Републикабългари я
ИмеРепубликабългари я
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер40.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/StenD/240712-prilogenie.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


На основание чл. 74, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме нечетените в Пленарна зала текстове на пленарното заседание на 24 юли 2012 г. от доклада на Комисията за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 253 - 19- 22, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254 – 01 – 18, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 17. 02. 2012 г.


Проект


Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата


(Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10 и 19 от 2011 г.)


§ 5. В чл. 98, ал. 2, т. 4 думата „инвалиди” се заменя с „хора с трайни увреждания”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


§ 7. В чл. 107, т. 3 думата „инвалиди” се заменя с „които са с трайни увреждания и”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


§ 8. В чл. 109 думата „Инвалидите” се заменя с „Хората с трайни увреждания”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


§ 9. В чл. 116 думата „инвалидите” се заменя с „хората с трайни увреждания”, а след думата „бастун” се поставя запетая и се добавя „към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


§ 13. В чл. 154, ал. 2 след думите “категория С” се добавя “или категория Ттб”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.


§ 14. В чл. 166 ал. 3 се отменя.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.


§ 17. В чл. 178б, ал. 4 се създава т. 7:

“7. провежда или е провело обучение на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1 и D1, без кандидатът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за §17, който става §20.


§ 20. В чл. 179, ал. 1, т. 5 думите “сигналите на пътните светофари” и запетаята след тях се заличават.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става §23.


Комисията предлага да се създаде нов § 28:


§ 28. Създава се приложение към чл. 99а, ал. 1:


“Приложение към чл. 99а, ал. 1


КАРТА


1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. Цветът на картата за паркиране е светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който е на тъмно син фон.

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата на предната и задната част на картата Картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

- името и печата на издаващия орган/организация.

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици;

- думите „Модел на европейските общности” на български език;

- като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя;

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

 - твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка;

Данните са на български език.”


§ 24. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г.), се създава чл. 96г:

“Чл. 96г. Който назначи на работа водач на лек таксиметров автомобил или водач на автомобил, с който се извършва обществен превоз на пътници или товари, без водачът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 1000 лв.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за §24, който става § 29.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО

ТРАНСПОРТ,ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:


ИВАН ВЪЛКОВСвързани:

Републикабългари я iconРепубликабългари я републикабългари я народно събрание
Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия...
Републикабългари я iconРепубликабългари я

Републикабългари я iconРепубликабългари я

Републикабългари я iconРепубликабългари я

Републикабългари я iconРепубликабългари я

Републикабългари я iconРепубликабългари я
М и н и с т е р с т в о н а о б р а з о в а н и е т о, м л а д е ж т а и н а у к а т а
Републикабългари я iconРепубликабългари я
М и н и с т е р с т в о н а о б р а з о в а н и е т о, м л а д е ж т а и н а у к а т а
Републикабългари я iconРепубликабългари я сметнапалат а одитендокла д

Републикабългари я iconРепубликабългари я министерство на външните работи

Републикабългари я iconРепубликабългари я областeн управител на област смолян

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом