Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане»
ИмеРешение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане»
страница1/21
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.69 Mb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.2007.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 2007
По протокол №52/17.05.2007г. на заседанието си на 17.05.2007г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка №08.00-63/09.05.2007г. от Ангел Николов, кмет на община Самоков, във връзка с одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Централна градска част на гр.Самоков, приет с протокол на ЕС при община Самоков №2/24.01.2007г. т.1 и протокол №1/06.02.2007г. от заседание на ЕС при НИПК, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, протокол № 72 на ПК по УТ, направено допълнение от Л.Янкова – председател на общински съвет, след явно гласуване, с 24 гласа „за”, „против” няма и 2„въздържали се”


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков одобрява представения проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на Централна градска част на гр.Самоков


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА\


/ЛП


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 2008
По протокол №52/17.05.2007г. на заседанието си на 17.05.2007г. Общински съвет–Самоков, по писмо №12.00-52/04.05.2007г. от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Самоков, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2007г. На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, протокол № 44 от редовно заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”, след явно гласуване, с 20 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков приема общинска програма за закрила на детето за 2007г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА\


/ЛП


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 2009
По протокол №52/17.05.2007г. на заседанието си на 17.05.2007г. Общински съвет–Самоков, по молба и план – сметка на ТД ”Рилски турист”, с вх.№26.00-430/05.01.2007г., относно отпускане на средства за честване на 105 години от създаването на ТД. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, протокол №43 на ПК по “Образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”, след поименно гласуване, с 20 гласа „за”, 1„против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 500 /петстотин/ лева за направа на рекламни материали за честването.

2. Средствата да се разходват от функция “Култура”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА\


/ЛП


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 2010
По протокол №52/17.05.2007г. на заседанието си на 17.05.2007г. Общински съвет–Самоков, по писмо №08.00-37/16.04.2007г. от Ангел Николов, кмет на община Самоков, във връзка с молба от Професионална гимназия по туризъм, относно отпускане средства за изработване на почетен знак на гимназията. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, протокол №43 на ПК по “Образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”, след поименно гласуване, с 22 гласа „за”, 1„против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 200 /двеста/ лева за изработване на почетен знак на Професионална гимназия по туризъм.

2. Средствата да се разходват от функция “Култура”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА\


/ЛП


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconОбщински съвет-Банско Решения от Протокол №2/14. 11. 2007г. Решение №6 Дневен ред
Разглеждане на молби с вх. №Ос-мж-614/12. 11. 2007г и вх. №Ос-мж-615/13. 11. 2007г от Стефка Зойна Стоянова от гр. Банско за парична...
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconКодекс за социално осигуряване (загл. Изм. Дв, бр. 67 От 2003 Г.)
ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007г., изм. Дв бр. 52 от 29 Юни 2007г., изм. Дв бр. 64 от 7 Август 2007г., изм. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г.,...
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconРепубликабългари я народно събрание
ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2007г., изм. Дв бр. 26 от 27 Март 2007г., изм. Дв бр. 31 от 13 Април 2007г., изм. Дв бр. 46 от 12 Юни 2007г.,...
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconЗакон за министерството на вътрешните работи
Декември 2006г., изм. Дв бр. 105 от 22 Декември 2006г., изм. Дв бр. 11 от 2 Февруари 2007г., изм. Дв бр. 31 от 13 Април 2007г., изм....
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Ловеч, Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр....
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconЗакон за здравето
Ноември 2006г., изм. Дв бр. 102 от 19 Декември 2006г., изм. Дв бр. 31 от 13 Април 2007г., изм. Дв бр. 41 от 22 Май 2007г., изм. Дв...
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане
Решение №2008 По протокол №52/17. 05. 2007г на заседанието си на 17. 05. 2007г. Общински съвет-Самоков, по писмо №12. 00-52/04. 05. 2007г от Иван Карагеоргиев, директор на Дирекция «Социално подпомагане» iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане списък
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Хасково, обл. Хасково, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Мадан,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом