Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница5/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.3. Икономическо развитие на община Пещера


Територията на Община Пещера е от 135 400 дка, от които :

- 51 359 дка земеделски територии, в т.ч. 31 000 дка обработваема площ;

- 73 097 дка горски територии;

Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Структуроопределящите отрасли са химическата, винарската, обувната, шивашката и дървообработващата промишленост. Производството на електроенергия е съсредоточено във ВЕЦ “Пещера” – второто стъпало на каскада “Баташки водносилов път”. Централата, която е една от най-големите в страната е единствената подземна и допълнително служи като туристическа атракция.

Основният представител на химическата промишленост е завод “Биовет”АД с предмет на дейност: производство и реализация на продукти за ветеринарната практика и селското стопанство. Хранително-вкусовата промишленост е представена от “Винпром Пещера” АД- - производител на вина и високоалкохолни напитки, които имат много добър прием на вътрешния и външни пазари. Обувното производство заема голяма част от микро и малките фирми в общината и значителна част от населението работи в този отрасъл, който се очертава като приоритетен.

На сравнително добро равнище в община Пещера са лозарството, зеленчукопроизводството и частното животновъдство. Стопанисваната земя в Община Пещера е около 45 % от обработваемата..

Култури

Площ 2005 г. /дка/

Площ 2008 г. /дка/

1. Ябълки

300

300

2. Орехи

700

500

3. Лозя

1 000

1 000

4. Зеленчуци

3000

700

5. Зърнено-житни

5200

9300

6. Тютюн

400

77

7. Естествени ливади

3 500

3 500

Всичко

14 100

15377

В общината има добри условия за развитие на животновъдството. То е съсредоточено в малки животновъдни ферми, но имаме и две големи ферми за отглеждане на свине и птици. Ниските изкупни цени на животинската продукция демотивират земеделските стопани да се занимават със животновъдство, за да печелят. Процесите, които протичат в този сектор са много динамични. Броят на селскостопанските животни през 2008 г. в общината, сравнен с този през 2005г. е както следва:

Вид животни

2005 г.

2008 г.

1. Крави

450

530

2. Овце

2702

2000

3. Свине

5100

4800

4. Птици

100600

165000

5. Кози

2320

800

Със 65 % е завишен броя на птиците спрямо 2005 г., а е намален броя на свинете в личния двор.

Динамика и структура на доходите.

Съществуващата икономическа база в гр. Пещера, високият дял от активно население и наличието на квалифицирана работна ръка, позволява формиране на доходи за населението в общината средни за страната. Общият брой на домакинствата към края на 2009 година се определя на около 7 хиляди. Средният брой на членовете на едно домакинство е от 3.31, който е почти неизменен през последните години. Ограничени са възможностите за получаване на доходи от домашното стопанство. Градът като общински център и развита икономика предлага възможности за по-висок дял на доходите от работна заплата. Населението на града има по-големи възможности за формиране на доходи извън работната заплата. Това са главно доходи от консултантски услуги, проектни дейности, работа на повече от едно работно място, охранителна дейност, дейност на свободни професии и други.Структурата на домакинските доходи още веднъж показва, че източникът работна заплата има най-голямо влияние в тяхното увеличаване, следвана от формирането на доходи извън работната заплата и други фактори, които най-вероятно са свързани с ползването на потребителски кредити от банки. Доходите на хората от третата възраст са преди всичко от пенсии. Относително малък е делът на хората в пенсионна възраст, декларирали допълнителни доходи от наеми, доходи от фирмена дейност или трудова дейност. Разходите на домакинствата в община Пещера, особено през последната година са увеличени Увеличението е следствие на по-високите разходи за вода, ел. енергия и горива, транспорт, съобщения, здравеопазване и образование. Най-голям относителен дял в разходите на домакинствата са разходите за храна.


Транспорт

Пътната мрежа в община Пещера е сравнително добре изградена. Разпределението и на територията на общината е равномерно. Няма недовършени или липсващи връзки между отделните селища. Състоянието на пътищата и пътната маркировка на територията на общината се поддържат целогодишно в много добро състояние.

През Oбщината преминават републиканските пътища: II - 37 – Етрополе – Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат с дължина 2,587 км. и III - 337 – Пещера – Брацигово - Равногор - Нова Махала с дължина 0,9 км.

Общинските пътища са: IV – 37618 с дължина 22,5 км., IV – 37709 с дължина 8,8 км., IV – 37071 с дължина 3,4 км.

Достъпността на селищата се осигурява от редовни автобусни линии от Пазарджик, София, Пловдив и съседни общини. Ж.елезопътната мрежата в община Пещера е слабо развита. Единствената изградена железопътна линия е Пловдив - Пещера, която е с местно значение. Известен проблем представлява липсата на добре развити таксиметрови услуги в общината.

Уличната мрежа и тротоарните настилки в общината са в добро състояние, поради редовно извършване на ремонтни дейности и реализирането на инфраструктурни проекти от общината в последните години.


Предлагане на работна сила

Показателите за равнището на регистрираната безработица в община Пещера към 30.04.2010 г. сочат следното:

  1. Общ брой на безработните лица в община Пещера – 1 019 лица, гр. Пещера – 908 лица, село Радилово – 71 лица и село Капитан Димитриево – 40 лица.

  2. Равнище на безработицата – 9.27%.

  3. Структура на регистрираните безработни лица в община Пещера;

3.1. Възрастова структура;

Най – голям относителен дял имат лицата над 55 години, следващ по тежест е делът на регистрираните във възрастов интервал от 50 до 54 г. Друга характерна група безработни лица са младежите до 29 годишна възраст, при които съчетаването липсата на професионален опит и ниско образователно равнище ги прави неконкурентноспособни на пазара на труда.

Възрастова структура

Брой

Относителен дял

Регистрирани безработни

1019

%

До 19 годишна възраст включително

17

1,67

От 20 до 24 годишна възраст включително

91

8,93

От 25 до 29 годишна възраст включително

104

10,21

От 30 до 34 годишна възраст включително

102

10,01

От 35 до 39 годишна възраст включително

108

10,60

От 40 до 44 годишна възраст включително

107

10,50

От 45 до 49 годишна възраст включително

130

12,76

От 50 до 54 годишна възраст включително

165

16,19

Над 55 годишна възраст включително

195

19,143.2. Професионална структура;

По професионална структура най - голям е процентът на безработните лица без квалификация, следват лицата с работническа професия, а най – малък е делът на специалистите, като безработните специалисти са предимно с техническо и икономическо образование.

Професионална структура

Показатели
Всичко

С работническа професия

Специалисти

Без квалификация

Регистрирани безработни

брой

1 019

253

217

549

Относителен дял

%

24,83

21,30

53,88
    1. Образователна структура;

Същественото, което се наблюдава от началото на 2010 г., е нарастването и относително високия дял на регистрираните лица със средно образование.

Образователна структура


Показатели

Всичко

Образование

Висше

Средно

В т.ч. средно проф.

Основно

Начално и по - ниско

Регистрирани безработни

брой

1 019

69

492

352

146

312

Относителен дял

%

6,77

48,28
14,33

30,62
    1. Полова структура;

Характерно за половата структура е почти изравнените показатели при безработните мъже и жени.

Полова структура

Жени

Мъже

Регистрирани безработни

брой

1 019

517

502

Относителен дял

%

50,74

49,26
    1. Рискови групи;

В тази категория попадат 60 безработни лица от община Пещера.

Рискови групи
С намалена работоспособност

Самотни родители

Майки с деца до 3 години

От социални заведения

Освободени от МЛС

Регистрирани безработни

36

2

22

0

0


Изводи:

Глобалната икономическа криза, дава своето негативно отражението, както върху развитието на икономиката на национално, така и на местно ниво. През 2009 г. и началото на 2010 г. се наблюдава спад в икономическото развитие и динамиката на икономиката в община Пещера.

Наблюдава се негативна тенденция на увеличаване на безработицата сред лицата от по – високите възраствови групи, лицата със средно образование и тези без професионална квалификация, което се очертава като дълготраен проблем.

Трудовата реализация на лицата над 50 годишна възраст и тези без професионална квалификация се затруднява от ниското им квалификационно и образователно равнище от една страна и от завишените изисквания на трудовия пазар, свързани с икономическата криза, прилагането на нови съвременни технологии, компютъризацията и автоматизацията на производствените процеси. Увеличаването броя на безработните лица със средно образование пък, е реален резултат от съкращението на работници от производствения сектор на икономиката в региона. Като цяло трудовата реализация при безработните жени в община Пещера е по-затруднена, в сравнение с тази на мъжете. Безработицата при жените се характеризира с по – голяма дълготрайност и повторяемост.

От съществено значение при разработване на областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги имат показателите за рисковите групи безработни лица. В Дирекция “Бюро по труда” - Пещера са регистрирани като безработни, 36 лица с намалена работоспособност, 22 майки с деца до 3 годишна възраст и 2-ма самотни родители. Те са една част от лицата, към които трябва да бъдат насочени усилията на областната и общински администрации при разработване на своите стратегии.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом