До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
ИмеДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер17.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnsa.bas.bg/bg/sir/applications/zaizmeneie.doc

Образец на заявление за изменение на лицензия/разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения *
Изх. Nо.................../...... дата

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ


ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................................................................................................................……………………..

(наименование, БУЛСТАТ, адрес на управление,№ на съдебната регистрация, БУЛСТАТ и дан. № за юридически лица, или име, презиме и фамилия, ЕГН, постоянен и настоящ адрес за физически лица)


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Моля да бъде изменена лицензия/ разрешение серия………., рег. №…………..поради следните обстоятелства:


……………………………………………………………………………………………………

(обосновка за исканото изменение, в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗБИЯЕ)


Предлагам следното изменение на лицензията/разрешението:


……………………………………………………………………………………………………

(предложение за изменение)


Прилагам следните документи, удостоверяващи обстоятелствата, свързани с исканото изменение:


1…………………………………………………………………………………………………………


2…………………………………………………………………………………………………………


............................................………..

(подпис на заявителя)


Важно: Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, заявлението се подписва от лицето, което има представителна власт съгласно актуалната съдебна регистрация, или от нотариално упълномощено лице.


*Текстовете в сив цвят са само за пояснение и не се изписват при попълването.


Свързани:

До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Еик: или булстат
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconАгенция за ядрено регулиране
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДогово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране
Агенция за ядрено регулиране, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” №69, булстат: 000 697 567, представлявана...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2011 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2011...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconАгенция за ядрено регулиране
При изготвяне на сборната оборотна ведомост на аяр към 31. 12. 2010 г са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се до 2010...
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо председателя на държавната агенция за българите в чужбина заявление формуляр
Образование специалност
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо председателя на държавната агенция за българите в чужбина заявление формуляр
Образование специалност
До председателя на агенция за ядрено регулиране заявление iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл. 95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом