Програма за насърчаване използването на
ИмеПрограма за насърчаване използването на
страница1/15
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.39 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ПРОЕКТ


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА

ПРОГРАМА

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА

ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

2005-2015 година


(Изготвена в изпълнение на заповед № РД 14/415 от 11.10 2004 г. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси за възлагане на Изпълнителния директор на АЕЕ оперативното ръководство по разработването на НДПВЕИ въз основа на чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката)


Декември 2005, София


СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ 5

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 5

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 5

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 6

ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО 6

1.МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС: ПЪРВИЧНО И КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ДЯЛ НА ВЕИ. ПАЗАР НА ГОРИВА И ЕНЕРГИИ. 7

1.1.Брутен вътрешен продукт. Енергиен баланс: Първично и Крайно енергийно потребление. Дял на ВЕИ. 7

1.2.Индикативна цел за производството на енергия и електроенергия от ВЕИ. Сравнение между използването на ВЕИ в ЕС и в България. 8

1.3.Пазар на горива и енергии 9

2.УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 12

2.1.Роля на ЕЕ и ВЕИ (връзка между реализацията на НДПЕЕ и НДПВЕИ) и устойчивото енергийно развитие. 12

2.2.Опазване на околната среда 12

2.2.1. Международни документи и ангажименти: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата и протокол от Киото към нея , индикативна цел за България и др. 12

2.2.2. Нормативна база в областта на опазване на околната среда във връзка с развитието на възобновяемите енергийни източници. 14

2.2.3. Анализ на състоянието на околната среда и прогноза. 15

2.2.4. Намаляване на емисиите на парникови газове чрез внедряване на ВЕИ. Устойчиво регионално развитие. 16

2.2.5. Обобщен анализ – прогноза на възможни спестени емисии ПГ от оползотворяването на икономически реалния потенциал на ВЕИ към 2015 година. 16

3.ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ. ПРОГНОЗА. 18

3.1.Политика на ЕС. Преглед на съществуващото законодателство. Механизми за стимулиране на производството на енергия от ВЕИ в ЕС. 18

3.1.1. Преглед на съществуващото законодателство 18

3.1.2. Механизми за стимулиране на производството на енергия от ВЕИ в ЕС. 18

3.1.2.1.Непазарни механизми 18

3.1.2.2. Пазарни механизми 20

3.1.2.3.Смесени механизми/хибридни системи с пазарни и непазарни елементи 20

3.2.Национална политика за насърчаване използването на ВЕИ: енергийна стратегия; енергийно законодателство, данъчна и финансова политика, ценова рамка. 21

3.3.Регионална политика: областни и общински програми по ВЕИ, областни съвети по ЕЕ и ВЕИ. Финансиране на проекти по ВЕИ. 22

4.НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ 25

4.1.Видове ВЕИ. Енергийни потенциали. Себестойност на произвежданата енергия от различни видове ВЕИ. 25

4.1.1. Енергийни потенциали на ВЕИ 25

4.1.2. Себестойност на произвежданата енергия 27

4.1.4.1. Използване на биомасата в страните от ЕС 30

4.1.4.2. Използване на биомаса в България 30

4.1.4.3. Потенциал на биомасата в Р България 32

4.1.4.4. Икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на биомасата в страната 33

4.1.4.5. Възможности за разширяване на употребата и повишаване на ЕЕ при използване на биомасата в България 34

4.1.4.6. Ефекти от увеличаване употребата на биомаса 36

4.1.5. Геотермална енергия 37

4.1.6. Вятърна енергия 41

4.1.7. Слънчева енергия 46

4.2.Заместване на горива и енергии в КЕП от горива и енергии, произведени от ВЕИ. 52

4.2.1. Баланс на електроенергията в страната. Производство на електрическа енергия от ВЕИ 52

4.2.2. Потребление на горива и енергии за отопление и БГВ. Производство на топлинна енергия от ВЕИ. 57

4.2.3. Баланс на течните горива. Производство на течни горива от ВЕИ 61

4.2.4. Производство на биогаз (включително сметищен газ) 65

4.3.Изводи, политики и мерки за реализирането на НДПВЕИ 67

4.3.1. Изводи. Количествени и качествени цели и аспекти. 67

4.3.2. Политики и мерки 69

4.3.3. Очаквани резултати от реализацията на програмата: спестени конвенционални енергийни ресурси, спестени финансови средства, подобрени показатели на околната среда и ускоряване на прехода към устойчиво развитие. Показатели и периоди за оценка на изпълнението на поставените цели. 75

4.3.4. Координация и контрол върху изпълнението 75

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА 76

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АEE

Агенция по енергийна ефективност

АИАП

Агенция за икономически анализи и прогнози

БВП

Брутен вътрешен продукт

БГВ

Битово горещо водоснабдяване

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДДС

Данък добавена стойност

ДС

Добавена стойност

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕИ

Енергийна интензивност

ЕП

Европейски Парламент

ЕС

Европейски Съюз

ЗЕ

Закон за енергетиката

ЗЕЕ

Закон за енергийната ефективност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

КЕИ

Крайна енергийна интензивност

КЕП

Крайно енергийно потребление

КПД

Коефициент на полезно действие

МГИК

Междуправителствена група по изменение на климата

МЕЕР

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МЗГАР

Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа

МИ

Министерство на икономиката

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТ

Министерство на транспорта

МТЕ

Международна търговия с емисии

МФ

Министерство на финансите

МФК

Международен фонд „Козлодуй”

НДПЕЕ

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност

НЕК-ЕАД

Национална електрическа компания

НИМЕСС

Национален институт за механизация и електрификация на селското стопанство

НКПЕЕ

Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност

НПВЕИ

Национална програма за възобновяеми енергийни източници

НПДИК

Национален план за действие по изменение на климата

НПО

Неправителствени организации

НСИ

Национален статистически институт

НСОСПД

Национална стратегия по околна среда и План за действие

ОИ

Отоплителна инсталация

ООН

Организация на обединените нации

ОЦ

Отоплителна централа

ПГ

Парникови газове

ПЕИ

Първична енергийна интензивност

ПЕП

Първично енергийно потребление

РКОНИК

Рамкова конвенция на ОН за изменение на климата

СИ

Съвместно Изпълнение

WEC

Световен енергиен съвет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Програма за насърчаване използването на iconПрограма за насърчаване използването на възобновяемите
Насърчаване на енергийното производство от веи води и до намаляване енергийната зависимост на националната икономика. Реализирането...
Програма за насърчаване използването на iconОбщинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 20
Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни
Програма за насърчаване използването на iconОбщинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 20
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни
Програма за насърчаване използването на iconКраткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници вобщиналукови т
Е предприела мерки за разширяване използването на възобновяеми източници (ВИ) като приоритет в енергийната политика на страната,...
Програма за насърчаване използването на iconПрограма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 2015 година
Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Септември е приета с Решение № по...
Програма за насърчаване използването на iconПрограма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 2015 година
Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Септември е приета с Решение №238...
Програма за насърчаване използването на iconОбщинакостинбро д
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни
Програма за насърчаване използването на iconПрограма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 2015 г

Програма за насърчаване използването на iconОбщина пещера
А програмА за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива
Програма за насърчаване използването на iconПериод на действие
Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом