Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер24.13 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/r188.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е

188

от 24 октомври 2012 година, взето с Протокол №14


ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда, сглобяема метална конструкция, с идентификатор 55155.502.1744.1, застроена върху 140.00 /сто и четиридесет цяло/ кв. м. в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1744, съставляващ УПИ V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 18, с предназначение – за здравна дейност.


Във връзка с постъпило искане с вх. 18-00-3083/25.09.2012 г. от д-р Славчо Цветанов Тодоров, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Батак” № 6, ет. 2, в качеството му на управител на „ДОВЕРИЕ ГППМП” ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Батак” № 6, ет. 2 и с цел пълноценното и своевременно задоволяване на здравните нужди на населението и увеличаване на собствените приходи на общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


1. Отдава под наем на „ДОВЕРИЕ ГППМП” ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Батак” № 6, ет. 2, представлявано от управителя Славчо Цветанов Тодоров, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Батак” № 6, ет. 2, имот – частна общинска собственост представляващ едноетажна сграда, сглобяема метална конструкция, с идентификатор 55155.502.1744.1, застроена върху 140.00 /сто и четиридесет цяло/ кв. м. в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1744, съставляващ УПИ V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 18, с предназначение – за здравна дейност, актуван с Акт за частна общинска собственост № 837/14.01.2004 г., с предназначение – за здравна дейност и месечен наем 336,00 лв. /триста тридесет и шест лева/ без включен ДДС за срок от 5 /пет/ години.

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем с „ДОВЕРИЕ ГППМП” ООД, ЕИК 112604109, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Батак” № 6, ет. 2, представлявано от управителя Славчо Цветанов Тодоров, ЕГН 6412313429, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Батак” № 6, ет. 2, за описания в т. 1 имот - частна общинска собственост.

3. В договора да залегнат и клаузи, които да са в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 2 от ЗОС и чл. 15 от ЗОС.Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом