До общински съвет враца докладна записка
ИмеДо общински съвет враца докладна записка
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер190.42 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/SesiiOSV/Sesiya30102012/03_DR_Nared
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет - Враца


Относно: Приемане на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


С Решение №237 по Протокол № 19 от 04.09.2012 г. Общински съвет – Враца прие на първо четене Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

Организацията на масовия градски транспорт е обществен въпрос с местно значение, предмет на регулиране от общинския съвет по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Тролейбусният транспорт в град Враца датира от 1990 г. и до този момент предлага най-евтината градска транспортна услуга в цялата страна.

Регламентирането на условията за превоз на пътници и определянето на кръга от лица, попадащи в хипотезата на преференциално пътуване с именни карти, които се компенсират от бюджета на Община Враца, контролът и санкциите в тролейбусния транспорт са причините за приемане от Общински съвет – Враца на внесения за обсъждане нормативен акт.

С Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца се цели:

1.Определянето на цените и условията за извършване превоз на пътници с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

2.Уреждане на реда и условията за пътуване с тролейбусен транспорт, както и реда на компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са:

1.Повишаване ефективността на предоставяната транспортна услуга.

2.Регламентиране механизма на контрол в тролейбусния транспорт на територията на град Враца.

3.По-висока удовлетвореност на пътуващите.

Преди внасянето на проекта на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца са спазени условията на чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, като той е публикуван на Интернет страницата на Община Враца и на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища.

След приемане на Наредбата на първо четене в Общински съвет – Враца постъпиха предложения за редакционни изменения, включително и от Областния управител на област Враца, които са съобразени и са намерили отражение в окончателния текст, който предлагам на Вашето внимание за приемане.

Във връзка с гореизложените мотиви предлагам Проект за решение.


Вносител:

инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет - Враца

Проект!


О Б Щ И Н С К И СЪ В Е Т – В Р А Ц А


Р Е Ш Е Н И Е


№…………………

от………………....


Относно: Приемане на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА


На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс


РЕШИ:


Приема Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.


Вносител:

инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет - Враца


НАРЕДБА

ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВРАЦА

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които „Тролейбусен транспорт – Враца”ЕООД на територията на гр.Враца извършва превоз на пътници с тролейбусен транспорт.

Чл.2. Наредбата се прилага от „Тролейбусен транспорт-Враца”ЕООД на територията на гр.Враца, извършваща превоз по основни линии от общинската транспортна схема.

Чл. 3. Наредбата урежда реда и условията за пътуване с тролейбусен транспорт, както и реда на компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.


Глава втора.

ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ


Чл. 4. (1) Превоз на пътници с тролейбуси се извършва срещу редовен превозен документ по установен образец, с изключение на деца до 7 навършени години.

(2) Редовният превозен документ представлява договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.

Чл. 5. (1) Билетът е превозен документ.

(2) Съгласно утвърдените от МФ образци по Приложение № 1 билетите са:

1.билет за еднократно пътуване;

2.билет за еднократно пътуване, продаван от водача;

3.билет за таксуване на нередовен пътник.

(3) Билетът е редовен превозен документ след перфориране в превозното средство, веднага след качване, на най-близко разположените перфоратори.

(4) Билетът за таксуване на нередовен пътник се издава и валидира от контрольорите на "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД.

Чл. 6. (1) Абонаментната карта е превозен документ за пътуване в определен период от време, който се издава на хартиен носител.

(2) Съгласно утвърдените от МФ образци абонаментните карти са:

1. абонаментни карти - граждански (на приносител);

2. абонаментни карти за преференциални пътувания (поименни).

(3) Абонаментната карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.

Чл. 7. (1) Превозните документи на хартиен носител са ценни книжа, отпечатани съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

(2) Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където имат един и същи маршрут и общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.

(3) Цените на билетите и абонаментните карти за превоз на пътници са посочени в Приложение № 1.

Чл. 8. (1) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно ръчен багаж с размери в сантиметри до 60/40/40. Установяването се извършва с измервателен уред. Багаж с по-големи размери от посочените се таксува за всеки отделен пакет с билет за еднократно пътуване (предварително закупен или закупен от водача).

(2) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка.

Чл. 9. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за тролейбусен транспорт на територията на гр.Враца. Изключение правят превозните документи по чл. 16.

Чл. 10. Лицата, имащи право на преференциални пътувания с редовните линии на тролейбусен транспорт, както и условията, при които ползват това право, са посочени в глава IV.

Чл. 11. При пътуване с тролейбусен транспорт пътниците са длъжни:

1. да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката;

2. да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите при преференциални условия да показват и личната си карта (личен паспорт);

3. да се качват от първа врата, когато закупуват билет за пътуване от водача;

4. да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установените спирки;

5. при констатирано нарушение и отказ за заплащане на билет за таксуване на нередовен пътник да показват на контролните органи лична карта (личен паспорт).

Чл. 12. В тролейбусите не се допускат за превоз:

1. лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство;

2. лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;

3. лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни според легалната дефиниция на Министерство на здравеопазването;

4. вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство;

5.запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала;

6. предмети, превозът на които е забранен със закон;

7. предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;

8. живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета и кучета-водачи на слепи граждани, снабдени с намордник и къс повод и знак "червен кръст".

Чл. 13. На пътниците в тролейбусите се забранява:

1. да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите;

2. да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение;

3. да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;

4. да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване;

5. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;

6. да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност;

7. да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства;

8. да преотстъпват превозния си документ на други лица.


Глава трета.

ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 14. (1) "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД има изключителните права да издава, разпространява и продава превозните документи за пътуване с тролейбусен транспорт в гр.Враца чрез:

1. павилиони за абонаментни карти и билети;

2. касата на дружеството;

3. разпространители в търговската мрежа по комисионен договор;

4. водачи в превозните средства на тролейбусния транспорт, които задължително трябва да притежават билети за еднократно пътуване.

(2) Водачите продават билети при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.

Глава четвърта.

КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИЯ. УСЛОВИЯ И ВИДОВЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ


Чл. 15. Право на пътуване със служебна карта по образец имат:

1. народни представители;

2. органите за контрол по Закона за движение по пътищата.

Чл. 16. Право на пътуване с поименни карти по образец единен за цялата страна, утвърден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:

1. ветераните от войните;

2.военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;

3. държавните служители в Министерство на вътрешните работи;

4. държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието и в Специална куриерска служба към Министерство на вътрешните работи;

5. държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност".

Чл. 17. (1) Право на пътуване с преференциална именна карта по образец на хартиен носител имат:

1. всички хора с увреждания, притежаващи удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”, както и техният придружител, когато имат право на такъв;

2. лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Община Враца;

3. всички редовни студенти в структура на висши учебни заведения на територията на Община Враца, включително дипломантите до първа дипломна сесия;

4. всички ученици в Община Враца до 19-годишна възраст, включително в училищата на територията на Община Враца, фигуриращи в списъка на МОМН;

5. всички граждани над 75 годишна възраст, жители на Община Враца;

6. всички ученици от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи със седалище на територията на Община Враца;

7. докторантите редовно обучение в структура на висши учебни заведения на територията на Община Враца.

(2) Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия по ал. 1, т.1, когато го придружава.

(3) Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на Община Враца.

Чл. 18. (1) Преференциалните карти на хартиен носител се издават от "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД, както следва:

1. по чл. 16. т. 1 и т. 2:

а) по т. 1 - целогодишно за календарната година, срещу удостоверение, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Община Враца;

б) по т. 2 –  срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Община Враца.

2. по чл. 16, т. 3, т. 4 и т. 5 - целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на правосъдието;

3. по чл. 17. ал. 1, т. 1 - срещу представяне на удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” – Враца;

4. по чл. 17. ал. 1, т. 2 - срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

5. по чл. 17. ал. 1, т.3 - срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година;

6. по чл.17. ал. 1, т. 4 - срещу лична карта и ученически бележник за съответната учебна година;

7. по чл. 17. ал. 1 т. 5 срещу лична карта или паспорт;

8. по чл.17, ал. 1, т. 6 - по списъци от съответните домове за отглеждане и

възпитание на деца, лишени от родителски грижи, утвърдени от директорите;

9. По чл. 17, ал. 1, т. 7 - по списък на докторантите, заверен от структура на ВУЗ на територията на Община Враца.

(2) До организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 16, т. 2 се извършва срещу представяне на следните документи:

1. за военноинвалидите - копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;

2. за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военно инвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият.

Чл. 19. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно

основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Чл. 20. Всички документи, въз основа на които се издават карти на хартиен носител се съхраняват в съответните служби на превозвача, в срок съгласно действащото законодателство.


Глава пета.

РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ


Чл. 21. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 15, чл. 16 и чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 се осъществява от държавния бюджет чрез Община Враца, ежемесечно на база редовната тарифа за граждани за 1 месец за всички линии, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД.

Чл. 22. Компенсирането на преференциалните пътувания ежегодно се осигурява от Бюджета на Община Враца и ежемесечно се възстановява на "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД, въз основа на представена справка за издадени превозни документи.

Чл. 23. На изпълнителя на транспортната задача не може да се възлага извършване на безплатни или превози по намалени цени, без да са предвидени компенсации за това.


Глава шеста.

НЕРЕДОВНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 24. Превозни документи, които не съответстват на пътуването (период на валидност или маршрутна линия), преференциална поименна карта на друго лице, билет с различна маркировка, отсъствие на придружаващи документи или документ, непосочен в настоящата Наредба, се считат за нередовни и притежателят им се санкционира по реда на глава VIІ от Наредбата.

Чл. 25. Върху превозен документ на хартиен носител не се допускат поправки, зачертавания, надебелявания и изтривания. В противен случай документът се счита за нередовен, а притежателят му се санкционира по реда на глава VII от Наредбата, и носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на НК.


Глава седма.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 26. (1) Управителят на "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД определя длъжностните лица, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в тролейбусния транспорт. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, се легитимират със служебни документи по образци, утвърдени от управителя на "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД .

(2) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване, без редовен превозен документ, пътникът заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност 5 (пет) лева. Билетът се перфорира от контролния орган и дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

(3) При ползване на нередовен превозен документ по чл. 24 и чл. 25 пътникът заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност 5 (пет) лева. Билетът се перфорира от контролния орган и дава право на пътника да продължи пътуването.

(4) За всяка единица, подлежаща на таксуване, но нетаксуван багаж, се заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност 5 (пет) лева. Билетът се перфорира от контролния орган и дава право на пътника да продължи пътуването.

Чл. 27. (1) При пътуване без превозен документ или с подправен превозен документ нередовният пътник се заставя от длъжностното лице по контрола да заплати билет за таксуване на нередовен пътник. Подправеният нередовен превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на "Тролейбусен транспорт-Враца" ЕООД, а по преценка на управителя на „Тролейбусен транспорт-Враца” ЕООД и в РУ“Полиция“ Враца.

(2) При отказ на пътника да заплати билет за таксуване на нередовен пътник, длъжностното лице по контрола известява органите на МВР, които съставят на пътника акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 28. (1) За неспазване на реда в превозните средства, установен с настоящата наредба, нарушителите заплащат на контролните органи билет за таксуване на нередовен пътник. Билетът се перфорира от контролния орган.

(2) За повреди на превозните средства и съоръжения, констатирани от контролните органи на превозвача се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на повредата, видът на повредата, мястото, деня и часа на извършването й. Същият се подписва от контролния орган и причинителя на повредата.

(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и един свидетел.

(4) Възмездяването на стойността на повредата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.

Чл.29.Служителите на „Тролейбусен транспорт-Враца”ЕООД осъществяват контрол във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на дружеството, като се легитимират с личния си служебен пропуск.

Чл. 30. Длъжностните лица, оторизирани да издават преференциални карти, отговарят дисциплинарно по разпоредбите на Кодекса на труда и наказателно по разпоредбите на Наказателния кодекс, ако са налице условия за това, в случаите, когато не спазват настоящата Наредба.

Чл.31.(1) Превозните документи за преференциални пътувания с тролейбуси са лични.

(2) Лицата, преотстъпили превозните си документи, губят правото на преференциално пътуване до края на календарната година, като превозния документ се изземва.

Чл. 32. (1) Лице, което наруши разпоредбите на таза Наредба се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв.

(2) Актове за установяване на административни нарушения се издават от определени от управителя на „Тролейбусен транспорт-Враца”ЕООД длъжностни лица.

(3) Наказателните постановления се издават по реда на чл. 22, ал.5 от ЗМСМА от кмета на община Враца.


Глава осма.

ВЪЗРАЖЕНИЯ И ДУБЛИКАТИ

Чл. 33. В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражение за погрешно посочени в него данни или за по-малък размер на върнатата при закупуването сума (ресто).

Чл. 34. Дубликат на превозен документ не се издава.

Глава девета.

ЗАСТРАХОВКИ


Чл. 35. Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка "Злополука" на пътниците в тролейбусен транспорт.

Чл. 36. В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор.


Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Настоящата Наредба се изменя и допълва с решение на Общински съвет - Враца

(2) Цените за превоз на пътници са приложение към наредбата и се променят след одобрение от Общински съвет - Враца.

(3) При издаване на карти, изплатени по банков път или в брой в касата на дружеството се прави отстъпка: над 10 карти - 3 % от сумата, над 15 карти - 5 % от сумата, над 20 карти – 10% от сумата


Приложение 1

към чл. 5, ал.2


ЦЕНИ

НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА" ЕООД ЗА ПЪТУВАНЕ С ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

ЦЕНА /лв./РЕДОВНА ТАРИФА1.

БИЛЕТ1.1

За еднократно пътуване

0,60

1.2

За еднократно пътуване, продаван от водача

0,70

1.3

За еднократно пътуване на деца от 7 до 10 години вкл.

0,20

1.4

За таксуване на нередовен пътник

5,002.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГРАЖДАНСКИ - БЕЗИМЕННИ2.1

Еднодневна - за всички линии

2,00

2.2

Десетдневна - за една линия

7,00

2.3

Десетдневна - за всички линии

8,00

2.4

Месечна - за една линия

20,00

2.5

Месечна - за всички линии

24,00

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА3.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - ИМЕННИ3.1

Карти за лицата, получаващи пенсия3.1.1

Десетдневна - за една линия

4,00

3.1.2

Десетдневна - за всички линии

5,00

3.1.3

Месечна - за една линия

12,00

3.1.4

Месечна - за всички линии

14,00

3.2

Карти за студенти , ученици и докторанти - редовно обучение3.2.1

Десетдневна - за една линия

4,00

3.2.2

Десетдневна - за всички линии

5,00

3.2.3

Месечна - за една линия

12,00

3.2.4

Месечна - за всички линии

14,00

3.3

Ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи3.3.1

Месечна - за всички линии

10,00

3.4

Карти за ветерани от войните

0,00

3.5

Карти за военни инвалиди

0,00

3.6

Карти за пътуване на държавните служители по чл. 209 от ЗМВР

0,00

3.7

Карти за пътуване на държавните служители по чл. 80 от ЗДА "НС"

0,00

4.

Карти за лица с увреждания и граждани получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс4.1

Месечна - за една линия

10,00

4.2

Карта за лица над 75 години

0.00

5.

КАРТИ ЗА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ5.1

Месечна - за всички линии

46.00

Свързани:

До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Общински съвет – Враца. Изборът се осъществява без предварителен подбор, по решение на общински съвет – Враца като съгласно чл. 28...
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет – Враца докладна записка
Относно: Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на пк по...
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
С решение №23 от 27. 12. 2011 г. Общински съвет – Враца откри процедура за провеждане на публичен подбор на кандидати за управител...
До общински съвет враца докладна записка iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Петя Аврамова Председател на Общински съвет Враца Относно
Относно: Даване съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил лв на „бкс – Враца” еоод от „УниКредит...
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Общински съветник и Председател на пк по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Враца
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка от д-р Костадин Шахов Кмет на Община Враца Относно
Относно: Изменение на Решение №959 по Протокол №72/19. 04. 2011г на Общински съвет Враца
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет враца докладна записка iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Костадин Апостолов Председател на пк по финанси и бюджет към ОбС – Враца Относно
Относно: Допълнение на Решение №1077 по Протокол №78 от 01. 08. 2011г на Общински съвет – Враца
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом