Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
ИмеДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
страница1/8
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-11/soelbatR11.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ГДОС 2011 – корекция 1 „Ел Бат” АДДОПЪЛНЕН


ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО


РАЗРЕШИТЕЛНО №102-Н1/2008,

АКТУАЛИЗИРАНО С РЕШЕНИЕ № 102-Н1-И1-А1/2010г.


АПРИЛ 2012 г.
 1. Уводна част

 • Наименование на инсталацията/инсталациите за която/които е издадено комплексното разрешително

Инсталации за производство на олово и оловни сплави, включваща:

- Топене на дроси, шлаки и други оловосъдържащи отпадъци в късобарабанна въртяща пещ до получаване на сурово олово – 4 тона/ден оловни дроси за една операция на късоборобонната пещ, с продължителност 8 часа;

- Топене на оловни отпадъци в Рафинационен котел с последващо рафиниране и сплавяне до получаване на оловни сплави – 6 тона/ден олово от една плавка;

т. 2.5a от Приложение 4 на ЗООС.


 • Адрес по местонахождение на инсталацията

„Ел Бат” АД

Адрес: гр. Долна баня, Област Софийска, местност Съръмеше, кв. 121

тел./факс – 0618 26136, електронна поща – elbat@mail.bg


 • Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително

Комплексно разрешително: № 102-H1/2008г.

 • Дата на подписване: 13.04.2009г.;

 • Дата на влизане в сила: 23.05.2009г.


 • Дата на актуализация: 17.12.2010г.

 • Влизане в сила на актуализацията: 05.04.2011г.

 • Оператор на инсталацията, притежател на комплексното разрешително

Ел Бат” АД

 • Адрес, телефон, факс и e-mail на собственика/оператора

Адрес: 2040 гр. Долна баня, Софийска област, местност Съръмеше, кв. 121

Тел.: 02 490 01 82

Факс: 02 490 01 83

e-mail: elbat@mail.bg


 • Лице за контакти

Димитър Попов

Николай Бажлеков


 • Адрес, телефон, факс и e-mail на лицето за контакти

Адрес: 2040 гр. Долна баня, Софийска област, местност Съръмеше, кв. 121

Тел.: 02 490 01 82

Факс: 02 490 01 83

e-mail: elbat@mail.bg


 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Производствената дейност на “Ел Бат” АД е ситуирана на площадка собственост на Дружеството с площ от 13.493 декара, която се намира в местността Саръмеше, на 3 км от гр. Долна Баня по пътя за с. Пчелин.


Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС.


Основната дейност на “Ел Бат” АД се реализира на «ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И ОЛОВНИ СПЛАВИ”,включваща металургични операции (процеси) за получаване на:

 1. «Сурово» олово на блок от несъдържащи сяра оловни суровини: оловен скрап - дроси, метални решетки, оловна паста, рециклиращи полупродукти (прахове, Харис окиси, шликери и др.) в Късобарабанна пещ;

 2. Рафинация до стандартни партиди блоков метал рафинационен котел;

 3. Производство на оловни сплави в рафинационен котел.


Производство на «Сурово» олово в КБП

КБП е с капацитет до 4 тона за операция. Отоплявана се с нискосярно гориво (нафта). Инсталирана е газоходна система за димните газове от пещта оборудвана с циклон, искрогасителна камера три броя ръкавни филтри с импулсна регенерация на тъканта. Към тези филтри се включват и санитарно-вентилационните газове от помещението, късобарабанната пещ и съда за олово. Технологичните и вентилационните газове се отвеждат в комин с височина 12 м.

В КБП се преработват и полупродукти получени от рафинационния котел – Харис - окиси, шликери.


Рафинация до стандартни партиди блоков метал и производство на оловни сплави в рафинационен котел (РК)

Като промишлени модули се експлоатират:

- рафинационен котел с прилежащите му устройства и механизми (за разбъркване на ваната, за леене на метала, за измерване на температурата, подвижни капаци над ваната и връзки към аспирационната система и ръкавен филтър);

 • разливни лентови машини (2 бр.) за леене на стандартен блок;

 • аспирационна смукателна система за газовете над ваната в котела;

 • пречиствателно съоръжение (ръкавен филтър РФ - 2) за очистване от прах на газовете от ваната на котела.


Рафинационният котел за претопяване и рафиниране на вторично олово е предназначен за преработването на нестандартно метално олово като блок или разливъци с неправилна форма, чист едрокъсов оловен скрап от листа, плочи, тръби и др., с цел осредняване на метала по химически състав и довеждането му до определена марка на партидата стандартен блок олово или сплав.


Рафинационният котел се подгрява с течно гориво (нафта). Димните газове по газоход се отвеждат в 12-метров комин разположен извън халето.

Рафинирането на оловото е циклична операция, т.е. провежда се само при зареждане на котела с нестандартен метал. Състои се само от две операции - “обезмедяване“ и “омекотяване“ (т. нар. Харис - процес).

Обезмедяването на оловото се извършва посредством ликвация и добавяне реагент елементарна сяра. Получават се така наречените “медни шликери“;

Харис - процеса се извършва чрез алкално-окислително рафиниране с цел очистване на вторичното олово от антимон и калай. Като реагенти се използват сода каустик и селитра. Получават се т. нар. Харис-окиси, които се изгребват от повърхността на ваната.

И двата междинни продукта (шликери и Харис окиси) се рециклират в КБП.

Процесът е периодичен, като максималната продължителността на една операция (плавка) възлиза на около 8 часа, с производителност 6 т/плавка.


На 17.12.2010г. беше издадено Решение № 102-Н1-И1-А1/2010г. за актуализация на КР № 102-Н1/2008г., включващо:

Инсталация, която не попада в приложение 4 на ЗООС

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ”, включваща съоръжения за трошене, сепариране а получените компоненти, десулфатизация и кристализация до получаване на натриев сулфат.

Модул I: Раздробяване на оловно-кисели акумулаторни батерии и сепариране на компонентите им (сярнокисел електролит, метални детайли, оловна паста, пластмаси). Като технологични съоръжения се използват:

 • Приемен бункер за акумулаторните батерии;

 • Комплектно оборудване за трошене на акумулаторните батерии и разделяне на компонентите им, с аспирационна система и мокро очистване на газовите потоци;

 • Оборудване за събиране и филтруване на електролита;

Модул II: Десулфатизация на оксидно-сулфатната оловна паста. Като оборудване за десулфатизация на оксидно-сулфатната оловна паста, чрез добавка на необходимите реагенти, се използват резервоари с механично разбъркване, автоматична филтърпреса.

Модул III: Кристализация на безводен натриев сулфат чрез вакуум-изпарителна кристализация. Като краен търговски продукт се получава натриев сулфат.


За да бъде въведена в експлоатация Инсталацията за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии, трябваше да бъде изпълнено условие 3.4. от Решение № 102-Н1-И1-А1/2010г. На 05.04.2011г. експерти на РИОСВ София в Протокол № ПД-ГВ №5 констатират, че Ел Бат АД е изпълнило изискванията на Условие 3.4 от цитираното КР и Инсталацията може да бъде въведена в експлоатация.

Инсталацията е въведена в експлоатация през май 2011г. • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГоце делчев
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДоклад за изпълнение на дейностите
Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително №316 –НО/2008 г на ет” Андип...
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДоклад за изпълнение на дейностите, на комплексно разрешително №249-но/2008г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително за 2010 година
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconВъведение Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително №316 -но/2008 г на ет андип 92 Андрей
Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително №316 –НО/2008 г на ет” Андип...
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На “керамат”АД, гр. Каспичан...
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconДоклад по околна среда
Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително №187/-но-ио-ао/2008год
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
Увод
Допълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно iconГодишен доклад
За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, за 2007 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом