25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката
Име25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер74.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/OIT/Tema25.doc
Тема 25

Пари - същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката

I.Същност, видове и функции на парите - те възникват още в античността в онази твърде отдалечена епоха, богато стоковото производство и размяната започват да се утвърждават. Хората откриват парите първоначално като стока. Естественото развитие на производството на стоки и размяната им, закономерно довеждат до отделянето от останалите на една от множеството стоки и до превръщането им във всеобщ еквивалент. В отделните региони на света през различните периоди ролята на всеобщ еквивалент играят различни стоки - сол, овца, метали, кожи и др. С развитието на стоковото производство и размяна се преодоляват затворените регионални пазари, постепенно се създават условия за универсализиране на всеобщия еквивалент. Развитото стоково производство и размяна започват да предявяват определени изисквания към стоката – всеобщ еквивалент като качествена еднородност, делимост, лесна преносимост и съхраняемост. На тези изисквания най-много отговарят благородните метали - злато, сребро. Ето защо още в античността, благородните метали се утвърждават като всеобщ еквивалент над останалия стоков свят. Историческата наука счита, че финикийците са първия народ, който започнал да сече и употребява монети при древния цар на Мидия - Крез. Така човечеството открива парите, правейки едно от най-великите си открития, което по своето значение отстъпва само на овладяването на огъня и откриването на колелото.

Векове наред в сферата на обръщението господствували стоковия вид пари. Значително по-късно възникват другите форми на парите - парични знаци, които днес изпълняват основните парични функции. Наричат се така, защото дълго време след своята поява те циркулират в сферата на обръщението не като самостоятелни пари, а успоредно със златото и среброто като техни заместители. Едва през втората половина на настоящия век паричните знаци постепенно се освобождават от паричната власт на златото и се превръщат в самостоятелна форма на парите. Паричният знак най-общо може да се определи като стойностен знак, нанесен върху определен материален носител - лист хартия. Къс метал, формуляр от банкова сметка и др. Стойността на паричния знак обикновено значително превишава направените разходи за създаването му. Парите трябва да се разглеждат като органическа съвкупност от няколко страни:

а)парите като всеобщ еквивалент;

б)парите като израз и носител на определени пазарни отношения;

в)парите като елемент в организацията на стопанските процеси и като средство на тяхното управление. Парите като носители на разменна стойност, изразяват отношенията между субектите на размяната, те пронизват целия процес на производство на стоките, както и разпределението и преразпределението на стойността. Парите съществуват в две основни форми:

1)стокови пари ;

2)парични знаци(не стокови пари);

Паричните знаци от своя страна се делят на държавни книжни пари с принудителен курс и кредитни пари. В икономическата литература на страните с развита Пазарна икономика се разграничават три основни съставки на парите, с които борави обществото:

монети книжни пари чекови депозити

Освен това парите могат да се разглеждат като:

1)национални ;

2)международни:

а) ЕКЮ

б)специални права на тираж на МВФ;

Парите изпълняват определени функции:

1.Мярка на стойността - първата исторически явила се функция, служейки като средство за измерване или за изразяване на стоките.

2.Разменно средство(средство за обръщение) - използуването на парите като посредник при размяната на стоките. С тази функция е свързана появата на монетите. Монетата представлява къс метал с определена форма, големина, номинален знак и щемпел на държавата, използвана от античността до наши дни. Количеството благороден метал, който се съдържа в една монета се нарича проба, а примесите от други метали - лигатура. Днес в обръщение в почти всички страни са т.нар. балонни монети, населени от благородни метали и сплави, чието предназначение е да опосредстват дребните плащания.

З .Средство за спестяване или натрупване - всеки път, богато актът на размяната се разкъса или богато след продажбата - Стока - Пари - не последва актът - Пари - Стока' -, парите остават в ръцете на продавачите и напускайки макар и временно сферата на обръщението, започват да служат като средство за спестяване или натрупване. Формите на парично натрупване са много и разнообразни - благородни метали в хранилищата на бандите или в частни трезори, натрупване на чужда валута, депозити на предприятия в бандите, влогове на гражданите и др. Съвременните пари трябва да имат стабилна покупателна сила, защото тяхното обезценяване губи всякакъв смисъл от натрупването им.

4-Платежно средство, когато служат като средство за погасяване на възникнали по-рано кредитни задължения.

5.Международно покупателно и платежно средство(международни пари) - в сферата на международните плащания парите се явяват като средство за измерване на стойността на стоките при международни цени. като международно покупателно и платежно средство, международно резервно средство и средство за пренасяне на богатството от една страна в друга.

II.Покупателна сила и обезпечаване на парите – понятието покупателна сила на парите може да бъде сведено до количественото съотношение, в което се осъществява обмена между стоките и парите на пазара. Величината на покупателната сила на паричната единица във всеки даден момент може да бъде фиксирана в количеството стоки или услуги. Които могат да бъдат платени или купени с една парична единица. Чрез покупателната сила на паричната единица може да се съди за състоянието и развитието на дадена национална икономика.

Покупателната сила на парите влияе още върху реалните доходи на стопанските субекти и гражданите, задоволяването на потребностите им и жизненото равнище на населението. Когато покупателната сила на парите расте, заедно с това при равни други условия се увеличават и реалните доходи на населението, повишава се неговото жизнено равнище. Когато обаче покупателната сила на националната парична единица намалява и това не е компенсирано от увеличаване на номиналните доходи се стига до понижаване жизненото равнище на населението.

Измененията в покупателната сила на националната парична единица влияят и върху външно-икономическите отношения, което на практика се реализира чрез изменението на валутния курс на съответната парична единица, тъй като в съвременните условия валутния курс се изчислява на базата на покупателната сила на сравняваните валути.

III.Търсене и предлагане на пари.

В съвременната Пазарна икономика е характерно съществуването на напълно обособен и нормално функциониращ паричен пазар. На този пазар си дават среща търсенето и предлагането на пари, парични капитали, полици, акции, облигации и др. Това е т.нар. широко тълкуване на паричния пазар. Който включва освен чисто паричните операции и дребните сделки, също така и пазара на ценните книжа. В по-тесен смисъл паричния пазар може да се разглежда като пазар, на който оперират само банките и някои банкоподобни институции.

На паричния пазар извършват сделки всички възможни субекти от държавата до отделните граждани. Обект на покупко-продажба на този пазар са националните и чужди парични средства, парични капитали и всички видове ценни книжа. Най-важните и постоянни субекти на паричния пазар са банките. Цената, по която се купуват и продават паричните средства на този пазар приема различни форми. Така например сделките с валутни ценности, тя приема формата на валутен курс, курс на ценните книжа, операцията на фондовата борса и т.н.

Важна страна на съвременния паричен пазар представляват операциите свързани с търсене и предлагане на пари, парични капитали и др.. Което влияе върху състоянието и конюнктурата-на съвременните парични пазари. Търсенето и предлагането на пари стои в основата на изменението в лихвения процент и въобще в цената, реализираните обекти на паричния пазар. Когато Централната емисионна банка увеличи предлагането това оказва влияние върху лихвения процент на кредитите, а от там и върху разширяването на производството. Обратно, когато търсенето на пари се увеличи това води до увеличаване на лихвения процент. Търсенето на пари не е заради самите тях, а защото чрез тяхното изразходване можем да си набавим желаните блага. За да притежаваме налични пари ние жертваме например лихвата или печалбата. Които могат да се реализират ако парите се инвестират в производството или депозират в кредитни институции. Следователно цената на парите в наличност ще бъде загубената възможност да бъдат оползотворени от лихви или печалба. Главния мотив за задържане на пари в наличност е удобството, което създават за покупка на други неща.Ако цените и доходите се увеличават, ще се увеличи количеството пари. Което притежава семейството. Когато лихвения процент се покачва, (d) напари намалява. Едно модерно течение в икономическата теория е теорията за портфейлите. която обяснява как рационалният инвеститор разпределя своето богатство по видове активи. Тя е подчинена на следните съображения:

а)висока възвращаемост и най-малък риск;

б)диверсификация на своите финансови активи(не поставяй всички яйца в една кошница) ;

в)оптимизация на структурата на финансовите активи(т.е. добра комбинация на активи с малък риск и възвращаемост с рисковани, но високо рентабилни активи).

Предлагането на пари включва:

М1 - монетарен агрегат включва:

а) налични пари (монети идр.);

б) депозити до поискване (влог в банка, който може да бъде изплатен при поискване) ;

в)транспортно-туристически чекове - също могат да бъдат конвертирани срещу пари и да се използват като средство за плащане.

М2 - включва М1 и ценни активи, които бърза могат да се превърнат, в пари т.е.:

а)спестовни влогове във всички депозитни институции;

б)кредитни пари във формата на дялове от взаимни фондове;

в)кредити до 24п предоставени от търговски банки на импортни фирми ;

г) 24h евродоларови депозити (депозити в $ в банкови и други финансови институции извън САЩ) ;

М3 състои се от М2 плюс:

а)големи депозити до поискване във всички депозитни институции(над 100 000$);

б)дългосрочни(повече от едно денонощие) заеми на клиенти на търговски банки и спестовни асоциации. Които са по-трудно ликвидни.

IV.Определяне то на количеството пари в икономиката – в съответствието между паричната и стоковата маса в сферата на обръщението е обективно необходима предпоставка и условие за равновесие в цялата икономика - то е важен икономически закон.

Неговата форма е следната:

Сц— К - В + П

КП=---------------------------, където

О

КП - количество пари в обръщение;

Сц - сбора от цените на стоките;

К - стоките, продадени на кредит ;

В - взаимопогасяващите се плащания;

П - парите за погасяване на заеми, чиито срок е настъпил;

О - скорост на обръщение ;

Нарушаването на съответствието между паричната и стоковата маса в обръщението е предпоставка за проявление на инфлационни процеси.


/4
Тема 25 Пари - същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката


Свързани:

25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката icon1. основни концепции за парите
Произход, същност и функции на парите. Измерване на паричното предлагане. Видове пари. Парична система
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconТема часа
Произход, същност, функции и роля на парите. Парична маса и парични агрегати. Парично предлагане и търсене. Инфлация и покупателна...
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconКонспект По Производствена практика за 12 клас
Форми на парите стокови пари и парични знаци. Съвременни пари. Функции на парите
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconКонспект по „Банково дело теория, 11 клас, учебна 2011/2012 г
Произход, същност, форми и функции на парите. Предпоставки за възникване на парите. Характеристика. Функции на парите
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката icon"финанси" за придобиване на окс„бакалавър по икономика"
Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните...
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconРенти: абсолютна монополът на частната собственост в/у земята е причина за съществуването на абс. Рента, плащана за всеки участък земя независимо от
Формулата за парите в обръщение: количеството пари в обръщение = (сумата на цените на реализираните стоки) + (сумата на платежите...
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката icon1. Стокови документи/търговска фактура
Контекста уточнява значението: "Издадохме фактура"="дължат ни пари" (или вече са ни превели част от парите) "Получихме фактура"="дължим...
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconТеория на паритеТеми 1 и 2: Същност и произход на парите
Изписани са хиляди трудове за парите, но много от мистериите около тях остават, също така между икономистите няма обшо мнение по...
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconС развитието на производителните сили и човешкия ????
Понятие за пари. Съдържание на парите. Функция на парите. Паричната маса и измерване на паричната маса – парични агрегати
25 Пари същност, видове и функции, цена на парите. Търсене и предлагане на парите, определяне на количеството пари в икономиката iconАко предлагането на хайвер беше толкова изобилно, колкото и предлагането на
Тогава и покупката на хайвер щеше да е свързана с много по-малко разходи. По същата логика, ако количеството на парите се увеличи,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом