Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
ИмеДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер53.26 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/DOKLADI/2012/Doklad EKOE Dospat.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н
ДОКЛАД


ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 29.05.2012 г. на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с.Барутин, общ.Доспат на «Еко Енергия - Доспат” ЕООД-гр. Доспат


Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-28 от 30.03.2012 г. на Директора на РИОСВ-Смолян.


I. Цели на проверката

1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда

2.Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни

3.Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на съответните разрешителни

II. Проверени инсталации и дейности на обекта

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух, отпадъци, ОХВ, по изпълнение на условията в преценката за необходимост за ОВОС и да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство.


III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол

Основни дейности оползотворяване на дървесни отпадъци /остатъци/ с цел производство на електроенергия и дървесни пелети. Инсталацията е с капацитет 12-14 хил.т. дървесни отпадъци годишно. Материалите се разтоварват под навес, надробяват в дробилка, след което постъпват в бункер за изсушаване и зареждане, от който чрез шнек се подават в газификатора. В реактора се извършват едновременно два процеса - контролирано безкислородно комбустиране /изгаряне/, осигуряващо необходимата температура за започване на пиролизния процес и свръхнагряване на биомасата. От там материалът постъпва в редукционна зона отделена от реактора с решетка, където произведения в реактора газ основно от СО2 се превръща в СО, а от разложената вода /Н2О/ се отделя Н2. Пречистването на газа преди постъпването му за изгаряне става по следната принципна схема:

- Циклони: Отделят по-големите частици прах от газовия поток, напускащ реактора;

- Въздушен топлообменник: охлаждане на газовете;

- Скрубер и „ВЕНТУРИ”-тръба;

- Циклон за отделяне от водата;

- Система за извличане на влагата от газ;

- Активни и пасивни филтри от биомаса;

- Осигурителен филтър.

Получените газове от процеса на газификация се изгарят в двигатели с вътрешно горене /ДВГ/ 3 броя всеки с мощност 500 KW и обща мощност 1,5 MW. Получената енергия чрез трафопост се подава в електропреносната мрежа. Изграден е открит басейн за охлаждане на оборотната вода.

Инсталацията е въведена в експлоатация с решения №421, 420, 419 и 422 от 19.12.2011г., но не работи поради подобряване на технологичните условия на инсталацията и се извършват ремонтни дейности.

1.Изпълнение на условията по решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

По Решение № СМ-005-ПР/2010 г.

За инвестиционното предложение е издадено решение за въвеждане на обекта в експлоатация. Горивно смазочните материали се съхраняват на специално оборудвани площадки. Създадени са организации за контрол на промишлената площадка. Изготвен е авариен план за защита при бедствия. Извършени са измервания на газовите потоци преди приемателната комисия. Охладителните води са оборотни. суровините и отпадъците се транспортират в специализиран транспорт. Дружеството притежава програма за управление на отпадъците. Не е допуснато увреждане на дървесната растителност извън площадката на обекта. Площадката е озеленена с местни плодни дръвчета.

По Решение № СМ-009-ПР/2011 г.

Не са допуснати замърсявания с ГСМ по терена на обекта. Машинния парк се ремонтира на специализирано оборудвани за целта места. Не са възниквали аварийни ситуации. Строително-монтажните работи са приключили. Не са замърсени съседни площи. взети са мерки за недопускане на ерозионни процеси. По време на проверката обекта не работеше поради подобряване на технологичните условия на инсталацията.

2.Компонент “Води”

На обекта се формират производствени отпадъчни води и битово – фекални води. Битово-фекалните води се заустват в безоточна септична яма. Производствените отпадни води са включени в оборотен цикъл, към който има изградено изкуствено езеро.

3. Компонент “Въздух”

Обекта е въведен в експлоатация, но не работи.

4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъци. – Решение №180/21.03.2012 г. На площадката се извършва дейността по оползотворяване на дървесни отпадъци с код – R1 (използването им като гориво или по друг начин за получаване на ел.енергия). От дейността на инсталацията, съгласно представената програма и утвърдените работни листове, се образуват следните отпадъци с код по Наредба 3 за класификация на отпадъците:

-19 01 07* - твърди отпадъци от пречистване на газове;

-19 01 12 – дънна пепел;

Освен посочените в програмата отпадъци при проверката се установи, че от двигателите с вътрешно горене се образуват и отпадъци от отработени масла и филтри.

На площадката се съхраняват около 40-50м3 дървесни отпадъци.

По време на проверката не беше представена отчетна книга за отпадъците и дружеството няма разрешение за дейност по оползотворяване на дървесните отпадъци.

5. Фактор “ОХВ” /Опасни химични вещества/

На обекта се използват двигателни масла и антифриз. Същите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. Не бяха представени ИЛБ.


IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.

На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр. 91 от 2002г./ и чл.93, ал.4 от ЗУО бяха дадени следните предписания:


1.Да се представи в РИОСВ-Смолян за заверка отчетна книга, съгласно Наредба 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.


срок: 15.06.2012г. отговорник. К.Анзов

Управител на „Еко Енергия Доспат ”ЕООД


2.Да се подаде Заявление в РИОСВ-Смолян за издаване Разрешение за оползотворяване на отпадъци, съгласно чл.12 от ЗУО.


срок: 15.06.2012г. отговорник. К.Анзов

Управител на „Еко Енергия Доспат ”ЕООД

3.Да се извърши охарактеризиране на отпадъка с код 19 01 07*, като се внесе доклад за основно охарактеризиране в ИАОС гр.София, за което да бъдем уведомени.


срок: 15.06.2012г. отговорник. К.Анзов

Управител на „Еко Енергия Доспат ”ЕООД

4.Да се представят в РИОСВ-Смолян копие на ИЛБ на използваните химикали.


срок: 15.06.2012г. отговорник. К.Анзов

Управител на „Еко Енергия Доспат ”ЕООД

5.При започване на работа, РИОСВ-Смолян да бъде уведомен за извършване на измерване на емисии изпускани от инсталацията.


отговорник. К.Анзов

Управител на „Еко Енергия Доспат ”ЕООД


Утвърдил:


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100,Експерти: +359301/60-107, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012г на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ет„Ник – 60 – Недялко...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012г на Цех за рибопреработка с. Беден, стопанисван от „П. А. Л. – Бг” еоод гр....
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 г на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „адп –...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 19. 09. 2012 г на „Хидро Девин”АД, гр. София
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 04. 2012 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 08. 04. 2011 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 28. 03. 2012 год на „Петрол Комерс” еоод, гр. Девин
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка в периода 13. 06. 12год- 15. 06. 2012 год на „Виастройинженеринг” оод, гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 31. 03. 2011 год на ет„Алада-Мохамед Банашък”, с. Бял извор
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 29 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 14. 03. 2012год на „Родопчанка”оод – с. Бял извор, Община – Ардино, Област Кърджали
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом