Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница4/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.2. Население – демографска характеристика


Населението е най - важният ресурс и определящ фактор за развитието на всяка територия. Тенденциите в развитието на демографските процеси в община Пещера в голяма степен са обвързани със социално-икономическото й развитие. 

Населението на община Пещера към 2009 г. по настоящ адрес е 23 199 души, като в общинския център живеят 20 913 жители, в село Радилово – 1 493 жители и в село Капитан Димитриево – 793 жители. В общинския център са съсредоточени 90,15 % от населението, в село Радилово – 6,43% и в село Капитан Димитриево – 3,42%. Населението на общината е концентрирано в общинския център.


Демографска справка – по настоящ адрес

Население

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общо

 

23 246

 

23 180

 

23 223

23 306

23 251

23 199

в т.ч. Жени

 

11 799

 

11 755

 

11 777

11 828

11 821

11 812

Мъже

 

11 447

 

11 425

 

11 446

11 478

11 430

11 387

деца под 7 години

 

1 690

 

1 727

 

1 755

1 767

1 790

1 829

7-13 години

2 104

 

2 009

 

1 943

1 905

1 849

1 792

14-17 години

 

1 477

 

1 449

 

1 394

1 356

1 285

1 217

18-58 години жени

 

6 581

 

6 712

 

6 857

6 916

6 894

7 024

18-63 години мъже

 

7 253

 

7 347

 

7 474

7 398

7 398

7 367

над 58 години жени

 

2 677

 

2 563

 

2 500

2 532

2 585

2 484

над 63 години мъже

 

1 464

 

1 373

 

1 300

1 432

1 450

1 486

По данни от последното преброяване на населението, проведено на 01.03.2001 г. най –голям е процентът на определилите се като българи – 70%, турци - 19.8%, роми – 7.1%, други – 1%, не се самоопределят – 1.9%, непоказали – 0.2%. Общинският център е представен от всички етнически групи, селата Радилово и Капитан Димитриево се населяват изцяло с жители определилили се като българи. Макар данните от преброяването да сочат относително нисък брой на населението от ромски произход, по неофициални данни броят на ромите в община Пещера към настоящия момент е около 8 хил. души, или около 34.48% от общото население на общината. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационно равнище особено на етническите малцинства, което се дължи на множество фактори и са необходими спешни мерки и действия и в тази насока. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентноспособност на пазара на труда.

Тенденцията за периода 2008 – 2016 година е за стабилизиране на броя мъже и жени в трудоспособна възраст / от 18 до 63 и 58 годишна възраст / с тенденция за леко увеличение. Има тенденция и за увеличение на жителите под 7-годишна възраст.

Конкретните стъпки за запазване и развитие на зараждащата се положителна тенденция в структурата на населението на община Пещера са насочени преди всичко в повишаване качеството на живот и трудовата заетост.


Демографска справка по местоживеене и етнически състав.

Данните са от последното преброяване на населението, проведено на 01.03.2001 г.

1. Общ брой на населението

Брой

%

В Община Пещера

22 037

100

В т.ч. мъже

10 845

49.2

Жени

11 192

50.8

2. МестоживеенеВ град Пещера

19 411

88.1

В селата

2 626

11.9

3. Етнически групиБългари

15 417

70.0

Турци

4 366

19.8

Роми

1 575

7.1

Други

215

1.0

не се самоопределят

421

1.9

непоказали

43

0.2


Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие. Възрастовата структура на населението е благоприятна – 20.86 % от населението е в подтрудоспособна възраст, 62.03 % - в трудоспособна и 17.11 % - в надтрудоспособна възраст. Тенденцията през последната година е увеличаване на населението в трудоспособна възраст с 2%. Като цяло не се наблюдават големи амплитуди и промяни в демографските показатели на населението в община Пещера през последните 5 години. През 2009 г. в община Пещера живородените са 319, а умрелите 242. В сравнение с областните показатели, в община Пещера се наблюдава положителен естествен прираст на населението. Сравнителните показатели между Област Пазарджик и община Пещера могат да се видят от описаните таблици:

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2009 Г. ПО ПОЛ (Брой)

Области

Живородени

Умрели

Естествен прираст

Общини

всичко

момчета

момичета

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Пазарджик

3129

1621

1508

3849

2059

1790

-720

-438

-282

Пещера

319

161

158

242

125

117

77

36

41


МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2009 Г. ПО ПОЛ (Брой)

Област

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Община

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Пазарджик

2976

1289

1687

4176

1893

2283

-1200

-604

-596

Пещера

200

85

115

275

120

155

-75

-35

-40


ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2009 Г. ПО ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА (Брой)

Област

Общо

Възраст на майката

Община

под 20

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 +

непока-зана

13

Пазарджик

3129

677

996

805

457

169

23

2

-

Пещера

319

84

101

70

47

16

1

-

-


УМИРАНИЯ ПО ПОЛ (Брой)

Област

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Община

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Пазарджик

4019

2168

1851

4013

2128

1885

4055

2205

1850

4081

2173

1908

4007

2171

1836

3849

2059

1790

Пещера

230

128

102

235

130

105

247

137

110

256

118

138

248

138

110

242

125

117През последните години се наблюдава вътрешна и външна миграция на населението в община Пещера. В общината пристигат предимно жители на съседни общини, които търсят възможности за трудова реализация в общинския център, осигуряване на по-добро образование за децата си и поради сключване на брак. Наблюдава се изселване на жителите на община Пещера в посока страните от Европейския съюз, с цел търсете на временна и постоянна работа. През 2009 г. се наблюдава отрицателен механичен прираст на населението в Община Пещера – заселени са 200 човека, а изселени 275.

Тенденцията за периода 2011 – 2015 година е за плавно увеличаване населението на община Пещера. Положителният естествен прираст ежегодно оказва благоприятно влияние, но не може да компенсира напълно Миграционният поток.

Главни фактори, които засягат статуса в частта на демографското развитие и които следва да се наблюдават, са естествения прираст, вътрешната миграция, гъстотата на населението, структурата на пол, възрастовта структура, коефициентът на възрастова зависимост.

Изводи по отношение на демографските процеси в община Пещера:

  1. Наблюдава се плавно увеличение на населението;

  2. Съществува отрицателен механичен прираст на населението;

  3. Има временна тенденция за нарастване на броя на ражданията;

  4. Концентриране на населението в общинския център;

  5. Нарастване на средната възраст на населението в селата Радилово и Капитан Димитриево;

  6. Липса на образование и квалификаця сред ромското население в община Пещера.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом