тавьж байгаа хяналт хангалтгүй гэх үндэслэлтэй.

НААҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө 2009 оны 11 сарын 24-нээс 3 жилийн хугацаатай авсан. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл аваагүй.

ОСНААУГ-аар 2010 оноос хойш дамжуулан дээд газруудын тогтоол шийдвэртэй танилцаж, хэрэгжүүлж ажилладаг.

Санхүүгийн хувьд боломжтой гэж санхүүч нь хэлж байлаа. Ус, дулаан, цахилгааны хангагч байгууллагуудтай өр авлагагүй гэрээний дагуу ажилладаг. Ус, дулаан, цахилгаанаа 100% тоолуураар тооцуулж, үйл ажиллагааны хувьд жижиг ч гэсэн хангалттай түвшинд ажиллаж байгаа компани гэж үзэж байна.

Эдгээрээс гадна Сүхбаатар дүүргийн 2, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Номуун хотхон болон Монгол трэвэл ХХК-ийн барилгуудын ашиглалт, үйлчилгээг барьсан компани нь хариуцаж байгаа. 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт Төмрийн заводын 48 айл /барилга нь нураах жагсаалтад орсон/ болон Улаанбаатар зочид буудлын 48 айлын орон сууцыг СӨХ нь хариуцаж, шууд УСУГ, УБДС ХК-тай гэрээлж ажилладаг.

9-р хорооны 12А байрыг ОСА-н “Дэнж хотхон” ХХК хууль бусаар ашиглалт, засвар үйлчилгээ болон СӨХ-г хариуцаж байгаа гэсэн маргаантай байгаа.


 1. Эма энд Би” ХХК

Нийслэлийн өмчийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулж байгаа 2900 гаруй өрх, 800 гаруй ААН-ийг ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг. 18 Халаалтын цогц төхөөрөмжтэй. Эдгээрийн дунд 2 машинист ажилладаг.

Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн байдал хангалттай, Хэрэглчдийн шуурхай мэдээллийн албанд ирсэн гомдлын тоо 2011.01.01-нээс хойш 13 удаа

Иргэдийн гомдлын шийдвэрлэлт, үйлчилгээний хувьд СӨХ-уудтайгаа харилцан адилгүй түвшинд хамтран ажилладаг. Мөн нөөц хэрэгсэл хангалтгүй түвшинд бүрдүүлжээ.

НААҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө 2008 оны 03 сарын 03-наас 3 жилийн хугацаатай авсан. Одоо хугацаа нь дууссан, материалаа өгсөн. ГХБГЗЗГ-ын хурлаар орохоор бэлтгэгдэж байгаа.

ОСНААУГ-аар дамжуулан дээд газруудын тогтоол шийдвэртэй танилцаж, хэрэгжүүлж ажилладаг. 1. Дулаан Өргөө” ХХК

Нийслэлийн өмчийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулж байгаа 3200 гаруй өрх, 200 гаруй ААН-ийг ус, дулаанаар хангах үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг. 2 УДДТ дээр байнгын машинист ажилладаг. Бусад УДДТ дээр байнгûí æèæè¿¿ð àæèëëàäаггүй.

-Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн байдал хангалттай, Хэрэглчдийн шуурхай мэдээллийн албанд ирсэн гомдлын тоо 2011.01.01-нээс хойш 6 удаа.

Иргэдийн гомдлын шийдвэрлэлт, үйлчилгээний хувьд СӨХ-уудтайгаа харилцан боломжийн түвшинд хамтран ажилладаг. /Дүүргийн зүгээс хангалттай сайн ажилладаг гэсэн үнэлгээг өгч байгаа./ Мөн нөөц хэрэгсэл хангалттай түвшинд бүрдүүлж, тооцож ажиллаж байна.

НААҮ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө 2008 оны 03 сарын 03-наас 3 жилийн хугацаатай авсан, 2011 îíä ñóíãóóëñàí.

Төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хөрөнгөөр засвараа гүйцэтгэнэ. Хөрөнгө оруулалтаар тус конторт 2011 онд нэлээд их хэмжээний ажил хийгдэнэ.

ОСНААУГ-аар дамжуулан дээд газруудын тогтоол шийдвэртэй танилцаж, хэрэгжүүлж ажилладаг. 1. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа “Таван шар” салбар

СХД, БГД-н 88 байрны 4560 айл өрх, 14400 хүн ам, 186 аж ахуйн нэгжийг хэрэгцээний халуун хүйтэн ус, дулаанаар ханган, ариутгах татуургын болон цахилгаан, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг. 14 СӨХ-тэй хамтран ажилладаг.

2010 онд нийт 7567 дуудлага хүлээн авснаас халаалтаар 605, усан хангамжаар 3686, ариутгах татуургаар 1010, цахилгаанаар 2356 дуудлага хүлээн авч бүгдийг бүрэн барагдуулж ажилласан байна. 2011 оны 4 сарын 25-ны байдлаар нийт 33 дуудлага ирсэнээс усан хангамж 13, ариутгах татуурга 5, цахилгаанаар 15 дуудлага ирсэнийг тухайн өдөртөө бүрэн барагдуулж ажиллажээ. /дунджаар жилд нэг айлд 1,66 дуудлага/ Дуудлага хүлээн авснаас хойш дундажаар 10-20 мин-д очиж үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх аваарын нөөцийг ээлжийн инженерийн мэдэлдээ бүрдүүлсэн байна.

Ирсэн дуудлагыг төрөлжүүлэн тусгай дэвтэрт бүртгэн ээлжийн инженер 3 дуудлагатай эргэх холбоотой ажиллан санал хүсэлтийг авдаг байна.

СӨХ-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жил бүр дүгнэдэг, хавар намрын хамтарсан үзлэгийг зохион байгуулж, зайлшгүй засварлах ажлын тодорхойлолтыг гарган ажилладаг. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлдэг СӨХ-нû дотор шугам сүлжээний ажлыг үнэ төлбөргүй сольж засварлан өгдөг. Нийт 14 СӨХ-îîс огт засâар хийдэггүй 8 СӨХ байдаг бөгөөд дундын өмчлөлийн шугамд жил á¿ð засвар хийдэггүйгээс усны алдагдал их байдаг ба 40,0 сая хүртэл өр төлбөртэй СӨХ байна. Тухайлбал: Тохилог, Сүрлэг, Од, Их сандал, Мөнгөн зам, Хотхон-8, Толгойт-88, Бадрах-10 зэрэг СӨХ-д засвар үйлчилгээ хийдэггүйгээс шугамд нь байнга гэмтэл гардаг.

Санхүүгийн боломжгүйгээс их засварыг хангалттай хийж чаддаггүй, салбар ба босоо шугам хуучирч муудсан. 1. Баянхошуу-Ус” НӨҮГ

15 байр, 538 айл өрх, 6 аж ахуйн нэгжийг хэрэгцээний халуун хүйтэн ус, дулаанаар ханган, ариутгах татуургын болон цахилгаан, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг. 2 СӨХ-тэй хамтран ажилладаг.

2010 онд нийт 707 дуудлага хүлээн авснаас халаалтаар 164, усан хангамжаар 427, ариутгах татуургаар 114 дуудлага хүлээн авч бүгдийг бүрэн барагдуулж ажилласан байна. 2011 оны 4 сарын 25-ны байдлаар нийт 3 дуудлага ирсэнээс усан хангамж 1, халаалтаар 2 дуудлага ирсэнийг тухайн өдөртөө бүрэн барагдуулж ажиллажээ. /дунджаар жилд нэг айлд 1,31 дуудлага/ Дуудлага хүлээн авснаас хойш дундажаар 5-15 мин-д очиж үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх аваарын нөөцийг бүрдүүлсэн байна.

СӨХ-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулдаггүй, СӨХ-д засвар огт хийдэггүй. Усны алдагдал ихтэйгээс өр авлага их хэмжээгээр өссөн. Байрнуудын салбар шугамууд муудсан.

2011 онд ÇÒÁÕÁÑайдын багцаас засвар шинэчлэлд 209,0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн. 2008.05.14-ний өдрөөс 3 жилийн хугацаатай НАА 4.5 заалтаар авсан. 2 СӨХ, 538 айл өрхтэй гэрээ байгуулж ажилëàдаг.


 1. Жинст-Өргөө” ХХК

БГД-èéн 10 äóãààр хороолол, СХД-èéí Орчлон хотхон, ХУД-èéí 1-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 21 байр, 1200 өрхтэй. 4 УДДТ, 2 СӨХ-тîй.

Нэгдсэн диспетчерийн àëáàí áàéõã¿é, УДДТºâ дээрээ дуудлагаà авч барагдуулдаг. 2010.03.04-ний өдрөөс 3 жилийн хугацаатай НАА 5.4 заалтаар авсан.

2 СӨХ шинээр байгуулагдсан учир гэрээ байгуулаагүй.1200 айл өрхтэй гэрээтэй ажилëàдаг.


 1. Ар жанар” ХХК

ЭХЗГ-ààс дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөлтэй. 10 байр, 369 айл өрх, 6 аж ахуйн нэгж, 1 СӨХ-тîй ãýðýýòýé àæèëëàäàã.

2010 онд нийт 118 дуудлага ирснèé, 78 íü халаалтûí, 40 íü ус õàíãàìæèéí дуудлага áàéíà.

СӨХ-д íü áайрны ïîäâàëûí түгээõ шугам á¿õèé узельд айл оруулан үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ гаргуулснаас засвар үйлчилгээ хийх боломжгүй болгосон. 2007.09.13-ны өдрөөс 3 жилийн хугацаатай НАА 4.5 заалтаар òóñãàé çºâøººðºë авсан.

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан. 2010.10.14-íий ºäðèéí 33 äугааð õóðëààð àâ÷ õýëýëöýýä, òóñãàé çºâøººðºë îëãîõ áîëîìæã¿é ãýæ øèéäâýðëýж, ÃÕÁÃÇÇÃ-ûí 2010.10.19-íèé өдрийн 2/2386 тоотоор албан бичиг хүргүүлсэн.


 1. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах ãазрын харьяа Москва салбар

10 байрны 1124 айл өрх, 43 аж ахуйн нэгжийг хэрэгцээний халуун хүйтэн ус, дулаанаар ханган, ариутгах татуургын болон цахилгаан, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг. 1 СӨХ-тîй хамтран ажилладаг.

2010 онд нийт 1312 дуудлага хүлээн авснû 128 íü халаалтûí, 637 íü усан хангамжèéí, 273 íü ариутгах татуургûí, 334 íü цахилгаан õàíãàìæèéí дуудлага áàéíà. Õүлээн авñàí äóóäëàãûã бүрэн барагдуулж ажилласан байна.

Дуудлага хүлээн авснаас хойш дундажаар 15-30 мин-д очиж үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх аваарын нөөцийг бүрдүүлæ, çàðöóóëàëòàä ээлжийн инженер õÿíàëò òàâüæ àæèëëàäàã байна.

Ирсэн дуудлагыг төрөлжүүлэн тусгай дэвтэрт бүртгэн ээлжийн инженер 3 дуудлагатай эргэх холбоотой ажиллан санал хүсэлтийг авдаг байна.

1 СӨХ-тîй, Кремль СӨХ сайн ажилладаг, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жил бүр дүгнэдэг, хавар намрын хамтарсан үзлэгийг зохион байгуулж, зайлшгүй засварлах ажлын тодорхойлолтыг гарган ажилладаг.

Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлдэг.Тохилог Соёлт-Өргөө, Москва -2 СӨХ-д ажилладаггүй учир СӨХ-нû үйл ажиллагаа давхар õàðèóöдаг.

2010.03.23-ны өдрөөс 3 жилийн хугацаатай НАА 5.4 заалтаар òóñãàé çºâøººðºë авсан.


 1. Өнөр хотхон” ХХК

Нийт 3708 айл өрхèéí 14476 хүн амä хэрэгцээний халуун хүйтэн ус, дулаанаар хангаõ, ариутгах татуургын болон цахилгаан, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг. 10 СӨХ-тîй хамтран ажилладаг.

2010 онд халаалтаар 306, усан хангамжаар 6850, ариутгах татуургаар 1260, цахилгаанаар 3976 дуудлага нийт 8568 дуудлага хүлээн авч бүгдийг бүрэн барагдуулж ажилласан байна. 2011 оны 4 ä¿ãýýð сарын 25-ны байдлаар халаалт 2, усан хангамж 17, ариутгах татуурга 5, цахилгаанаар 19 дуудлага 43 дуудлага ирсэнийг тухайн өдөртөө бүрэн барагдуулж ажиллажээ. /дунджаар жилд нэг айлд 2,3 дуудлага/ Дуудлага хүлээн авснаас хойш дундажаар 10-25 мин-д очиж үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх аваарын нөөцийг бүрдүүлсэн байна.

Ирсэн дуудлагыг төрөлжүүлэн тусгай дэвтэрт бүртгэн ээлжийн инженер 5 дуудлагатай эргэх холбоотой, захирал дуудлагыí áàðàãäóóëàëòàä õÿíàëò òàâèí ажиллаæ, санал хүсэлтийг õ¿ëýýí ав÷ àæèëëàäàã байна.

СӨХ-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жил бүр дүгнэдэг, хавар намрын хамтарсан үзлэгийг зохион байгуулж, зайлшгүй засварлах ажлын тодорхойлолтыг гарган ажилладаг.

2011 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн тусгай зөвшөөрлийн хурлаар орж сунгагдсан.

СӨХ-дûн ажлыг жил бүр дүгнэн байр эзлүүлæ, øàãíàæ óðàìøóóëàí ажилладаг. Өнөр бүл СӨХ-нû үйл ажиллагаа жигдрээгүй их хэмжээний өр төлбөртэй.


 1. Өнөр горхи” ХХК

Нийт 20 байр, 3767 айл өрх, 14476 хүн амыг хэрэгцээний халуун хүйтэн ус, дулаанаар ханган, ариутгах татуургын болон цахилгаан, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг. 10 СӨХ-тîй хамтран ажилладаг.

2010 онд халаалтаар 736, усан хангамжаар 502, ариутгах татуургаар 140, цахилгаанаар 438 дуудлага нийт 1816 дуудлага хүлээн авч бүгдийг бүрэн барагдуулж ажилласан байна.

2011 оны 4 сарын 25-ны байдлаар усан хангамж 11, ариутгах татуурга 3, цахилгаанаар 20 дуудлага íèéò 34 дуудлага ирсэнийг тухайн өдөртөө бүрэн барагдуулж ажиллажээ. /дунджаар жилд нэг айлд 0,48 дуудлага/

Дуудлага хүлээн авснаас хойш дундажаар 5-20 мин-д очиж үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх аваарын нөөцийг бүрдүүлсэн байна.

Ирсэн дуудлагыг төрөлжүүлэн тусгай дэвтэрт бүртгэн ээлжийн инженер 4 дуудлагатай эргэх холбоотой ажилладаг.

2011 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн тусгай зөвшөөрлийн хурлаар орж сунгагдсан.Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 2010 оны мэдээ тайланг ирүүлсэн.

СӨХ-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жил бүр дүгнэдэг, хавар намрын хамтарсан үзлэгийг зохион байгуулж, зайлшгүй засварлах ажлын тодорхойлолтыг гарган ажилладаг.

Байр хариуцсан засварчныг СӨХ-дûн мэдэлд ажиллуулан шаардлагàтай засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хийж өгдөг ба тэдний цалинг СӨХ-нû тодорхойлолтоор олгодог áàéíà.
  1   2

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Хийсэн шалгалтын тайлан iconАшигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан-15а
Татварын тайлан гаргахдаа тег-ын даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 02-ны єдрийн 379 дїгээр тушаалаар батлагдсан “Татварын тайлан гаргах,...

Хийсэн шалгалтын тайлан icon2011 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан
Мөн аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 36 аж ахуй нэгж байгууллагын албан хаагчдад холбогдох хууль эрх зүйн актуудаар...

Хийсэн шалгалтын тайлан iconАж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан

Хийсэн шалгалтын тайлан iconХувь хүний орлогын албан татварын тайлан
Нийт îðëîãûí ä¿í (мөр 2+7+8+10+38+41+42+43+44+47+49+50+53+56+57+58+59+63+64+65+66+67+68)

Хийсэн шалгалтын тайлан iconТӨрийн албаны øÀËÃÀËÒад цаасыг "халсан"
...

Хийсэн шалгалтын тайлан iconУлаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн №А/48 тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн үзлэг шалгалтын илтгэх хуудас
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагууд 2010-2011 оны өвлийн оргил ачааллыг ноцтой гэмтэл доголдол гарсангүй өвөлжлөө

Хийсэн шалгалтын тайлан iconАжлаас халах уулзалтын шалгах жагсаалт
Ажилтанд уулзалтын зорилгыг хэл. Ажлаас халах шалтгааныг мэдэгдэх ёстой боловч, ажлаас халах шалтгааныг дэмжих баримт бичигт үе шаттай...

Хийсэн шалгалтын тайлан iconÒÁÖÄÑ ÕÊ-íû 201 2 îíû 1 -р сарын ажиллагааны тайлан
Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдын 2012 оны 01-р сарын 05-ны өдрийн 006 дугаар тушаалын дагуу эхг-тай хийх гэрээ болон гэрээний хавсралт...

Хийсэн шалгалтын тайлан iconТайлан д обща информация
Обща информация: Кралство Тайланд е Конституционна монархия. Разположено е в Юго – източна Азия, между Индия и Китай, на запад граничи...

Хийсэн шалгалтын тайлан iconÒÁÖÄÑ ÕÊ-íû 201 2 îíû 2 -р сарын ажиллагааны тайлан
Тбцдс ” ТӨхк-ийн 2012 оны ажлын төлөвлөгөөний төсөлд тусгагдсаны дагуу их засварын нийт 294 нэр төрлийн ажлыг 890,937 сая төгрөгөөр,...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом