Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
ИмеБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер218 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20100927/d134b259/attachment.doc


Организация на Българските Скаути

Член на Световната Организация на Скаутското Движение


Правилник


РАЗДЕЛИ:


І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ІІ. ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ВРЪЗКИ

ІІІ. ЧЛЕНСТВО – ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

ІV. СТРУКТУРА НА ОБС

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

VІ. УНИФОРМА, ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ И ЗНАЦИ ЗА ОТЛИЧИЯ

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война , около 1921 година. Регистрира се като Организация на Българските Младежи Разузнавачи и се развива успешно до към 1939 г. , когата се налага нейното саморазпускане.

След 1991 г. Се правят няколко опита за възстановяване на Скаутското движение в страната. На 01.11.1995 г. се регистрира пред Софийски градски съд , фирмено отделение, Организацията на скаутите в България, преименувана по-късно на 19.03.1997 г пред същия съд на Организация на Българските Скаути, която се развива еспешно и придържа верно към утвърдената скаутската традиция, поради което и бива призната на 07.01.1999г. от Световната Организация на Скаутското движение- Женева, кото неин редовен член и като Националната скаутска организация на България.


Настоящия ПРАВИЛНИК е неразделна част от Устава на ОБС ,той го допълва и пояснява и в никоя своя точка не може да противоречи на неговия дух и смисъл. Зпълнението му е задължително за всички членове

на ОБС.


Забележка:

 1. Номерацията на отделните правила е дадена като последователна и независима от разделите .

 2. В тексата навсякъде думата “скаутер” е използвана като обобщаваща за всички водачи, независимо от конкретната им длъжност.

 3. В текста навсякъде думата “скаут” е употребена като обощаващо понятие за скаути,венчър,скаути, роувъри и трябва да се разбира еднакво за момче и момиче.

 4. В текста за кратко вместо Организация на Българските скаути ще се пише “Организацията “ или ОБС.РазделІ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1.1 Определение на движението

Скаутското движение се определя като доброволно ,не политическо, образователно движение за млади хора отворено за всички, без разлика на произход,раса или вяра, което стои в съгласие с принципите и митоддът ,такива ,каквито са създадени от ОСНОВАТЕЛЯ на Двежението – лорд Робърт Бейдън-Пауел. Носителят на тези идеи и така установената скаутска традиция в България е Организацията на Българските Скаути.


Правило1.2 Цел на Организацията

Целта на Организацията на Българските Скаути е да допринася за развитие на цялоснтия физически,интелектуален , обществен и духовен потенциала на младия човек като личност, като съзнателен гражданини и отговорин член на своето общество в местен , национален и международен план.

Правило 1.3 Скаутки метод

За постигане на поставената цел Организацията използва скаутския метод. Той е специфичен за Двежението и се определя като система за постепенно самообразование основано на:

 • Едно Обещание и един Закон

 • Учене чрез практика

 • Занимания в малки групи

 • Една постоянно развиваща се и стимулираща програма , със занимания протичащи предимно на открито, сред природата и под водачеството на възрастни.


Правило 1.4 Принципи на скаутството

Скаутския метод се опира на три принципа , които изразяват общоприетите основни правила и вярвания на скаутите и които следва да бъдат съблюдавани , за да бъде постигната желаната цел. Те представляват етиката и кода на поведение , който характеризира всички участници в Движението. Трите принципа на скаутското Движение са:

 • Дълг към Бога – духовен принцип

 • Дълг към другите- социален принцип

 • Дълг към себе си- личен принцип

А) Дългът към Бога задължава членовете на ОБС да бъдат приобщени към духовните ценности на човечеството и към вярата на дедите ни., като те поемат и задълженията произтичащи от това, без да накърнява толерантността им към другите религии. Вярата е един от основните елементи в същността на Скаутството. Устава на ОБС допуска членовете й да изповядват както традиционната за страната вяра , така и други религий ,които не са забранени от законите на страната.


Б) Дългът към другите изисква вярност към Отечеството, която е и в хармония с местнаия национален и международен мир.С разбирателството и сътрудничеството на всички нива. Верността към бащиния край означава не само родолюбиво възпитание, но и непрестанен стремеж за развитие на гражданското общество в страната, за отстояване на демокроцията ,зачитане на човешкото достоинство и за запазване целостта имногооборазието на природата ни.


В) Дългът кам самия себе си се отнася до отговорността, която всеки сам поема за запазване на здравето си , на за направляване на живото си и за развитие на личните си заложби така, че да бъде по-полезен както на себе си така и на близките си и на обществото в което живее.


Правило 1.5 Мисията на скауткото движение

Мисията на скаутството е да допринася за образованието на младите хора и чрез една ценностна система основана на Обещанието и Закона на скаута да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората сами постигат своите стремежи и играят творческа роля в обществото.Това се постига посредством:

 • Включването им през техните години на развитие в един неформален образователен процес

 • Използването на особен метод, който прави от всекиго главно действащо лице на своето развитие като розчитащ на себе си човек , подкрепящ другите и отговорен за делата си.

 • Подпомагането им в това , те да приемат една ценностна система основана на духовните , на обществените и на личните принципи изразяване от Обещанието и Закона на скаута.


Правило 2.1 Посвещаване в скаутство

Посвещаването в скаутскво става като всяко момче или момиче дава индивидуално следното обещание:


Пред честта си обещавам, че ще се старая според силити си :

Да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството.

Да помагам винаги на другите.

Да спазвам Закона на скаута.


А) Скаутското обещание се дава еднократно, както от всички потенциални членове на Организацията , така и от всички млади клубни участници- скаути, венчър-скаути , роувъри и саутери – при определен ритуал.

Б) Обещанието се дава пред отряда , ката при това и единствено в този случай се прави Скаутския знак.

В) Скаутския знак се прави с изправени средни три пръста на дясната ръка и палец върху малкия пръст , лакета на височината на рамото и издигната право нагоре подмишница на ръката.

Г) При поемане на длъжност в Организацията скаутскотоОбещание се препотвърждава от новия носител на длъжността. Това става пред всички останали членове на присъстващи на избора независимо от това дали едаво по-преди при опростен ритуал. ?

Д) Помощници и административен персонал могат, ако те искат , да дадат скаутско обещание и да станат членове на Организацията.


Правило 2.2 Законът на скаута

Законът на скаута гласи:

 1. Скаутът е честен и достоен за доверие.

 2. Скаутът е верен на Бога , Отечеството и семейството си.

 3. Скаутът е длъжен да бъде полезен и да помага на другите.

 4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут.

 5. Скаутът е вежлив и етичен.

 6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда.

 7. Скаутът уважава себе си и другите .

 8. Скаутът е весел и с висок дух при трудности.

 9. Скаутът е пестелив и опазва частната и обществена собственост.

 10. Скаутът е чист в мислите , думите и делата си.


Ценностната система заложена в основата на Обещанието и Закона на скаута изразява морала и демократичния дух на скаутското движение. Неотменно задължение на скаутерите от всеки ранг е те да предадат със своето държание и поведение този морал и дух на своите скаути.


Правило 2.3 Алтернативи при изказване на Обещанието

Скаутското движение и ОБС са отворени за всички и затова е необходимо съобразяване и с различните религиозни задължения на членовете. В Обещанието , което дават скаутите от всички възрасти при посвещаването им стои “дълг към Бога” , който е съобразен с християнското източно-православно вероизповедание. В тази форма понятието “Бог” е приемливо за повечето съвременни религии- християнство, йодаизйм, мохамеданство. Независимо от това:

А) Ако скаутът е от друго вероизповедание и настоява думата “Бог” да бъде заменена с друга , по-подходяща дума за съответното вероизопедание това е допустимо.

Б) Съответната замяна на думата “Бог” с друга дума се предлага от скаута , след обсъждане с духовниците на неговота си вяра и се съгласува с клубния водач и с УС.

В) Съответно постоянно пребиващи в странат ачужди граждани , които искат да членуват в ОБС , но оставет верни на своето Отечество , могат да заменят думата “Отечество”с израза “Странат в която сега пребивавам” или само България.


Раздел ІІ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Правило 3.1 Политическа необвързаност

Скаутското Движение е неполитическо.То не учасва в борбата за власт и не се стреми към нея. ОБС , като носител на идейте на това Движение , не е свъзана и не може да бъде свързана с никоя политическа партия или политическа групировка. По тази причина :

А) Членовете на Организацията не могат да взимат участие в политически митинги прояви в скаутска униформа или като представители на ОБС.

Б) Не могат да правят политически декларации или изказвания или да оказват политическа подкрепа от имито на ОБС.

В) Членовете на Организацията нямат право на политическа пропаганда , независимо дали явна или прикрита , в средата на скаутите.

Г) Скаутските принципи предполагат изграждането на съзнателни личности, които да творят демократичното общество в което живеем. В този смисъл еднакво е необходимо както гражданското възпитание на скаутите, така и категоричното противопоставяна на всякакав вид тоталитарни идеи, които по своето същество противоречат на дълбокият демократичен дух на Скаутското движение.


Правило 3.2 Обществена обвързаност

Една от главните задачи на Движението е да възпитава отговорни граждани, като чрез програмите си за обучение да спомогне младите хора да развиват положително отношение към нуждите на обществото и да се подготвят за своята градивна роля в него. За постигането на тази цел всеки член на Организацията трябва в границите та своята зрялост да бъде подпомаган втова:

 • Да се включва максимално в процесите които водят до взимане на решения в рамките на Организацията и с това да придобие разбиране за нийната същност и дейност.

 • Да има отношение по значимите обществени проблеми на местно , национално и международно ниво.

 • Да разбира процесите водещи до взимане на едно или друго решение от обществените организации и от Правителството на страната и да осъзнае ролята на отделната личност в тези процеси.


Правило 3.3 Доброволно съдействие

В случай, че държавна или обществена институция потърсят подкрепа на доброволци за помощ при бедствена ситация , клубните водачи да предоставят контиг.нгент скаути , но само след като е получено съгласие на УС на ОБС и само при условие , че всеки член на ОБС се включи абсолютно доброволно, което трябва да бъде удостоверено от него писмено.

Когато се търси съдействие за за друга дейност с обществено значение в акция може да се включат и непълнолетни скаути , кото се иска само съгласието на клубния водач. И в този случай участието на скаути в контингента може да бъде само абсолютно доброволно и удостоверено писмено.


Правило 3.4 Прояви пред медиите по политиката на ОБС

Членове на Организацията , скаути или водачи, които не заемат ръководна длъжност, не могот да изразяват пред обществеността и медиите друго освен своето лично мнение по отношение на политиката и делата на ОБС. Във всички случай ,когато те не говорят само от свое име или по някакъв начин ангажират ОБС те трябва да са получили предварително разрешение от УС.


Правило 4.1 Кореспонденция

Членовете на Организацията , като такива не могот да кореспондират с Президентството, Правителството, Министерства, Посолства, официални държавни и общински органи и власти или към скаутски организации извън страната , до Европейския скаутски офис или Световното скаутско бюро по въпроси които со свързани с Организацията, освен след предваритерно съгласуване с УС от името на ОБС и по въпроси свързани с дейността на Организацията.


Правило 5.1 Религиозен светоглед

Скаутското двежение включва членове от различно вероизповедание и такива могат да се случат в един и същи клуб и патрул. В духа на скаутсвото и националните ни традиции се проявява верска търпимост и разбиране съпътстванеи от от такт и деликатност. Във връзка с това:

А) Членовете и младите участници се насърчават , усърдно да се придържат към даденото Обещание да изпълняват според силите си дълга към Бога.

Б) Когато в клуба има членове или млади участници от различни вероизповедания , те трябва да имат възможност да изпълняват религиозните си задължения , така както го повелява тяхното вероизповедание, кото се проявява разбиране и уважение към техните чувства.


Раздел ІІІ Членство


Правило 5.2 Членове на ОБС могот до бъдат всички дееспособни лица , живещи на територията на България , които приемат идеите на скаутството и Устава на Организацията.

Правило 5.3 Нов член на ОБС се приема с решение на УС на Организацияга.

Правило 5.4 Предварителна подготовка на скаута

Скаутът участва доброволно в Движението и за да е наясно със себе си и с това какво очаква от скаутстването си , кандидат скаутът преминава през кратка предварителна подготовка , която трае до два месеца . През това време той:

 • Се представя на клубния водач и разговаря с него за интересите и желанието си да стане член на Организацията.

 • Попълва и подава молба за членство по образец и плаща встъпителна членска вноска.

 • След като се е запознал с патрулете избира този в който иска да се включи.

 • Участва в поне едно занимание и излет с избрания патрул.

 • Взима участие в най-малко три скаутски сбора , от които поне един на открито.

 • Покозва, че има познания за скаутската организация , за световното скаутско движение и скаутството в България.

 • Знае , разбира и е съгласен с Обещанието на скаута и Закона на скаута, разговаря с клубния водач относно това, как смята да ги спазва и прилага на практика.

 • Знае какв е ритуала на посвещаването и той какво трябва да прави при това.

Правило 5.5 Редът и начинът за примане се определя с вътрешен акт.


Правило 5.6 Всеки член на ОБС плаща индивидуален месечен членски внос.

А) Размера на членския внос се определя от УС ежегодно.

Б) Членовете на УС , управителите на клонове и клубните водачи плащат членския си внос директно към УС , а останолите членове към клубните водачи.

В) Редът за събиране на членския внос и сроковете за това се определят с вътрешен акт.

Г) Всеки член се вписва в централния регистър на членовете на ОБСV


Правило 6.1 Права

А) Членуването в ОБС е доброволно. Всики член има право:

- Да избира и да бъде избиран о управлението на ОРганизацията. Да бъде информиран за нейната дейност, дасе ползва от имуществото й и от резултатите от нейната дейност.

- Да носи скаутска униформа , отличителни знаци и членска карта.

- Да участва в дейностите на ОБС на местно, национално и международно ниво.

- Сам да определмя сферата на дейност в която да работи.

Правило 6.2 Задължения

А). Да се води от принципите на скаутското движение , да спазва скаутския закон и да се придържа към неговия дух и етика.

Б) Да плаща редовно индивидуалният си членски внос.

В). Да спазва устава и вътрешните актове на ОБС,

Г). Със своето гражданско поведение да допринася за добрия имич на

организацията.


Правило 6.3 Прекратяване на членство

Членството се прекратява:

- С едностранно волеизявление до УС на ОБС

- Със смърта или поставянето под пълно запрещение.

- С изключване. Решението за изключване се взима от УС , когато е установено поведение , несъвместимо с Устава на ОБС и вътрешните актове. Изключения има право да обжалва това решение пред Общото събрание с писмено изложение, на първото Обша събрание след изключването му.

- При отпадане. Отпадането може да бъде при:

1. невнасяне ня членски внос, което се установява с констативен протокол на УС възоснова на спавка в централния регистър за неплатен членски внос.

2. системно неучастие вдейността, което се констатира със следните документи- констативен протокол на УС или решение на УС.


Раздел ІV : СТРКТУРА НА ОБС


Правило 7.1 Основна структурна единица на Организацията е патрулът- малка група от шест до осем момчета или момичета. При венчър скаутите патрулите могат при определени условия да бъдат смесени.

 • Скаутите от патрула могат да живеят в близост един до друг , в един квартал, да учат в едно училище . Всичко тава е удобно , но не е задължително. Единствено важно е тези деца да се разбират добре.

 • Скаутите от патрула най-често са приятели от преди, на които им харесва да бъдат заедно, тях ги обединява някаква обща идея, цел , хоби.

 • Скаутите от патрула могат да са на еднаква възраст или да се различават по възраст и физическо развитие.

 • Патрулът е динамична единица , с често сменящ се личен състав и брой. Еднаквата възраст или физическите качества на членовете му не са задължитерно условие. Обратно – разнородни по данни и способности патрули често имат по-висок дух и се представят по-добре.

 • Скаутите от патрула делят радости и трудности , делят отговорности и работо която трябва да свършат

 • Скаутът е свободен да избира в кой патрул да се включи, да остане или да премине към друг патрул, естествено ако етиката му допуска това.


Правило 7.1 Атрибути на патрула

Всики патрул е различен от кой дае друг патрул по своя състав, поведение, обичаи. Няколко са нещата, които създават неговата идентичност:

 • ИМЕТО . патрулите най често избират име на животно, цвете, дъвро или друго име.

 • ФЛАГЧЕ. То е от плат , има форма на равнобедрен триъгълник с основ а20 см. И височина 30см., на което еизабразен символът и името на патрула.

 • ВИК. Обикновено подражава викат на животното , ако такова е името на патрула или нещо различно. Трябва да е силен, ободряващ, подтикващ към успех.

Тези атрибути на патрула укрепват неговия дух.


Правило 7.2 Длъжности в патрула

Съвещанието на патрула, където участват всички скаути от патрула си излъчва патрулния водач. Изборът се съгласува с клубния водач. При аргументирано несъгласие на клубния водач процедурата се повтаря, но само веднъж. Изборът е с тайно глрасуване. След което :

 • Патрулния вадач си избира сам заместник патрулния.

 • От състава на патрула се избира касиер, Секретеар( който води дневника на патрула), домакин и веселяк. Тезе дейности магат да се “въртят” ака патрула реши така. Изборът може да е явен.

 • Патрулния водач се включва в съвета на патрулните водачи, който съвет е главен инициатор на всички дейности в клуба.


Правило 7.3 Задължения в патрула

А) Патрулният водач трябва да има достатъчен авторитет и да намира одобрението на скаутите от патрула който води. Той трябва да има достатъчен опит и поне една или две степени повече от останалите н паатрула. Да бъде с високо чувство за отговорност. Задърженията му са:

- Предвождо патрула при всякакви обстоятелства.

- Подпомага скаутите от патрула да усвояват различни скаутски знания и да израстват в степен

- Изразява пред съвета на патрулните водачи мнението и желанията на патрула си.

- Взима участие и помага , заедно със съвета на патрулните водачи в рабатите на клуба.

- Организира работата на патрула в съответствие с плана на клуба.

- Разпределя длъжностите в патрула така, че всички да имат дял в развитието и работите му.

- дава добър личен пример с поведението и държанието си, с залягането да израства и да усвоява скаутски знания, с придържането си към Закона и Обещанието.

Б) Заместник патрулния водач – трябва да може да изпълнява всички задължения на патрулния водач и да го замества в негоно отсъствие.

В) Касиер-има зъдължение да събира членския внос и да го предава на касиера на клуба. Той съхранява парита на патрула- и отчита направените разходи.

Г) Секретаря- протоколера решенията на патрула, води дневника на патрула , където се отбелязват по-значимите събития ( хрониката) в живота на патрула и на неговите членове.

Д) Домакинът на патрула се грижи за имуществото на патрула, води го на отчет и го съхранява. Той планира и общата храна при лагери.

Е) Веселякът има за задача да осигурява песните и доброто настроение в патрула.

Правило 7.4 Скаутски клуб, състав и характеристика

Клубът се състои от най-малко два патрула. Тук протича основната дейност при обучението, възпитанието, заниманията и игрите. Заниманията са насочини към подготовката на скаутите за покриване изискванията на съответните степени и звания. Клубът провежда един път в месеца обща дейност . Има свое знаме . Клубът може да бъде само от момичета, само от момчета или в него да има патрули и от момичетоа и от момчета. Начело на клуба стои клубния водач. Назначаването му се прави от УС . Клубния водач си избера помощник клубен водач. Клубния водач до 18 месеца от назначаването му трябва да зъвърши курс или школа за водачи. Другите длъжности в клуба са секретар , касиер и домакин. Те се избират и назначават от клубния водач.

За водачеството на скаутския клуб важат следните минимални изсквания:

А) Обучаването на скаутите трябва да става в съгласие с Првилника и всики скаут трябва да има възмогност в патрулен и клубен сбор поне един път в годината.

Б) Всяка година най-малко една четвърт от скаутите да на клуба да да са покрили поне една от трите скаутски степени.

В) Сбор на клуба да има най-малко един път в месеца.

Г) Патрулите да се събират на занимания най-малко два пъти в месеца.


Правило 7.5 Функции на клубния водач

Клубния водач има особено отговорна роля в клуба. Той трябва дае човек , да е личност, такава , че скаутите му да го имат за еталон на поведение и да му подражават. Негонова поведение и държание трябва да бъде безупречно, а от неговите организаторски качества зависат успеха и представянето на отряда. Трябва да бъде на възраст от 20 до 35 години. Той има следните функции:

 • Съблюдава изпълнението на плана на клуба

 • Организира и води дейността на клуба заедно съссвоя щаб.

 • Следи за обучението и израстването на скаутите в клуба.

 • Подпомага квалификацията на патрулните водачи.

 • Наблюдава финансите на клуба и помага при изготвянета на бюджета.

 • Следи за опазването на имуществото на клуба.

 • Съблюдава за мерките за безопастност съгласно с Правилника на ОБС.


Правило 7.6 Клонове на ОБС

Клоновете на ОБС се изграждат на областен принцип, според административното деление на страната.

Минималните изисквания зя регистрацияна на клон на ОБС са да има регистрирани клубове поне в 1/3 от общините в областта.

Клоновете се ръководят от Управители назначени от УС.

Клоновите управители представляват организацияна на обласн.тно ниво и ръководят цялостната дейност на клоновете. Правомощията на Управителите на клонове се определат от УС. Те предлагат на УС клубните водачи по места за назначаване.


Раздел V. Органи за управление


Върховен орган за управление на Организацията на Българските скати е Общото събрание.


Правило 8.1 Общото събрание се състои от :

. 1, Делегати по право :

- членовете на УС

- управители на клонове

- водчи на клубове

2, делегати по избор:

-. те се избират между пълнолетните членовете на органицията в съотвеното населено място за всеки действащ скаутски клуб на нарочно общо събрание , свикано то клубния водач.

-. Нормата на представителност за делегатите по избор се определя от УС .


Правило 8.2 Като делегати на общото събрание могат да участват само членове на ОБС отчели индивидуалният си членски внос.


Правило 8.3. . На общото събрание могат да присъстват поканени от УС гости и наблюдатели. Те не участват в дискусийте / освен след съгласие на Общото събрание/ и нямат право на глас. Клубните водчи могат да поканят гости само след консултация с УС.


Правило 8.4 Правата на общото събрание според чл. 20 от Устава

Правило 8.5 Свикване на общото събрание

А) Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Организация на българските скаути . Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общо събрание , то се свиква от съда по седалище на ОБС по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Б) Поканата трябва да съдържа дневния ред , датата, часа и мястото за провеждане на Обшото събрание и по чия инициатива се свиква. Тя се изпраща на клубните водачи задно с нормата на представителност за делегатите по избор определена от УС най-малко 45 преди датата на събранието.

Клубните водачи свикват събранието за избор на делегати и в срок до петнадесет дни преди датата на събранието представят пред УС протколите от събранията на клубовете.

В) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата в която се намира управлението на ОБС , най-малко идин месец преди насрочения ден.

Г) Кворум- Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и може да се проведе колкото и делегати да участват.


Д). Гласуване и вземане на решения:

1.Всеки делегат на общото събрание има право на един глас.Гласуването е явно.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати. Решения не могат да се вземат по въпроси , които не са включени в обявения дневен ред.

3. Решенията по чл. 20(1) т.1 ит. 2 от Устава се взимат с мнозинство то 2/3 от присастващите делегати.

4. Всички решения на Общото събрание се вписват в протокола , който се подписва от Председателя на събранието и протоколчика.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Правило 9.1 Управителният съвет се състои от най-малко 5 и най-много 15 души, членове на ОБС .


Правило 9.2 Президентът на ОБС е по право председател на УС.


Правило 9.3 Броят на членовите на УС се определя от Общото събрание, въз основа на предложението на направено от избрания от общото събрание Президент.


Правило 9.4 Членовете на УС се избират от Общото събрание по предложение на новоизбрания Президент по екипен принцип. Президентът предлага кандидатури за членове на УС пред Общото събрание до попълване на състава на УС. В случай, че общото събрание отхвърли кандидатура, той не може да я предлага отново. При избор на нов УС от състава на предходния задължително биват преизбрани половината – принцип на приемствеността.

Правило 9.5 Правомощия на УС

Управителният съвет:

 1. Представлява Организацията на българските скаути, както и определя обема на представителната власт на отделните свои членове, звена и структури.

 2. Осигурява изпълнението на решението на Общото събрание.

 3. Разпорежда се с имуществото на Организацията на българските скаути при спазване изискванията на Устава и вътрешните актове.

 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчета за дейността на Организацията на българските скаути.

 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Организацията на българските скаути, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

 7. Изпълнява задълженията предвидени в устава.

 8. Взима решения за откриване и закриване на клонове.

 9. Взима решения за сътрудничесво с други организации.

 10. Назначава и освобождава Управителите на клонове.

 11. Приема ежегодния отчет за дейността на клоновете.

 12. Назначава и освобождава клубните водачи, щатните служители, помощниците и инструкторите по специалности, както и други специалисти по конкретни задания с оглед осъществяване дейността на сдружението.

 13. Приема, утвърждава и изменя вътрешните актове на Организация на българските скаути.

 14. Приема и изключва членове на Организацията на българските скаути.

 15. Поставя в изпитателен срок клонове на организацията и скаутски клубове, които в дейноста си не спазват Устава и вътрешните актове на Организацията на българските скаути и нанасят вреда на Сдружението.

 16. Регистрира и заличава скаутски клубове.

 17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава на Организация на българските скаути не спада в правата на друг орган.

 18. Определя размера и дължимостта на индивидуалния членски внос, годишните клубни вноски и други имуществени вноски.

 19. Международният комисар и Главният скаут не е задължително да бъдат членове на УС. Техните права и задължения се определят в Приложение №1.


ПРЕЗИДЕНТ


Правило 10.1 Президентът на ОБС представлява сдружението. Той е председател

На Общото събрание , Председател на Висшия скаутски съвет и ръководи заседанията на УС. Президентът на Организацията организира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководи УС. Ръководи текущата дейност на ОБС. Президентът се избира от Общото събрание.


ВИСШ СКАУТСКИ СЪВЕТ

Правило 11.1

1. Висшият скаутски съвет се състои от членовете на Управителният съвет, Управителите на клонове и клубните водачи, Международният комисар и Главният скаут.

2. Председател на Висшия скаутски съвет е Президентът на Организация на българските скаути. Президентът на Организация на българските скаути може да бъде заместван в работата на Висшия скаутски съвет и от упълномощено от него лице.

3. При необходимост Висшия скаутски съвет може да привличе на свои заседания представители на Българската православна църква както и видни държавни и обществени дейци и специалисти в определени дейности.


VІ.УНИФОРМА , ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ И ЗНАЦИ ЗА ОТЛИЧИЯ , ЗНАМЕНА
Правило 12.1. Униформата на скаута

Скаутската организация е униформирана. Всички бобърчета, вълчета, скаути, венчър-скаути, ровери и скаутери имат право да носят скаутската униформа. Униформата се носи при всички тържествени и официални случаи, при скаутски сборове и лагери.

А) Униформата се носи или перфектно, с всички отличителни знаци и атрибути или въобще не се носи.

Б) В специални случаи водачите могат да дават допълнителни указания относно комплектността на униформата. Неотменимо остава задължението да се носи скаутската връзка при всяко скаутско събитие.

В) Скаутската униформена риза носи цялата информация за степента, уменията и по важните участия на скаута или скаутера.

Г) Минималният комлект на униформата е задължителен за всички водачи. Допуска се, при невъзможност скаута да си осигури комплекта, да се явява вместо с униформена риза с обикновена спортна риза със съответните на степента му отличителни знаци. Скаутската връзка е абсолютно задължителна и в този случай.

Д)Скаутската униформена връзка е триъгълна, с дължина на катетите 75 см, поръбена от три страни. Катета носят разноцветна лента.

Е) Цветовете на връзката и лентата са различни в зависимост от нивото на скаута, както следва:

 • Вълчета – жълта връзка със зелен кант

 • Скаути – зелена връзка с жълт кант

 • Венчър-скаути – зелена връзка с бял кант

 • Ровери – зелена връзка с оранжев кант

 • Скаутери – зелена връзка с тесен сребрист кант

 • Клубни водачи – зелена връзка без кант

Г) Униформената кърпа се носи с навита дълга страна (хипотенузата), двата края на кърпата се съединават с възел или халка по избор.


ПРАВИЛО 12.2 – Емблеми и значки носени върху униформата

Задължително носените върху униформат емблеми и значки и местата на които се поставят, са следните:

А) Емблема на Организацията на Българските скаути, върху петоъгълник, везана с размер 4 на 6 см. Носи се върху лявия ръкав, на височина между лакета и раменният шев.

Б) Емблемата за членство към Световната Организация на Скаутското Движение, кръгла с диаметър 2,5 см, везана, бяла лилия върху виолетово поле опасано с въже свързано с прав възел. Носи се върху бастата на десния джоб.

В) Националният трицвет, лента широка 2см, длъга 9см, с извезани BG в левия край. Носи се при излизане от страната и не се сваля след това. Разполага се над капака на левия джоб.

Г) Дъговиден надпис “Национален съвет”, “Регионален водач”, “Клубен водач” , “Отряден водач”, везани върху синьо поле (Зам. длъжностите – върху бяло поле), разполага се върху левия ръкав под раменният шев.

Д) Лента за скаутските длъжности Заместник-патрулен водач, Патрулен водач, Старши-патрулен водач, леента широка 1,5см и дълта 5см, съответно с три, две и една бяла напречна черта. Носи се на левия джоб.

Е) Нашивки за скаутска степен, нашивки за специалност (умение) и нашивки от по-значими събития и лагери на което е участвал скаута се носят на отделна препаска спусната от дясното рамо на ляво долу.


ПРАВИЛО 23.5 - Знамена

А) Знамето на Организацията на Българските Скаути е с размер 105см на 75см, тъмнозелено (хайдушко зелено) на цвят, обшито с златисти ресни. На лицевата страна на знамето е изобразена емблемата на ОБС с дъговиден надпис под нея “Организация на Българските скаути”. На обратната страна е изобразен Св.Георги на кон тъпчещ дракон с мотото на Организацията “За добри дела / бъди подготвен” разположено над и под изображението. Буквите и изображението са едноцветни, златисто-жълти. Върхът на пръта носи бронзова емблема на ОБС. От върха се спускат две трикольорни ленти, широки 3см и дълги 35см

Б) Клубните знамена са от същият вид като Организацията, но с размер 85см на 60см. При тях на лицевата страна под надписа се разполага името на клуба и града.

В) Прътът на знамената е дълъг 2м и дебел 2,5см. Той може да е двуделен със винтова сглобка по средата.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият ПРАВИЛНИК допълва и разширява отделните членове на Устава на Организацията на Българските Скаути и той по никакъв начин не може да му противоречи.

Неразделна част от този Правилник е Системата за обучение и израстване, която се описва в отделно Приложение №2.

Правилникът е обсъден и одобрен от Висшия скаутски съвет и от Управителния съвет на ОБС - 06.02.2005г, гр.Белоградчик

Свързани:

Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconСвети Георги" Националната Скаутска Организация на България "
Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването на движението в страната става през 1990 г под името Организация на Скаутското...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели iconАсоцииран член на wspa световната организация за защита на животните и Кралското дружество за защита на животните от жестокост – Великобритания rspca
Благотворителна организация, работеща за хуманно редуциране популацията на бездомните кучета, чрез кастрация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом