Зоя комитова началник на рио
ИмеЗоя комитова началник на рио
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер192.66 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/7cb39abd-27dc-45ba-aa46-12285860b25a/ZIP_BEL_2kl.docград Лясковец, област Велико Търново тел.: 0619/2 20 95

Ул. „ Манастирска” № 1 e-mail:soumr@mail.bg


Утвърдил:..................................

ЗОЯ КОМИТОВА

НАЧАЛНИК НА РИО


Съгласувано:............................

З. ЧАКАЛОВА

СТ. ЕКСПЕРТ ПО НО


УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЗИП

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

II КЛАС

НА УЧЕБНАТА 2009/ 2010 ГОДИНА


Изготвил:

(Ст.Обрешкова)


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА


Хорариум от часове:
седмично - 1 час
годишно – 32 часа I. Общо представяне на програмата

     Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по български език и литература за втори клас е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас (МОН, 2002).

     Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията и уменията на второкласниците по отношение на езиковото и литературното им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и пряко кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН.

     Учебното съдържание дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно възможностите на учениците.

      

     II. Цели на обучението

     – разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване;

     – разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта;

     – разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

     – активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика и литературата.

      

ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Ядра на учебното съдържание


Обобщени теми

Брой часове

Контекст и дейности

Очаквани резултати

ЛитератураСоциокултурни компетентности


Литературни компетентности


Социокултурна и езикова компетент

ност:

Общуване с художествена творба


Социокултурна и езикова компетент

ност:

Създаване на изказвания и писмени текстове


Български език

Социокултурни компетентности


Езикови компетентности


Социокултурна компетен-тност:

Устно общуване


Социокултурна компетен-тност:

Писмено

общуване


Формиране на комуникативно-речеви умения

Социокултурни компетен

тности


Социокултурна и езикова комптентност

Устно общуване


Социокултурна и езикова комптентност

Писмено общуване


Социокултурна и езикова комптентностСъздаване на изказвания и писмени текстове,,Азбучен ред. Моите книги”

,,Народна песен”

,,Басня”

,,Стихотворения. Епитети”

,,Разказ”


,, Азбучен ред. Моите книги”

,,Народна песен”

,,Басня”

,,Стихотворения. Епитети”

,,Разказ”


,,Народна песен”

,,Басня”

,,Стихотворения. Епитети”

,,Разказ”


,,Народна песен”

,,Басня”

,,Стихотворения. Епитети”

,,Разказ”


,,Съществителни имена”

,,Род и число на същ. имена”

,,Същ. собствени и същ. нарицателни имена”

,,Правопис на същ. собствени имена”

,,Умалителни същ. имена”

,,Прилагателни имена”

,,Глаголи”

,,Правопис на глаголите”


,,Съобщителни изречения”

,,Въпросителни изречения”


,,Текст. Речници

,,Звукове и букви”

,, Звучни съгласни звукове в средата на думата”

,, Звучни съгласни звукове в края на думата”

,,Трудните звукове и букви”


,,Звукове и букви”

,, Звучни съгласни звукове в средата на думата”

,, Звучни съгласни звукове в края на думата”

,,Трудните звукове и букви”

,,Писмо. Правопис на гласните”

,,Правопис на съществителните собствени имена”

,, Правопис на съгласните звукове”

,, Умалителни съществителни имена. Правопис”

,,Правопис на глаголите”

,,Съобщителни изречения”

,,Въпросителни изречения”

,,Правила при писане”


,,Покана и поздравителна картичка”


,,Покана и поздравителна картичка”


,,Покана и поздравителна картичка”

,Приказка. Преразказ”

,,Басня”

,,Преразказ на басня”

,, Преразказ на приказка”

,,Разказ”

,,Преразказ по думи от текста”

,, Рзказ по серия от картини”

,,Съчинение на приказка по подобие на друга”

,,Съчинение по дадено начало”


,Приказка. Преразказ”

,,Басня”

,,Преразказ на басня”

,, Преразказ на приказка”

,,Разказ”

,,Преразказ по думи от текста”

,, Рзказ по серия от картини”

,,Съчинение на приказка по подобие на друга”

,,Съчинение по дадено начало”


5


17


10

На учениците се дава възможност да:

- четат и слушат приказки

-откриват в текст противопоставяния между героите

- драматизират литературен текст

- подготвят декори и подбират музиказа театрализация


- четат и преразказват текстове

- сравняват прозаична и мерена реч

- рецитират стихотворения

- правят описание на герой или природна картина

- откриват повторения в народни песни

- свързват епитети в словосъчетания


- препоръчват прочетена книга

- чрез илюстрация представят любим герой


- четат подробно фрагменти от художествен текст

- отговарят на въпроси по съдържание на текст

- изразяват мнения и оценки


- моделират форми на същ. имена, прил. имена и глаголи

- сравняват думите като части на речта

- редактират изречения и кратки текстове с неуместно употребени същ. имена, прил. имена и глаголи

- преобразуват прил. имена по род и число

- определят числото на глаголите


- съставят съобщителни и въпросителни изречения, съобразно целта на общуване

- преобразуват съобщителни изречения във въпросителни, съобразно речевата ситуация

- моделират изречения , в зависимост от езиковата ситуация


- създават устна реч с правилен изговор на съгласните звукове

- съставят изказвания и спазват правоговорните норми

- съпоставят книжовен с неправилен изговор

- четат текстове от различни жанрове

- откриват в правописен речник думи с непроверяем правопис

- използват енциклопедични речници


- съпоставят изговора и правописа на думи с редукция на гласните звукове

- преобразуват по форма думите с беззвучен съгласен

- избират сродна дума за проверка

- изменят формата на глагола от множествено в единствено число

- редактират правописни грешки в думите

- пишат правилно съобщителни и въпросителни изречения


- участват в комуникативни ситуации

- употребяват думи и изрази на учтивост


- участват в диалог и заемат различни позиции


- четат и преразказват художествени текстове и не променят съдържанието

- съчиняват собствена приказка по аналогия

- съчиняват собствена приказка по дадено начало

- пишат покана и поздравителна картичка

- съчиняват текст на съобщение


- отделят епизодите в текста и правят план

- преразказват текст по словесни опори или картинен план

- разказват свои преживявания и наблюдения

- съчиняват собствен текст по словесни опори

- описват наблюдавана случка, явление, предмет, животно, човек

Ученикът умее да:

- определя литературния герой

- да чете изразително по роли

- да разказва от името на героя

- да участва в сценично представяне


- да различава стихотворение и разказ

- художествени и нехудожествени текстове

- с помощта на учителя да възпроизведе диалог, да открие епитети в стихотворение

- да създава собсвени повторения


- да посочи произведения и автори, които му харесват

- да изобрази любим герой


- да чете подборно литературен текст

- да изрази оценка, относно текст

- да задава въпроси към текс, относно сюжет или герои


- да разпознава и да образуват форми на същ. имена, прил. имена и глаголи

- да разграничава същ. собствени от същ. нарицателни имена

- да пише правилно същ. собствени имена

- да образува умалителни имена от същ. нарицате прил. имена по род и число

- да използва синоними и прави синонимни редове


- да преобразува съобщителни изречения във въпросителни

- да употребява съобщителни и въпросителни изречения, съобразно, ситуацията на общуване

- с помощта на учителя да преобразува словореда на изречението


- спазва правоговорните норми за изговор на звучните съгласни в краесловие

- следва книжовния изговор на звучните съгласни в краесловие

- да чете изразително съобщителни и въпросителни изречения

- да се ориентира в азбучния ред

- да използва правописен речник

- да се ориентире в енциклопедичен речник


- открива разликата между изговор и писмо при неударените гласни звукове

- проверява чрез сродни думи правописа на неударените гласни в думата

- определя местата на възможните грешки при писане на съгласни звукове

- проверява съгласните в края на думата чрез сродни думи или чрез форми на думата

- избира тази сродна дума, която е подходяща за проверка при обеззвучаване и озвучаване в средата на думата

- проверява правописа на глаголите с ударение на последната сричка

- оформа пунктуационно съобщително и въпроситено изречение


- използва в речта си изрази на учтивост

- употребява думи за учтивост при общуване


- включва се в диалог

- изслушва търпеливо участниците в диалога


- преобразува позната приказка като променя героите

- състява собствена приказка с любим герой

- съчинява текст на покана и поздравителна картичка

- пише съобщение и отделя съществената информация в него


- прави преразказ по картина или серия от картини

- разказва устно преживяна случка

- съчинява текст по опорни думи и изрази

- съчинява текст –описание на наблюдаван предмет, явление, животноІV. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

- устна проверка

- писмена проверка

- наблюдение

- самопроверка

- тестова проверка

- рационален начин за писмени умения

- демонстрация


V. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 При обучението по задължителноизбираема подготовка, учителят трябва да се съобразява с нивото, което са постигнали учениците в своето езиково, литературно и речево развитие. С оглед на това всяка тема може да се интерпретира с различно учебно съдържание (олекотено или усложнено), за да се мотивира дейността на всяко дете и оттук да се осигури активното му участие в учебната дейност. Диференцирането на работата на учителя според възможностите на учениците влияе върху увереността на учениците в собствените сили. Разработеното помагало за тези часове по тази програма позволява такава диференциация.

     В часовете по избираема подготовка учителят трябва да използва различни форми на обучение, но основно място се отделя на индивидуалната форма и работа по групи.

     В тези уроци ръководната роля на учителя е по-дискретна, дава се превес на самостоятелността на учениците.

VІ. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Литература:


  1. Наредба №2 от 18. 05. 2000 г. за учебното съдържание

  2. Учебни програми за ІІ клас на МОН, изд. Булвест

  3. Книга за учителя по БЕЛ за ІІ клас, изд. Булвест 2000

  4. Учебник по БЕЛ за ІІ клас, изд. Булвест 2000

  5. Учебно помагало за ЗИП по БЕЛ за ІІ клас, изд. Булвест 2000ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРИ КЛАС ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА№ по редДатаТ Е М И


видНови понятия


Забележка


1

2

3

4

5

6

1.

1 седм.

Какво научихме в първи клас

БЕ

Текст, изречение, дума, сричка, звук
2.

2 седм.

Да разкажем приказка

РР

Приказка
3.

3 седм.

Тези чудни звукове и букви

БЕ

Гласни, съгласни, звуч-ни и беззвучни съгл.
4.

4 седм.

Общуваме чрез устна и писмена реч

РР

Устна реч, писм. реч, общуване
5.

5 седм.

Диалог и авторова реч в художествения текст

Ч

Диалог. реч, авт. реч
6.

6 седм.

Умеем ли да работим с речник

БЕ

Правоп. речник
1

2

3

4

5

6

7.

7 седм.

Думите в нашата реч

БЕ

Думи, близки по знач.
8.

8 седм.

Измисляме край на приказка

РР

Приказка, литературен герой
9.

9 седм.

Съчиняваме и отгатваме гатанки

Ч

Гатанка
10.

10 седм.

Изговаряме и пишем гласните и съгласните

БЕ

Правоговор, правопис
11.

11 седм.

Играем и рисуваме с думи

РР

Словесно рисуване
12.

12 седм.

Пишем писмо до Дядо Коледа

РР

Писмо
13.

13 седм.

Кой какво празнува

Ч

Нар. празници
14.

14 седм.

Разказвам по картина

РР

Съчинение, разказ
15.

15 седм.

Използваме ли правилно съществит. Нариц.

БЕ

Същ. нар. име
16.

16 седм.

Използваме ли правилно съществит. собств. имена в нашата реч

БЕ

Същ. собств. име
17.

17 седм.

Да изиграем приказка

Ч

Драатизация,роля,декор
18.

18 седм.

Съчиняваме римушки

РР

Рима, стих, стихотворе-ние
19.

19 седм.

Да четем по роли

Ч

Четене по роли
20.

20 седм.

Съчиняваме приказка по дадено начало

РР

Приказка
21.

21 седм.

Използваме ли правилно прилагателните имена в нашата реч

БЕ

Прилагателно име
22.

22 седм.

Поздравления за празниците

РР

Поздравителна картичка
23.

23 седм.

Ние сме малки творци

РР24.

24 седм.

Любими приказни герои

Ч

Приказен герой
25.

25 седм.

Използваме ли правилно глаголите в нашата реч

БЕ

Глагол
26.

26 седм.

Описавие на пролет

РР

Описание
27.

27 седм.

Великденски празници

Ч

Традиции, нар. обичаи
1

2

3

4

5

6

28.

28 седм.

Използваме ли правилно видовете изречения в нашата реч

БЕ

Съобщит. изр., въпрос. изреч.
29.

29 седм.

Учим се да редактираме текст

БЕ

Текст, заглавие на текст, редактиране
30.

30 седм.

Избираме книга за самостоятелно четене

Ч

Корица, заглавие на книга, автор, съдърж.
31.

31 седм.

Решаваме сами езикови и литературни задачи

ОЗ32.

32 седм.

Здравей, лято!

Ч

15. септември. 2009 г Утвърдил:

гр. Лясковец Директор:...........................

/Н. Кожухаров/

Свързани:

Зоя комитова началник на рио iconВх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
Относно: разпределение на часовете по зип (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по сип по учебни предмети,...
Зоя комитова началник на рио iconДо г-жа ваня кастрева началник на рио на момн софия-град чрез експерт „образование район до директорите на цдг/одз уважаема госпожо кастрева, уважаеми колеги
Поканени за участие в съвещанието са и експертите „Образование" при районните администрации, г-жа Бойка Калева и г-жа Вирджиния Василева...
Зоя комитова началник на рио iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Умбал "Александровска" еад, ул."Св. Георги Софийски" №1, За: Зоя Катерска началник "Обществени поръчки", България 1431, София, Тел.:...
Зоя комитова началник на рио iconНачалник рио на мон
Да гарантира изграждане на комуникативни умения според Държавните образователни изисквания по чужд език
Зоя комитова началник на рио iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Умбал "Александровска" еад, ул. "Свети Георги Софийски" №1, За: Зоя Катерска началник "Обществени поръчки", Р. България 1431, София,...
Зоя комитова началник на рио iconПрограма 30. 11. 2011 г. (сряда)
Областна управа Бургас инж. Виолета Илиева началник на рио-бургас Университет„Проф д-р А. Златаров
Зоя комитова началник на рио iconРепублика българия
Пловдив, община Садово, с. Катуница, ул. (бул.)”Зоя Космодемянска”, №1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:...
Зоя комитова началник на рио iconНачалник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас
Ученикът може да извършва аритметичните действия събиране и изваждане на трицифрени числа и действията умножение и деление на трицифрени...
Зоя комитова началник на рио iconДо Началник на рио относно
Относно: Резултати от І- ва част на Петия конкурс за работещи с деца в извънкласни и извънучилищни дейности и участие във ІІ част...
Зоя комитова началник на рио iconОрганизациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова
Мрежи по заетост в селските райони”, изпълняван в България с организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом