Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г
ИмеКраен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер73.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bata-agro.com/ZAIAVKA-DOGOVOR-BATA AGRO.doc


Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г.


Фирма изложител:  …………………….............................................................................................................. 

Представлявана от:  …………………............................................................................................................... 

Основна дейност:  ............................................................................................................................................ 

Адрес: град  ....................................................  ПК ........... улица  ...............................................  No: .…… 

Телефон:  ....................................................  Факс:  ........................... e-mail: .………………………………. 

Булстат: ........................................................... Регистрация по ЗДДС: ......................................................... 

ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да обезпечи ИЗЛОЖИТЕЛЯ със заявените по-долу услуги, при условията както следва:

ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ И ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ без ДДС

мярка

ЦЕНА В ЕВРО

ЗАЯВКА

TОТАЛ В ЕВРО

Наем изложбена площ

ЗА 1 КВ.М.

15.00

 …….  м2

 ……….  €

Еко такса – в случай, че изложителя не ползва изграждане от Организаторите

ЗА 1 КВ.М.

2.00

 …….  м2

 ……….  €

Такса правоучастие и вписване в каталога

1 БРОЙ

100.00

 ……. бр.

 ……….  €

Допълнителна рекламна страница

1 БРОЙ

100.00

 ……. бр.

 ……….  €

ДАННИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАТАЛОГА /за координати за връзка и кореспонденция се приемат горните, молим, допишете в случай, че има различие/

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

ЕЛЕКТРО ВРЪЗКА без ДДС

БРОЙ

ЦЕНА В ЕВРО

TОТАЛ В ЕВРО

Електровръзка до 2 kW

 …..……. бр.

33.00

 ………….  €

Електровръзка от 2 до 5kW

 …..……. бр.

50.00

 ………….  €

Електровръзка от 5 до 10 kW

 …..……. бр.

75.00

 ………….  €


ЕКСПОНАТИ – ОПИШЕТЕ ЕКСПОНАТИТЕ, С КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО.

Марки, необезпечени с договор за дистрибуция от производителя, е възможно да не бъдат допуснати до участие в БАТА АГРО.

Експонати с марки, неописани в заявката-договор, могат да бъдат допускани само след допълнително одобрение от БАТА.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА ОТКАЗВАТ УЧАСТИЕ НА ФИРМИ ПРИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................ИНТЕРНЕТ

ВРЪЗКА

I-NET 64 KB

I-NET 128 KB

I-NET 256 KB

ЦЕНА В ЕВРО БЕЗ ДДС

20.00 

48.00 

84.00 


ИЗЛОЖИТЕЛ:  ....................................................  OРГАНИЗАТОР:  .................................................. 

Дата:  ........................................ , подпис, печат Дата:  .......................................... , подпис, печат

ОРГАНИЗАТОРИ: БАТА, град София, бул. “Цариградско шосе” 147, Интер Експо Център, етаж 3, стая 1

БАГИ ДИЗАЙН ЕООД, град София 1407, ул. “Д. Търкаланов” 9, тел./факс: 02/ 868 0895

МЕДИЕН ПАРТНЬОР: ПК АГРОМЕДИЯ, град София 1330, бул. “Възкресение” 1, тел.: 02 / 920 0686

Е-MAIL ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ: bata-agro@baggiedesign.eu, baggie@abv.bg


ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В БАТА АГРО 2010 И РЕГИСТРАЦИЯ

1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА-ДОГОВОР и да я изпрати не по-късно от крайния срок, упоменат в Заявката - Договор.

2. При разпределението и избора на площите за щандовете предимство се дава на членовете на БАТА, а след това по реда на получаване на заявките.

3. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

4. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове, или отказ от участие се приемат ако са постъпили не по-късно от 30 дни преди откриването на изложението. След този срок изложителите трябва да заплатят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват или не площите.

5. ОРГАНИЗАТОРА ще публикува данните на всеки изложител в официалния каталог на изложението.

6. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани в отделен формуляр-заявка за обзавеждане и допълнителни услуги.


II. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ

1. БАТА АГРО 2010 ще се проведе в град Стара Загора на Аерогарата.

2. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва наетата площ в периода 10-14 Май 2011.

 • Монтаж на щандовете от външни фирми – 06–08 Май 2011.

 • Настаняване 08 май 2011 от 8.00 до 18.00 часа.

 • Официална пресконференция 9 май 2011 от 14.00 до 17.00 часа

 • Официално откриване - 10 май 2010 от 18.00 часа.

 • Работно време за посетители

 • 10-13 май 2010 от 10.00 до 18.00 часа,

 • 14 май 2010 от 10.00 до 16.00 часа.

 • Работно време за изложители 10-14 май 2010 от 09.00 до 19.00 часа.

 • Освобождаване на заетата площ 15 май 2010 от 08.00 до 18.00 часа.

 • Демонтаж 16 май 2010 от 08.00 да 18.00 часа


IV. Специални условия и услуги

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението. Материалите използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи инструкции за необходимите мерки защита от пожари.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА и на ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА.

На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след предварителна писмени заявки до 10.04.2011 г.

 • резервации на хотели и настаняване;

 • индивидуална реклама на фирмата в средствата за масово осведомяване;

 • поставяне на рекламоносители на фирми на определени за целта места (съгл. цялостния художествен проект);

 • аранжиране, презентации на фирми, организиране на коктейли на място и др.

В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.


V. Други условия и срокове за плащане

ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ заявили участие трябва да платят по следния начин:

 • авансово плащане от 50% при подписване на ЗАЯВКА-ДОГОВОРА или до 31.03.2011 г.

 • остатъка от 50% до 30.04.2011 г.

ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени в настоящите Общи условия. Фирми заявили участие и неизплатили сумите изцяло за наем изложбена площ и други такси и услуги според съответните допълнителни заявки в посочената по-долу сметка и в указаните по-горе срокове, няма да бъдат допуснати като изложители до Бата Агро 2011.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА и ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА, възникнали по време на периода на изложението. Щетите са констатират с двустранно подписан протокол.

VI. Заключителни разпоредби

Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТТП, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за окончателни.

Настоящият ДОГОВОР - ЗАЯВКА се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила след подписването му и изплащане на договорената сума.


Начин на плащане - по банков път в левовата равностойност на сумите в Евро, според фиксинга на БНБ

по сметка както следва: БЪЛГАСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА – БАТА

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, КЛОН МЛАДОСТ, IBAN: BG57UNCR75271062815219, UNCRBGSF


ИЗЛОЖИТЕЛ:  ....................................................  OРГАНИЗАТОР:  .................................................. 

/подпис, печат/ /подпис,печат/

Дата:  ................................... 

Свързани:

Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconКраен срок за заявяване: 31. 03. 2011 Г
Име на фирмата:  Представлявана от:    
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване...
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет
Краен срок за получаване на офертите: 12: 00 часа на г в деловодството на община Силистра
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconСедмични задачи за периода 25. 02. 2008г. –02. 03. 2008г
Краен срок за представяне от учителите по физика на списъци с имената на учениците за участие в олимпиада по физика
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconСедмични задачи за периода 18. 02. 2008г. –24. 02. 2008г
Краен срок за представяне от учителите по география на списъци с имената на учениците за участие в олимпиада по география
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconИзложението. Заявяване на участие
Право на участие в туристическата борса има всяко физическо или юридическо лице с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на...
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconПрограма Септември 2011
...
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconКраен срок за регистрация: 28. 02. 2011 г
Целта на турнира е да популяризира специалностите от направление „Математика и информатика” на вту „Св св. Кирил и Методий” и да...
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconТрети национален конкурс за рисунка дигитална живопис и графика „Моята България Община град Добрич
Краен срок  за получаване на творбите в гр. Добрич – 30 април 2008 година. Право на участие в конкурса  имат ученици и студенти ...
Краен срок за заявяване на участие: 31. 03. 2011 г iconКонкурса Краен срок за подаване на заявки: 20 май 20

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом