За да се произнесе взе предвид следното
ИмеЗа да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер41.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kardjali.judiciary-bg.org/courts/dc/kardjali/webbcap.nsf/58acb6f05bccbed4c225766c002452d5
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.111,ал.3 от НПК и е образувано по жалба на „.- Ю. С.”, собственост на Ю. С. Ю., с ЕГН *, със седалище и адрес на управление гр. К., У. К. № , против Постановление от 18.11.2011 г. на ОП-К. по ДП № 174/2011 г. по описа на ОДМВР-К..Твърди,че постановлението е незаконосъобразно, постановено е при противоречие между установената фактическа обстановка и материалноправните изводи за наличие на състав на престъпление от общ характер, както и при неправилно приложение на процесуалния закон- чл.111,ал. 2 от НПК. Фактите по делото се основавали на писмени доказателства представени по ДП № 174/2011 г. на ОДМВР-К-ли за извършено престъпление по чл.252 от НК. Иззети били парични суми, собственост на едноличен търговец, които представляват оборотни средства , формирани от пряка търговска дейност, свързана с обмяна на валута. Представени били извлечения от регистър за извършените сделки за периода от 01.10.2011 г. до 05.11.2011 г. от обменно бюро в гр.К, ул.”Р.”№ ; извлечение от регистър за началните и крайни салда за всеки ден, от които се установява движението на паричните средства; два договора за банков кредит за 200000.00 лв. и за 150000.00 лв.; трудови договори на лицата, от които са иззети процесните парични суми, че са служители на фирмата; от МФ удостоверения за вписване на обменни бюра, издадени на основание чл. 3,ал.3 от ВЗ. Тези доказателства и гласните доказателства установявали законната дейност на едноличния търговец, отчетността на паричните средства и законния им произход. До момента разследването не съдържало данни за извършено от едноличния търговец или от служител на фирмата престъпление по чл.252,ал.1 от НК, както и за каквото и да било престъпление от общ характер. Тези обстоятелства били достатъчни за обосноваване незаконосъобразния характер на действията на полицията, свързани с изземване на парични средства от двамата служители на едноличния търговец, които били със съпровождащи документи и били свързани с основната дейност на фирмата. Държането на тази значителна сума и извеждането й от оборотните средства на фирмата затруднява търговската дейност и води до натрупване на значителни имуществени вреди, пропуснати ползи и невъзможност търговеца да обслужва банковите кредити. Моли съдът да отмени отказа на ОП-К. за връщане на веществените доказателства.

Съдът, като обсъди наведените в жалбата оплаквания и събраните по досъдебното производство доказателства, приема за установено следното:

ДП № 174/2011 г. по описа на ОДМВР-К-ли е образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.252,ал.1 от НК . На 04.11.2011 г. с протокол за претърсване и изземване от лек автомобил марка „АУДИ” А4 с рег. № , ползван от Е. Е. И. са иззети парични суми в различна валута – 146853.00 лв., 500.00 евро и 51000.00 щатски долара. На 05.11.2011 г. с протокол за претърсване и изземване от лек автомобил марка „БМВ” с рег. № К , собственост на С. Ю. Ю. е иззета парична сума в размер на 117270.00 лв.

С молба вх.№ 1355/7.11.2011 г. от адв. М.Чилова-АК-К-ли, като пълномощник на „.-Ю. С.", без да е представено пълномощно към молбата, е направено искане на основание чл.111,ал.2 от НПК, за връщане на иззетата от търговеца сума. По неизвестни причини ОП – К. не се е произнесла по постъпилата молба. На 11.11.2011 г с молба вх. № 1355 на ОП-К-ли „.- Ю. С.”, чрез адв. М.Чилова/ отново без пълномощно/ и адв. Недков – АК-Варна, с редовно пълномощно по делото,отново е поискал връщане на иззетата сума по досъдебното производство. Съображенията са, че иззетите суми са със съпровождащи документи, доказващи законния им произход и движението им, че от представените извлечения от началните и крайни салда за всеки ден, договори за банков кредит-овърдрафт и ипотечен кредит, трудови договори и счетоводен баланс за м. октомври 2011 г. не се установявали данни за извършено престъпление от общ характер както на търговеца , така и на негови служители. Паричните суми били свързани с основната търговска дейност на фирмата и държането им като веществени доказателства от разследващия орган води до натрупване на значителни вреди и пропуснати ползи, поради което молят прокурора да постанови връщането им.

Основния мотив на отказа на ОП-К-ли да върне веществените доказателства по досъдебното производство е, че иззетите парични суми като веществени доказателства се пазят докато завърши наказателното производство. Връщането им , съгласно чл.111,ал.2 от НПК е изключение от общия принцип и се допуска само, ако това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение. Разследването било в начален стадии и връщането на веществените доказателства би довело до затруднения при разкриване на обективната истина, по делото съществували противоречиви данни относно произхода и собствеността на паричните средства. В този смисъл било и становището на разследващия полицай.

Окръжния съд намира жалбата за неоснователна. От материалите по делото се установява, че досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.252,ал.1 от НК. Установява се, че по надлежния ред са иззети парични суми в значителен размер. Фактите относно собствеността на паричните суми и законния им произход са предмет на разследване по висящо досъдебно производство. Освен това постановено е извършване на данъчна проверка със становище да прерасне в данъчна ревизия на „.- Ю. С.”. От писмо изх.№ 13-00-8/17.11.2011 г. на НАП,ТП-К. се установява, че при извършена данъчна проверка са установени нарушения на едноличния търговец на чл. 39,ал.1 от наредба Н-18/ 13.12.2006 г на МФ и на чл.3,ал.1 от ВЗ, констатирани са несъотвествия на намерената касова наличност и тази по документи и в тази връзка предстои административно производство по ЗАНН.

При тези данни следва извода, че при неприключило досъдебно производство, данни за административно производство пред НАП и предстоящо извършване на последващи процесуални действия относно разкриване на обективната истина по делото, с оглед изясняване произхода на иззетите веществени доказателства, е недопустимо връщането им.Това следва да стане с постановяване на присъда, с прекратяване на наказателното производство или с приключване на административното производство.

По тези съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение, като се потвърди атакуваното постановление на ОП-К-ли. Ето защо съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 18.11.2011 г. на О. П. – К. по ДП № 174/2011 г.по описа на ОДМВР-К..

Определението е окончателно.


Председател

Свързани:

За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
За да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
За да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом