Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница2/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. ВъведениеПромяната на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му в началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Промените в основните документи, определящи държавната социална политика, имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. В тази връзка, на основание чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се пристъпи към изготвяне на настоящия доклад, който има за цел да представи цялостен анализ на ситуацията на териорията на община Пещера и постави основата на планирането на социалните услуги на общинско и регионално ниво за период 2011 – 2015 г.

При изготвяне на анализа, териториалният екип и заинтересованите страни се съобразиха със следните основни източници на информация, които определят националната, регионалната и местната политика в областта на развитие на социалните услуги:

 1. Общински план за развитие на Община Пещера 2007 – 2013 година;

 2. Стратегия за децентрализация и програма за изпълнение на стратегията за децентрализация;

 3. Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.;

 4. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”;

 5. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015;

 6. Национална стратегия за детето 2008–2018 г.;

 7. Национална програма за закрила на детето за 2010 година;

 8. Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006–2020 г.;

 9. Конвенция на ООН за правата на детето и Закона на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване на детското здраве, както и включването на децата със специални образователни потребности в интегрирана училищна среда;

 10. Стратегически документи на община Пещера.


Отчетени са приоритетите на Правителството в областта на социалната политика в частта – социални услуги, а именно:

 • Промяна на философията на предоставянето им чрез интегриран подход от прилагане на пасивни и активни политики, насочени към най-уязвимите групи: хора с увреждания, самотни родители, възрастни и деца, застрашени от попадане в институции;

 • Преминаване към алтернативни форми на социални услуги, предоставяни в общността, съобразени с потребностите на хората в съответната община и процеса на деинституционализация.

Анализът се изготви от назначения със Заповед на Кмета на Община Пещера №327/26.05.2010 г. и актуализиран със Заповед на Кмета на Община Пещера №529/12.07.2010 г. териториален екип за Община Пещера за управление на процеса на анализ и планиране в състав:

Али Ахмедов Чешмеджиев – Директор на дирекция „Социални дейности, етнически и демографски въпроси” – координатор и

Членове:

 1. Ангел Веселинов Смилянов – Общински съветник;

 2. Георги Иванов Козарев – Общински съветник;

 3. Николай Гълъбов Гълъбов – Директор на дирекция “Социално подпомагане” – Пещера;

 4. Галина Перкова Стоянова – Началник отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане” – Пещера;

 5. Мария Йорданова Чешмеджиева – Представител на фондация “ФОНД за превенция на престъпността – ИГА”.

2. Методология

2.1. Цели и обхват на проучването


Проучването следва няколко основни цели:

 • Да представи пълна и реалистична информация за състоянието на предлаганите социални услуги в общината;

Оценката на средата има за цел да определи тенденциите и изясни потребностите на различните целеви групи от услуги – да се оценят потребностите от социални услуги по отношение на целевите групи и видове социални услуги, които общината има; какъв е капацитетът им и какво е качеството на предоставянето им; работят ли в мрежа услугите и взаимодействат ли с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други; какви са възможностите за финансиране; достъпа до услуги и какво участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги, както и други важни за развитието на социалните услуги фактори;

 • Да се оценят ресурсите за задоволяване на установените потребности;

 • Да определи задачите и насочи усилията на местната власт и местната общност към положителни промени в подобряване на качеството и развитието на социални услуги и качеството на живот на населението.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом