Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница9/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
5. Оценка на социалните услуги в община Пещера


Съгласно чл.36, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за сосиално подпомагане – “Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции”. На територията на община Пещера няма разкрити специализирани институции.

    1. Услуги в общността

Услуги в общността – делегирани от държавата дейности

No:

Вид социална услуга в общността

Местонахождение, адрес, телефон

Капацитет

Заетост

към 30.04.2010г

Общинa Пещера
1

Дневен център за деца и младежи с увреждания

гр.Пещера, ул.

,,Сокола” №1,

тел. 0350 / 6 22 88

36

30

2

Дневен център за възрастни хора с увреждания

гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” №8а,

тел. 0350 / 6 22 10

36

14

3

Кризисен център лица и деца пострадали от насилие /доставчик Фондация „ФОНД за превенция на престъпността - ИГА” - Пазарджик

гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 5,

тел. 0350 / 6 40 44

12

12


Дневният център за деца и младежи с увреждания е разкрит на територията на община Пещера със Заповед № 557 от 16.11.04г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет 36 места и персонал 14 щатни бройки. След получаване на разрешението се извърши цялостен ремонт на сградата на стойност 65 244 лв. ДЦДМУ бе открит на 05.10.2005 г. Възрастовата група на обхванатите деца е от 3 до 18 г. ДЦДМУ е създаден, за да подпомогне изграждането на детската самостоятелност, логично мислене и способност за адаптиране на децата със специални нужди, изграждане на умения за общуване, хигиенни навици и самостоятелност.

Дневен център за възрастни хора с увреждания реално функционира на територията на Община Пещера от 15.06.2009 г. чрез проект “Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера” по Национална програма ФАР 2006, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 2006/018-343.01.01 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. След приключване на проекта Община Пещера кандидатства пред Агенция социално подпомагане и със Заповед № РД 01-78/22.01.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане услугата е държавно делегирана дейност в общността с капацитет 36 места.В Дневния център за възрастни хора с физически увреждания се предоставят социални услуги насочени към повишаване качеството на живот на възрастните хора с увреждания, като им се гарантира равноправно положение в обществото, чрез преодоляване на социалната им изолация с различни мероприятия. Създаване на условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти и оказване подкрепа на близките и семействата им.

Кризисният център лица и деца пострадали от насилие функционира на територията на Община Пещера от 01.08.2008 година, като е създаден в рамките на проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск”, по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика. От 01.06.2009г. услугата продължи като делегирана държавна дейност в общността със Заповед № РД 01-331/25.03.2009 година на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет 12 места. Считано от 01.08.2009г. със сключен Договор №113/23.07.2009г. между Община Пещера и Фондация «Фонд за превенция на престъпността – ИГА» социалната услуга е предоставена за управление на Фонд «ИГА». В Кризисния център за лица и деца пострадали от насилие се предоставят социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на лица и деца, пострадали от насилие и насочени към задоволяване на ежедневните им здравни, социални и образователни потребности и изготвяне на индивидуални програми за социална интеграция.


Общински социални услуги

  • Домашен социален патронаж - Със средства от бюджета на община Пещера на стойност 321 779 лв. са извършени ремонтни дейности в сградата на бившата детска градина на ул. “Симон Налбант”, в която от 2009 г. се помещава “Домашен социален патронаж”. Осигуряването на по – голяма кухня и изцяло подновеното оборудване позволи да бъде увеличен капацитетът на кухнята от 130 на 220 обслужвани лица.

Услугите, които се предоставят от Домашен социален патронаж са насочени към обслужване на възрастни хора и хора с увреждания срещу заплащане. Извършва се ежедневна доставка на топла храна в дома, санитарно обслужване, социално – битово обслужване, помощ при извършване на прегледи, консултации и изследвания в здравни заведения. Дейността се финансира от бюджета на Община Пещера.

  • Община Пещера осигурява издръжката на 3 клуба на хората с увреждания в трите населени места на общината – с 444 души членска маса, 1 клуб на лицата с психични разстройства – с 44 души членска маса, 1 клуб на диабетиците с 198 души членска маса, 1 клуб на ветераните от войните и военноинвалидите – с 21 членуващи, както и на клубовете на пенсионерите – 3 бр. – в трите населени места на общината – с обща членска маса 772 човека. На членовете на различните клубове се осигуряват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси. Общинска администрация - Пещера е ангажирана с решаването на редица въпроси на членовете на клубовете свързани, с облагането с различни видове данъци и такси, жилищното настаняване, социални проблеми, архитектурно - строителните, транспортни и комуникативни бариери.


Администрастивни услуги

Административни услуги

2008 г.

брой

2009 г.

брой

Приемане на заявления за отпускане на обезщетения и еднократни помощи на лица и семейства в затруднено финансово положение от бюджета на община Пещера.

94

41

Изработване и издаване на карти със знак „инвалид”. Приемане на заявления за издаване на карта със знак „инвалид” за паркиране на територията на община Пещера и паркингите общинска собственост.

6

10

Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии.

1

0


Услуги, които се предоставят по национални и европейски програми и проекти

  • Услуги по НП „Асистенти за хора с увреждания” и ОП „РЧР” /предоставяни от Дирекция “СП” – Пещера./

През 2010г. бяха променени условията за включване в националната програма „АХУ”, като се предостави възможност в тази програма да останат най-тежките случаи, а останалите на проектен принцип да се насочат към ОП „Развитие на човешките ресурси”. За Пещера:

Капацитет на услугата по НП „Асистенти за хора с увреждания”

Година

2008

2009

2010
14

15

6Капацитет на услугата по ОП „РЧР”

Година

2008

2009

2010
25

25

50

Броят на чакащите към април 2010 г. е 38 ползватели. Видно е че, са одобрени 50 места, но на фона на чакащите посочени от Дирекция „Социално подпомагане” този капацитет е крайно недостатъчен.  • Услуги по ОП „РЧР” /предоставяни от Община Пещера./

Община Пещера предоставя по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/5.2-01, Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2, проект “Социални услуги в помощ на възрастните хора”.

Социален асистент

Капацитет на услугата

Година

2008

2009

2010
-

14

14

Броят на чакащите към април 2010 г. е 2 ползватели. Целите на услугата са свързани с осигуряване достоен живот и гарантиране достатъчно независимост на самотни възрастни хора над 65-годишна възраст чрез грижа в домашна среда, активизиране участието на самотни възрастни хора в обществения живот, подобряване социалното включване на самотните възрастни хора като се намали риска от институционализиране и се подкрепи реинтегрирането им в обществото.


Домашен помощник

Капацитет на услугата

Година

2008

2009

2010
-

12

12

Броят на чакащите към април 2010 г. е 2 ползватели. Целите на услугата са свързани с осигуряване достоен живот и гарантиране достатъчно независимост на самотни възрастни хора над 65-годишна възраст чрез грижа в домашна среда, подобряване обслужването на самотни възрастни хора, подобряване социалното включване на самотните възрастни хора като се намали риска от институционализиране и се подкрепи реинтегрирането им в обществото.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом