Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/ASPEKTI NA CENOVATA POLITIKA.doc
  1   2   3   4   5
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТАТема: “Основни аспекти на ценовата политика на фирма”
РАЗРАБОТИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:


фак.№

спец. Стопанско управление

редовно обучение


------- 2000 година-------


СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 1

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 4

1. Ценовата политика като елемент на маркетинга 4

1.1. Същност и характеристика на ценовата политика 5

1.2. Определяне на ценовите цели 9

1.3. Ценови стратегии 12

1.3.1.Ценови стратегии, свързани с конкуренцията 14

1.3.2. Ценови стратегии в зависимост от особеностите на стоката 15

1.3.3. Ценови стратегии за стимулиране на потребителите 18

2. Методи за ценообразуване 21

2.1. Калкулативни методи за ценообразуване 22

2.1.1. Ценообразуване по формулата "разходи плюс" (или по метода на пълните разходи) 24

2.1.2. Ценообразуване от "печалбата" и неговите особености. 27

2.1.2.1. "Целева" печалба върху продажбите 29

2.1.2.2. "Целева" печалба върху активите 30

2.1.2.3. Анализ на разполовяващата точка (Break-even analisis) 30

2.1.2.4. Метод на пределните разходи (маржинален анализ) 33

2.2. Пазарно-ориентирани методи за ценообразуване 36

2.2.1. Ценообразуване от "конкуренцията" 36

2.3. Ценообразуване от "търсенето" 39

2.3.1 Метод на потребителска оценка на цената 39

2.3.2. Метод на полезния ефект за потребителя. 40

2.4. Международни цени и ценообразуване 41

ВТОРА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 52

1. Обща характеристика на продуктите и дейността на фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП 52

2. Ценова политика на ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП 54

2.1. Формиране на цените на фирмената продукция 54

2.2. Ценообразуване по пласментната верига 56

2.3. Ценообразуващи фактори 58

2.3.1 Конюнктура на международните пазари на мед 59

2.3.2. Динамика на международните цени на медта 61

2.3.3. Фактори, определящи краткосрочните колебания на цените на медта 64

2.3.4. Фактори, определящи дългосрочните тенденции в цените 66

2.3.5. Мита и нетарифни ограничения. 68

2.4. Управление на цените във фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП 69

Заключение 74

Използвана литература 76УводЦеновата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика съответна реакция от потребителите.

Значението на ценовата проблематика в системата на маркетинга е обусловено от това, че в цената могат да се акумулират положителните, но също и отрицателните ефекти от маркетинговите усилия на фирмата. В характеристиката на ценовата политика като инструмент на маркетинга е важно да се откроят следните нейни черти:

  • ценовата политика е само един от елементите на маркетинг-микса, който фирмата използва, за да постигне своите цели. Ценовите решения влияят върху и се влияят от решенията, свързани с продукта, с методите, формите и каналите на реализация и с начините за стимулиране на продажбите. При разработването на маркетинговата програма, ценовите решения трябва да бъдат внимателно координирани с другите решения от маркетинговия микс;

  • ценовата политика е единственият инструмент, който по предназначението си не е свързан с правенето на разходи, а с осигуряването на постъпления. Тя е носителят на приходи в маркетинговия бюджет. Резултатите от всички останали маркетингови мероприятия и действия се проявяват и реализират в крайна сметка чрез цените, обема на продажбите и оборота на средствата.

Настоящата дипломна работа разглежда основни аспекти на ценовата политика на фирма. Състои се от две части. В първа глава "Теоретична част" се разглеждат основните методи на ценообразуване - калкулативни и пазарно ориентирани. Разгледана е ценовата политика като един от основните елементи на маркетинг - микса. Калкулативните методи се основават на фирмени критерии - разходи, приходи и печалба. Те се многобройни и широко разпространени в практиката.

Най-големият недостатък на калкулативното определяне на цените е, че то по принцип игнорира условията на търсенето и конкуренцията. По този начин фирмите се абстрахират от пазарните сигнали, а в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура, стагниращ пазар и остра конкуренция, това е особено рисково поведение.

Някои то практикуваните методи съдържат в себе си известни пазарни корективи, чрез които се цели да бъдат смекчени в някаква степен недостатъците на разходното ценообразуване, свързани с несъобразяването му с пазарните условия. Някои от тези методи се опитват даже да превърнат калкулативната цена в "автоматичен стабилизатор", който да поддържа обема на продажбите на едни или други стоки на определено равнище. При разглеждането на отделните методи тези особености ще бъдат откроени.

В условията на пазарна икономика приоритет придобиват пазарно ориентираните методи на ценообразуване.

Тази група обединява ценообразуващи методи, които логически са построени върху пазарни критерии и използват като изходна база за определяне на конкретни цени ценовите ориентири, формирали се под влияние на конкуренцията или в съответствие с особеностите и изискванията на пазарното търсене. Това са по същество методи, които олицетворяват пазарния модел на ценообразуване и представляват конкретни форми на неговото проявление.

Втора глава "Практическа част" разглежда дейността на фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП в областта на ценообразуването. Описани са особеностите при формирането на цените на фирмата в страната и зад граница. Разгледани са основните ценообразуващи фактори - конюнктура, динамика на цените, сезонни колебания, мита и нетарифни ограничения. Очертани са основните направления при управление на цените, реализирани от ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом