Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница8/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4. Анализ на групите в риск в община Пещера

4.1. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението.


Основни фактори, които пораждат риск за различни групи от населението за община Пещера са:

 • Икономически – спад в икономическия разтеж, безработица, които водят до намаляване на финансовите ресурси на семействата и те не могат сами или с помощта на близките си да задоволяват основните си жизнени потребности;

 • Фактори, нарушаващи здравния статус и цялостта на семействата:

- Член /ове/ от семейството са с вродени увреждания;

- Влошаване на здравния статус на член/ове/ от семейството;

- Смърт на член от семейството;

- Разпространение на наркотици и упойващи вещества сред населението;

- Насилие.

 • Социални:

 • Липса на семейство и отказ от изпълнение на родителски задължения, поради ранни или много раждания и/или липса на подкрепа и семейна среда;

 • Липса на капацитет за отглеждане и възпитание в семейството;

 • Отпадане от образователната система;

 • Понижаване на качеството на образование;

 • Нарастване на престъпността;

 • Трафик на хора;

 • Етническа принадлежност.4.2. Характеристика на рисковите групи в Община Пещера.


 • Деца;

Брой деца по възрастови групи към 31.12.2009 г. (в регистрите на служба ГРАО)

Общ брой деца

4 838

Деца от 0 до 7 г. включително

1 829

Деца от 8 до 14 г. включително

1 792

Деца от 15 до 18 г. включително

1 217


От гледна точка на дейности по превенция се очертават следните ключови рискови групи:

- бременни – непълнолетни и малолетни от институции или жертви на трафик , с психически заболявания, наркозависими, с дивиантно поведение, многодетни ромски майки, нежелени бременности;


Раждания

по данни на официална статистика от НСИ

Раждания за 2007 г. (общ брой)

269

Раждания за 2008 г. (общ брой)

286

Раждания за 2009 г. (общ брой)

323


Аборти

по данни на болниците и РЦЗ

Регистрирани аборти за 2007 г. (брой)

109

Регистрирани аборти за 2008 г. (брой)

196

Регистрирани аборти за 2009 г. (брой)

115


По данни на официална статистика от НСИ

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2007 г. (брой)

69

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2008 г. (брой)

43

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2009 г. (брой)

75


- новородени – здрави, недоносени, с увреждания, деца на майки с психически отклонения; от многодетни семейства, без изчистен юридически статут; с родител/и/ в затвора, на проституиращи в чужбина майки;


- деца с риск от изоставяне

Изоставени новородени в родилен дом /по данни на ОЗД и ГРАО/

Изоставени новородени за 2007 г. (брой)

2

Изоставени новородени за 2008 г. (брой)

1

Изоставени новородени за 2009 г. (брой)

4


- деца от 0-7г. жертви на експлоатация – използвани за просия, неглижирани – психически, емоционално и физически;


- деца с емоционално-поведенчески проблеми, следствие на неглижиране и лошо родителство – организиране на занимания за осмисляне на свободното време- спорт, култура, развлечения. Работа с училищни психолози за разпознаване на проблема и преодоляването му.

- деца, необхванати от образователната система и отпаднали от училище /главно деца от ромски произход/;

Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2007 г.

111

Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2008 г.

43

Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, 2009 г.

41

Деца, отпаднали от училище през учебната 2007–2008 година.

29

Деца, отпаднали от училище през учебната 2008–2009 година.

23

Деца, отпаднали от училище през първи срок на уч. 2009–2010 г.

35- деца с увреждания - 85;

Нуждаят се от подкрепа от общността, изразяваща се в:

 • Подходяща архитектурна среда и детски площадки. Специализирана площадка за деца с увреждания е изградена Дневния център за деца и младежи с увреждания;

 • ЦСРИ – почасова работа със специалисти;

 • Многофункционален инфо-център за родители, който да предоставя социално и правно консултиране, насочване към медицинска и педагогическа помощ, достъп до информация от различно естество в полза на родителите, псхологическа подкрепа и горещ телефон;

 • Разширяване на програмите личен, социален асистент и домашен помощник;

 • Почасово гледане на деца;

 • Инициативи в общността за социализация – развлечения, спорт и др.- деца с отклоняващо се поведение;

Деца, настанени в СПИ, към 31.12.2007

1

Деца, настанени в СПИ през 2008 г.

0

Деца, настанени в СПИ през 2009 г.

0

Деца, настанени в СПИ през 2010 г.

0

Деца, извършили кражби

5

Деца, извършили насилие

2

Заб. СПИ – Социално педагогически интернат

- деца, жертви на насилие

Деца, получили полицейска закрила, 2007 г.

0

Деца, получили полицейска закрила, 2008 г.

0

Деца, получили полицейска закрила, 2009 г.

2

Деца, получили полицейска закрила, 2010 г.

611.7.07. Деца, жертва на насилие, 2007 г.

0

11.7.08. Деца, жертва на насилие, 2008 г.

1

11.7.09. Деца, жертва на насилие, 2009 г.

5

11.7.10. Деца, жертва на насилие, 2010 г.

6

В Кризисния център за лица и деца пострадали от насилие в град Пещера са настанени 14 деца през 2009 г., а до май 2010 г. тяхната бройка е 18.

- деца с психични отклонения – с психо-емоционални проблеми, проблеми в общуването; със суицидни опити, деца с агресия след отхвърляне от родители; имат потребност от точна диагноза и лечение, потребност от подходяща среда, отговаряща на специалните им нужди;

- деца в институции – работа за реинтеграция и закриването на институциите;


- осиновени деца и деца в приемни семейства – нуждаят се от психологическа помощ за децата и семействата; групи за родителска взаимопомощ и супервизия на специалист;

- надарени деца – разработване на специални образователни програми, създаване на възможности за изява.


Целеви групи на семейства с деца, които се излагат на риск:

 • в развод;

 • лоша грижа за децата си;

 • извършили насилие над децата си;

 • бедни семейства;

 • самотни родители;

 • бременни жени в риск;

 • непълнолетни майки;

 • наркозависими, с психични заболявания, жертви на насилие;

 • неграмотни родители. • Възрастни;

Социално слаби лица:

Лица получаващи целеви помощи за отопление - сезон 2007-08 г.

476

Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2008-09 г.

368

Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2009-10 г.

429


Пенсионери към 31.12.2009 г. / по данни на НОИ/:

Пенсионери (общо)

5 188

Пенсионери с пенсии за стаж и възраст

3 938

Пенсионери с пенсии за инвалидност

1 066

Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст

901

Пенсионери със социални пенсии

173

Пенсионерите в община Пещера ползват според доходните и имуществени критерии от социални помощи главно за отопление. Голямо значение за социалния живот на самотните възрастни хора в общината имат клубовете на пенсионера.


Безработни лица: / по данни на ДБТ/

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2007 г.

498

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2008 г.

528

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2009 г.

835

Регистрирани безработни лица, към април 2010 г.

995


Бездомни – няма точни данни и адекватна гъвкава политика за превенция и решаване на проблемите им. Увеличава се броят на неизправните длъжници на общински жилища към Община Пещера.


Лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2009 г.)

/ по данни на ДСП,Община Пещера./

Лица, получаващи месечни социални помощи

3 914

Сам родител, отглеждащ дете/ деца

426

Многодетни семейства

63

Лица в остра жилищна нужда (картотекирани)

86

Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани)

36

Самотно живеещи стари хора

121

Възрастни хора, обект на социално подпомагане – над 65 г.

143

Освободени от местата за лишаване от свобода - По данни на Областна служба „Изпълнение на наказанията”, звено - Пещера действащите и приключили наказание пробация лица от община Пещера през 2009 г. са 114. Към юни 2010 г. действащите лица с наказание пробация са 112.

В момента лицата лишени от свобода от община Пещера, пребиваващи в затвора в гр. Пазарджик са около 30 лица. Няма адекватни усилия за подкрепа на тези лица при освобождоването им, която да води до ефективна адаптация и социализация.

Наркозависими - По данни на Фондация «Фонд за превенция на престъпността – ИГА» (резултати от регистрирани случаи по Компонент 4 на Програма «Превенция и контрол на ХИВ-СПИН» и Програма «Подобряване и контрол на туберкулозата в България») броят на общата популация на наркозависимите в гр. Пещера е 80 човека. По неофициални дани скритата популация на наркозависими на територията на гр. Пещера е около 200 проблемно употребяващи.

Просещи лица - През последните години в град Пещера се наблюдава тенденция към увеличаване броя на просещите лица от всички възрастови групи.


 • Хора с увреждания;

Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2009 г.:

/ по данни на ТЕЛК, РДСП, сектори ХУСУ/

Лица с физически увреждания

338

От тях, лица със сензорни увреждания

195

Лица с множествени увреждания

407

Лица с умствена изостаналост

36

Лица с психични заболявания

67

Изводите от направения анализ показват, че по отношение на една от най-уязвимите социални групи – хората с увреждания, за Община Пещера няма създадена обща база данни, поради което точният им брой не може да бъде отчетен. Всяка институция набира информация, съобразно своите функции и задачи, които изпълнява и решава в даден момент. На практика е много трудно да се каже какви са параметрите на социално-икономическия статус на лицата с увреждания, какви са хоризонталните неравенства между социалната категория „хора с увреждания" и останалата част от обществото, както и какви процеси протичат вътре, в рамките на социалната категория и какви са тенденциите на развитие на тези процеси. За голям процент от хората с увреждания основен източник на доход са пенсиите за инвалидност, особено когато ТЕЛК забранява всякакъв вид труд.

Консултативната комисия по Закона за интеграция за хората с увреждания към април 2010г. отчита действителни 274 социални оценки в т.ч 21 социални оценки за деца. За 2009г. подпомаганите по ЗИХУ лица /деца/ с увреждания са 1 081, в т.ч. 79 деца. Анализът на данните показва, че част от населението на общината е с инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Налице е определен брой деца и младежи със специфични социални и образователни потребности. Това изисква обществено решаване на социални проблеми в семействата, свързани с отглеждане и възпитание на деца със специфични потребности и възрастни лица и инвалиди, които не могат сами да задоволяват ежедневните си потребности.


 • Уязвими етнически малцинства;

Общината води политика за преодоляване на различията, основана на взаимното разбиране и уважение. Необходимо е:

- да се продължи изпълнението на дейности, насочени към интеграцията на малцинствата в живота на града при запазване на културното и междуетническо раднообразие;

- изграждане на социални жилища /до 62 кв.м./.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом