До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
ИмеДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер18.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnra.bg/bg/sir/applications/zapodnov.doc

Образец на заявление за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения *Изх. Nо .................../........................

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ


ЗАЯВЛЕНИЕот: .....................................................................................................................………..........……………..

.....................................................................................................................…….......…..........……………..

(точно наименование на заявителя - юридическо или физическо лице)

За юридически лица:

ЕИК: ....................................... или БУЛСТАТ: .......................................

адрес на управление: ...........................................................................................................................……

No/дата на Удостоверение от Агенция по вписванията ................................................................ или

Съдебно решение за регистрация ..............................................................................................................


За физически лица:

ЕГН: ..........................................

Постоянен адрес: ........................................................................................................................................

Настоящ адрес: ...........................................................................................................................................


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъде подновена лицензия серия …......……., рег. № …....……….., като подновяването обхваща (посочва се една от двете възможности):

  1. Продължаване на срока на валидност до ……… ……………..

  2. Продължаване на срока на валидност до …………………….. заедно с изменение на условията за осъществяване на дейността, както следва (посочва се исканата промяна в условията):


Промяната на условията се налага по следните причини (обосновава се предложението за изменение на условията на лицензията или разрешението):


Прилагам следните документи:

  1. Актуализиран отчет за състоянието на обекта (по форма-образец).

  2. Документ за платена такса за разглеждане на заявление..................................................………

(подпис, печат на заявителя)

Важно: Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, заявлението се подписва от лицето, което има представителна власт съгласно актуалната съдебна регистрация, или от нотариално упълномощено лице.

*Текстовете в сив цвят са само за пояснение и не се изписват при попълването.


Свързани:

До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconАгенция за ядрено регулиране
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Булстат, адрес на управление,№ на съдебната регистрация, булстат и дан. № за юридически лица, или име, презиме и фамилия, егн, постоянен...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДогово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране
Агенция за ядрено регулиране, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” №69, булстат: 000 697 567, представлявана...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2011 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2011...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2010 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2010...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо председателя на държавната агенция за българите в чужбина заявление формуляр
Образование специалност
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо председателя на държавната агенция за българите в чужбина заявление формуляр
Образование специалност
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл. 95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом