Дипломна работа
ИмеДипломна работа
Ясен Огнянов Минов
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер24.99 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1631.doc


Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика

Катедра Изчислителни Системи


Дипломна работа


Разпределена система за съхраняване на данни


Автор: Ясен Огнянов Минов

Факултетен номер: 41776

Специалност: Информатика

Специализация: Компютърни мрежи и разпределени системи

Ръководител: д-р Димитър Вълчев


София 1999

Въведение 3

ProSyst EnterpriseCluster 3

Моята работа по проекта 4

Структура на дипломната работа 4

Въведение

ProSyst EnterpriseCluster


Д
ипломната ми работа е част от създаването на комплексна разпределена система за работа на компонентно-базирани бизнес приложения. Езикът за разработка е Java, а използваната технология е Enterprise JavaBeans (Harpner, 1999). Архитектурата на ProSyst EnterpriseCluster е следната:


Множество бизнес приложения работят с голямо количество информация, извършват сложни транзакции или използват комплексни алгоритми за защита на данните. Сървърите, на които работят тези приложения, в даден момент не успяват да се справят с голямото натоварване и започват да отказват потребителски заявки. Един от начините за разрешаването на този проблем е разпределяне на натоварването между няколко сървъра, т. е. създаването на клъстер от сървъри.

Специален участник в клъстера, наречен диспечер, приема потребителските заявки и ги разпределя между останалите участници. Всеки от тях изпълнява заявката и връща резултат на диспечера, който го препраща на клиента. Общата информация, която използват различните части на сървърите (EJB Container – за пасивиране на бинове, за достъп до дескрипторите на биновете; Mail Server – за мейловете на потребителите; Java Message Systemза обменяните съобщения и т.н.), се пази в транзакционна разпределена ситема за управление на база данни.

Моята работа по проекта


Моята работа по проекта е създаването на разпределената система за управление на база данни, която да се използва от участниците в клъстера. Изискванията към нея са следните:

  • транзакционен достъп до данните

  • опционална репликация на част от данните

  • възможност за backup на част от данните през определено време

  • възможност за едновременна работа на десетки хиляди клиенти

  • равномерно използване на ресурсите предоставени от участниците в клъстера

Системата създадена от мен ще залегне в основата и на други проекти на ProSyst като създаването на XML сървър и разработването на система за едновременна работа на група програмисти по изграждане на компонентни приложения. Бъдещата SQL надстройка ще я превърне в йерархична база данни.

Структура на дипломната работа


В началото на моето изложение съм се спрял на теоретичната част от реализацията на дипломната ми работа, като съм дефинирал няколко използвани технологии и съм направил сравнително обстоен преглед на теорията на базите данни в часта необходима ми за понататъшното изложение. В следващите глави съм описал основните идеи в архитектурата на системата и съм разгледал поотделно всяка логически обособена част. В края на дипломната ми работа съм предложил няколко варианта за надграждане и използване на разработената от мен система за управление на база данни.


Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом