Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница2/3
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер230.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/ecofin/124149.doc
1   2   3
ЗАСЕДАНИЕ НА ЗАМЕСТНИЦИТЕ ОТ Г-20 В ПАРИЖ

Съветът взе под внимание резултатите от заседанието на заместниците от Г-20, проведено в Париж на 9—10 юли.

Съветът се споразумя министрите да подготвят на неофициалното заседание през септември мандата за заседанието на финансовите министри и управителите на централни банки от Г 20 във Вашингтон на 23 септември.

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ЮНИ

Съветът обсъди какви последващи действия да бъдат предприети в отговор на заседанието на Европейския съвет от 23—24 юни по отношение на икономическата политика.

Обсъждането се съсредоточи върху две теми:

  • Пакт „Евро плюс“. Пактът беше договорен на междуправителствена основа1 по време на Европейския съвет през март с оглед на укрепването на икономическия стълб в паричния съюз на ЕС, постигане на координация на икономическите политики от нова класа и подобряване на конкурентоспособността. През юни Европейският съвет разгледа ангажиментите, поети от участващите държави-членки. Европейският съвет постигна съгласие, че държавните и правителствените ръководители ще се спрат отново на някои от въпросите през декември, както и че следва да се обърне съответното внимание на данъчната координация.

  • Икономическо управление. Предложенията за укрепване на икономическото управление на ЕС — и по-конкретно в рамките на еврозоната — имат за цел засилване на бюджетната дисциплина в държавите-членки и разширяване наблюдението на икономическите им политики. Европейският съвет отбеляза, че работата по пакета е напреднала значително и приемането на предложенията на първо четене е на път да бъде постигнато.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ СПЕСТЯВАНИЯ — ПРЕГОВОРИ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Съветът взе под внимание представянето от страна на Комисията на препоръката ѝ за решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да договори промени в споразуменията, подписани през 2004 г. с Швейцария, Лихтенщайн, Монако, Андора и Сан Марино относно данъчното облагане на доходи от спестявания. Споразуменията предвиждат мерки, равностойни на мерките, които са установени в Директивата на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Председателството възложи на съответните органи на Съвета да разгледат проекта за мандат в контекста на осъществения по време на унгарското председателство напредък и да докладват на Съвета възможно най-скоро за напредъка.

ПРОЯВИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

В рамките на Съвета се състояха следните прояви:

- Подписване на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

На 11 юли министрите от държавите-членки от еврозоната подписаха договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност.

- Еврогрупа

Министрите от държавите-членки от еврозоната участваха в заседание на Еврогрупата на 11 юли.

- Работна закуска на министрите

Министрите участваха в работна закуска, за да обсъдят икономическото положение.

- Подписване на споразумение за продължаване на използването на еврото в Сен Бартелеми

Председателят на Съвета и френският министър подписаха парично споразумение относно продължаването на използването на еврото във френската отвъдморска общност Сен Бартелеми след предстоящата промяна на правния ѝ статут.

- Работен обяд със средиземноморските страни партньори

Министрите участваха в работен обяд с колегите си от средиземноморските страни — партньори на ЕС, за да обсъдят Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP).

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Европейски семестър

Съветът прие:

  • препоръка относно прилагането на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки, чиято парична единица е еврото;

  • за всяка държава-членка поотделно — препоръка за националната ѝ програма за реформи за 2011 г., в т.ч. становище относно актуализирането за 2011 г. на програмата ѝ за стабилност или за конвергенция.

По този начин Съветът приключи европейския семестър, който се въвежда за пръв път тази година, като част от по-широката реформа на икономическото управление на ЕС. Европейският семестър представлява едновременно наблюдение на икономическите, бюджетните и свързаните със заетостта политики на държавите-членки, подчинено на общи правила, което се провежда ежегодно в рамките на шест месеца.

За повече подробности вж. съобщение за печата 12748/11.

Единен пазар

Съветът прие заключения относно приоритетите за придаване на нов тласък на единния пазар на ЕС.

Заключенията са поместени в док. 12464/11.

Парично споразумение — Сен Бартелеми

Съветът прие решение за одобряване на подписването и сключването на парично споразумение с Франция относно продължаването на използването на еврото във френската отвъдморска общност Сен Бартелеми след предстоящата промяна на правния ѝ статут.

Считано от 1 януари 2012 г. Сен Бартелеми ще промени статута си и от най-отдалечен район на ЕС ще се превърне в отвъдморска територия.

В обхвата на споразумението попада паричното, банковото и финансовото законодателство, както и мерки за предотвратяване на измамите, фалшифицирането и изпирането на пари. Споразумението беше подписано в рамките на Съвета (вж. стр. 15).

Данъчно облагане на електроенергията — Германия — наземно електроснабдяване

Съветът прие решение за предоставяне на разрешение на Германия да прилага намалена ставка за данъчно облагане на електроенергията, която се доставя на плавателни съдове при престоя им в пристанища, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО.

С тази мярка правителството на Германия цели да насърчи по-широкото използване на наземното електроснабдяване като по-безвреден за околната среда начин за задоволяване на нуждите на корабите от електроенергия при престоя им в пристанища, в сравнение с изгарянето на котелни горива на борда на плавателните съдове. Дерогацията се предоставя за срок от три години.

Гърция: По-строго наблюдение на бюджета

Съветът прие решение, отправено към Гърция, с оглед на засилването на бюджетния надзор и уведомяването ѝ да предприеме мерки за намаляване на бюджетния си дефицит. Решението е преработка на приетото на 10 май 2010 г. Решение 2010/320/ЕС, което няколко пъти е било съществено изменяно.

ВЪНШНИ РАБОТИ

Кот д’Ивоар: Оръжейно ембарго

Съветът измени ограничителните мерки на ЕС срещу Кот д’Ивоар, като приведе оръжейното си ембарго в съответствие с Резолюция 1975 (2001) на Съвета за сигурност на ООН.

ЕС също е в процес на адаптиране на допълнителните ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д’Ивоар, които е наложил самостоятелно. Тези корекции се правят с цел да се подкрепи реформата на сектора на сигурността в Кот д’Ивоар.

Другите ограничителни мерки спрямо Кот д’Ивоар продължават да са в сила.

ЕС—Албания: Съвет за стабилизиране и асоцииране

Съветът одобри общата позиция на ЕС за третото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания, което ще се състои на 18 юли.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Операция EUNAVFOR Atalanta — споразумение с Мавриций

Съветът прие решение, с което одобри споразумение с Република Мавриций относно прехвърлянето за разследване и наказателно преследване на лица, заподозрени в пиратска дейност, заловени и задържани от ръководените от ЕС военноморски сили EUNAVFOR Atalanta.

В обхвата на споразумението се включват условията за прехвърляне на заподозрените в пиратска дейност и тяхното третиране след прехвърлянето им. Споразумението гарантира, се спазва международното право и че никое лице няма да бъде подложено на смъртно наказание, на мъчения или на друго жестоко, нечовешко или унизително отношение. В обхвата на споразумението попада и прехвърлянето на иззето от EUNAVFOR имущество, което е било използвано за извършване на пиратски действия и въоръжени грабежи.

Европейската агенция по отбраната — статут, седалище и ред и условия за дейността

Съветът прие Решение за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбрана (EDA). Това решение на Съвета заменя Съвместно действие 2004/551/ОВППС на Съвета.

В решението се изтъква ключовата роля на EDA в подкрепа на Съвета и държавите-членки за подобряване на отбранителните способности на ЕС.

Решението е в изпълнение на членове от Договора от Лисабон относно Агенцията и нейните задачи, които са да допринася за определяне целите на военните способности на държавите-членки; да насърчава хармонизирането на оперативните нужди; да предлага многостранни проекти; да подкрепя научните изследвания в областта на отбранителните технологии; както и да допринася за укрепване на производствената база в сектора на отбраната. Предвижда се също при решение на Съвета за установяване на постоянно структурирано сътрудничество Агенцията да подпомага това сътрудничество.

Освен че определя задачите на Агенцията в съответствие с Договора от Лисабон, решението запазва изпитаните механизми на съвместното действие на EDA за установяване на проекти и програми за сътрудничество за развиване на способностите.

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Оценка по Шенген

Съветът взе под внимание представения от председателството междинен доклад за оценката по Шенген.

В доклада се обобщават напредъкът и постиженията в тази област през последните шест месеца, като се прави актуализация на оценките на държавите-членки, както изисква Съветът от 2008 г. насам.

Доклад на Европол за 2011 г.

Съветът одобри общ доклад на Европол за дейността му през 2010 г. (10244/11) и постигна съгласие да го препрати до Европейския парламент за сведение.

Всяка година управителният съвет на Европол изготвя доклад, в който се описва дейността на Европол през изминалата година, в т.ч. напредъка по определените от Съвета приоритети.

ЕНЕРГЕТИКА

Енергийна ефективност в офис оборудването

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумение със САЩ относно координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване.

Споразумение между Евратом и Австралия

Съветът прие Решение за одобряване на сключването от Комисията на Споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Австралия (11693/11+ REV 1 (fr))

Споразумението обхваща ядрения материал, неядрения материал, оборудването и технологията и замества съществуващото споразумение между Евратом и Австралия от 1981 г. относно преноса на ядрени материали, което е с ограничен обхват и срокът му изтича през 2012 г.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Грузия — Защита на географските означения

Съветът прие решение, с което разреши подписването на споразумение с Грузия относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни (9736/11, 9738/11) и отправи искане за одобрение от Европейския парламент.

Предложението е резултат от преговорите, водени между юли 2007 г. и юли 2010 г. В него се предвижда взаимната защита на географските означения (т.е. запазените наименования за произход и запазените географски означения) с цел подобряване на условията за двустранна търговия, както и с цел насърчаване на качеството във веригата на храните и запазване на значението на устойчивото развитие на селските райони.

От една страна, то ще улесни разширяването на защитата и използването на системата на географски означения на ЕС, защото Грузия ще защитава пълния списък от географски означения на ЕС; от друга страна, то ще улесни намесата на нивото на първоизточника при борба с потенциални злоупотреби с географски означения на ЕС. В замяна на това Грузия ще има възможността да развие и защити съществуващите грузински географски означения в ЕС.

РИБАРСТВО

Споразумение за партньорство с Мароко

Съветът прие:

  • Решение относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мароко (11225/11); както и

  • регламент относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Споразумението с Мароко (11229/11).

В допълнение Съветът поиска одобрението на Европейския парламент по текста на протокола с оглед на неговото сключване, след подписването му от страните (11137/11).

Делегациите на Дания, Нидерландия и Швеция гласуваха против, а делегациите на Австрия, Кипър, Финландия и Обединеното кралство се въздържаха. Няколко делегации направиха самостоятелни изявления (12287/11 ADD1).

Новият протокол ще бъде подписан от страните на 13 юли 2011 г.

За повече информация вж. съобщението за печата (12567/11).

Споразумение за партньорство със Сейшелските острови

Съветът одобри сключването на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството със Сейшелските острови (17238/10).

Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Сейшелските острови беше сключено през 2006 г. Тъй като срокът на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство, изтече на 17 януари 2011 г., ЕС договори нов протокол. За да се осигури бързо възобновяване на риболовните дейности на кораби на ЕС, протоколът беше подписан и оттогава се прилага временно.

Споразумение за партньорство със Сао Томе и Принсипи

Съветът одобри сключването на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството със Сао Томе и Принсипи (5371/11).

Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Сао Томе и Принсипи беше сключено през 2007 г. Тъй като срокът на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство, изтече на 31 май 2010 г., ЕС договори нов протокол. За да се осигури бързо възобновяване на риболовните дейности на кораби на ЕС, протоколът беше подписан и оттогава се прилага временно.

1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом