Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
ИмеПроект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
страница1/5
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.61 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Proekt_Naredba_431_2_16__01_08_2008.doc
  1   2   3   4   5

Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.НАРЕДБА № …. от….. г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския фонд за развитие на земеделието и селските райони.


(2) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. Подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони;

2. Подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;

3. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;

4. Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.


Чл. 2. Мярката се прилага до края на 2009 г. в селските райони на страната, определени в Приложение № 1.


ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Раздел І

Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансовата помощ се предоставя за осъществяване на следните дейности:

1. Проучвания в селските територии (териториални, социално-икономически анализи, и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни.

2. Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;

3. Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;

4. Учебни посещения за ключови представители на потенциалните Местни инициативни групи /МИГ/ или за МИГ с опит от другите страни-членки, за да се придобие практически знания за това как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;

5. Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;

6. Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по ЛИДЕР, и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;

7. Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвения проект на стратегия за местно развитие;

8. Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ и покани за избор на местни инициативни групи, провеждани от Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/.


(2) Финансова помощ не се предоставя за дейности, извършени преди началната и след крайната дата на проекта, определени в договора за предоставяне на финансовата помощ.

Раздел ІІ

Финансови условия


Чл. 4. Финансовата помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи, свързани с дейностите, посочени в чл. 3, ал. 1.


Чл. 5. (1) Минималният размер на предоставяната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 10 000 Евро, а максималния е левовата равностойност на 100 000 Евро.


(2) Един кандидат може да бъде подпомаган в рамките на един или няколко проекта, одобрени по реда на тази наредба до максималната обща стойност на финансовата помощ левовата равностойност на 100 000 евро, за една и съща територия.


(3) За подпомагане на нов проект по реда на тази наредба се кандидатства след изпълнение и отчитане на предходния проект.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ се изплаща на части за възстановяване на направени допустими разходи, съгласно одобрения бюджет на проекта и в размерите и сроковете, посочени в договора за подпомагане.


(2) Финансовата помощ се изплаща най-малко на две и най-много на четири части, като последното плащане е окончателно и се извършва след приключването на проекта.


(3) Датата на първото искане за плащане, не може да бъде по-рано от 1 месец след началната дата на проект.


(4) Общият размер на отделните плащания преди окончателното не може да надхвърля 80 % от стойността на допустимите разходи по проекта.


(5) Размерът на всяко отделно плащане не може да бъде по-малък от 10 % от стойността на допустимите разходи по проекта.


Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите


Чл. 7. (1) За подпомагане по тази наредба, могат да кандидатстват:

 1. общини от селските райони, съгласно Приложение 1;

 2. юридически лица с нестопанска цел;

 3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е свързан с дейностите по чл. 3, ал.1.


(2) Кандидатът и неговите партньори трябва да имат адрес на управление и да осъществяват дейността си на територията на селския район, в който ще се развива подпомагания проект.


(3) Когато кандидатът е лице по на ал. 1, т. 2 и 3 трябва да отговаря на следните условия:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държава.


(4) Кандидатът и/или неговите партньори трябва да имат предишен опит (поне един проект за последните три години) в проекти осъществявани, чрез партньорство.


Раздел ІV

Изисквания към проекта


Чл. 8. (1) Проектите се осъществяват като публично-частни партньорства на поне трима партньори, като единият от тях кандидатства и получава финансовата помощ.

(2) Публично-частното партньорство по ал. 1 трябва да включва най-малко представители на общината, стопанския и нестопанския сектор от съответната територия за създаване на МИГ.

(3) Партньорите подписват декларация за партньорство по образец, съгласно Приложение 2, за периода на изпълнение на проекта.

(4) За една територия може да се подпомага само едно партньорство, подкрепено от съответната община с решение на общинския съвет. В решението се определя:

1. партньорите по проекта,

2. кандидата за финансово подпомагане по проекта,

3. лицето което представлява общината по проекта и подписва декларацията за партньорство.

(5) Проектите трябва да се осъществяват на определена територия в селските райони с минимум 10 000 и максимум 100 000 души население.

(6) Проектите се изпълняват в рамките на период не по-кратък от 10 месеца и не по-дълъг от 20 месеца. Крайният срок за осъществяването им е до края на 2011 година.


Чл. 9. Един проект трябва задължително да включва май-малко пет от дейностите по чл. 3, ал.1.


Чл. 10. Подпомагат се проекти получили най-малко 50 точки по критериите за оценка, съгласно Приложение № 3.


Чл. 11. (1) За изпълнение на дейности по чл. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 8 ползвателят на финансовата помощ е задължен да наеме външни експерти за оказване на методическа помощ от Списък, обявен от Управляващия орган (УО) на ПРСР на електронната страница на МЗП.


(2) Наетите експерти за даден проект трябва да бъдат поне двама и да покриват и четирите експертни области:

1. модератори на процеса за въвличане на местните общности в дейности по създаване на местна инициативна група, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие;

2. експерти за разработване на стратегия за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и финален вариант на стратегията;

3. експерти по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ;

4. експерти по подготовка и провеждане на обучения към различни целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.


Чл. 12. (1) Кандидатите за включване в групите от експерти могат да бъдат само физически лица, отговарящи на изискванията посочените в Приложение № 4 .


(2) Кандидатури, подадени от служители в публичната администрация на национално, регионално или общинско ниво, няма да бъдат разглеждани.

Чл. 13. (1) За набирането на кандидатите се публикува обява в национални медии и на електронната страница на МЗП, която съдържа изискванията към експертите, сроковете и начина на подаване на документите за участие в процедурата по подбор на експертите.


(2) Приемането на документи за кандидатстване за участие в процедурата по подбор на външни експерти се извършва до месец септември 2009 г.


(3) Кандидатите подават Формуляр за кандидатстване, заедно с посочените в него декларации и приложения, съгласно образец по Приложение № 5 на хартиен носител и в електронно копие на CD в деловодството на МЗП или по пощата на адреса на МЗП.

(4) Едно лице може да кандидатства за включване в повече от една експертна група, като за всяка група класирането е отделно.


Чл. 14. (1) Процедурата по подбор на експертите се провежда на два етапа:

1. Подбор по документи,

2. Тест след провеждане на задължителното обучение.


(2) Подборът по документи се извършва от експерти от Управляващ орган на ПРСР при МЗП и от външни консултанти.


(3) Всички експерти одобрени по ал.1, т.1 се задължават да преминат обучение по ПРСР и ЛИДЕР подхода, организирано от МЗП.


(4) След приключване на обучението се провежда тест, за оценка на кандидатите. За успешно издържалите теста се считат кандидатите набрали поне 70 % от общия брой точки.


(5) Успешно издържалите теста се включват в списъка на групите експерти, който се публикува на електронната страница на МЗП.


Чл. 15. (1) Експертите, включени в Списъка, се задължават да предоставят услуги на получателите на финансовата помощ по тази наредба.


 1. При отказ за участие в проект, най-малко два пъти през периода до края на 2009г. от страна на даден експерт, кандидатите за получаване на финансовата помощ писмено трябва да уведомят УО.
 1. При проверка от страна на УО и потвърждение на необосновани и не аргументирани откази за участие в повече от два проекта, експертите се заличават от списъка на МЗП.


Чл. 16. (1) В случай, че кандидатите за получаване на финансовата помощ посочат външни експерти, които не са включени в списъка на МЗП, същите трябва да отговарят на изискванията по чл. 12, ал. 1 и да представят формуляра по чл. 13, ал. 3 като приложение към заявлението за кандидатстване на предоставяне на финансова помощ.


(2) Ако предложените външни експерти отговарят на изискванията, те преминават задължителния курс на обучение и оценка. Успешно издържалите теста, се включват в Списъка от експерти.


(3) Включването на посочените от кандидата експерти в списъка е условие за подписване на Договора за предоставяне на финансовата помощ с кандидата по проекта.


Раздел V

Допустими разходи


Чл. 17. Допустимите разходи за осъществяването на проектите са:

 1. разходи за заплащане на персонала, назначен за осъществяване на проекта;

 2. разходи за наемане на външни експерти за извършване на предвидените дейности по проекта;

 3. разходи за покупка на ново офис оборудване и офис техника в размер до 10% от бюджета по проекта;

 4. разходи за външни услуги необходими за оперативното функциониране на офиса;

 5. разходи за офис консумативи и канцеларски материали, копиране;

 6. разходи за софтуер, свързан с осъществяваната дейност;

 7. разходи за преводачески услуги;

 8. разходи за външни изпълнители за извършване на проучвания и оценки, събиране на информация, подготовка и провеждане на информационни кампании, подготовка и разпространение на информационни материали, подготовка и провеждане на семинари и обучения, създаване и поддържане на електронна страница;

 9. организационни разходи за провеждане на семинари и обучения, работни и партньорски срещи, наем зали и оборудване;

 10. транспортни разходи в страната и чужбина, предвидени в бюджета и изчислени, съгласно Наредба за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;

 11. разходи за нощувки и дневни, предвидени в бюджета и изчислени, съгласно Наредба за командировките в страната (обн. ДВ бр. 11 от 10.02.1987)и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина (обн. ДВ бр. 50 от 11.06.2004);

 12. такси за участия в изложения, конференции, срещи, обучения;

 13. държавни и нотариални такси за регистриране на местната инициативна група;

 14. правни услуги, които се отнасят до регистриране на местната инициативна група и до сключването и изпълнението на договори във връзка с осъществяваната дейност;


Чл. 18 . Не са допустими следните разходи:

 1. разходи за дължими лихви;

 2. разходи за лизинг;

 3. разходи за закупуване на недвижими имоти;

 4. разходи за закупуване на оборудване втора употреба;

 5. разходи за закупуване на моторни превозни средства;

 6. мита, акцизи, такси;

 7. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност.


ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 19. Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление за подпомагане по образец и прилагат документите посочени в Приложение 6, до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието и продоволствието, дирекция “Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”.


Чл. 20. Документите по чл. 19 се подават след покана, публикувана в поне един национален всекидневник и на електронната страницата на МЗП три пъти годишно до края на 2009 г.


Чл. 21. (1) Пакетът от документи се подава в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или лично.


(2) Заявлението за подпомагане и всички приложения към него се представят в оригинал, две копия на хартия, заверени от кандидата и едно електронно копие на диск /CD/.


(3) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Граждански процесуален кодекс, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 22. (1) В двумесечен срок от получаване на заявлението, УО преглежда и оценява проектите и прави предложение до Министъра на земеделието и продоволствието или упълномощено от него лице за вземане на решение за одобряване или отхвърляне на проекта.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече, в случаите по чл. 16.


Чл. 23. (1) Заявленията и приложените документи се преглеждат за съответствие с изискванията за административно съответствие и за допустимост на дейностите, кандидатите и/или партньорите и разходите.


(2) Ако се установи липса, непълнота или неточност на представените документи, включително копията, УО уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на редовни документи.


(3) В случаите когато кандидатът е предложил външни експерти извън предложения списък на МЗП и те не отговарят на изискванията по чл. 12, УО уведомява писмено кандидата, който в срок по ал. 2 може да отстрани несъответствието като предложи други експерти.


(4) Срокът по чл. 22 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.


(5) Когато кандидатът не отстрани установените пропуски в сроковете по ал. 2 и ал. 3, както и при несъответствие с изискванията за допустимост на кандидатите и/или партньорите, УО прави предложение за отхвърляне на проекта.


Чл. 24. (1) Проектните предложения се оценяват, съгласно критериите по Приложение № 3. Оценката се извършва от комисия, одобрена със заповед на Министъра на земеделието и продоволствието. В състава на комисията се включват експерти на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието и продоволствието, Разплащателната агенция и външни експерти.


(2)Външните експерти трябва да притежават професионални познания и опит, свързани с определените критерии за избор на проекти.


Чл. 25. (1) Кандидатите се уведомяват писмено за решението на Министъра на земеделието и продоволствието или на упълномощеното от него лице.


(2) Кандидат, чийто проект е отхвърлен, има право да кандидатства отново за подпомагане на същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 26. (1) След вземане на решение за одобряване на проекта се сключва Договор предоставяне на финансовата помощ между МЗП - УО, Разплащателната агенция и кандидата в срок от 15 работни дни от датата на уведомяването му.


(2) Ако в срока по ал. 1 кандидатът не се яви за сключване на договор, той губи право на подпомагане по одобрения проект и може да кандидатства отново за подпомагане по реда на тази наредба.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 27. (1) Преди подаване на заявка за плащане получателя на финансовата помощ е длъжен да представи искане за одобрение на разходите и доклад по образец за изпълнение на дейностите пред УО, като броя и размера на плащанията са описани в договора за финансова помощ.


(2) Докладите трябва да съдържат пълна информация за всички дейности по проекта, които са били изпълнени в периода, за който се иска възстановяване на разходите и да са придружени с документи доказващи реалното им извършване.


(3) УО преглежда и одобрява доклада за изпълнение на дейностите в съответствие с условията на договора за финансиране.


(4) В срок от 30 работни дни от получаване на доклада, УО извършва проверка и одобрява изцяло или частично направената искане за одобрение на разходи, за което издава на получателя уведомително писмо в два оригинални екземпляра.


(5) При установяване на непълноти и неточности в представения доклад и приложените документи, Управляващият орган може да изиска от получателя допълнителна информация и/или представяне на допълнителни документи, които следва да бъде представени в срок до 14 работни от датата на уведомяването.


(6) Срокът по aл. 4 спира да тече през времето за предоставяне на допълнителна информация и/или документи.


(7) Когато има неодобрение разходи от УО, получателя няма право да подаде друго искане за одобрение на същия разхода.


Чл. 28. (1) В срок от 10 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо чл. 27, ал. 4, получателя е длъжен да изготви и подава Заявка за плащане в ЦУ на РА (по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ-РА).


(2) Всяка заявка следва да е придружена от документите по Приложение 8 и други документи по преценка на РА и копие от становището на УО за одобрените разходи.

(3) Документите по ал. 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от получателя на финансовата помощ. В случай на представяне на заверени от получателя копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА.


(4) Заявката за плащане се подава лично от получателя или упълномощено от него лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно.

(5) РА извършва преглед на документите в присъствието на представителя на получателя.


(6) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 3, РА връща документите на получателя, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.


(7) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 6 получателя има право в рамките на срока по ал. 1, отново да подаде заявка за плащане.

(8) След приемане на документите за плащане, на заявката за плащане се дава уникален идентификационен номер.


Чл. 29. (1) В срок от 30 работни дни от подаване на заявката за плащане, РА:

1. Проверява представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. Одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;

3. Изплаща одобрената финансова помощ;

4.Изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до получателя и УО.


(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти, централно управление на ДФЗ-РА уведомява писмено получателя, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.


(3) Срокът по ал. 1 спира да тече за времето на отстраняване на нередовностите, несъответствията и непълнотите по реда на ал. 2.


(4) В случай на частичен или пълен отказ за плащане, РА уведомява УО и разглежда съвместно с него в 14-дневен срок обстоятелствата за отказа. Взетото от УО и РА съвместно решение, е окончателно.


ГЛАВА ПЕТА

УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА


Чл. 30. (1) Ползвателят е длъжен незабавно да уведомява МЗП за всяко обстоятелство, което би могло да възпрепятства или забави осъществяването на дейностите по проекта.

(2) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на периода за осъществяване на дейностите не по-късно от един месец преди определената крайна дата на проекта, ако проектът е с продължителност по-малка от максималната определена в чл.8, ал 6. Искането трябва да бъде документално обосновано.


Чл. 31. (1) Ползвателят е длъжен да води отделно счетоводство, или съответен счетоводен шифър за всички транзакции, свързани с дейностите по проекта.

(2) Получателя е длъжен да съхранява всички документи, свързани с дейността, в продължение на 5 години след датата на сключване на договора.


Чл. 32. Получателят на помощта е длъжен:

1. да използва придобитите при изпълнение на одобрения проект активи по предназначение и след завършване на проекта да ги предаде на МИГ, която е създадена в резултат на дейностите по проекта или на общината по седалище, ако МИГ не е създадена;

2. да не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите при изпълнение на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност или по друг начин;

3. да застрахова активите, закупени със средства по проекта в полза на РА за срока на проекта срещу застрахователните рискове, посочени Договора за предоставяне на безвъзмездната помощ.


Чл. 33. (1) Получателят на помощта е длъжен да предоставя на МЗП и РА всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.


(2) Получателя на помощта е длъжен да предоставя достъп до документи и да съдейства за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на РА, Министерство на земеделието и продоволствието, Българската сметна палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор в срок до 5 години след датата на сключване на договора.


(3) Ако Министерството на земеделието и продоволствието или Европейската комисията направи междинно оценяване, оценяване с обратна сила или изпрати комисия по наблюдение, получателя на помощта поема задължението да осигури на нея и/или на упълномощените от нея лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и да им предостави правата на достъп, описани в ал. 2.


(4) Длъжностните лица на РА, МЗП и представителите на Европейската комисията са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


ГЛАВА ШЕСТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 34. С цел осигуряване на публичност и прозрачност, поне веднъж на три месеца одобрените проекти се публикува на електронната страницата на МЗП и съдържа следната информация за всеки проект:

1. наименование на кандидата и неговите партньори;

2. вид на подпомаганите дейности.

3. територия за осъществяване на проекта.

4. размера на одобрената финансова помощ по проекта.


Чл. 35. (1) Ползвателят на финансовата помощ се задължава да поставя на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, когато е одобрен за подпомагане на проекта на мястото/та, където се извършва инвестицията.

(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони” и логото на ЛИДЕР (Приложение № 9).

(3) Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25 % от табелата.

(4) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно Приложение № 10.

(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно Приложение № VІ към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 година определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тази наредба:


1. “МИГ” е публично-частно партньоство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и осъществи стратегия за местно на развитие на определена територия и одобрен от МЗП.


2. “Мярка” е поредица от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.


3. “Получател” е лице, с което е сключен договор за предоставяне на финансова помощ по реда на тази наредба


4. “Партньорството” е връзката между две или повече организации, включващо взаимоотношения и реализирането на съвместни отговорности при изпълнението на дейностите по проекта и е изразено в декларация за сътрудничество.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание ….………………………………..


ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение 1 към чл. 2 „Списък на селските райони в страната”;

Приложение 2 към чл. 8, ал. 3 „Декларация за партньорство”

Приложение 3 към чл. 10 „Критерии за оценка на предлаганите проекти”

Приложение 4 към чл.12, ал. 1 „Изисквания към външните експерти”

Приложение 5 към чл. 13, ал. 3 „Формуляр за кандидатстване на външните експерти

Приложение 6 към чл. 19 „Списък на документите за кандидатстване”

Приложение 7 към чл. 19 „Образец на Заявление за подпомагане”

Приложение 8 към чл. 28, ал. 2 „Списък на документите за плащане”

Приложение 9 към чл. 35, ал. 2 „Логото на ЛИДЕР”

Приложение 10 към чл. 35, ал. 5 „Знамето на Европейския съюз”


Приложение № 1

Към чл. 2

Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България

Област

Общини

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, ТунджаПриложение 2 към

чл. 8, ал. 3
  1   2   3   4   5

Свързани:

Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Проект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г iconОбщински съвет елена
Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом