Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г
ИмеРъководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г
страница1/26
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер3.15 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-dobrich.dobrich.net/normativni_documenti/direktor_2003_2004.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРА И УЧИТЕЛЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2003/2004 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

А. Общо образование


I. Организиране на общообразователната подготовка


1. Учебни планове

2. Училищни учебни планове

3. Нови примерни учебни планове


II. Обучението през учебната 2003/2004 година


1. Учебни планове, по които се осъществява обучението

2. Общообразователна подготовка

3. Предучилищно възпитание и подготовка

4. Обучението в начален етап

5. Обучението в спортните училища


III. Учебници


IV. Нови и актуализирани нормативни и поднормативни актове


V. Приложения

Приложение № 1. Учебен план за технологичен профил с прием след завършен VII клас - Стопански мениджмънт

Приложение № 2. Учебен план за технологичен профил с прием след завършено основно образование - Стопански мениджмънт

Приложение № 3. Учебен план за технологичен профил с прием след завършено основно образование - Туризъм

Приложение № 4. Примерен учебен план за паралелки с разширено изучаване на музика (I - IV клас)

Приложение № 5. Примерен учебен план за паралелки с изучаване на хореография (I - IV клас)

Приложение № 6. Примерен учебен план за паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство (I - IV клас)

Приложение № 7. Учебен план на СОУ (утвърден със Заповед № РД 09-395/ 16.06.1993 г., изм. и доп. със Заповед № РД 09-352/23.05.1995 г., Заповед № РД 09-317/27.03.1996 г., Заповед № РД 09-37/31.01.1997 г. и Заповед № РД 09-390/ 08.06.1998 г.)

Приложение № 8. Типов учебен план за спортните училища

Приложение № 9. Учебен план за спортните училища

Приложение № 10. Учебен план по икономика и мениджмънт на спорта

Приложение № 11. Примерен учебен план за паралелки с разширена спортна подготовка (ІІІ - VІІІ клас на СОУ)

Приложение № 12. Типов учебен план за паралелки с разширено изучаване на музика (III - VIII клас)

Приложение № 13. Типов учебен план за паралелки с разширено изучаване на хореография (III - VIII клас)

Приложение № 14. Типов учебен план за паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство (III - VIII клас)

Приложение № 15. Списък на одобрените учебници за учебната 2003/2004 г.


Б. Професионално образование и обучение


В. Въвеждане на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности и деинституционализация


Г. Управление на училищата и обслужващите звена


Д. Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Е. Здравното образование на учениците


Ж. Национален календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2003/2004 г.


З. Национален и международен спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2003/2004 г.

А. ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

Разработването на учебните планове се основава на Закона за народната просвета (ЗНП), Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП) и на Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование от 28.05.2001 г.

1. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

1.1. Структурата на учебния план обхваща три вида подготовка: задължителна (Раздел А), задължителноизбираема (Раздел Б) и свободноизбираема (Раздел В).

1.2. Задължителните учебни часове включват задължителната и задължителноизбираемата подготовка.

1.3. Задължителните учебни часове за една учебна седмица не могат да бъдат повече от:

двадесет и два учебни часа - в I и II клас;

двадесет и пет учебни часа - в III и IV клас;

тридесет учебни часа - от V до VIII клас включително;

тридесет и два учебни часа - от IХ до ХII клас.

1.4. Съотношението между задължителната и задължителноизбираемата подготовка зависи от етапа и степента на образование. Задължителната подготовка:

за началния етап е 90 на сто от задължителните учебни часове;

за прогимназиалния етап е от 80 до 90 на сто от задължителните учебни часове;

за гимназиалния етап е от 45 до 80 на сто от задължителните учебни часове.

1.5. Задължителна подготовка:

Задължителната подготовка (ЗП) осигурява постигането на общообразователния минимум.

Задължителната подготовка се определя в Раздел А на учебния план.

Хорариумът от часове в Раздел А (ЗП) по учебните предмети от учебния план е задължителен за всички видове училища и чрез него се постигат очакваните резултати от знания, умения и компетентности от първо равнище на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС).

Задължителната подготовка се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми и учебници.

1.6. Задължителноизбираема подготовка:

Задължителноизбираемата подготовка осигурява допълнително обучение по учебни предмети от културно-образователните области (КОО) по чл. 10 от ЗСООМУП и/или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните потребности на учениците и с възможностите на училището.

Учебното време за задължителноизбираема подготовка може да се използва и за изучаване на:

Чужд език в I клас

Майчин език

Хореография в основната образователна степен

Задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) се определя в Раздел Б на учебния план.

Учебното време от Раздел Б (ЗИП) се използва за профилирано обучение и/или за непрофилирано обучение.

Хорариумът от часове в Раздел Б (ЗИП) се разпределя между учебните предмети от училищния учебен план за овладяване на знания, умения и компетентности в съответствие с второ равнище на ДОИ за УС (за КОО "Чужди езици" - и трето равнище на ДОИ за УС), което отговаря на индивидуалните потребности и интереси на учениците.

Профилираното обучение в ЗИП се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Непрофилираното обучение в ЗИП се осъществява по учебните програми за профилирано обучение, утвърдени от министъра на образованието и науката, или по части от тях, или по учебни програми, утвърдени от началника на РИО в съответствие с интересите и индивидуалните потребности на учениците и с възможностите на училището.

Обучението в ЗИП се осъществява по утвърдени от министъра на образованието и науката учебници за профилирана подготовка или учебни помагала, утвърдени от МОН.

1.7. Свободноизбираема подготовка:

Свободноизбираемата подготовка (СИП) осигурява условия за обучение в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците, които могат да бъдат и извън културно-образователните области по чл. 10 от ЗСООМУП. Тя е с продължителност до четири учебни часа седмично за всички класове съгласно училищния учебен план и не е задължителна за учениците.

Свободноизбираемата подготовка се определя в Раздел В на учебния план.

Обучението в СИП се организира по учебни програми, утвърдени в съответствие с изискванията на учебния план, по който се обучават учениците.

Обучението в СИП се осъществява по учебници и учебни помагала, утвърдени от министъра на образованието и науката.

1.8. Учебният план съдържа:

1.8.1. Наименованията на учебните предмети, включени в задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка.

1.8.2. Разпределението на учебните предмети по класове.

1.8.3. Годишния и седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети.

1.8.4. Графика на учебната година.

1.8.5. Описание на организацията на обучението в съответното училище (обяснителни бележки).

2. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2.1. Организацията на обучението се осъществява по училищен учебен план.

2.2. Училищният учебен план:

определя учебните предмети от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка и разпределението на учебните часове по тях за целия етап на обучение;

се разработва в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.

Училищните учебни планове за учебната 2003/2004 г. се разработват въз основа на учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката според приложенията към Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование от 28.05.2001 г.

Разпределението на учебното време за ЗП, ЗИП и СИП по видове училища, което е различно от определеното в приложенията към Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование от 28.05.2001 г., се определя с учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Задължителноизбираемата подготовка в началния етап на основната образователна степен може да се използва и за постигане на общообразователния минимум.

Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в училищата по изкуства и в спортните училища, както и за задължителна подготовка от културно-образователните области "Изкуства" и "Физическа култура и спорт", се използва за специализирано обучение по изкуства и спортна подготовка.

Задължителноизбираемата подготовка в гимназиалния етап на средната образователна степен се използва за профилирана подготовка и/или за непрофилирана подготовка.

Профилираната подготовка се осъществява в учебните часове за задължителна и задължителноизбираема подготовка, определени за съответния клас от учебния план.

Броят и разпределението на профилиращите учебни предмети по класове се определя от учебния план и Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование от 28.05.2001 г. Броят на профилиращите учебни предмети за обучаващите се по Наредба № 6 от 28.05.2001 г. е три или четири.

В случаите, когато след формиране на хорариума за профилиращите предмети останат часове от Раздел Б, те могат да се използват за непрофилирана подготовка.

Профилите са: хуманитарен, природоматематически, чуждоезиков, технологичен, спорт, изкуства (музика, хореография, изобразително изкуство, християнско изкуство и култура).

Профилиращите учебни предмети се избират от културно-образователните области (КОО): български език и литература (БЕЛ); чужди езици; математика, информатика и информационни технологии; обществени науки, гражданско образование и религия; природни науки и екология; изкуства; бит и технологии; физическа култура и спорт.

Хуманитарният профил може да се формира от учебни предмети от следните КОО - БЕЛ; обществени науки, гражданско образование и религия; чужди езици; математика, информатика и информационни технологии.

Чуждоезиковият профил може да се формира от учебни предмети от следните КОО - чужди езици; БЕЛ; обществени науки, гражданско образование и религия; математика, информатика и информационни технологии. Определящите профила учебни предмети са I и II чужд език.

Природоматематическият профил може да се формира от учебни предмети от следните КОО - математика, информатика и информационни технологии; природни науки и екология; чужди езици; БЕЛ; както и от учебния предмет география.

Технологичният профил може да се формира от учебни предмети от всички КОО.

Профил "Спорт" в СОУ се формира от учебните предмети от КОО физическа култура и спорт (физическо възпитание и спорт и спортна подготовка), както и от учебните предмети от КОО чужди езици; обществени науки, гражданско образование и религия; природни науки и екология.

Профил "Спорт" в спортното училище се формира от двата учебни предмета: спортна подготовка и теория и методика на спортната тренировка, както и от учебните предмети от КОО чужди езици; обществени науки, гражданско образование и религия; природни науки и екология.

Профил "Изкуства" се формира по следните начини:

Профил "Музика" може да се формира от учебни предмети от следните КОО - изкуства (музика); БЕЛ; чужди езици; обществени науки, гражданско образование и религия.

Профил "Изобразително изкуство" може да се формира от учебни предмети от следните КОО - изкуства (изобразително изкуство); БЕЛ; чужди езици; обществени науки, гражданско образование и религия; математика, информатика и информационни технологии.

Профил "Християнско изкуство и култура" може да се формира от учебни предмети от следните КОО - изкуства (изобразително изкуство); БЕЛ; чужди езици; обществени науки, гражданско образование и религия.

Профил "Хореография" може да се формира от учебни предмети от следните КОО - изкуства (хореография); БЕЛ; чужди езици; обществени науки, гражданско образование и религия.

За профилите "Музика", "Хореография" и "Изобразително изкуство" могат да се ползват и други учебни предмети от Раздел А.

Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището.

Училищните учебни планове се утвърждават от:

началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища и за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;

съответния министър или ръководител на ведомство, съгласувано с министъра на образованието и науката - за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на друго министерство или ведомство.

Учебният план за спортните училища се съгласува с Министерството на младежта и спорта и се утвърждава от министъра на образованието и науката.

3. НОВИ ПРИМЕРНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план за технологичен профил с прием след завършен VII клас - Стопански мениджмънт - Приложение № 1.

Учебен план за технологичен профил с прием след завършено основно образование - Стопански мениджмънт - Приложение № 2.

Учебен план за технологичен профил с прием след завършено основно образование - Туризъм - Приложение № 3.

Примерен учебен план за паралелки с разширено изучаване на музика (I - IV клас) - Приложение № 4.

Примерен учебен план за паралелки с изучаване на хореография (I - IV клас) - Приложение № 5.

Примерен учебен план за паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство (I - IV клас) - Приложение № 6.

II. ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2003/2004 ГОДИНА

1. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ПО КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕТО

1.1. По учебен план, утвърден със Заповед № РД-09-395/16 юни 1993 г., доп.и изм. със Заповед № РД 09-352/23.05.1995 г., Заповед № РД 09-317/27.03.1996 г., Заповед № РД 09-37/31.01.1997 г. и Заповед РД № 09-390/08.06.1998 г. (Приложение № 7), се организира обучението за:

III и IV клас на началните училища;

V, VI, VII и VIII клас на прогимназиалните училища;

III, IV, V, VI, VII и VIII на основните училища;

III, IV, V, VI, VII и VIII на СОУ.

1.2. В изпълнение на Заповед № РД 09-520/24.08.2000 г. по Наредба № 4 от 02.09.1999 г. за общообразователния минимум и разпределение на учебното време (обн., ДВ, бр. 80/1999 г., изм. и доп., бр. 18/2000 г., отм., бр. 54/2001 г.) се организира обучението за:

XII клас на СОУ и училищата с прием след завършено основно образование;

XII клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в гимназии и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconРъководство за работата на директора и учителя през учебната 2004/2005 Г. Съдържание
Насоки за организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и соу

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconЗакон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Обн., Дв, бр. 55 от 17. 06. 2003 г., в сила от 18. 12. 2003 г., попр., бр. 59 от 07. 2003 г., изм. и доп., бр. 107 от 12. 2003 г.,...

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г icon§ ? В чл. 6, ал. 1 се изменя така: "Чл. 6 (1) Свидетелствата за правоспособност по чл. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 се издават за срок 5 години, а по чл. 2, т. 4, т. 9 и т. 10 са безсрочни." § ?
ДВ, бр. 23 от от 12. 03. 2003 г., в сила от 12. 09. 2003 г., изм и доп., бр. 84 от 23. 09. 2003 г., в сила от 23. 09. 2003 г., бр....

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconЗакон за защита на класифицираната информация
Обн., Дв, бр. 45 от 30. 04. 2002 г., попр., бр. 5 от 17. 01. 2003 г., изм., бр. 31 от 04. 2003 г., доп., бр. 52 от 18. 06. 2004 г.,...

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconНаредба №12 от 10. 12. 2003 г за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително
Обн., Дв, бр. 110 от 19. 12. 2003 г., в сила от 01. 2004 г., попр., бр. 1 от 01. 2004 г., изм и доп., бр. 17 от 03. 2004 г., бр....

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconПроектиране и анализ на компютърни алгоритми – 1 част
Едносеместриален изборен курс (0+0+5) за учебната 2003/2004 г за студенти от фми на су

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconОсновно училище „васил априлов - варна
В оу”В. Априлов” могат да подават документи за І клас родителите на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2010/2011...

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconWages in Bulgaria in 2003-2004 работната заплата в българия през 2003- 2004 година
Отговорността за това е на съответния Национален център на eiro, който е подготвил/изпратил съответната информация. За подробности...

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconПрез 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни
Придобива образователната степен “бакалавър” през 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство...

Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г iconЗакон за изменение и допълнение на
ХІ. 2002 г., бр. 113 ХІІ. 2002 г., бр. 58/27. VІ. 2003 г., в сила от І. 2004 г., бр. 84/23.ІХ. 2003 г., бр. 28 ІV. 2004 г., в сила...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом