Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница6/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.4. Здравеопазване


Развитието на здравеопазването и потребностите от здравна помощ зависят от здравното състояние на населението. То се преценява на базата на регистрираната обща заболяваемост в лечебните заведения, заболеваемостта с временна и трайна неработоспособност, причините за умиранията. Тяхната честота, структура и динамика са свързани с влиянинето на комплекс от медико-социални, икономически и други фактори.

Равнище на детска смъртност

Детска смъртност (по данни на ГРАО)

Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2007 г. (брой)

3

Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2008 г. (брой)

3

Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2009 г. (брой)

0
Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2007 г. (брой)

10

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2008 г. (брой)

12

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2009 г. (брой)

11


По данни от РЦЗ - Пазарджик към 31.12.2009 г. В общинския център функционират:

Брой регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ:

Индивидуални практики - Лекари – 8; Дентални лекари – 21.;

Групови практики - Лекари – 2; Дентални лекари – 0.;

Брой регистрирани амбулатории за специализирана медицинска помощ:

Индивидуални практики -Лекари – 11; Дентални лекари – 1.;

Групови практики - Лекари – 0; Дентални лекари – 0.;

Центрове - Медицински център – 1; Диагностичен център – 0; Медико - диагностичен център – 0; Диагностично – консултативен център – 2;

Лаборатории – 2 :

Хосписи – 0 :

В селата Радилово и Капитан Димитриево функционират здравни служби и има осигурено стоматологично лечение. Аптеки има в гр. Пещера и с. Радилово.

От месец юни 2008 година в Общинска администрация – Пещера има назначен Здравен медиатор. Здравният медиатор посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи. Допринася за реализация и създаване на комфортна и здравословна жизнена среда в кварталите, населени с малцинствени групи. Областите на дейност на здравния медиатор са: работа с уязвими малцинствени групи; подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникациите с Регионалната здравно – осигурителна каса; помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация; здравно образование и профилактика на болестите.

Основните здравни рискове за населението на община Пещера са свързани с влошеното състояние на някои от елементите на околната среда, а също и с риска от трудови злополуки и професионални заболявания в икономическите сектори, в предприятията които работят на територията на общината. Работната среда все още представлява риск за здравето на заетите. Основните рискови фактори са свързани с неблагоприятните условия на труд, замърсяване на въздуха с различни химични вещества, високо съдържание на производствен прах, шум, вибрации, прегряващ микроклимат. Тези фактори обуславят и нарастващия брой на лицата с увреждания.

Изводи:

Здравноосигурените лица имат достъп до здравни грижи в община Пещера. Рискова е групата на неосигурените и лица осигурени, но без близки и роднини, които са загубили физическата си самостоятелност. След приключване на активното им лечение за тези лица няма достатъчен ресурс за медико-социално обгрижване в собствените им домове или хоспис. Нужна е промяна в държавната политика за осигуряване на медико-социални грижи в общността.

Отчитайки статистическите данни за заболеваемостта на населението в община Пещера по нозолотични единици и особено данните за социално значимите заболявания, в бъдеще здравеопазването трябва да се насочи към профилактиране и диспансеризиране.


3.5. Образование

Образователната система на община Пещера се състои от 7 детски заведения, 8 общински и 2 държавни училища. В селата Радилово и Капитан Димитриево има по едно Основно училище и по една Целодневна детска градина. Останалите училища и детски заведения са концентрирани в общинския център. В община Пещера няма висши учебни заведения, защитени средни и помощни училища.

Материалната база на училищата и детските заведения в община Пещера е много добра и добре поддържана. По проект “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в община Пещера”, по Оперативна програма “Регионално развитие”, през 2009-2010 г. сградите на всички училища и детски заведения в общината са санирани, подменени им са дограмите и подновена част от материалната база.

В училищата и детските заведения в гр. Пещера има действащи лекарски кабинети и спортни площадки в дворовете. Училищата разполагат с компютърна техника и зали, кабинети за професионално обучение. В голяма част от училищата не е изграден вътрешен архитектурен достъп за хора с увреждания. Училищата в Пещера разполагат с квалифициран педагогически персонал.

Изводи:

1. В Пещера има достатъчен брой детски заведения в сравнение с други градове. Има изградени детски площадки и условия за спорт и отдих на децата в прилежащите територии на училищата и детските заведения, но няма достатъчен брой такива в градската част.;

2. Няма групи за деца с увреждания във детските заведения;

3. Необходими са ресурсни стаи за деца с увреждания и психолози във всяко училище;

4. Няма изграден достатъчно добър архитектурен достъп във всички райони на града за майки с детски колички;

5. Основните фактори, влияещи върху проблемите на необхващане и отпадане от училище, са:

  • Икономически - финансови проблеми на семейството, поради трайна безработица (липса на средства за издръжка на семейството и осигуряване на необходимите за образованието средства: закупуване на учебници и учебни помагала, дрехи, храна, закуски и др.); отглеждане на по-малки деца; труд в полза на семейството;

  • Образователни - слаб успех, голям брой отсъствия от учебни занимания, трудности в усвояването на учебния материал; недобре усвоен български език; липса на интерес към образованието;

  • Педагогически - недостатъчна (липса) на предучилищна подготовка; ниско ниво на ограмотяване в 1-ви клас; труден учебен материал; традиционна организация и методика на учебния процес; недостатъчна квалификация на учителите за работа в мултиетническа среда; прояви на дискриминация към ромските деца; мудно протичане процеса по десегрегация на обособените (етнически) училища; крайно ограничени извънкласни дейности;

  • Етнокултурни - образованието не е голяма ценност; образованието не осигурява добро социално и икономическо реализиране поради дискриминация на пазара на труда, недостатъчна мотивираност на родителите децата да ходят на училище; ранните бракове; липса на стереотипи за утвърдени в обществото образовани личности от собствената етническа група;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом