Тема Очаквани резултати
ИмеТема Очаквани резултати
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер87.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/e5fada2d-45b2-438f-b7fb-87fc0a87d959/Годишно разпределение по ЗИП-Б

ДатаТемаОчаквани резултати

Методи и форми за оценяване знанията на учениците1.


Българският език-звучен и богат


Може да открива образните думи в художествен текст;да отделя звуковете в думата;да съгласува думите в изречение;да подрежда изреченията в текст;

Наблюдение. Задачи за определяне на звуковия състав на думата, за свързване на думите в изречения и на изреченията в текст.2.


Устно общуване.

Думи за учтивост

Може да използва в речта си изрази за учтивост;да прави избор на изрази от речевия етикет в съответствие с конкретна ситуация на общуване.

Наблюдение. Задачи за създаване на кратки текстове в устна и писмена форма, за създаване на диалог.

3.
Трудности при писмено общуване

Умее да работи с правописен речник.

Диктовка. Задачи за работа с правописен речник.

4.
Редактиране на текст

Умее да открива правописните грешки в текст.

Препис на текст. Задачи за редактиране.


5.

Звукове и букви

Разбира разликата между звук и буква. Може да подрежда думи по азбучен ред.

Тестови задачи за подреждане на думите по азбучен ред.


6.

Гласни звукове.

Правопис

Може да разграничава гласните звукове в ударена и неударена сричка. Умее да прави проверка.

Задачи за изменение формата на думата за проверка на изговора на гласните звукове.


7.

Преразказ на басня


Може да преразказва устно и писмено басня;да предава речта на героите чрез полупряка реч.

Задачи за устен и писмен преразказ на басня;задачи за правилно предаване на речта на героите.

8.
Преразказ на приказка

Може да преразказва кратка приказка;да спазва глаголното време при преразказ на приказка;да изразява отношение към героите на приказката.

Задачи за преразказ на кратка приказка.Беседа.9.


Преразказ на разказМоже да предава последователно епизодите в разказа;да отделя същественото в текста и да го изразява стилистически точно и граматически правилно.

Задачи за отделяне на епизодите в текст и свързването им в цялостен преразказ.


10.

Сродни думи

Може да образува сродни думи и да ги използва. Умее да определя корена на думата.

Задачи за образуване на сродни думи и откриване на корена им


11.

Части на думата

Може да образува съществителни имена с представки.

Езикови задачи с представката като част от думата, за образуване на сродни думи.12.


Образуване на думитеМоже с помощта на наставки да образува сродни думи.

Задачи за запознаване с наставката като част на думата, за образуване на сродни думи с помощта на наставка и представка.

13.
Правопис при образуване на думите / сродни думи /.Диктовка


Може да редактира текст със сродни думи.

Диктовка. Задачи за редактиране на текст със сродни думи.


14.

Преразказ на откъс от детска книга


Може да разказва устно и писмено кратък откъс от детски роман или повест;да измисля продължение на историята от откъса.

Задачи за съставяне на устен и писмен преразказ.


15.

Членуване на съществителните имена


Може да членува съществителните имена с „щ” и „т”, двойно „тт”.

Диктовка с включени езикови задачи за членуване на съществителни имена.


16.

Правопис на съществителните имена. Диктовка

Умее да прави проверка за изговора и правописа на съществителните имена в единствено число, при които в множествено число изпада гласен звук.

Диктовка. Задачи за промяна на формата на думата за род и число при съществителните имена.17.


Лични местоимения

Може да използва лични местоимения, като с тях замества съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.

Препис на текст със задача за замяна на съществителните имена с лични местоимения.


18.

Съчиняване по подобие

Може да преобразува прочетена история,като промени в нея героите и обстановката;да създаде собствен текст на приказка с опора на образеца.

Задачи за съставяне на варианти на приказки по подобие на дадена приказка.


19.

Сегашно време на глагола.Лице и число на глагола

Умее правилно да употребява глаголите в сегашно време. Умее да открива глагола „съм”;да свързва личните местоимения с форми на глаголи в сегашно време,за да определя тяхното лице и число.

Наблюдение. Задачи за откриване и правилна употреба на глагола „съм”.20.


Минало свършено времеМоже правилно да употребява глаголите в минало време, лице и число на глагола.

Препис на текст в сегашно време на глагола. Задачи за превръщане на глаголите от сегашно в минало свършено време.

21.
Бъдеще време на глагола

Може да образува и употре-бява правилно бъдеще време.

Тестови задачи за откриване на глаголи в бъдеще време.


22.

Употреба на глаголните времена. Диктовка

Може да употребява правилно сегашно, минало и бъдеще време на глагола. Умее да раз-граничава и използва адекват-но спомагателния глагол „съм” в сегашно, минало и бъдеще време на глогола.


Диктовка. Задачи за правилна употреба на глаголите в различните времена.


23.

Правопис на глаголите

Може да изговаря и пише правилно глаголите, в които ударението пада на крайната сричка, в които крайната сричка е без ударение.Тестови задачи.24.


Правопис на прилагателните имена

Може да изговаря правилно прилагателните имена в м. р., ед. ч.., при които в ж. р., ср. р. и мн. ч. изпада гласния звук „ъ”. Умее да прави проверка. Умее да прави проверка и за двойно”нн” в прил. имена.


Диктовка. Езикови упражнения за правилен правопис на прил. имена.

25.
Степенуване на прилагателните имена

Умее да разграничава частиците за степенуване.

Задачи за степенуване на прилагателните имена.


26.

Думи при общуване

/ синоними /

Може да открива и използва синонимите. Може да използва подходящия синоним в текста.

Тестови задачи за избор на подходящи синоними.

27.
Съчинение-описание

Може да открива съществените признаци в наблюдаван обект;да описва обекта чрез опорни думи и изрази;да свързва описаните признаци и да създава кратък текст-описание.

Задачи за откриване на съществените признаци на определен обект.


28.

Подбудителни изречения


Умее правилно да интонира подбудителните изречения.

Наблюдение. Задачи за създаване на кратки текстове, в които се използват подбудител-ни изречения.


29.

Възклицателни изречения

Умее правилно да използва възклицателните изречения, за да изрази смисъла на прочетеното.

Тестови задачи за правилно използване на възклицателните изречения.


30.

Съчинение по даден край


Може по даден край от текст да се ориентира в героите и обстоятелствата;да съчинява собствена история по даден край;да редактира текста си.

Задачи за съчиняване на собствена история.


31.

Правописни трудности при съгласните

Може да проверява правописа на струпани съгласни звукове в думата;да прилага правилота за двойно –нн- при прилагателните имена;да пише правилно членуваните съществителни имена от женски род с двойно –тт-.

Диктовка. Граматически задачи с включени правописни и пунктуационни особености.

32.
Съчинение с любим герой

Може да определя особеното в характера на героя;да описва външния вид на героя;да измисля свои истории с героя.

Дискусия.Беседа.

Свързани:

Тема Очаквани резултати iconТема. Очаквани резултати

Тема Очаквани резултати iconТема Очаквани резултати

Тема Очаквани резултати iconТема очаквани резултати
Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет. Работа с графична информация /Програми: Баница, Симетрия, Пролет/окс
Тема Очаквани резултати iconОчаквани резултати

Тема Очаквани резултати iconIii. Очаквани резултати IV. Учебно
Определя принадлежност на организми (по групи съществени признаци) към даден таксон
Тема Очаквани резултати iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Очаквани резултати: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала
Тема Очаквани резултати iconСтандарти и очаквани резултати от програмата по история и цивилизация за 9 клас
Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека
Тема Очаквани резултати iconОчаквани резултати на ниво учебна
Стандарт 1 Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства
Тема Очаквани резултати iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Тема Очаквани резултати iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом