Общ законопроект
ИмеОбщ законопроект
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер83.63 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/41/253-19-22.rtf
ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ

за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата,

изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 18 май 2012 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254 – 01 – 18, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 17. 02. 2012 г.


Проект


Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата


(Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10 и 19 от 2011 г.)


§ 1. В чл. 2, ал. 3 изречение второ се заличава.


§ 2. В чл. 63, в текста преди т. 1 след думата “При” се добавя “навлизане и”.§ 3. В чл. 70 ал. 3 се изменя така:

“(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.”


§ 4. Член 80 се изменя така:

„Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:

  1. да ползва светлоотразителна жилетка при управление на превозното средство;

  2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.”

§ 5. В чл. 98, ал. 2, т. 4 думата „инвалиди” се заменя с „хора с трайни увреждания”.

§ 6. В чл. 99а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „хора с” се добавя „трайни”.

2. В ал. 2 след думите „хора с” се добавя „трайни”.

3. В ал. 3 след думите „хора с” се добавя „трайни”, а думата „друга” се заличава.

§ 7. В чл. 107, т. 3 думата „инвалиди” се заменя с „които са с трайни увреждания и”.

§ 8. В чл. 109 думата „Инвалидите” се заменя с „Хората с трайни увреждания”.

§ 9. В чл. 116 думата „инвалидите” се заменя с „хората с трайни увреждания”, а след думата „бастун” се поставя запетая и се добавя „към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун”.

§ 10. В чл. 137а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. лицата, които поради физически увреждания управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;”.

2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.


§ 11. В чл. 153б се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1:

аа) в б. „а” думите „многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с „лечебните заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения”;

бб) в б. „б” думите „лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква “г” от Закона за лечебните заведения” се заменят с „медицински центрове или диагностично-консултативни центрове съгласно Закона за лечебните заведения”;

б) точка 2 се изменя така:

“2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.”

2. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.


§ 12. В чл. 153в, ал. 4 думите “14-дневен” се заменят с “30-дневен”.


§ 13. В чл. 154, ал. 2 след думите “категория С” се добавя “или категория Ттб”.


§ 14. В чл. 166 ал. 3 се отменя.


§ 15. В чл. 171 се създава т. 7:

“7. временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 153в – до отстраняване на нарушенията.”


§ 16. В чл. 174 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.”

2. В ал. 3 думите “12 до 18 месеца” се заменят с “2 до 3 години” и думите “от 500 до 1000 лв.” се заменят с “2000 лв.”.


§ 17. В чл. 178б, ал. 4 се създава т. 7:

“7. провежда или е провело обучение на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1 и D1 без кандидатът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.”


§ 18. Член 178в се изменя така:

“Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция 5000 лв. физическо или юридическо лице, което организира и провежда психологическо изследване по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2:

1. без издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;

2. след като регистрацията му за организиране и провеждане на психологически изследвания е била заличена;

3. преотстъпва на друго лице правата, предоставени му с удостоверението;

4. отказва достъп на служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, изпълняващи функции по извършване на методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания до психологическата лаборатория по време на провеждането на психологическо изследване и водената за него документация.

(2) Наказва се с глоба или имуществена санкция 3000 лв. физическо или юридическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания, което:

1. не уведоми Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за промяната на адреса, броя на помещенията, работните места и оборудването на психологическите лаборатории в списъка към удостоверението в срока, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

2. използва методиките, определени за провеждане на психологическо изследване за цели, различни от определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

3. разгласява методиките, определени за провеждане на психологическо изследване;

4. организира и извършва подготовка на лицата, подлежащи на психологическо изследване, преди провеждането му;

5. разпореди допускането до психологическо изследване на лица извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;

6. разпореди издаването на удостоверение за психологическа годност без да е проведено психологическо изследване;

7. разпореди издаването на удостоверение за психологическа годност въз основа на неверни и/или липсващи данни от психологическо изследване;

8. не изпълни разпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, изпълняващи функции по методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.

(3) Наказва се с глоба 500 лв. психолог, който при провеждане на психологическо изследване:

1. допусне до изследване лице извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;

2. започне провеждането на психологическо изследване по-късно от часа, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;

3. наруши последователността и/или броя на методиките за провеждане на психологическото изследване от утвърдените указания;

4. издаде удостоверение за психологическа годност въз основата на неверни и/или липсващи данни от психологическо изследване;

5. издаде удостоверение за психологическа годност без да е проведено психологическо изследване.

(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на лице, което не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания.

(5) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който след навършване на 55-годишна възраст извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.”

§ 19. Създава се чл. 178д:

„Чл. 178д. Наказва се с глоба 500 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.”


§ 20. В чл. 179, ал. 1, т. 5 думите “сигналите на пътните светофари” и запетаята след тях се заличават.


§ 21. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

„5. който управлява велосипед без светлоотразителна жилетка”

2. В ал. 4:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 3 се отменя.

3. Създават се ал. 5 и 6:

“(5) Наказва се с глоба 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 1 месеца водач, който:

1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

2. неправилно преминава през пешеходна пътека.

(6) Когато нарушението по ал. 1 т. 1 или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба 400 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 3 месеца.”

§ 22. В § 6 от Допълнителните разпоредби се създава т. 63:

„63. „Човек с трайно увреждане” е лице, което вследствие на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.”

§ 23. В § 39, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 54 от 2010 г.), текстът след думата “запазват” се заличава.


Заключителна разпоредба


§ 24. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г.), в глава осма, след чл. 96в се създава чл. 96г:

“Чл. 96г. Който назначи на работа водач на лек таксиметров автомобил или водач на автомобил, с който се извършва обществен превоз на пътници или товари без водачът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, се наказва с глоба или имуществена санкция 1000 лв.”


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО

ТРАНСПОРТ,ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:


ИВАН ВЪЛКОВ

Свързани:

Общ законопроект iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Айтос, общ. Руен, общ. Кула, общ. Бяла Слатина, общ. Ардино, общ. Тетевен, общ. Берковица, общ. Медковец, общ. Панагюрище, общ. Никопол,...
Общ законопроект iconКомисия по регионална политика и местно самоуправление
Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от поднс въз...
Общ законопроект iconРепублика българия четиридесето народно събрание
Закона за ветераните от войните, №654-01-139, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители и законопроект за изменение...
Общ законопроект iconКомисия по правни въпроси
Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, №153-03-63 от 17 май 2011 г., изготвен на основание чл. 71,...
Общ законопроект iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Аврен, обл. Варна, общ. Белослав, обл. Варна, общ. Дългопол, обл. Варна, общ. Ново...
Общ законопроект iconДоклад относно
Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, №253-03-88 от 5 септември 2012 г., на основание чл. 71, ал....
Общ законопроект iconДоклад относно
Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, №253-03-109 от 2 октомври 2012 г., на основание чл....
Общ законопроект iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане списък
Перник, общ. Лъки, обл. Пловдив, общ. Самуил, Цар Калоян, обл. Разград, общ. Алфатар, обл. Силистра, общ. Рудозем, Чепеларе, Мадан,...
Общ законопроект iconДоклад относно
Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, №253-03-82 от 20 юли 2012 г.,...
Общ законопроект iconЧетиридесето народно събрание комисия по правни въпроси
Относно: Непрочетени текстове в пленарна зала на 15. 04. 09 г при обсъждането на Доклад №953-03-31/08. 04. 2009 г за второ четене...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом