Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница12/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

7.2. Изводи за наличните социални услуги


Общи изводи за състоянието на социалните услуги в Oбщина Пещера по отношение на:

 • Териториално разпределение в общината – картата на услугите в общината показва неравномерното им разпределение. От проведените срещи се налага мнението да се търсят възможности за предоставяне на услугите Домашен социален патронаж, Социален асистент, Домашен помощник и Дневен център и в останалите населени места от общината.

 • Съотношение между услугите в общността и специализирани институции - По отношение на видовете услуги в община Пещера делът на социалните услуги, предоставяни в общността е 100%. Няма разкрити специализирани институции;

 • Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа – По – голям е делът на услугите, предоставяни в семейна среда /Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник/, резидентен тип услуга е Кризисния център. И двата вида услуги са крайно нeдостатъчни;

 • Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване – общината има създадени такива услуги в недостатъчен капацитет и непокриващи всички рискове;

 • Характеристика на спектъра – В община Пещера няма разкрити всички видове социални услуги предвидени в чл.36 от ППЗСП. Необходимо е разкриване на нови социални услуги в общността във всички населении места от общината с капацитет в зависимост от броя на нуждаещите се лица;

 • Достъпност на услугите – Капацитетът на съществуващите е достатъчен, но отдалечеността пречи на ползването на предлаганите услуги от лицата, живеещи в населените места, извън общинския център. Поради тези причини, голяма част от тях остават необхванати от мрежата на вече съществуващите социални услуги.

 • Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици – Кризисният център за лица и деца, пострадали от насилие, който се управлява от външен доставчик приема потребители не само от общината, а от цялата страна.

 • Според спецификата на община Пещера са налагат следните изводи за услугите по отношение на основните рискови групи – Анализът на ситуацията показва, че предлаганите социални услуги не обхващат всички рискови групи. Липсват услуги за: лица и /или семейства в неравностойно положение, наркозависими, уязвими етнически малцинства.Общи изводи за услугите за деца

 • Степен на развитие на услугите в общността, превенция – В община Пещера няма услуги в общността, работещи по превенция.

 • Оценка на покритието на целевите групи от наличните услуги – съотношение между отделните населени места в общината – В община Пещера липсват услуги за деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца необхванати от образователната система и отпаднали от училище. Дневният център за лица и деца, пострадали от насилие осигурява услуги за деца от община Пещера, но поради невъзможността от ежедневно придвижване от населените места извън общинския център, ползвателите на услугата са от град Пещера. Кризисният център приема деца от всички региони на България.

 • Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните потребности- Наличните услуги за деца в община Пещера предоставят висококачествени услуги на потребителите. Необходимо е разкриване на социални услуги в общността за деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца необхванати от образователната система и отпаднали от училище.

 • Идентифицирани дефицити / липси на услуги

Направеният анализ показа необходимостта от разкриване на следните социални услуги:


1. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и семейства в риск– капацитет 50 деца и лица.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и семейства ще се предоставят социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Целевата група ще включва деца с емоционално-поведенчески проблеми; деца, необхванати от образователната система и отпаднали от училище /главно деца от ромски произход/; деца с девиантно поведие, обект на училищните комисии – ДПС, ОЗД, МКБППМН; деца в риск от извършване на противообществена проява; лица и /или семейства в неравностойно положение; лица освободени от местата за лишаване от свобода; наркозависими; лица от уязвими етнически малцинства.

Обхватът на услугата включва:

 • Времетраене на услугата за срок до 3 месеца;

 • Консултиране и информиране – социално, правно, психологическо, педагогическо, здравно, образователно;

 • Посредничество – фамилно, социално, трудово;

 • Изработване и включване в специализирани програми;

 • Капацитет – месечно услугата ще получават 50 деца и лица.


Изводи за услугите за възрастни и стари хора:

1. Необходимост от услуги за лица и /или семейства в неравностойно положение; лица освободени от местата за лишаване от свобода; наркозависими; лица от уязвими етнически малцинства.

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и семейства в риск;

2. Разширяване услугите домашен помощник, личен и социален асистент.

3. Необходимост от дневни центрове в останалите населени места от общината.

4. Необходимост от обществени трапезарии.

Изводи за услугите за хора с увреждания. Необходимо е създаване и развитие на нови социални услуги в общността на местно ниво, насочени към хората с увреждания, които ще доведат до:

 1. Намаляване броя на лицата с увреждания в институциите;

 2. Увеличаване броя на лицата, ползващи алтернативни услуги;

 3. Увеличаване броя на лицата с увреждания, ползващи услуги в дневни центрове;

 4. Повишаване информираността на обществото по проблемите на хората с увреждания;

 5. Увеличаване броя на адаптираните за нуждите на хората с увреждания общински обекти.

Необходимо е разкриване на Център за настаняване семеен тип за възрастни хора с умственна изостаналост с капацитет 12 лица, който да обслужва общините Пещера и Брацигово.


Изводи по отношение на социалното включване на рискови етнически групи:

По отношение на жилищна политика и инфраструктура:

• Подобряване на жилищните условия в етнически обособените квартали на Община Пещера;

• Благоустрояване на кварталите компактно населени с етнически малцинства;

• Регулиране на териториите и подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура;

• Изграждане на социални жилища и разширяване на жилищния фонд за социални нужди;

• Създаване на условия за узаконяване на жилищни сгради на база минимални стандарти;

В областта на образованието

• Повишаване качество на образователните услуги;

• Обхващане (100%) на децата в училище и работа срещу отпадане и повтаряне на класа;

• Повишаване ангажираността в учебния процес на учениците от уязвимите етнически общности чрез включването им в курсове и извънкласни дейности;

• Мотивиране на родителите и децата към образованието като ценност;

• Ускоряване процеса на десегрегация на обособените училища;

• Разработване и подкрепа на образователни проекти, насочени към деца от етническите малцинства;

По отношение на социална политика и заетост:

• Повишаване на пригодността за заетост на неграмотни и с ниска грамотност безработни лица;

• Повишаване на конкурентноспособността на малцинствата на пазара на труда;

• Насърчаване на предприемачеството сред етническите общности.

В областта на здравеопазването:

•Увеличаване броя на здравно-осигурените лица, чрез повишаване здравната информираност и подобряване на здравната култура;

• Оптимизиране на профилактичните програми и имунопрофилактика;

• Програми за майчино, детско здравеопазване и семейно планиране;

• Профилактика на социално значими заболявания като сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, онкологични и други;

• Намаляване разпространението на туберкулоза, СПИН и др. полово-преносими заболявания в етническите квартали;

• Повишаване здравната информираност и здравната култура на населението в етническите квартали и училищата;

• Намаляване броя на зависимите от наркотични вещества, психоактивни вещества, алкохол и други зависимости;

• Проследяване на здравния статус на уязвимите етнически малцинства.

В областта култура:

• Съхраняване, развитие и утвърждаване на културата на различните етноси;

• Програми за междукултурно сътрудничество и обмен - съвместно честване на празници, свързани с етно-културния календар на етносите в гр. Пещера.

По отношение на човешки права и обществена сигурност:

• Подобряване на прилагането на анти-дискриминационното законодателство на местно ниво.

7.3. Препоръки


Общи препоръки към развитието на социалните услуги в Община Пещера:

 • Услугите на територията на Община Пещера следва да се развивит в съответствие с държавната, регионалната и местната политика чрез планиране, което да отговори на потребностите на хората от общността и региона. Процесът на регионално планиране да доведе до „изнасяне” на услуги от града в населените места, от които са съответните бенефициенти;

 • Да се увеличат и преразгледат според тежестта на услугите стандартите за издръжка, а когато дадена община дофинансира със собствени средства социални услуги /делегирани държавни дейности/, в които има настанени от други общини лица, съответните общини да и заплащат разходите, пропорционално за едно настанено лице и в съответствие с броя настанени техни жители;

 • Да продължи процесът на възлагане на социални услуги на лицензирани доставчици;

 • Социалните услуги на територията на община Пещера да работят в мрежа.Конкретни препоръки за развитието на услугите:

За деца и семейства с деца в риск

Добрата грижа за децата е с най-голяма значимост за развитието им като пълноценни за себе си и за обществото личности. В тази връзка, усилията на Община Пещера продължават да са насочени активно в посока на утвърждаване ролята на българското семейство в няколко основни сфери:

  • Изграждане на мобилни мултидисциплинарни екипи за оказване на подкрепа при различни случаи;

  • Подкрепа на родителите в отглеждане и възпитание на децата;

  • Развитие на приемната грижа и осиновяването като алтернатива на биологичните семейства;

  • Развитие на социални услуги за деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца необхванати от образователната система и отпаднали от училище;

  • Приемственост на услугите през целия период от живота на детето.В областта на образовението се изискват последователни действия за:

 • Подкрепа на ефективността на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда;

 • Повишаване броя на приетите деца със специални образователни потребности в детските градини;

 • Повишаване броя на включените ромски деца в образователната система – десегрегация;

 • Подобряване работата на педагогическите съветници;

 • Обучение и консултации за учители по проблемите на децата в училище.


За пълнолетни лица и хора с увреждания:

  • Създаване на нови работни места за хората в бедност и регулиран трудов пазар– развитие на социална икономика с осигуряване на заетост на хора с увреждания и хора с ниска квалификация; деферинциран подход, който да отчита спецификата на различните рискови групи и да предлага обучения за квалификация и преквалификация;

  • Изграждане на социални жилища, политика за съхранение на жилищния фонд на бедните чрез възможностите на програмите за енергийна ефективност и др.;

  • Наличието на значителен брой социално подпомагани лица, предимно малцинствени групи, самотни възрастни с ниски доходи, обуславя необходимостта от разкриване на нови социални услуги с въвеждане на облекчения за тези категории лица;

  • Ускоряване на процеса на изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;

  • Осигуряването на комплексна рехабилитация на хората с увреждания е задължително условие за пълноценното им включване в живота на обществото. Рехабилитацията на хората с увреждания е цялостен процес и трябва да се създават програми и структури, които да осигуряват последователното провеждане на стъпките от този процес, а именно – медицинска, професионална и социална рехабилитация;

  • Развитие на мобилни медико-социални услуги, подкрепящи хората с дефицити в ежедневието им;

  • Изграждане на иновационни услуги, използващи съвременна комуникационна и компютърна техника.За стари хора:

  • Да продължи предлагането и разкриването на нови социални услуги, компенсиращи ниските доходи – домашен социален патронаж, социални трапезарии, както и предоставяне на комплекс от услуги за подържане на социални контакти за самотноживеещи и участието им културни мероприятия;

8. Приложения


1. Таблица за статистическа информация – В1;

2. Данни за профила на Община Пещера – В2;

3. Карта информация за персонала в общинската администрация – В3;

4. Карта информация – персонал ДСП – В4;

5. Карта описание на социалните услуги – В5 – 7 броя.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом