На вниманието на всички студенти
ИмеНа вниманието на всички студенти
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер280.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://zt.uni-ruse.bg/files/Pravila_Diplomni_raboti_BSc_MSc_All.doc
  1   2
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра “ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Съгласно решение No: 11/12.06.2009 г. на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране 3469 Дипломна работа за редовно обучение и 8123 Дипломна работа за задочно обучение се добавя и алтернативна процедура ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ.

На държавен изпит подлежат всички студенти, имащи и среден успех от курса на обучение под много добър 4,50.

На държавен изпит могат да се явят по собствено желание и студенти имащи среден успех от курса на обучение по-висок от Много добър 4,50.

Всички останали студенти, постигнали среден успех в курса на обучение по-висок от Мн. добър 4,50 имат право да разработват ДИПЛОМНА РАБОТА.

О с н о в н и п р а в и л а

/Вътрешен правилник /


за разработване и защита на дипломна работа на студенти от специалност “Аграрно инженерство”, за образователно - квалификационни степен “Бакалавър” и завършилите магистърски курсове по „Управление на технологиите в растениевъдството”, “Управление на технологиите в животновъдството” и “Управление на техниката в земеделието” за ОКС “Магистър” и ОКС “Магистър след професионален бакалавър”

ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА СЕ ОТНАСЯТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОДОБРЕНИ ЗА РАЗРАБОТЯТ ДИПЛОМНА РАБОТА.

Настоящите основни правила по своя характер са методически. Те определят целта, задачите и последователността при избиране на тема, разработване и защита пред Държавна изпитна комисия на дипломна работа от студентите от специалност “Аграрно инженерство”, за образователно - квалификационни степен “Бакалавър” и завършилите магистърски курсове по „Управление на технологиите в растениевъдството”, “Управление на технологиите в животновъдството” и “Управление на техниката в земеделието” за ОКС “Магистър” и ОКС “Магистър след професионален бакалавър”.

       

                             

  I. Общи положения

            Чл. 1 (1). Дипломирането е заключителен етап от обучението на студентите. То има за цел да затвърди и допълни натрупаните знания и умения чрез решаване на конкретни задачи в областта на земеделското производство.

            (2) Процесът на дипломиране на студентите за образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” включва възлагане, самоподготовка за дипломна работа, разработване, рецензиране и защита на дипломна работа.

            Чл. 2 (1). Процесът по разработването на дипломна работа се организира като самостоятелна творческа дейност на студента-дипломант, която се ръководи от научен ръководител и се контролира от катедрата.

            (2) Студентът има право да избира тема по предварително одобрен и обявен от катедрата списък на тематиката и научните ръководители, както и да предлага за разработване своя тема.

            (3) Право да избират тема за дипломна работа за ОКС “Бакалавър” имат само студентите, които успешно са завършили седми семестър (положили са всички изпити) и имат среден успех Мн. добър 4,50 и по-висок.

            (4) Самоподготовката за дипломната работа по принцип трябва да бъде свързана с избраната за разработване тема на дипломната работа.

            Чл.3. (1). Дипломната работа се оформя и документира от студента според изискванията на действащите стандарти и вътрешни правила.

            (2) Студентът представя дипломната си работа за одобрение и рецензиране след нейното окончателно изпълнение и оформяне по утвърденото задание.

            (3) Рецензентите на дипломните работи се определят с решение на Катедрения съвет, по предложение на научния ръководител.

            (4) Решението за недопускане на студент до защита се взема от катедрения съвет и/или от ръководителя на катедрата, въз основа и на становищата на научния ръководител и рецензента.

            (5)  Студентът защитава дипломната си работа пред Държавна изпитна комисия назначена със Заповед на Ректора на Русенски Университет “Ангел Кънчев” по предложение на водещата катедра, съгласувано с Деканата.

            (6) Решението на Държавната комисия е окончателно. То подлежи на преразглеждане само при доказани процедурни нарушения.

            Чл. 4. (1) Параметрите на дипломирането са определени в утвърдения учебен план и решенията на Академичния съвет за график на учебния процес.

            (2) Съгласно правилата за организация на учебния процес в РУ през учебната година се предвиждат две сесии за защита на дипломни работи:

·       Редовна сесия през месеците – юни или юли;

·       Поправителна сесия през месец септември на зимния семестър.

            (3) Административната организация по дипломирането, включително на защитите на дипломни работи се осъществява от катедра “Земеделска техника”, факултетската канцелария и под контрола на деканското ръководство.

                        II. Цел и основни задачи


            Чл. 5. (1) Целта на основните правила е да подпомогне процеса на дипломирането на студентите чрез регламентиране на задълженията на катедрата и факултета по организацията и управлението на процеса, свързан с подбора на тематиката за дипломни работи, тяхното одобряване и осигуряване на научно ръководство, за рецензиране и защита пред Държавна комисия.

            (2) Основните задачи на правилата трябва да мобилизират студентите - дипломанти към усърдна работа за опресняване и творческо използване на получените в курса на обучение теоретични знания и практически умения при:

1. За ОКС „БАКАЛЪР”:

  • анализиране и оценка на различни технологични и производствени ситуации от земеделското производство;

  • организиране, проучване, обработване и обобщаване на информация от опитни и други изследвания във връзка с дейността на стопански обекти;

  • използване на различни технически, технологични, статистически, социологически, и други техники и процедури при изследването;

  • критична оценка на информация по първични официални документи на фирми, предприятия и учреждения, с формулиране на изводи, препоръки и обосновка на предложения.

2. За ОКС «МАГИСТЪР»:

  • показване на владеенето в необходимата степен на методите за научни изследвания, системата от критерии, понятия, категории, показатели за ефективно земеделско производство.

  • премерено изложение на мисли и разсъждения, защита на свои виждания по приоритети, критични оценки и пр.

  • използване по установените правила на научна литература, нормативни документи, сведения и т.н.III. Предлагане и избор на тема на дипломната работа.

            Чл. 7. Темата на дипломната работа трябва да отразява съвременните тенденции в съответната научна и приложна област и/или да представлява определени интереси на практиката (може да е зададена от съответна институция).

            Чл. 8. (1) Темите за дипломни работи се предлагат от преподаватели на РУ “Ангел Кънчев”, външни организации и от студенти – дипломанти и трябва да са в съответствие както с преподаваната в курса на обучение тематика по основните направления, така и с желанията и наклонностите на студентите – дипломанти, но свързани със специалността.

            (2) Предложенията на теми за дипломни работи се представят в писмен вид в катедра “Земеделска техника” в началото на 8-и семестър за ОКС “бакалавър” и в началото на 2 семестър (10 семестър) за ОКС “магистър” - редовно обучение и в началото на 3 (11 семестър) семестър за ОКС “Магистър” след ОКС „Професионален бакалавър”.

(3). Предложението трябва да бъде в две части и прецизирано за съответната ОКС. За ОКС “бакалавър” студентите трябва да разработват дипломна работа с технологична част, допълнена с технологични, принципни и структурни схеми, графики, и/или изчисления и чертежи на работни органи според материала, който са изучавали в курса на обучение;

(4). За ОКС “магистър” дипломната работа трябва да включва и елементи на изследвания и анализ.

(5) За ОКС „Магистър” след ОКС „Професионален бакалавър” предложението за разработка може да бъде в една задължителна част или по писмено предложение и в две части, прецизирани според възможностите и желанието на дипломанта. В първата задължителна част студентите трябва да разработват дипломна работа с биологична и технологична част, допълнена с технологични, принципни и структурни схеми, графики, и/или изчисления според материала, който са изучавали в курса на обучение.

(6) Във втората част (разработвана по желание) могат да се приложат конструктивни, якостни и други изчисления, както и сборни и работни чертежи на отделни машини, възли, агрегати и детайли.

            (7). Всяка предложена тема може да бъде продължение на разработвана курсова работа или курсов проект по дисциплините “Растениевъдство”, “Механизация на растениевърството”, “Животновъдство”, “Механизация в животновъдството”, “Обработка съхранение и качество на земеделската продукция”, “Използване и обслужване на земеделската техника”, Информационни технологии в земеделието”, “Технологии и системи за земеделско производство”, “Трайни насаждения”, “Растителна защита и технологии за растителна защита” и други.

(8). Примерната тематиката би могла да бъде в следните направления, като се допълва (съчетава) и с елементи на информационните технологии:

 • Разработване на цялостна технология за отглеждане на определени култури в една от подобластите на земеделското производство като зънопроизводство, фуражно производство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, технически култури, лечебни-етерично маслени и вкусови и др.

 • Използване на техниката в земеделието. Комплектоване на МТА.

 • Използване на водата от растенията. Определяне на водопотреблението. Разработване на поливни графици и поливни норми.

 • Определяне на ерозионната податливост на почвата в даден регион. Извършване на експериментална работа.. Мерки против ерозията. Разработване на идеи за механизиране на процесите.

 • Определяне на степента на уплътняване на почвата. Мерки против уплътняване на почвата над допустимите граници. Идеен проект за механизиране на процесите.

 • Използване на торовете. Разработване на технология за внасяне на торовете. Механизиране на процесите. Използвана техника.

 • Използване на пестицидите. Механизиране на процесите. Разработване на технология за използване на растително-защитната техника.

 • Оползотворяване на отпадъците от земеделското производство. Алтернативни и възобновяеми източници на енергия.

 • Замърсяване на околната среда при използване на СЗП.

 • Избор на теми по хранене, отглеждане и опазване на животните.

 • Механизация на процесите по почвообработка, сеитба и отглеждане на културите.

 • Механизация на процесите по прибиране и следжътвена обработка на реколтата.

 • Механизация на процесите при отглеждане на животните.

 • Използване и приложение на високите технологии и иновационни принципи в земеделското и животновъдно производство.

            (9) Окончателният списък на темите за дипломни работи се одобрява и обявява от катедрата не по-късно от 14 дни преди края на указания по-горе семестър.

            (10) Предложението за тема се придружава с кратка анотация, посочване на научния ръководител и евентуалния обект, където биха могли да се проведат изследвания - фирма (предприятие), ферма, земеделска кооперация и др.

            Чл. 9. Дипломант, които не е подал по установения регламент молба за дипломна работа без уважителни причини се счита, че няма желание за дипломиране на първата редовна сесия.

           Чл. 10. (1) Персонално темите на дипломните работи и научните ръководители се оформя с решение на Катедрата, отговаряща за обучението по специалността.

            (2) Решението трябва да бъде официално обявено от катедра най- късно до края на  7-та за ОКС “бакалавър” и 9-та (за ОКС “магистър” редовна изпитна сесия.

            (3) Темата за дипломна работа се вписва без съкращения в студентската книжка.

IV. Самоподготовка за дипломна работа


            Чл. 11. Целта на самоподготовката за дипломната работа е, дипломантът да се адаптира и подготви за разработването на дипломната работа.

            Чл. 12. (1) Самоподготовката за дипломната работа може да се проведе по възможност във фирма (организация), където може да се реализира темата или където работи научния ръководител.

            (2) По изключение и с одобрение на профилиращата катедра, самоподготовката за дипломната работа може да се провежда в друго звено.

            Чл. 13. (1) Самоподготовката за дипломната работа се организира и провежда съгласно утвърдена програма.

            (2) Резултатите по изпълняваните според програмата задачи се документират в дневник.

            (3) Самоподготовката за дипломната работа завършва с писмен отчет, който се защитава пред научния ръководител.


                        V. Научно ръководство на дипломната работа


            Чл. 14. Разработката на дипломна работа се осъществява под ръководството на научен ръководител, а когато последният е нехабилитиран преподавател – и от консултант. В случаите, когато дипломната работа има технологична и инженерна част – се предлагат и/или назначават двама ръководители – специалисти в отделните направления.

            Чл. 15. Всеки научен ръководител на дипломна работа е длъжен:

            1. Да организира и контролира провеждането на самоподготовката за дипломната работа, която завършва със заверка на писмен отчет.

            2. Да изготви и предаде на дипломанта оформено задание за разработка на дипломната работа по утвърден образец.

           3. Да подпомогне дипломанта при разработването на календарен график за изпълнение на дипломното задание.

           4. Да препоръча основни литературни и други информационни източници по темата на дипломната работа.

           5. Да оказва научна и методична помощ на дипломанта по време на разработването на дипломната работа.

           6. Системно да контролира изпълнението на дипломната работа съгласно утвърдения календарен график.

            7. Да прегледа завършената дипломната работа, като с подписа си удостовери, че счита заданието за изпълнено и предлага работата за рецензиране.

            8. Да предложи подходящ за тематиката квалифициран рецензент.

            9. Да консултира дипломанта за подбиране и оформяне на нагледни материали за защитата, по сценария и отговора на бележките на рецензента.

            10. Да присъства на дипломната защита.

11. Своевременно в писмен вид да уведоми ръководителя на катедра “Земеделска техника” за продължително отсъствие по обективни причини (командировка в чужбина, болест или др.), което би забавило или затруднило изпълняването на задълженията си към своя дипломант.

                        VI. Задание за дипломната работа

            Чл. 16. Всеки студент, завършил обучението си, положил всички изпити и подал писмена молба за избиране на тема получава задание за дипломна работа.

            Чл. 17. (1) Заданието на дипломната работа се изготвя от научния ръководител съгласно образец - Приложение 1, до началото на самоподготовката за дипломна работа. В него се отбелязва съотношението между технологична и инженерна част.

            Чл.18. (1) Заданията на дипломните работи се одобряват от катедра “Земеделска техника”.

            (2) Формалните изисквания за пълнота на заданията се проверяват от организатора по учебната работа към катедрата.

            (3) Заданията, които не отговарят на изискванията се връщат на научния ръководител за корекции.

            (4) Всяко задание за дипломна работа се узаконява с подписите на дипломанта, научния ръководител (и консултанта, ако има такъв), ръководителя на катедра “Земеделска техника” и организатора на факултетската канцелария.

                        VII. Структура  на дипломната работа

            Чл. 19. (1) Дипломната работа трябва да съдържа:

·       Въведение;

·       Основни глави на изложението;

·       Заключение;

·       Приложение (при необходимост);.

·       Списък на използваната литература.

            (2) Въведението е встъпителна част, която в обем до две-три страници  запознава читателя (потребителя на даден проект) с актуалността и значимостта на темата, с основната (главната) цел на разработката, нейните причини и мотиви. Тук могат да се изкажат благодарности на: преподаватели и служители от Университета, фирми и институции от практиката, роднини и близки и др.

            (3) Основни глави: Съдържанието на дипломната работа се излага в няколко последователни глави с логическа връзка между тях. Броят им не може да бъде еднакъв. Той се определя от особеността на темата и задачите, които се решават с нея, изискванията на автора, принципите за изчерпателност, всеобхватност и мащабност на изложението и пр.

            По-надолу е изложена примерна схема.

·       Глава първа: Състояние на въпроса, цел и основни задачи на дипломната работа. В тази глава, въз основа на литературен преглед по въпроса и предварителното проучване на проблема или конкретна фирма (организация), се правят определени изводи и се формулира целта и основните задачи. Тук се мотивира и логиката, която авторът ще следва, за постигане на целта на дипломната работа, последователността при решаването на обявените задачи и др.

·       Глава втора. Теоретични основи на проблема, (техника, растения или животни) според заданието на ръководителя на дипломната работа. Ползват се знания и умения, придобити в курса на обучение. Същата обхваща задълбочен теоретичен анализ на явления и процеси, въз основа не само на литературни източници, но и като лично становище на дипломанта.

·       Глава трета може да получи наименование Проектни решения на ...... , в която се разработват практически решения за някои от задачите на проекта. Тук могат да се изложат и резултати от експериментални и други проучвания, да се разработват методи и средства за изследвания и др.

·       Глава четвърта при дипломна работа следва да се оформи като практическо приложение на заложените идеи, като се набелязват и анализират подробно подходите за прилагане на резултатите от глава втора и трета. Тук се разработват схеми и чертежи ако е необходимо и е отбелязано в заданието

            (4) Заключение. В него стегнато, кратко и ясно се правят обобщения и изводи,  препоръки за практическото внедряване на резултатите от работата в дейността на конкретна фирма или отрасъл на земеделието.

            (5) Приложения. Обхващат таблици, схеми, фигури, графики, документи, снимки и др.

            (6) Списък на използваната литература, оформен съгласно стандартните изисквания.

Чл. 20. Обемът на дипломната работа трябва да бъде границите от 50 - 60 стандартни страници. По отношение на нейния максимум, той следва да се контролира от научния ръководител.

                        VIII. Оформяне на дипломната работа

Чл. 21. (1) Дипломниата работа е своеобразен отчет за извършената самостоятелно разработка, която се оформя самостоятелно съобразно изискванията на стандартите.

            (2) Завършената дипломна работа се състои от обяснителна записка и илюстративни материали, които се представят на самата защита.

Чл. 22. (1) Обяснителната записка на дипломната работа се представя в подвързан с твърди корици свитък с формат А4.

            (2) Заглавната страница на подвързания свитък задължително се оформя по следния начин:

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Катедра “ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

....................................................................................................................

               Дипломант:                                       Научен ръководител:

                         (                     )                                               (                                     )

Русе, 20… г.

 

           (3) Записката се подрежда по следния начин: титулна страница, в която научният ръководител и ръководител-катедрата удостоверяват с подписа си, че допускат работата до рецензент; Задание на дипломната работа; Съдържание; Въведение и т.н. (виж раздел VII. Структура на дипломната работа).

            (4) В съдържанието се посочват страниците за всеки елемент на разработката - Въведение; Глава първа по параграфи (точки) и т.н.

            (5)  Странирането на записката е задължително.

            (6) Текстът се оформя на 30 или 37 реда на страница, 66 - 70 удара на един ред, размер на буквите (при изпълнение на компютър) - 12, размери на полетата около текста, както следва: отгоре - 25 мм, долу - 20 мм, ляво - 25 мм, дясно - 20 мм. Не е необходимо текстът да се загражда в рамка.

(7) Всички схеми и формули се номерират в последователност, като текстът трябва да е написан на MSWORD, а формулите на EQUATION EDITOR. Под всяка фигура трябва да има обяснителен текст за какво се отнася.

(8) Всички чертежи и/или илустративни материали трябва да бъдат изработени на паус или бяла хартия и изтеглени с черен туш. Използването на съвременни средства за проектиране и/или изчертаване като AUTOCAD, SOLID WORKS и др. се оценяват като сериозно положително качество, ако дипломантът може да защити работата като самостоятелно направена.

(9) За ОКС «Магистър» след ОКС «Професионален бакалавър», чертежите и/или илустративните материали от параграф (8) и други такива, съответстващи на чл. 8, $ 5 и 6, доказаващи разработката могат да се заменят с представяне, което да се извърши с помощта на мултимедийни продукти. В този случай като всички материли трябва да са елементи от дипломната работа и по този начин дипломантът да може да защити работата като самостоятелно направена.

(10) Всички размери и номерации да съответстват на нормативните изисквания.

(11) Техническите пропуски могат да се окажат пречка за допускане до процедура на дипломната работа до защита.

            Чл. 23. Авторските права върху резултатите от дипломната работа са на дипломанта и научния ръководител (респ. научните ръководители) и се уреждат съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ДВ. бр. 56 от 1993 г.).

Чл.24. За студентите от ОКС «Магистър» след ОКС «Професионален бакалавър» могат да се разработят и приложат специфични изисквания за разработване на дипломна работа в зависимост от учебните планове по които са обучавани.

                   IX. Предаване и рецензиране на дипломната работа

            Чл. 24. Научният ръководител преглежда материала подготвен от дипломанта за отпечатване в регламентираните срокове и прави съответни бележки и препоръки за подобряване на качеството му.

            Чл. 25. Дипломантът след отпечатване и подвързване на дипломната работа го представя на научния ръководител, който с подписа си удостоверява завършването и прави писмено предложение за рецензент.

            Чл. 26. Крайният срок за представяне в катедрата на напълно разработен и утвърдена от научния ръководител дипломна работа е една седмица преди първото заседание на Държавната изпитна комисия, определена със заповед на Ректора. Краайният срок се обявява от ръководителя на катедрата. 

            Чл. 27. Дипломата работа представена след определения от катедра “Земеделска техника” срок се отлага за следващата сесия на Държавната комисия или се анулира и дипломантът разработва нова тема.

            Чл.28. Рецензенти на дипломни работи могат да бъдат преподаватели от университета или висококвалифицирани в съответната област специалисти от фирми и други административни институции и др.

            Чл. 29. (1) Ръководителят на катедра “Земеделска техника” утвърждава (заменя, допълва) предложението за рецензент на дипломния проект (работа).

            (2) На утвърдените рецензенти се издава заповед.

            (3) На външните за Русенски университет рецензенти се подготвя и предлага граждански договор.

            Чл. 30. Всички спорни въпроси по предаване и рецензиране  на дипломнната работа се решават от катедра “Земеделска техника”.

            Чл. 31. Дипломните работи се предават на определения  рецензент, придружени с писмо и граждански договор (само за външните) подписано от Декана.

            Чл.32. (1). Рецензентът, след като се запознае със съдържанието на дипломната работа е длъжен да изготви в 10 дневен срок писмена рецензия в два екземпляра, от които: един за Държавната комисия, а вторият - за дипломанта. (Приложение 3)

            (2) В рецензията трябва да се направи конкретна и задълбочена преценка за:

·       Актуалността на темата;

·       Степента на изпълнение на заданието от страна на дипломанта;

·       Положителните страни на дипломната работа, включително възможностите за практическо използване на резултатите;

·       Оценката на обзора, изчислителната работа, качеството на таблици, схеми, графики и др.;

·       Характеристика и коректност в използваните методи и техники;

·       Оценка за стила на изложението, правилно използване на терминологията, понятията, категориита, показателите;

·       Анализ на по-съществените грешки, пропуски и забележки както и конкретни въпроси към дипломанта и др.;

·       Заключение за допускане (недопускане) до защита пред Държавната комисия;

            (3) Въз основа на заключението на рецензента ръководителят на катедра “Земеделска техника” решава въпроса за допускане до защита на дипломната работа.

            (4) Рецензии, които  не отговарят на изискванията на чл. 32., ал. 2. се връщат за евентуална доработка и не се заплащат.

            (5) Не се допуска до защита дипломна работа когато се установяват следните сериозни недостатъци в изпълнението:

 • Неправилна структура, несъответстваща на заданието;

 • Значителни отклонение от зададената тема;

 • Недостатъчна задълбоченост на теоретичното разработване на въпросите;

 • Липса на самостоятелно решение на проблем или част от него, на изводи и на препоръки за внедряване на резултатите в практиката;

 • Некоректно използване или плагиатство на чужди разработки, на литературни източници и пр.

            (6) Дипломни работи, които не са допуснати до защита по т.т. 3 и  5  се заменят с нови теми или се доработват съществуващите по решение на Държавната комисия.

                      

X. Защита на дипломна работа

            Чл. 33. До защита на дипломна работа се допускат дипломантите, изпълнили всички изисквания на учебния план (положени изпити, предадени курсови работи, задачи и др.) като представят:

            1. Подвързана дипломна работа.

            2. Рецензия на дипломната работа.

            3. Граждански договори с ръководителя и рецензента, ако са външни.    

            4. Попълнен картон за картотеката на катедрата.

            5. Една снимка.

            Чл. 34. (1) Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна комисия.

            (2) Държавната комисия включва не по-малко от пет хабилитирани преподаватели, от които най-малко трима по съответната специалност.

            (3) Заповедите за заседанията на Държавната комисия и списъкът на дипломанти за защита се обявяват официално от катедра “Земеделска техника” не по-късно от три дни преди защитата.

            Чл.35. Всеки дипломант има право на една редовна и една поправителна сесия за защита на дипломна работа през годината на завършване.

           Чл.36. Дипломната защита е публична и протича при следната последователност:

            1. Дипломантът излага най-съществените резултати от дипломната работа в продължение на 7-10 минути.

            2. Изложението е желателно да се онагледи с подходящи таблици, графики на табла или подготвени за шрайб-проектор, видеофилми и др.

            3. Прочита се рецензията при желателно присъствие на рецензента.

            4.Дипломантът отговаря само на забележките в рецензията, с които не е съгласен.

            5. Членовете на Държавната комисия задават въпроси на дипломанта във връзка с дипломната работа.

            6. Въпроси към дипломанта могат да отправят с разрешение на председателя на Държавната комисия и всички присъстващи в залата.

            7. При отговорите си дипломантът може да прави справки в обяснителната записка на дипломната работа.

            8. Председателят на Държавната комисия приключва защитата след изчерпване на всички въпроси.

            Чл. 37. (1) Заседанието на Държавната комисия за определяне на оценките по всяка дипломна защита е закрито.

            (2) За всяка дипломна защита, членовете на Държавната комисия определят две оценки по 6 (шест) балната система - отделно за изпълнение на дипломната работа и за защита.

            Чл.38. Оценката за изпълнение на дипломната работа се определя въз основа на следните критерии:

            1. Актуалност на проблема (темата).

            2. Постигнати резултати и личен принос на дипломанта.

            3. Степен и качество на изпълнение на заданието.

            4. Обем и сложност на разработката, възможности за внедряване в практиката.

            5. Външно оформление.

            6. Технико-икономическа обосновка на предложенията.

            7. Мнението на рецензента отразено в рецензията.

            Чл. 39. Оценката за защита на дипломната работа се определя въз основа на следните критерии:

            1. Точност на изложението.

            2. Пълнота и убедителност на отговорите.

            3. Съобразителност и находчивост.

            4. Култура на поведение.

            Чл.40. (1) Оценките от дипломната защита се съобщават публично пред дипломантите и присъстващите след приключване  на закритото заседание на Държавната комисия.

            (2) Когато една от оценките е слаба Държавната комисия взема следните решения:

1.    Дипломната работа да се доработи (ако е необходимо) и (или) дипломантът да се яви на поправителна сесия (защита).

2.    Препоръчва на катедра “Земеделска техника” да възложи на дипломанта ново задание.

            (3) Държавната комисия може да предложи най-добрите разработки (дипломни проекти и работи) на ръководителя на катедра “Земеделска техника” за награждаване.

            Чл. 41. (1) Оценките за изработка (изпълнение) и защита на дипломните работи и зададените въпроси се вписват в протоколите от заседанието на Държавната комисия, като всички членове на комисията се подписват веднага.

            (2) Протоколната книга за заседанията на Държавната комисия се съхранява в канцеларията на факултета.

            Чл. 43. (1) Дипломните работи задължително се съхраняват 5 години в катедра “Земеделска техника”.

            (2) Научният ръководител може да ползва дипломната работа по установения от катедрата ред.

XI. Основни елементи на експозето


            Чл.43. Експозето на дипломанта по защитата на дипломната работа трябва да съдържа следните основни елементи:

           1. Кратко официално обръщение към Държавната комисия (Уважаеми г-н Председател на Държавната комисия, Уважаеми членове на Държавната комисия, Скъпи колеги, приятели и гости).

           2. Самопредставяне на дипломанта.

           3. Представяне на темата в следния ред (последователност) - мотиви за избор на темата, използвани подходи и методи, логика на изложението, крайни резултати (изводи и препоръки).

           4. Официална благодарност към научния ръководител и рецензента (по преценка на дипломанта).


Приложение  1 

Р У С Е Н С К И   У Н И В ЕР С И Т Е Т  „  А Н Г Е Л  К Ъ Н Ч Е В „

                                        Катедра: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Регистрирал:

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Факултет: МСС

 

Р-л на специализи-

Инспектор:

 

ращата катедра:

                   ( инж. Л. МАКЕДОНСКА )

 

( доц. д-р инж. Б. Борисов )

…………….. г.

 

 

         ЗАДАНИЕ ЗА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

На студент (ка)  ..........................................., фак. № ........................

Специалност: Аграрно инженерство – ОКС Бакалавър или

(магистърски курс ......................................................................

1. ТЕМА:

......................................

2. Изходни данни:

Литературни източници:............................................................................

3. Съдържание на обяснителната записка

3.1.
3.2.
  3.3.
   

·        

.

4. Съдържание на графичната част

    ................................................

Срок за предаване на дипломния проект:  ........................ год.

Зададено на:                                                  .......................... год.

Дипломант:

 

Ръководител:

                ( ..................... )

 

                 ( ........................ )

 

 

Консултант:

 

 

  ( ........................... )

 Приложение  2

Одобрена:

До

Протокол №

Ръководителя на катедра

___________ 2006__ г.

“Земеделска техника”

 

Русенски университет

 

“Ангел Кънчев”

 

Т У К

           

М  О  Л  Б  А

от ____________________________________________________,

специалност “_________________________________________”,

фак. № ________________________, за контакти: тел. _______

 

                        ОТНОСНО: Заявяване на тема за дипломна работа

            Моля Катедрения съвет да одобри за разработване на дипломна работа на следната тема:

 

 

 
Евентуален обект за проучване ще бъде фирма (предприятие):_____________

 

По предварителен разговор за потенциален научен ръководител обявявам:

 
Русе, _____________199 __г.

Подпис:

Корекция и допълнителни изисквания по решение на Катедрата:

 

 

Вярно с Протокол №

Подпис:
  1   2

Свързани:

На вниманието на всички студенти iconЗаминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно
Ако няма други указания, всички студенти вземат по 1 екз. От всички долупосочени документи със себе си в чужбина
На вниманието на всички студенти iconНа преживяване
Вниманието е механизъм на реализация на субективния блок на психиката и специално на активността на Аза и затова не случайно вниманието...
На вниманието на всички студенти iconВсички специалности на Факултета
На 1 и 2 април 2008 г се проведе акция за почистване на района около блоковете на Философски факултет в кампус „Изток”, в която се...
На вниманието на всички студенти iconСъвет на европейския съюз
Спин през 2010 г. Европейският съюз почита милионите души, починали от хив/спин, и отдава внимание на всички, заразени с хив, както...
На вниманието на всички студенти iconНа вниманието на всички заинтересовани
Български енергиен холдинг” еад кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за избор на рейтингова агенция...
На вниманието на всички студенти iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
На вниманието на всички лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ
На вниманието на всички студенти iconСъюз на математиците в българия с откриването на 40. Юбилейна пролетна конференция. Имам приятни спомени още от
Златна книга” за принос към развитието на българската култура. Най-любезно поканваме всички присъстващи колеги и гости на организирания...
На вниманието на всички студенти iconРазвитие на вниманието при умствено изостанали ученици алтернативни методи и тяхното приложение в
Децата с iq 75 – 85 се приемат за деца с граничен интелект, а всички с постижения над 85 за норма
На вниманието на всички студенти iconСофийски университет физически факултет
Физика на атомното ядро и елементарните частици” като в същото време е изграден на базата на основни курсове като квантова механика,...
На вниманието на всички студенти iconКатедра „стопанско управление
Кани всички свои студенти – бакалаври, магистри, докторанти и приятели на катедрата на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом