Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
ИмеОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
страница1/23
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.54 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Ob_plan 2007-2013.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 г.
Добрич, 2005 г.


СЪДЪРЖАНИЕ ………………………………………………………………………………… 02


 1. УВОД ………………………………………………………………………………………….. 04

  1. Контекст на Общинския план за развитие……………………………………………… 04

  2. Процес на подготовка на Общинския план за развитие……………………………….. 05

  3. Резюме на Общинския план за развитие ……………………………………………….. 06 1. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ……………………………………………………………………………………… 08

  1. Оценка на природните дадености, като потенциал за развитие ……………………… 08

   1. Основни географски характеристики

   2. Релеф и климат

   3. Почви и почвени процеси

   4. Геоложка характеристика

   5. Водни ресурси

   6. Горски ресурси

   7. Историческо и културно наследство

  2. Икономическо развитие ………………………………………………………………… 13

   1. Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката на Общината ………………... 13

   2. Качествени характеристики на общинската икономика ………………………………………….. 16

    1. Развитие на първичния сектор на икономиката

    2. Развитие на вторичния сектор на икономиката

    3. Развитие на третичния сектор на икономиката

   3. Общински бюджет …………………………………………………………………………………... 24

   4. Инвестиционна активност …………………………………………………………………………... 26

   5. Оценка на макроикономическата структура ………………………………………………………. 26

   6. Фактори стимулиращи икономическото развитие в град Добрич ……………………………….. 27

   7. Фактори забавящи икономическото развитие в град Добрич ……………………………………. 27

  3. Човешки ресурси ………………………………………………………………………… 28

   1. Население ……………………………………………………………………………………………. 28

    1. Демографска характеристика на град Добрич

    2. Динамика на населението на град Добрич

    3. Структура на населението

    4. Благосъстояние на населението

   2. Заетост ………………………………………………………………………………………………... 33

   3. Безработица ………………………………………………………………………………………….. 35

   4. Здравеопазване ………………………………………………………………………………………. 39

   5. Образование ………………………………………………………………………………………….. 41

   6. Култура ………………………………………………………………………………………………. 44

    1. Художествена култура

    2. Младежки дом

   7. Спорт …………………………………………………………………………………………………. 47

    1. Развитие на спорта в град Добрич

    2. Състояние на спортните бази в град Добрич

    3. Спорт в училище

   8. Социални дейности ………………………………………………………………………………….. 49

   9. Градска сигурност и превенция …………………………………………………………………….. 50

    1. Състояние, структура, тенденции на престъпността на територията на Община град Добрич

    2. Състояние, структура, тенденции на престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на територията на Община град Добрич

    3. Кадрово осигуряване

    4. Общински съвет по наркотични вещества - град Добрич

   10. Основни изводи и анализ на човешките ресурси ………………………………………………… 53

  4. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда ………………………… 53

2.4.1. Урбанизация …………………………………………………………………………………………... 53

2.4.2. Водоснабдяване ……………………………………………………………………………………….. 54

2.4.3. Канализационни мрежи и пречиствателна станция ………………………………………………... 55

2.4.4. Улично осветление …………………………………………………………………………………… 57

2.4.5. Газификация …………………………………………………………………………………………... 57

2.4.6. Улична мрежа и пътни съоръжения …………………………………………………………………. 58

2.4.7. Транспорт и съобщения ……………………………………………………………………………… 61

2.4.7.1. Транспортен достъп

2.4.7.2. Градска транспортна мрежа

2.4.7.3. Комуникационни мрежи

2.4.8. Околна среда ………………………………………………………………………………………………... 60

2.4.8.1. Качество на атмосферния въздух

2.4.8.2. Води

2.4.8.3. Почви

2.4.8.4. Отпадъци

2.4.8.5. Радиационна обстановка

2.4.8.6. Шум

2.4.8.7. Депа за твърди битови отпадъци

2.4.9. Енергийна ефективност …………………………………………………………………………………… 64

2.4.10. Зелена система …………………………………………………………………………………………… 64


 1. SWOT АНАЛИЗ ……………………………………………………………………………… 66
 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД Добрич …………………………... 68

  1. Визия за развитие на Община град Добрич …………………………………………….. 68

  2. Мисия за развитие на Община град Добрич - стратегически цели …………………… 68

  3. Приоритети за развитие на Община град Добрич ………………………………………69

  4. Съгласуваност и координация на политиките и инструментите за местно развитие ..70

  5. Партньорство за развитие ………………………………………………………………... 72
 1. МЕРКИ И ПОДХОДЯЩИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ ………………………… 74
 1. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ………………………………………… ... 88
 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ……………………………………………………………………………… 93

  1. Системи за управление и контрол ……………………………………………………… 93

  2. Мерки за консултиране на партньорите …………………………………………………94

  3. Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана ………………………… 94

  4. Информация и публичност ……………………………………………………………… 95
 1. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ……………………………………....96
 1. ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………..103

  1. Приложение № 1 - Организационна структура за изпълнение на Общинския план за развитие на град Добрич - 2007-2013 година ………………………………………… 103

  2. Приложение № 2 - Цели на структурните фондове на Европейския съюз ………… 104

  3. Приложение № 3 - Основни цели, направления и приоритети на Стратегията от Лисабон …………………………………………………………………………………..105

  4. Приложение № 4 - Основни цели и приоритети на Националния план за развитие и Секторните стратегии за развитие в периода до 2013 година ………………………..106

  5. Приложение № 5 - Показалец на използваните термини и съкращения …………….1091. УВОД


  1. Контекст на Общинския план за развитие.

Бъдещето на един град зависи преди всичко от волята и решимостта на неговите жители да го запазят и превърнат в привлекателно и удобно място за пълноценен живот.

Добрич е динамично развиващ се град, устремен към постигане на ефективна и конкурентна икономика, основана на познанието и постигане на по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред неговото развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Планът за развитие на Община град Добрич съгласно Закона за регионалното развитие /обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г./ е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на всички страни - граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди, социални групи, млади хора. Общинският план за развитие на град Добрич 2007-2013 г. е естествено продължение на документа "Стратегия и прогнози за развитие на Община град Добрич 2000-2006 г."

Планът представлява отправна точка за насочване усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на град Добрич.

Основните задачи, които поставяме в него са:

 • Дефиниране на стратегическата цел и приоритетите на общинското развитие за периода до 2013 г.;

 • Очертаване на изпълними стратегии за постигане на тези приоритети чрез определяне на основните цели, мерки и интервенции както и за институционалното и финансово осигуряване на плана;

 • Резултатно мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели;

 • Създаване на работещ ефективен "контакт" със сега действащите предприсъединителни финансови инструменти на Европейския съюз /ЕС/ и с последващите структурни фондове на ЕС и привличането им към територията на град Добрич;

 • Мобилизиране на местните и централни ресурси, за привличане на външни инвестиции, за интегрирането на множеството проекти на общинско и регионално ниво. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ - какъвто е Общинският план 2007-2013, по който има обществено съгласие;

 • Създаване на предпоставки за повишаване на гражданската активност и предприемаческата инициатива за динамично развитие на общността и за формиране чувство на единение и съпричастност към развитието на града;

 • Стимулиране възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие;

 • Създаване на условия за реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство;

 • Интегриране на всички заинтересовани страни при изпълнението на мерките, заложени в плана и постигане по този начин на разширена демократизация на управлението и на по-широка основа на стратегическото планиране.
  1. Процес на подготовка на Общинския план за развитие

Основните принципи, които спазвахме в разработването на плана бяха: партньорство, откритост и доброволно участие на всички страни, въвличане на гражданството, надпартийно сътрудничество, съгласуване, допълване, реалистичност, измеримост и специфичност.

Под ръководството на Кмета на Община град Добрич - Детелина Николова се сформира работен екип за подготовка и организиране разработването на плана. Този екип подготви проект за изработването на плана с основни дейности и график за неговото изпълнение.

В процеса на подготовката на плана бяха включени 186 представителя, разпределени в 8 работни групи в сфери на експертност и интереси: от общински съвет, общинска администрация, бизнеса, бизнес и браншови организации, структури на гражданското общество, експерти от държавни учреждения, обществено признати лица.

Основните насоки в плана са: Оценка на природните дадености, като потенциал за развитие; Икономическо развитие - проблеми, процеси, тенденции; Анализ на човешките ресурси - социалния капитал на града; Развитие на градската инфраструктура и опазване на околната среда; Градска сигурност и превенция на престъпността.

С работните групи проведохме:

 • Методически семинар за целите на Европейската и национална регионална политика и методика за изработване на общинските планове за развитие;

 • Семинар за съвместно идентифициране на факторите за анализ на актуалната ситуация по определените сфери и източници на информация;

 • Работна среща за съвместно изработване на SWOT анализ по сферите и постигане на съгласие по визията и приоритетите по развитие на града;

 • Поредица от работни срещи по групи и с обединена работна група от ръководителите на групи за обсъждане и координиране на действията по разработването на плана;

 • Консултиране на първоначалната разработка с външни консултанти;

 • Широко обсъждане на плана с гражданството на Добрич чрез медийни изяви и общоградска конференция.

В процеса на работа на групите бяха осъществени:

 • Проучвания и анализ на наличните планове и стратегии в Община град Добрич;

 • Изследвания и статистически анализи на тенденциите за икономическо и социалното развитие въз основа на информация от Териториално статистическо бюро – Добрич и информация от звената на общинските и държавни структури по сфери на дейност;

 • Изследвания и статистически анализи на бизнес и нестопанските организации в Добрич

 • Свободни интервюта на граждани в града и анкетиране сред бизнес средите;

 • Записи и анализи на изказванията на участниците от работните групи в семинарите;

 • Записи и анализи предложенията по време на срещите на работните групи;

 • Открит форум в интернет страницата на общината - www.dobrich.bg за отзиви и предложения на граждани

 • Събрани мнения и предложения по открит телефон за гражданството и бизнеса;

 • Събрани мнения и предложения на гражданството на дискусионна електронна поща - dobrich@dobrich.bg

Определено може да се твърди, че стратегията за развитието на Добрич е резултат от съвместната дейност и усилия на множество граждани, общински и държавни институции, представители на бизнеса и структури на гражданското общество, които се отнасят отговорно и сериозно към въпросите, свързани с бъдещето на нашия град.


  1. Резюме на Общинския план за развитие

Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитие на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация. Цел на плана е той да бъде практическо средство и методическо ръководство за управление на града от местните власти, гражданите и техните сдружения. В основата на разработката е заложен принципът и изискването за приемственост и последователност в решаването на главните проблеми на град Добрич. Това позволява Планът да запази своята значимост, независимо от неизбежните политически промени в управлението на града.

От позиция на Националната регионална политика Община град Добрич не попада към нито един от разновидностите на районите за целенасочено въздействие. Това са именно средни и малки градове с регионално и микрорегионално значение. Необходимо е на тези градове да се обърне внимание и те да бъдат стимулирани с инструментите на регионалната политика.

Икономиката на града е преодоляла кризата от началото на 90-те години на миналия век и показва растеж. Човешкия ресурс е с високо образование. Висок е процентът на хората в трудоспособна възраст. Има развита мрежа от висши учебни заведения, училища, детски градини, болница и здравни заведения, културни институции, спортни съоръжения, комуникационна и техническа инфраструктура. Така градът е в състояние, независимо от идентифицираните трудности и заплахи във всяка една сфера да приложи стратегия за устойчив и динамичен растеж.

Чрез визията си гражданите на град Добрич са очертали ясна картина на очакваното бъдеще. Постигането на това бъдеще предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в действията и следване на подходящи стратегии. Гражданите, бизнесът, структурите на гражданското общество и медиите като техен коректив определят визията на град Добрич така:

"Добрич - преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно."

За постигането на тази визия Община град Добрич си поставя основната стратегическа цел:

"Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда."

Приоритети на Плана са:

 1. Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства.

 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и за местоживеене.

 3. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

 4. Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението.

 5. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

За всеки един от приоритетите са поставени цели, мерки и дейности за тяхното постигане.

Стратегическата цел на Плана за развитие и неговите приоритети отговарят на приоритетите и целите, формулирани в Областния план за регионално развитие на област с административен център град Добрич и Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.

В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и компетенции на партньорите. Въпреки всичко планът има аспекти на несигурност. Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен секторен /ведомствен/ подход в планирането и управлението. Развитието на града в много сектори зависи от изпълнителни дейности извън рамките на общинската администрация. Това води до слаба координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените приоритети.

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове за развитие.

В работата си сме ползвали следните основни документи:

 • Харта на европейските градове;

 • Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи;

 • Лисабонска стратегия и Стратегията от Гьотеборг;

 • Управленска програма на Правителството на Република България;

 • Предприсъединителна икономическа програма на Р България 2004-2007 г.;

 • България в края на 2006 г. - социално-икономически анализ;

 • Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.;

 • Областен план за регионално развитие на област с административен център град Добрич за периода 2007-2013 г.;

 • Областен план за регионално развитие на област с административен център град Добрич за периода 2000-2006 г.;

 • План "2020";

 • Стратегии и прогнози за развитие на Община град Добрич 2000-2006 г.;

 • Общинска стратегия за борба с наркотиците 2004-2007 г.;

 • Програма за участието на младите хора в живота на Община град Добрич 2002-2006 г.;

 • Програма за енергийна ефективност 2001-2006 г.;

 • Общинска програма за закрила на детето;

 • Програма за развитието на туризма на територията на Община град Добрич;

 • Програма "СИНДИ";

 • Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население;

 • Програма за работата на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси за интеграция на етническите малцинства;

 • Общинска програма за опазване на околната среда;

 • План “Зелена система”

 • Програма за намаляване на нивата и достигане съответните норми за ФПЧ

 • Динамика и характеристика на безработицата. Политика и мерки на пазара на труда в региона обслужван от Дирекция "Бюро по труда" за периода 2001-2004 г. /информационно - статистически обзор/;

 • Статистически сборник - Добрич 2003.
 1. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
  1. Оценка на природните дадености, като потенциал за развитие.

2.1.1. Основни географски характеристики.

Град Добрич е в източната част на Добруджанското плато. Градът е център на Община с особен статут на територията, която се покрива от тази на землището му. Други населени места в общината не съществуват, изключение прави квартал Рилци, който административно е включен към град Добрич, но териториално е отделен от него.

Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на общината е с обща площ 109 018 дка, от които:


Територия по вид

Община град Добрич, в дка

%-тен дял

%-тен дял към Област Добрич

%-тен дял към Североизточен район за планиране

Земеделска

в т.ч.:

- обработваема

- поливна

73 112


70 595

0

67,06 %


64,76 %

-

1,93 %


2,05 %

-

0,53 %


0,59 %

-

Горска

6 656

6,11 %

1,15 %

0,15 %

Населени места - урбанизирана

19 528

17,91 %

7,58 %

1,80 %

Водни

370

0,34 %

2,75 %

0,15 %

За добив на полезни изкопаеми

3 225

2,96 %

8,03 %

1,27 %

За транспорт и инфраструктура

6 127

5,62 %

16,33 %

4,23 %

ОБЩО

109 018

100 %

2,31 %

0,55 %
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconАктуализиран общински план за развитие на община трявна 2007- 2013 г
Трявна за периода 2007 – 2013 г е разработен през 2005 г в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 20. 02....
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconПротокол
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма и във връзка с чл. 28, т. 1 на Закона за регионално развитие,...
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщински план за развитие 2007-2013 Съдържание
Таблица за финансова реализация към общински план за развитие на община Сапарева баня (2007 -2013) 65
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 67
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 68
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Индикативна таблица Междинна оценка на Общински план и Стратегия за развитие на Община Горна Малина
Общински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Основания за разработването на Плана за развитие на Община Костенец за периода 2007-2013 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом